Program Çıktıları


BİLGİ

Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

 

TYYÇ Eşleştirme

Mimarlık ve Yapı Eşleştirme

 

PÇ1

BLG 1

BLG 1

Temel tasarım ilkeleri ve tasarım metotları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olur.

PÇ2

BLG 1

BLG 1

Geçmişten geleceğe mimarinin şekillenmesine katkıda bulunan mimarlık akımları, öncü mimarları ve başlıca eserleri hakkında edindiği bilgileri mimari bakış açısıyla bütünleştirebilir.

PÇ3

BLG 1

BLG 2

Mimari tasarımın ilkelerini ve metotlarını etkileyen doğal, yapay, yasal, siyasal, ekonomik etmenleri yorumlar ve farklı kültürleri karakterize eden sosyal ve mekânsal örüntülerin farkında olur.

PÇ4

BLG 1

BLG 2

Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatların görgü, bilgi ve duyarlılığına sahip olur.

PÇ5

BLG 1

BLG 2

Mimarlıkta kullanılan geleneksel ve çağdaş yapı malzemelerinin tasarım ve uygulamaya yönelik özelliklerini ve uygulama yöntemlerini bilir.

PÇ6

BLG 1

BLG 2

Mimarlıkta, yaşam güvenliği ve konforun sağlanmasına yönelik olarak yapım sistemleri ve detay çözümleri ile malzeme ve sistem seçimi ilkelerini değerlendirir.

PÇ7

BLG 1

BLG 2

Mimari tasarımda yapı kabuğu ve fiziksel çevre denetimi ile ilgili tasarım ilkelerini bilir ve uygular.

PÇ8

BLG 1

BLG 2

Mimarlıkta mühendislik ile ilgili problemler, taşıyıcı sistem seçim ve tasarımı ve mühendislik alanı ile ilgili diğer ortak konular hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ9

BLG 1

BLG 2

Yapıda kullanılan mekanik ve elektrik tesisat konularında tasarımla entegre edecek düzeyde bilgi sahibi olur.

PÇ10

BLG 1

BLG 2

Çalışmalarını matematiksel ve sayısal bilgi birikimiyle destekler.

PÇ11

BLG 1

BLG 3

Mimarlıkta, çevre-insan etkileşiminde psikolojik, sosyolojik ve ekolojik verileri değerlendirir.

PÇ12

BLG 1

BLG 4

Mimarlıkta, esnek ve sürdürülebilir tasarım stratejileri geliştirir.

PÇ13

BLG 1

BLG 5

Mimari projelendirmede gerekli yönetmelik ve standartları kullanır ve bunların yasal sorumluluklarına hakim olur.

PÇ14

BLG 1

BLG 6

Mimarlık meslek etiğine sahip olmanın önemini, mimarın toplum içindeki rolünü bilir ve sorumluluklarının farkında olur.

PÇ15

BLG 1

BLG 7

Mimarlık tarihi ve teorilerinde mimarlık, kent, sanat, teknoloji ve beşeri bilimler hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olur.

PÇ16

BLG 1

BLG 7

Kültürel mimari mirası, bölgesel ve yerel mimari değerleri, tasarım ilkelerini, malzeme kullanımını ve teknolojilerini tanır.

PÇ17

BLG 1

BLG 7

Çağdaş mimari değerlerin oluşmasına katkıda bulunan kültürel ve siyasi tarih hakkında bilgi sahibi olur.

BECERİLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

 

TYYÇ Eşleştirme

Mimarlık ve Yapı Eşleştirme

 

PÇ18

BCR1

BCR1

Doğal ve kültürel varlıkları korumak amacıyla envanter çalışması yapar.

PÇ19

BCR1

BCR2

Tasarımlarını görsel tekniklerle ifade eder ve sunumlarında grafik anlatım tekniklerini kullanır.

PÇ20

BCR1

BCR2

Teknolojik gelişmelere paralel olarak mesleği ile ilgili araç, gereç ve yazılımlardaki yenilikleri takip eder ve kullanır.

PÇ21

BCR2

BCR1

Mimari tasarımla ilgili bütün alanlarda eleştirel bakış açısıyla analiz ve değerlendirme yapar.

PÇ22

BCR2

BCR2

Kentsel tasarım, peyzaj tasarımı ve iç mekân tasarımı konularındaki kuramsal ve metodolojik bilgiyi mimarlık düşüncesi ve tasarımla sentezler.

PÇ23

BCR2

BCR3

BCR4

Mimari tasarımda amaç ve ihtiyaçların belirlenmesine yönelik olarak ihtiyaç programı hazırlar ve geliştirir.

PÇ24

BCR2

BCR4

BCR5

Mimarlıkta uygulama sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik araştırma yapar ve detaylar üretir.

PÇ25

BCR2

BCR6

Mimari tasarımını mühendislik sistemleri ile entegre eder.

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

TYYÇ Eşleştirme

Mimarlık ve Yapı Eşleştirme

 

PÇ26

BÇSAY1

BÇSAY2

BÇSAY1

BÇSAY2

Mimarlık disiplininin üretim alanlarında bağımsız olarak çalışabilir ve bu konularda sorumluluk alabilir.

PÇ27

BÇSAY3

BÇSAY3

Mimarlıkta araştırma, tasarım, projelendirme ve uygulama aşamalarında takım çalışmaları yürütür, yönetim yetki ve sorumluluklarına sahip olur.

Öğrenme Yetkinliği

PÇ28

ÖY1

ÖY3

ÖY3

ÖY1

ÖY3

ÖY3

Mimarlık mesleğinin gereği olarak güncel değişimleri ve yenilikleri takip etme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PÇ29

İSY1

İSY2

İSY1

İSY2

Bir birey olarak sosyal ve mesleki sorumluluklarının farkına varır.

PÇ30

İSY3

İSY2

Sınırlı enerji kaynaklarının farkında olarak çevrenin korunmasında sorumluluk alır.

PÇ31

İSY4

 

İSY3

 

Tasarım fikirlerini anadilinde ve çok kullanılan bir yabancı dilde sözlü ve yazılı anlatabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

PÇ32

İSY5

İSY4

Alanı ile ilgili bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

PÇ33

AÖY1

AÖY1

AÖY2

AÖY3

Mesleki faaliyetlerinde toplumsal, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

PÇ34

AÖY2

AÖY4

AÖY5

AÖY6

Mesleki çalışmalarında kültürel mirasa saygılı ve özgün katkılar sunar.Son Güncelleme Tarihi:22.12.2015