Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU - HALICILIK VE KİLİMCİLİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HAL1001 GENEL KİMYA 2 0 2
Kimyanın tanımı,elementleri,bileşikleri,karışları,atomun temel parçacıkları, çözeltileri,periyodik cetveli,gazların özellikleri ve görevleri.
Zorunlu Ders HAL1003 ELYAF BİLGİSİ I 2 0 3
Tekstil elyafının tanımı ve sınıflandırılması, Tekstil elyafının temel özellikleri, Doğal bitkisel elyaf ,Pamuk, kopak, keten kenevir, jut , sisal ,rami. Doğal hayvansal elyaf.Yün, moher kaşmir, deve tüyü, angora, ipek fiziksel ve kimyasal yapısı ve özellikleri incelenir.
Zorunlu Ders HAL1005 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 2 2 6
Sanat Kavramı. Temel Sanat Eğitiminin tanımı, kapsamı ve amacı. Temel Tasarım Elemanları ve ilkeleri. Nokta. çizgi ile ilgili kavramlar, tasarımdaki önemi ve uygulama. Görsel sanatlarda ışık, gölge ve açık, koyu uygulamaları. Görsel Sanatlarda kompozisyonun önemi ve uygulaması. Renk Bilgisi. Görsel Sanatlarda Doku ve Uygulamaları.
Zorunlu Ders HAL1007 HALI DOKUMA TEKNOLOJİSİ 3 3 7
Halıcılığın Tanımı Tarihçesi ve Sınıflandırılması Kirkitli Dokumalar ve Teknikleri Dokuma tezgah çeşitleri, tezgahlara çözgü ve atkı ipliği hazırlama, halı, kilim, cicim, sumak, zili,,sili dokuma teknikleri
Zorunlu Ders HAL1009 MATEMATİK 2 0 2
Sayılar. Bölünebilme. OBEB ve OKEK. Üslü Sayılar. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma. Denklemler. Oran,Orantı. Dörtgenler, Çokgenler, Yamuk, Paralel Kenar, Eşkenar Dikdörtgen, Kare, Üçgenler, Çember. Analitik Düzlem. İki Nokta Arasındaki Uzaklık. Doğru Denklemi ve Eğimi. Nokta Doğru İlişkisi. Simetri. Üç Boyut. Prizmalar.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HAL1002 İPLİK TEKNOLOJİSİ 2 0 3
Tekstil in yeri, önemi ve geleceği. Dünyada tekstille uğraşan ülkeler ve Türkiye nin payı, pamuk ve yünün elde edilişleri, sınıflandırılmaları, pamuk iplikçiliğinde üretim hattında bulunan makinelerin çalışma prensipleri görevleri, iplikçilikle ilgili hesaplamalar, rotor İplik makinesinin çalışma prensibi, özellikleri ve görevi.
Zorunlu Ders HAL1004 ELYAF BİLGİSİ II 2 0 2
Kimyasal Elyaf. Sınıflandırma ve Üretim Yöntemleri, Yaş Eğirme, Kuru Eğirme, Yumuşak Eğirme, Germe,Çekme, Tekstüre İşlemleri. Rejenere Selülozik Elyaf Viskoz İpeği, Bakır İpeği, Asetat İpeği, Üretimi, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Zorunlu Ders HAL1006 EL HALICILIĞI DESENLEME TEKNİKLERİ 2 2 6
Orijinal motif oluşturma ve desen planı içine yerleştirilmesini uygulama. Simetri, asimetri, renk, doku, oran, orantı kavramlarını bilme, desenleme tekniklerinde uygulama. Halı plan tiplerini ve desen özelliklerini kavrama. Kalitelerine göre halı desen çizimini kavrama, uygulama. Kilim, cicim, zili, sumak dokumalarının desen çizimlerini uygulama.
Zorunlu Ders HAL1008 HALICILIKTA TÜRK MOTİFLERİ 1 2 4
Halıda Desen Renk Plan ve Düzenleme , Halı Karakterinin Belirlenmesi, Halı Plan Grupları, Göbekli Halılar, Hereke Halıları, Desen Planları , Motif ve desen Çizimi, Desen Çiziminde Kullanılan Araçlar, Renk, Renk Düzeni, Kalite, Motifin Tanımı, Motif Çeşitleri, Tezyin İ Türk Motifleri. Nebati, Hatai , Penç, Goncagül ,Yaprak , Lale, Karanfil. Hayvani. Grifon, Anka Kuşu,Kuş Kanadı, Selçuklu Kuşu ,Ejderha ,Rumi Vb Sembolik Motifler Geometrik Olanlar, Ejderha İle Anka Kuşunun Mücadelesi. Özgün Tasarım
Zorunlu Ders HAL1010 HALI KİLİM DOKUMA TEKNİKLERİ 2 2 5
Dokumacılığın tanımı, tarihçesi ve çeşitleri, Yöresel halıların sınıflandırılması, Türk el halılarının teknikleri, desen ve renk özellikleri, Sınıflandırılması, Kirkitli Dokumalar ve Teknikleri Dokuma tezgah çeşitleri, tezgahları dokumaya hazırlama, halı, kilim, cicim, sumak, zili,,sili dokuma teknikleri
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HAL2001 BOYARMADDE KİMYASI 2 2 5
Boyar madde çeşitleri ve boyama yöntemleri, Protein kaynaklı hammaddelerin boyama yöntemleri, Doğal boyar maddeler ve özellikleri, Bitkisel boyar maddelerin boyama Yöntemleri, Bitkisel boyar maddelerin elde edilme yöntemleri
Zorunlu Ders HAL2003 EL HALICILIĞI DOKUMA TEKNİKLERİ I 2 3 6
El Halıcılığı Dokuma Alanları, Atölyelerin Tanımı, Amacı ve KapsamlarıHalıcılığın Tanımı Tarihçesi ve Sınıflandırılması Kirkitli Dokumalar ve Teknikleri Dokuma tezgah çeşitleri, yatay ve dikey tezgahlara çözgü aktarma. halı, kilim, cicim, sumak, zili,,sili dokuma uygulamaları
Zorunlu Ders HAL2005 HALI DOKUMA MAKİNELERİ 3 0 3
Genel dokuma ve halı dokuma makinelerinin yapıları, dokuma hazırlık işlemleri, Dokuma makinelerinin çalışma prensipleri, dokuma makinelerinin temel elemanları hakkında bilgiler verir
Seçmeli Ders HAL2007 DOKUMA SÜSLEME TEKNİKLERİ 2 1 4
Dokuma ve süsleme kavramları. Dokuma türleri ve süsleme unsurları. Atölye üretimi ürünleri işlevselleştirme. Tapestry tekniği. Dekorasyon objeleri tasarlama. Rekreasyon çalışmalarında tekstil dokuma uygulamaları
Seçmeli Ders HAL2009 HALICILIKTA STANDARDİZASYON 2 1 4
Kalite ve kalite kontrollerinin yöntemleri, iyi bir halıda olması gereken özellikler, iyi bir halının analizinde dikkat edilecek faktörler. El dokumaları kusurlarına göre ayrılması, bir halının kalite kontrolünde yapılması gereken muayene ve deneyler.
Seçmeli Ders HAL2011 YÖRESEL HALICILIK 2 1 4
Dokumacılığın tanımı, tarihçesi ve çeşitleri, Yöresel halıların sınıflandırılması, Türk el halılarının teknikleri, desen ve renk özellikleri, Dünya halıcılığı ve dünyada halı dokuma bölgeleri , İran, Çin, Kafkas, Fas Tunus Cezayir Polonez halılarının teknik desen ve renk özellikleri,
Seçmeli Ders HAL2013 TÜRK HALI SANATI 2 1 4
Geleneksel Türk el sanatlarının Kapsadığı konular ve ham maddelerine göre Türk el sanatları El sanatı ve sanat kavramı. El sanatlarının günümüzdeki sorunları ve önerileri El sanatlarının kültürel boyutları
Seçmeli Ders HAL2015 HALI TASARIM TEKNİKLERİ 2 1 4
tasarım ve tasarım teknikleri ile ilgili teknik, teorik ve uygulamaların aktarılması
Seçmeli Ders HAL2017 MAKİNE HALICILĞI TASARIM TEKNİKLERİ 2 1 4
El halısı ve makine halısı desen tasarımları , fotoğraftan çalışma, halı a modern rkasından çalışma, öğrencilerin kendi özgün çalışmaları
Seçmeli Ders HAL2019 GİRİŞİMCİLİK 2 1 4
Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, aşamaları, küçük işletme çeşitleri, kuruluş süreçleri, yönetim, üretim, pazarlama, finansman,KOBİ ler
Seçmeli Ders HAL2021 HALI İŞLETMELERİNDE KALİTE KONTROL İŞLEMLERİ 2 1 4
El ve makine dokumalarının tezgahtan alınarak yapılması gereken işlemler. Dokumanın tasnif kırkım ve rutuş yıkanması, konservasyonu. Normal yıkama. Kimyasal yıkama. Kalite ve kalite kontrollerinin yöntemleri, iyi bir halıda olması gereken özellikler, iyi bir halının analizinde dikkat edilecek faktörler. El dokumaları kusurlarına göre ayrılması, bir halının kalite kontrolünde yapılması gereken muayene ve deney.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HAL2002 BOYARMADDE KİMYASI II 2 2 4
Boyama işlemlerinde kullanılan mordanlar, Mordanlama yöntemleri, Yünde renklendirme işlemleri, yıkama yöntemleri, Kurutma yöntemleri, Yünde beyazlatma işlemleri, Yünde karbonize işlemleri, Yünde dinkleme işlemleri Kimyasal boyar maddeler ve özellikleri Kimyasal boyar maddelerle boyama işlemleri,
Zorunlu Ders HAL2004 EL HALICILĞI DOKUMA TEKNİKLERİ II 2 3 6
El halıcılığı dokuma teknikleri I dersinde öğrenilen bilgilerin paralelinde, II. Uygulama olarak Hereke kalitesinde bir dokuma uygulaması , değişik ebatlar kullanıla bilir,3. III Uygulama ise Düz dokuma teknikleri,kilim, cicim, zili ve sumak,kullanılarak tasarımı hazırlanan deseni uygulamak.
Zorunlu Ders HAL2006 EL DOKUMALARINDA TETKİK VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 2 2 4
Geçmişten günümüze halıcılık tarihi. Yöresel halıların bölgesel, teknik ve sanatsal özellikleri. El dokumalarının tasarımsal plan grupları , motiflerin simge dilleri. El dokumalarında kullanılan tekstil malzemeleri tespiti. Boyar maddeleri tespit yöntemleri. Restorasyon, konservasyon kavramları ve uygulamaları
Seçmeli Ders HAL2008 EL HALICILIĞI TASARIM TEKNİKLERİ 2 1 4
El Halıcılığı Desenleme Teknikleri dersi içeriğinde verilen bilgilerin paralelinde geleneksel, modern soyut veya somut halı ve düz dokuma tasarımları. El halısı ve makine halısı desen tasarımları
Seçmeli Ders HAL2010 MAKİNE HALISI DOKUMA TEKNİKLERİ 2 1 4
Havlı Dokumaları tanım ve tarihçesi sınıflandırılmaları, Havlu, Kadife Dokuma teknikleri tanımı ve sınıflandırılması, Halı Dokuma Teknikleri Tanımı ve Sınıflandırılması, Tek katlı ve çift katlı halı dokuma teknikleri, dokuma makinelarında tahar ve armür planlarının hazırlanması, Tafting halı dokuma teknikleri tanımı, tarihçesi ve sınıflandırılması, İğneli ve yapıştırma yüzeyli tafting halı dokuma tanımı tarihçesi ve sınıflandırılması
Seçmeli Ders HAL2012 RENK VE TASARIM BİLGİSİ 2 1 4
TASARIM ve renkler. tanımları, aralarındaki uyum, renk çeşitleri, pigment renk teorisi, ışık renk teorisi, renklerintasarıma yansıması
Seçmeli Ders HAL2014 RESTORASYON VE KONSERVASYON 2 1 4
Restorasyon ve Konservasyonun Tanımı, Amacı, Kapsamı. Tarihi Tekstil Objelerinde Doğal Elyaf Grubu, Tekstil Malzemelerini Tahrip Eden Unsurlar. Fiziksel, Biyolojik, Kimyevi, Mekanik Ve Diğer Tahrip Unsurları. Tahrip Unsurlarına Karşı Koruma ve Mücadele Metotları. Müze Tekstillerinin Temizlenmesi. Yıkama, Deterjanlar, Temizlikte Saponin Kullanımı ve Kuru Temizleme, Güveye Karşı Koruma. Güve, Tanımı, Çeşitleri, Üreme Şekilleri , Beslenme tarzları Mücadele ve koruma yöntemleri Kilim Ve Halı Tamiri
Seçmeli Ders HAL2016 İŞ GÜVENLİĞİ 2 1 4
İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olması iş kazaları ve meslek hastalıklar teknolojik gelişmeler iş kazaları verim kaybın iş kazalarını azaltabilmek için alınması gerekli tedbirler, çalışanların güvenligi iş ortamının hazırlanabilmesi ilgili kanun ve tüzükler verilerek uygulamaları açıklanmaktadır. İş kazalarının değerlendirilmesi, iş güvenliği programı, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları, meslek hastalıklarının tanımı ve ortaya çıkış nedenleri, iş güvenliği tedbirleri, iş yeri hekimliği ve ilkyardım kurtarma teknikleri
Seçmeli Ders HAL2018 HALICILILIK ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 1 4
Organizasyon ve pazarlamanın tanımı, tarihçesi ve sistemleri, Halı işletmelerinin genel tanımı. Yöresel el halıcılığı ve makine halıcılığının tanımı, tarihçesi ve yerinin önemi. Yöresel el halıcılığı ve makine halıcılığında sipariş alma, numune hazırlama maliyet çıkarma. Yöresel el halıcılığı ve makine halıcılığında imalat emirlerinin hazırlanması Kalite kontrol sistemleri ve uygulamaları, depolama ve dağıtım ağının kurulması araştırma ve geliştirme
Seçmeli Ders HAL2020 HALI ONARIMI 2 1 4
Yıkama, Deterjanlar, Temizlikte Saponin Kullanımı ve Kuru Temizleme, Güveye Karşı Koruma. Güve. Tanımı, Çeşitleri, Üreme Şekilleri, Beslenme tarzları, Mücadele ve koruma yöntemleri Kilim Ve Halı Tamiri, Her Öğrencinin Yapacağı Bir Uygulama.
Seçmeli Ders HAL2022 MESLEKİ YABANCI DİL 2 1 4
Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.
Seçmeli Ders HAL2024 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HALI TASARIMI 2 1 4
Bilgisayar Destekli Tasarım Programları. Tasarım programlarında menü içerikleri ve obsiyonlar. Tasarım programları ile kullanılan yardımcı donanımlar. Ebat ve kalite hesaplamaları. Yöresel dokumaların desenlenmesi. Makine halıcılığı desenleme teknikleri. Görsel özellikli tasarımlar üzerinde ebat ve kalite hesaplamaları.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS