Yayınlar
Sakarya, M. ve Adıyaman, M. M., (2008), “Öğrenci Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Örneği” Poster Bildiri,  Niğde Tekstil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S.379 – 389, Niğde. 
Son Güncelleme Tarihi:21.12.2015