Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi INS0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders INS1001 MATEMATİK I 4 2 6
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar, İntegrasyon Teknikleri
Zorunlu Ders INS1003 FİZİK I 3 1 5
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası
Zorunlu Ders INS1005 GENEL KİMYA 2 1 3
Temel Kavramlar ve Stokiometri, Atom Yapısı, Atom Teorileri ve Periyodik Cetvel, Kimyasal Bağlar, Moleküler Geometri, Gazlar, Çözeltiler ve Özellikleri, Termokimya, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asit ve Bazlar, Çözünürlük
Zorunlu Ders INS1007 LİNEER CEBİR 3 0 3
Vektörler, matrisler, lineer denklem sistemleri ve çözümleri, vektör uzayları, determinantlar
Zorunlu Ders INS1009 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2
İnşaat Mühendisliğinin tarihçesi, İnşaat Mühendisliği ile ilgili temel kavramlar, su yapıları, betonarme yapıları, çelik yapıları, ahşap yapılar, zemin mekaniği ve temeller, ulaştırma sistemleri hakkında tanıtıcı genel bilgiler vermek.
Zorunlu Ders INS1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders INS1002 MATEMATİK II 4 2 6
Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri , kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon
Zorunlu Ders INS1004 FİZİK II 2 1 4
Elektrik Alanlar,Gauss yasası,Elektriksel Potansiyel,Sığa ve dielektrik,Akım ve direnç,Doğru akım devreleri,Manyetik alanlar,manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, İndüktans, Alternatif akım devreleri
Zorunlu Ders INS1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 1 5
Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, Perspektif çizimler, Kesit görünüşler, ölçülendirme.
Zorunlu Ders INS1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 2
Programlamaya Giriş, Temel Kavramlar, Programlama Tarihçesi, Problem Çözüm Teknikleri, Algoritma ve akış diyagramları, Cpp Programlama, Derleyicileri ve Geliştirme Ortamları, Programlama teknikleri, kod yazma, uygulama, test ve hata tespit ve kod geliştirme, Cpp Temelleri, Kodun genel yapısı, yazım kuralları, numerik tipler, ifadeler, Değişken kavramı ve değişken tipleri, Karar Yapıları, Koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları, if, if else, switch case ve diğer karar kontrol yapıları, Döngü yapıları, for, while, do while, Fonksiyonlar, Genel yapısı, farklı fonksiyon prototipleri ve kullanımları, Tek ve iki boyutlu Dizi değişkenler, ve kullanımları, İşaretçiler, Pointers, ve kullanımları, Nesne Tabanlı Programlama Kavramı ve Sınıflar.
Zorunlu Ders INS1010 STATİK 4 0 5
Kuvvet vektörleri, Parçacık dengesi, Vektörel çarpım, Moment kavramı, Rijit cisim dengesi, Kafes sistemler, Kablolar, Sürtünme, Ağırlık merkezi, Virtüel iş
Zorunlu Ders INS1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders INS2001 MUKAVEMET I 3 0 4
Temel kavramlar ve İlkeler, Kesit tesirleri, Gerilme Analizi, Şekil Değiştirme Analizi, Gerilme Birim Şekil Değiştirme Bağıntıları, Eksenel Yük Hali, Kesme Kuvveti, Atalet Momentleri, Burulma, Basit Eğilme Hali
Zorunlu Ders INS2003 DİNAMİK 3 0 4
Maddesel noktanın kinematiği, doğrusal hareket, düzlemsel hareket, üç boyutlu uzayda hareket, rölatif hareket. Maddesel noktanın kinetiği, bir boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu hareket, impuls ve momentum, iş ve enerji ilkesi, enerji korunumu, titreşimler.
Zorunlu Ders INS2005 MALZEME BİLİMİ 3 0 4
Katı cisimlerin iç yapısını, atomlar arasındaki bağları, malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerini, çevre ve kullanım koşullarının malzeme üzerindeki etkilerini, malzemelerin gerilme, şekil değiştirme ve zaman ilişkilerini ve malzemeye güvenirliliği içermektedir.
Zorunlu Ders INS2007 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 0 6
Mühendislik problemleri ve diferansiyel çözüm, başlangıç ve sınır değer problemlerinin tanımı, adi diferansiyel denklemler, değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemler, tam ve tam diferansiyel hale getirilebilen diferansiyel denklemler, homojen ve homojen hale getirilebilen diferansiyel denklemler, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, sabitlerin değişimi metodu, y uv yaklaşımı ile çözüm, Bernolli, Riccati diferansiyel denklemleri, değişken dönüşümleri, birinci mertebeye indirgenebilen diferansiyel denklemler, n. mertebeden diferansiyel denklemler, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, homojen ve özel çözümler, sabitlerin değişimi ve belirlenmemiş katayılar metodu, Euler Cauchy diferansiyel denklemi, Laplace dönüşümleri ile diferansiyel denklemlerin çözümü, kuvvet serileri ile diferansiyel denklem çözümü, adi diferansiyel denklem sistemleri.
Seçmeli Ders INS2009 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İÇİN JEOLOJİ 3 0 5
Jeolojinin tanımı ve alt disiplinleri,Yerkabuğu ve yeriçi, Yerkabuğundaki mineraller ve kayaçlar.Jeolojik dış etkenler ve yapılar, Ayrışma ve zeminler, Topografik ve jeolojik Haritalar, KitleHareketleri, Tünel Jeolojisi
Seçmeli Ders INS2011 ZEMİN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 3 0 5
Zeminlerin Oluşumu, zeminlerin mühendislik özellikleri, Problemli zeminler
Seçmeli Ders INS2013 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMASI 2 0 4
Herhangi bir kuruluşda kalite Yönetim uygulamasında yapılması gerekenler ve standardın içeriği ve bunun kuruluşa uygulamasında yapılması gereken hususlar. Kısaca dersi başarı ile tamlayan öğrenci iş hayatında kendi mesleği veya ilişkili mesleğinde rahatça sistem kurabilir.
Seçmeli Ders INS2017 RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 2 0 4
Düşünsel kavramların analizi, etkin raporlama ve sunum teknikleri.
Seçmeli Ders INS2019 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 4
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir.
Seçmeli Ders INS2021 TESİS ORGANİZASYONU 2 0 4
Tesisin tanımı, tesis organizasyonu, üretim araç ve gereçleri, fizibilite etüdü ve kuruluş yeri seçimi
Seçmeli Ders INS2023 LİDERLİK VE MOTİVASYON 2 0 4
Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştıurmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon
Seçmeli Ders INS2025 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 4
Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, uygulama alanı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan bilimler, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, sistemin kurulmasında sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zeka, kişilik ve benlik, tutumlar ve ön yargı, bireylerarası iletişim, uyum sorunları ve savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları, motivasyon, stresle başa çıkma ve davranış bilimlerinde liderlik konuları dersin alanıdır.
Seçmeli Ders INS2027 ÜRETİM YÖNETİMİ 2 0 4
Üretim ve üretim yönetimi, Verimlilik, Üretim sistemleri, Tesis yeri seçimi, Fabrika düzenleme, İş etüdü, Talep tahminleri, Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi.
Seçmeli Ders INS2029 KRİZ YÖNETİMİ 2 0 4
Krizin tanımı, kapsamı ve kaynakları Kriz sürecinin safhaları ve sonuçları Kriz Yönetimi kavramı Kriz yönetimi yaklaşımları
Seçmeli Ders INS2031 RİSK YÖNETİMİ 2 0 4
Risk yönetiminin önemi, Riskin ölçülmesi, Piyasa riskinin ölçülmesi ve yönetimi, Riske maruz değer, Basel II Yaşanan finansal iflaslardan alınan dersler, Sermaye piyasasında risk yönetimi, Finansal riskten korunma teknikleri, Yatırım fonlarında risk getiri bazlı derecelendirme.
Seçmeli Ders INS2033 ÇEVRE VE ENERJİ 2 0 4
Giriş, enerji kaynakları, petrol, doğal gaz, elektrik enerjisi, nukleer enerji ve biyoenerji, Türkiye enerji politikası, Küresel Isınma, Fosil yakıtlar ve çevresel etkileri, termik santraller ve çevresel etkileri, nükleer atıklar, yenilenebilir enerji üretiminin, su, rüzgar, güneş, jeotermal, çevresel etkileri. çevre ve enerji konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat, uluslararası anlaşmalar, enerji üretiminde çevre dostu teknolojiler.
Seçmeli Ders INS2035 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 4
Bireysel ve toplu iş hukukuna ait bilgileri pekiştirip, uygular hale getirici uygulama örnekleri çözmek ve analitik düşünceyi geliştirmek.
Seçmeli Ders INS2039 PAZARLAMAYA GİRİŞ 2 0 4
Pazarlamanın temel kavramlarını ve pazarlama bileşenlerini öğretebilmek, Temel hedefler, tüketici davranışlarını ve beklentilerini kavramak, Tüketici ihtiyaçlarının en doğru biçimde nasıl karşılanabileceğini öğrenmek, Pazarlama ilkeleri ile ilgili temel kavram ve ilkelerini tanımlamak, Tüketici ve endüstriyel pazarı analiz edebilmek, Makro mikro çevresel faktörler ile pazarlama arasındaki ilişkileri açıklayabilmek, Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanıyabilmek, Pazar bölümleme, konumlandırma ve hedef pazarın seçilmesini açıklamak, Pazarlama yöneticilerinin uygulayabildiği pazarlama karması stratejilerini tanıyabilmek
Seçmeli Ders INS2041 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2 0 4
SONRA
Staj Dersi INS2049 STAJ 0 0 3
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders INS2002 MUKAVEMET II 4 0 4
Kırılma varsayımları, Bileşik mukavemet hallerine giriş, Dışmerkezli Normal kuvvet Hali, Kesmeli Eğilme, Burulmalı eğilme ve burulmalı uzama, Elastik Eğri, Enerji Yöntemleri, Hiperstatik Sistem Hesabı, Elastik Stabilite
Zorunlu Ders INS2004 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3 0 5
İstatistiksel parametreler, Olasılık dağılımları, Parametre tahminlerin güven aralığı, İstatistikselkarar verme testleri, Regresyon ve Korelasyon
Zorunlu Ders INS2006 YAPI MALZEMESİ 2 2 4
Yapı malzemesi olarak beton ve bileşenleri, Portland çimentolar ve diğer çimento türleri, agregalar, su, beton katkı maddeleri, karışım hesabı, taze betonun özelikleri, üretimi, taşınması, yerleştirilmesi, sıkıştırılması, düzeltilmesi, betonun bakımı, betonun özellikleri, dayanıklılığı, çelik donatı ve diğer yapı malzemeleri.
Zorunlu Ders INS2008 SAYISAL ANALİZ 2 0 4
Sayısal yöntemler, doğrusal ve doğrusal olmayan denklem ve denklem takımlarının çözüm yöntemleri, eğri uydurma, sayısal türev ve integral, adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin basit sayısal çözümleri.
Seçmeli Ders INS2010 TOPOGRAFYA 3 0 5
Temel kavramlar, hata teorisi, açı ve uzunluk ölçüleri, poligon hesapları, kestirme hesapları, GPS ile konum belirleme ve cors,aktif usaga ağı, sistemi, nivelman, alan hesapları, Topoğrafik haritalardan boy kesit, aplikasyonlar ve imar planı bilgisi
Seçmeli Ders INS2012 YAPI BİLGİSİ 3 0 5
Yapı ile ilgili tanımlar ve yapı sınıfları, yapı zemini ve kazı işleri, aplikasyon, yapı temelleri ve yapı projelerinin hazırlanma kıstasları, temel, duvar, merdiven, çatı vb yapı elemanları.
Seçmeli Ders INS2014 İLK YARDIM 2 0 4
İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK,ilkyardımcının özellikleri, hasta yaralının değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller kalp krizi,DM,bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması.
Seçmeli Ders INS2016 AKADEMİK YAZMA 2 0 4
Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve methot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma.
Staj Dersi INS2022 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders INS2024 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders INS2026 ACADEMIC WRITING 2 0 4
Bu derste, öğrenciler çoğu basit yazma görevini, mektup, telgraf, teleks, email, rapor vb gerçekleştirmede ihtiyaç duyacakları dili öğrenecekler ve pratik yapacaklardır.
Seçmeli Ders INS2028 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek
Seçmeli Ders INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 0 4
Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama. Acil durum yöneticiliği mesleği.
Seçmeli Ders INS2038 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması.
Seçmeli Ders INS2042 SANAT TARİHİ 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar, Sanat felsefesi, kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi anlatılacak, yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitim sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiyede sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin öneminden bahsedilecektir.
Seçmeli Ders INS2044 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.El sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.Geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders INS2052 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders INS2058 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 4
Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak
Seçmeli Ders INS2062 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
Kentleşmenin tanımı,nedenleri ve günümüze kadar kentleşemenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi;kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu,konut politikası.
Seçmeli Ders INS2068 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku insan haklarının korunması konuları anlatılmaktadır
Seçmeli Ders INS2074 ALMANCA 2 0 4
Öğrencilerin, somut ihtiyaçlarını dile getiren günlük hayattaki sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları, Nomen Zahlen, Personal pronomen, Wortfrage,Satzfrage,Negativartikel, Possesıvartikel, Modalverben Propositionen u.s.w ) içermektedir
Seçmeli Ders INS2076 İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları
Seçmeli Ders INS2078 ÇİNCE 2 0 4
Seçmeli Ders INS2080 RUSÇA 2 0 4
Seçmeli Ders INS2082 KAZAKÇA 2 0 4
Seçmeli Ders INS2084 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
X
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders INS3001 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3 0 4
Kinematiği ve hareket halindeki sıvılar ile ilgili kavramlar
Zorunlu Ders INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ I 2 2 5
Zeminlerin Oluşumu, Zeminlerin Fiziksel Özellikleri ve Sınıflandırma, Zeminlerin sıkıştırılmas,kompaksiyonu, Zeminlerin geçirimliliği, permeabilitesi, Zeminde Gerilmeler, Zeminlerin Konsolidasyonu, Zeminlerin Kayma Mukavemeti
Zorunlu Ders INS3005 YAPI STATİĞİ I 3 0 4
İzostatik düzlem sistemler ve analizi, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki ilişkiler, gerber kirişlerin ve kemerlerin analizi, sabit ve hareketli yükler altında yapı sistemlerinin tesir çizgileri vasıtası ile analizi, izostatik kafes sistemlerin çözümü ve izostatik düzlem çubuk sistemlerin virtüel iş teoremi vasıtasıyla yer değiştirmelerinin hesabı.
Zorunlu Ders INS3007 BETONARME I 3 0 4
Genel bilgiler, beton ve donatı, kenetlenme, yapılara etkiyen yük yada yük etkileri, basit eğilme etkisindeki elemanların hesap ve tasarımı, eksenel merkezi basınç etkisi, bileşik eğilme etkisindeki elemanların hesap ve tasarımı, kesme etkisindeki betonarme elemanların hesap ve tasarımı, burulma etkisindeki betonarme elemanların hesap ve tasarımı.
Seçmeli Ders INS3009 TOPRAK İŞLERİ 3 0 5
Toprak işleri hakkında genel bilgiler. Zemin türleri ve özellikleri. Toprak işleri hesapları. Enkesit alanları ve hacim hesapları. Kütleler diyagramı ve optimum toprak dağıtımı. Kazı yöntemleri, kazı araçları, damperler.
Seçmeli Ders INS3011 DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ 3 0 5
Demiryolu mühendisliğine giriş. Genel ulaştırma bilgileri. Demiryolu araçları ve hareket ilkeleri. Çekim mekaniği. Demiryolu tasarımı esasları. Geometrik ve fiziksel yol standartları. Eğimler, kurbalar, geçiş eğrileri, güzergah, üstyapı ve imalatı.
Seçmeli Ders INS3013 ULAŞIM 3 0 5
Genel ulaştırma bilgisi. Ulaştırma sistemleri. Ulaşım türleri. Ana trafik elemanları. Trafik akım karakteristikleri. Trafik gözlemleri ve taşıt sayımları. Hız, yoğunluk ve hacim etütleri. Kapasite ve hizmet düzeyi. Trafik kaza etütleri. Ulaşım araçları etütleri. Otopark etüdü. Trafik işaretleri.
Seçmeli Ders INS3015 HAZIR BETON VE EKİPMANLARI 2 0 4
Hazır beton, betonu oluşturan malzemeler, taze ve sertleşmiş beton özellikleri, hazır beton santralleri, hazır betonu taşımak ve yerine yerleştirmek için gerekli ekipmanlar, betonda kalite kontrol, maliyet analizi.
Seçmeli Ders INS3017 MUKAVEMET III 2 0 4
Enerji kuramları, stabilite, değişim ilkeleri ve enerji yöntemleri.
Seçmeli Ders INS3019 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİNDE ENERJİ YÖNTEMLERİ 2 0 4
Dış ve iç kuvvetlerin işinin hesabı, Çubuklarda iç enerji denklemleri, Virtüel iş ilkesi, Toplam potansiyel enerji ilkesi, Tamamlayıcı enerji ilkesi, Castigliano Teoremleri, Karşıtlık teoremleri.
Seçmeli Ders INS3021 YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ 2 0 4
Dinamik problemin özellikleri, serbestlik derecesi, tek serbestlik dereceli sistemler, hareketin denklemi, kütle, yay ve sönümlü sistemler, deprem etkisi altında hareketin denklemi, sönümlü ve sönümsüz titreşim, zorlanmış ve serbest titreşim, periyodik ve harmonik etki altında davranış, viskoz sönümlü sistemler, zamanla değişen kuvvetler altında davranış, dinamik davranışın sayısal hesap yöntemleri, lineer sistemlerde deprem davranışı, çok serbestlik dereceli sistemler
Seçmeli Ders INS3023 İLERİ YAPI MALZEMELERİ 2 0 4
Malzeme çeşitleri, Mühendislik malzemeleri, Çimento Esaslı Bağlayıcılar ve Mikro Yapıları, Metaller ve Alaşımlar, Polimerler, Seramikler ve Camlar, Malzemelerin ısıl özellikleri
Seçmeli Ders INS3025 DONATILI ZEMİNLER 2 0 4
Zemin donatılarının tanımı, donatı kavramı, Donatılı zeminlerin mukavemet özellikleri, Donatılızeminlerde yanal itki parametrelerinin belirlenmesi, Geogritler, geotekstiller ve zeminlerde kullanım alanları, Mini kazıklar.
Staj Dersi INS3035 STAJ 0 0 4
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders INS3002 HİDROLİK 4 0 6
Temel kavramlar ve birimler, basınçlı akımlar, hazne boru sistemlerinin ve şebekelerin hidrolik, hesabı, açık kanal akımları, üniform ve uniform olmayan ani ve tedrici değişken akımların hidrolikhesabı, kanal kontrolleri, boyut analizi ve model teorisi
Zorunlu Ders INS3004 ZEMİN MEKANİĞİ II 3 0 4
Zemin mekaniğinin temelleri, Elastik ve plastik denge, Yanal zemin basınçları, Dayanma yapılarıve tasarımları, Temellerin taşıma gücü, Şevlerin stabilitesi.
Zorunlu Ders INS3006 YAPI STATİĞİ II 3 0 4
Hiperstatik sistemler ve hiperstatiklik derecesi, virtüel iş teoremi temelinde kuvvet metodu ile hiperstatik sistemlerin çözümleri, süreklilik ve denge denklemleri, clapeyron denklemleri ile sürekli kirişlerin çözümü, açı metodu, cross metodu.
Zorunlu Ders INS3008 KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ 2 1 4
Karayolu elemanları, kapasite ve hizmet düzeyi, geometrik standartlar, güzergah araştırması, karayolu elemanları, kurbalarda taşıtların stabilitesi, düşey kurbalar, altyapı, drenaj.
Zorunlu Ders INS3010 BETONARME II 3 0 4
Genel bilgiler, taşıyıcı sistem seçimi, döşemelerin yapısal çözümlemesi ve tasarımı, kirişlere yük aktarımı, kolonlara yük aktarımı, kirişlerin ve kolonların tasarımı, merdiven hesapları, temel hesapları ve temellerin tasarımı, kalıp ve donatı planlarının çizimi
Zorunlu Ders INS3012 HİDROLOJİ 2 0 3
Hidrolojik çevrim, yağış, buharlaşma, sızma, yeraltı suyu, yüzeysel akış ve akım ölçümleri
Staj Dersi INS3024 STAJ 0 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders INS4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Öğrenciler İnşaat Mühendisliği bölümüyle ile ilgili konularda Öğretim Üyesi danışmanlığı altında teorik veya pratik çalışma yaparak bitirme tezini rapor halinde sunar ve yaptığı çalışmayı jüri önünde savunur.
Zorunlu Ders INS4003 ÇELİK YAPILAR 3 0 5
Çeliğin tarihsel gelişimi. Malzeme olarak çelik ve genel bilgiler. Birleşimler ve birleşim araçları. Perçin, bulon, kaynak. Çekme çubukları, basınç çubukları. Tek parçalı, çok parçalı ve eğilmeli basınç çubukları. Kafes sistemler ve eğilme çubukları.
Zorunlu Ders INS4005 SU KAYNAKLARI 4 0 5
Akarsu morfolojisi, akarsularda katı madde hareketleri, taşkınlar ve önlemleri, bağlamalar, barajlar, enerji kırıcı yapılar, su alma yapıları, sulama kurutma ve hidroelektrik tesisler.
Zorunlu Ders INS4007 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ 3 0 5
Zemin incelemeleri, Arazi ve laboratuvar deneylerinin tasarıma yönelik kullanımı, Yüzeysel temellerin taşıma gücü, Kumda ve kilde oturan temeller için boyutlandırma esasları, Oturma kriterleri, Derin temeller ve tasarımları, Zemin iyileştirmesi
Seçmeli Ders INS4009 SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI 3 0 5
içmesuyu özellikleri, Su temini sistemi, nüfus tahmini hesapları, su kaynaklarının ve suların derlenmesi ve isalesi, şebeke sistemleri, çevre sağlığı tesisleri
Seçmeli Ders INS4011 KIYI MÜHENDİSLİĞİ 3 0 5
Temel kavramlar, Kıyı mühendisliği terminolojisi, liman, balıkçı barınakları, kıyı koruma yapıları gibi kıyı yapılarının tanıtımı ve hesap yöntemleri
Seçmeli Ders INS4013 YAPI İŞLETMESİ 3 0 5
İnşaat işlerinde karşılaşılan kanun ve yönetmelikler, ihale yöntemleri, birim fiyat kavramı,inşaat işlerinde iş programları, denetim ve keşif işlemleri, metraj, hakediş ve sözleşme hazırlanması.
Seçmeli Ders INS4015 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3 0 5
Mühendislik ekonomisinin tanımı ve temel kavramlar, nakit akış diyagramları, para–zaman ilişkileri, faiz, nominal ve efektif faiz oranları, enflasyon ve nakit akışına etkisi, alternatiflerin karşılaştırılması, amortisman hesaplama yöntemleri, ekonomik fizibilite raporu.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders INS4004 AKARSU HİDROLİĞİ 3 0 4
Serbest yüzeyli akımların hidroliği akarsu ve havzasının özellikleri, akarsularda katı madde hareketleri Stabil kanallar, nehir düzenlenmesi
Seçmeli Ders INS4006 BARAJLAR 3 0 4
Baraj tipleri, baraj tiplerinin ve yerinin seçimi, barajların dizaynında kullanılan yöntemler,dizaynında ve inşaa aşamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar.
Seçmeli Ders INS4008 ÇOK KATLI ÇELİK YAPILAR 3 0 4
Çok katlı çelik yapıların sistem özellikleri, taşıyıcı sistem seçimi, yük analizleri ve sistemin bir bilgisayar programı yardımıyla çözümü, kolon, kiriş ve döşeme elemanlarının seçimi ve boyutlandırılması, yatay rijitlik gereksinimi ve yatay rijitliğin sağlanması.
Seçmeli Ders INS4010 BETON TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ 3 0 4
Beton teknolojisi ve gelişimi, beton laboratuvarları, kaliteli beton üretilmesi için yapılması gerekenler, kaliteli beton üretimi için kullanılan katkılar, olumsuz hava koşullarında beton dökümü, kullanım ortamına göre üretilen beton özellikleri.
Seçmeli Ders INS4012 ÖNGERİLMELİ BETON 3 0 4
Öngerilmeli betonun tanımı, kullanım alanları ve analiz yöntemleri. Öngerme kuvvet kayıpları, kısa dönem ve uzun süreli kayıplar, eğilme analizi. Öngerilmeli kiriş tasarımı, kayma hesabı, aderans, sehim, çatlama ve moment eğrilik ilişkisi, mütemadi kirişler, basınç elemanları, çekme elemanları, öngerilmeli plaklar, öngerilmeli prefabrik yapılar ve deprem.
Seçmeli Ders INS4014 SU KUVVETİ TESİSLERİ 3 0 4
Su kuvveti tesis çeşitleri ve temel çalışma prensipleri, su kuvveti tesislerinin yapı elemanları veboyutlandırılması.
Seçmeli Ders INS4016 YAPISAL YANGIN GÜVENLİĞİ 3 0 4
Yangın ve yangın tipleri, yangının yapı elemanlarına etkisi, çeşitli tipteki binalara yangının etkisi ve alınacak önlemler, yangının verebileceği zararlar.
Seçmeli Ders INS4018 GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 3 0 4
Sismoloji ve depremler episantr, hiposantr, deprem dalgaları. Zemin hareketinin ölçülmesi, Deprem bölgesi, büyüklük ve deprem enerjisi. Zeminlerin dinamik özellikleri, gerilme şekil değiştirme ve kayma dalgası hızı parametrelerinin laboratuvar ve arazi deneyleri ile belirlenmesi.
Seçmeli Ders INS4020 ZEMİNLERİN OTURMASI 3 0 4
Oturma kriterleri,gerilme artışı,ani oturma,konsolidasyon oturması,ikincil konsolidasyon oturması,oturmalara karşı önlemler
Seçmeli Ders INS4022 ŞANTİYE TEKNİĞİ VE METRAJ 3 0 4
Şantiye planlamasının genel ilkeleri,şantiyede tutulması gereken defterler ve tutanaklar,yapı elemanlarının üretim miktarlarının hesaplanması ve diğer giderlerle birlikte maliyet analizleri.
Seçmeli Ders INS4024 YOL ÜST YAPISI 3 0 4
Üstyapı tabakaları. Bitümlü karışımlar. Esnek ve rijit üstyapılar. Esnek ve rijit üstyapıların dizaynı.
Seçmeli Ders INS4026 YÜKSEK PERFORMANSLI BETON 3 0 4
Yüksek performanslı betonun tanımı ve tercih nedenleri, YPB için temel prensipler, YPB sınıfları ve bunlar için uygun karışım malzemelerinin seçimi, YPB karşım oranları hesap yöntemleri, YPB üretimi, taşınması, yerleştirlmesi ve kürü, taze ve sertleşmiş durumdaki YPB özellikleri ile durabilite karakteristikleri.
Seçmeli Ders INS4028 ZEMİN YAPI ETKİLEŞİMİNE GİRİŞ 3 0 4
Giriş, Deprem Hareketinin Tanımı. Yapı ile Elastik Zeminin Modellenmesi, Deprem Davranışının Analizi, Yapı Dinamiği Problemlerinin Analizi, Zemin Yapı Etkileşimi, Forier Dönüşüm Metodu, Direk Metod. Alt Yapı Metodu.
Seçmeli Ders INS4030 ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİNE GİRİŞ 3 0 4
Zemin iyileştirme yöntemlerinin tanıtımı, Yüzeysel sıkıştırma yöntemler, Katkısız ve katkılı, Deriniyileştirme yöntemler, Dinamik kompaksiyon,ön yükleme,taş kolon,vibraflatasyon, Isıl işlemler,Geosentetikler, Zemin çivisi ve mini kazıklar
Seçmeli Ders INS4032 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ 3 0 4
Tarihçe. Trafik akımı. Trafik akımının ölçülmesi ve gösterimleri. Trafik sayımları ve etütler. Yol özellikleri. Kavşak özellikleri. Trafik işaretleri.
Seçmeli Ders INS4034 TÜNEL MÜHENDİSLİĞİ 3 0 4
Tünel mühendisliği konuları. Tünel açma teknikleri ve karşılaşılacak durumlar. Tünel etüdü. Tünellerin uygulama şekilleri. Tünele gelen itkiler. Galeriler. Kuyular. Tünel inşaat yöntemleri. Toprak işleri. Kaplama şekilleri.
Seçmeli Ders INS4036 ULAŞIM SİSTEMLERİ 3 0 4
Giriş ve temel kavramlar, kentlerin yapısı ve gelişimi, kentiçi aktiviteler, kentiçi ulaşım ihtiyacı, kentiçi ulaştırmada yolculuk özellikleri, kentiçi ulaştırma sistemleri, özellikleri ve performansları, kentiçi ulaştırma planlaması ve kentçi ulaştırmada talep yönetimi.
Seçmeli Ders INS4038 ULAŞTIRMADA ALTYAPI TESİSLERİ 3 0 4
Ulaştırma yapılarında altyapı ve üstyapı elemanları. Zemin cinsleri. Toprak gövdenin inşaatı. Kütleler diyagramında dengeleme ve toprak işleri maliyeti. Sanat yapıları. Altyapının drenajı.
Seçmeli Ders INS4040 YAPI STATİĞİ III 3 0 4
Yapı malzemelerinin şekildeğiştirme özellikleri, kesit zorları ile birim şekildeğiştirmeler arasındaki bağıntılar, bünye denklemleri, akma, kırılma koşulları, yapı sistemlerinin hesap esasları, doğrusal ve doğrusal olmayan teori, güvenlik katsayıları, tasarım yönetmelikleri, malzeme ve geometri değişimi ve her iki bakımdan doğrusal olmayan sistemler, ardışık yaklaşımla doğrusallaştırma teknikleri, limit yük, plastik mafsal hipotezi, ikinci mertebe teorisi ve burkulma yükü
Seçmeli Ders INS4042 PREFABRİK YAPILAR 3 0 4
Prefabrike yapı kavram ve sistemleri, prefabrik elemanlar ve tanımları, birleşim tasarımı, montaj teknikleri.
Seçmeli Ders INS4044 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 3 0 4
Depremin oluşumu ve özellikleri, şiddet ve büyüklük kavramları ve farklı şiddet ve büyüklük ölçüleri, depremin kayıt edilmesi, deprem dalga hareketleri, spektrum kavramı, depreme maruz yapıların modelleri ve titreşim denklemleri, modal analiz ve spektrumların kullanılması, depremin yapılar üzerinde meydana getirdiği bazı tipik hasarlar, depreme karşı geliştirilen kontrol sistemleri.
Seçmeli Ders INS4046 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINA GİRİŞ 3 0 4
Deprem hareketi, yapıların yer hareketi etkisindeki titreşimi, deprem etkisindeki yapı elemanlarının davranışı, depreme dayanıklı yapı tasarımı, yapılarda deprem sonrası hasarların belirklenmesi, onarım ve güçlendirme yöntemleri, mevcut binalarındeprem etkisindeki davranışının değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders INS4048 BETON YOLLAR 3 0 4
Beton plaklar taban zemini alttemel.Derzler.Tasarım yöntemleri. Betonyolların yapımı. Betonyollarda bozulmalar, bakım onarım
Seçmeli Ders INS4050 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ARAZİ DENEYLERİ 3 0 4
Zemin incelemesi, Arazi deneylerinin avantajları, Statik ve dinamik penetrasyon deneyleri,Presiyometre, Dilatometre, Veyn deneyi, Plaka yükleme deneyi
Seçmeli Ders INS4052 BETONARME III 3 0 4
İstinat duvarları, kirişsiz döşemeler, kirişli ve kirişsiz radye temeller, kazık temeller, merdivenler
Seçmeli Ders INS4054 BETONDA TAHRİBATSIZ DENEY YÖNTEMLERİ 3 0 4
Betonun mekanik özelliklerinin tahmin edilmesinde kullanılan yöntemler, yüzey sertlik yöntemleri, penetrasyon direnci yöntemleri, sıyrılma, pullout testi, olgunluk yöntemi, rezonans frekansı yöntemleri, ultrasonik ses hızı yöntemi. Betonda donatı korozyonunu değerlendirme yöntemleri.
Seçmeli Ders INS4056 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNE GİRİŞ 3 0 4
Bir boyutlu çubuk elemanlar, iki boyutlu çubuk elemanlar, üç boyutlu çubuk elemanlar, düzlemsel elemanlar.
Seçmeli Ders INS4058 YAPILARDA ONARIM VE GÜÇLENDİRME 3 0 4
Güçlendirme İlkeleri, Onarım Yöntemleri, Taşıyıcı Elemanların Güçlendirilmesi, Yığma Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Seçmeli Ders INS4060 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 4
Mühendislik öğrencilerinin temel teknik yabancı dil yapılarını anlamasını, mesleki ve akademik yayınları okuyup anlama bilgi ve becerisini arttırmasını, inşaat mühendisliğinde kullanılan teknik terim ve kavramları tanımasını sağlamak
Seçmeli Ders INS4062 BETONARME YAPILARIN TASARIMI 2 1 6
Betonarme yapı davranışı,taşıyıcı sistem seçimi, yapıya etkiyecek yüklerin belirlenmesi, yapının elverişsiz yük durumları için analizi, döşeme, kiriş, kolon, temel ve merdiven donatı hesapları ve betonarme proje çizimi
Seçmeli Ders INS4064 ÇELİK YAPILARIN TASARIMI 2 1 6
Tek katlı çelik yapı projesini yapabilmek için gerekli ihtiyaçları belirleyebilmek, proje hesap verilerini oluşturabilmek, güncel bir bilgisayar yazılımı kullanarak çelik yapı sistemini çözebilmek, taşıyıcı sistem elemanlarının optimum boyutlandırmasını yapabilmek, sistem ve sistem detaylarını çizebilmek.
Seçmeli Ders INS4066 SU TEMİNİ SİSTEMLERİ TASARIMI 2 1 6
Su alma yapıları tasarımı, bağlama tasarımı, enerji kırıcı yapı tasarımı, köprülerin hidrolik tasarımı, menfez ve akedük tasarımları
Seçmeli Ders INS4068 SU YAPILARI TASARIMI 2 1 6
Su alma yapıları tasarımı, bağlama tasarımı, enerji kırıcı yapı tasarımı, köprülerin hidrolik tasarımı, menfez ve akedük tasarımları.
Seçmeli Ders INS4070 YAPILARIN TEMEL TASARIMI 2 1 6
Zemin incelemesi, temellerde taşıma gücü ve oturma,temel tasarım ilkeleri
Seçmeli Ders INS4072 KARAYOLU TASARIMI 2 1 6
Proje yılı trafik hacminin hesabı. Yol geometrik standartlarının seçimi. Geçki arastırması. Ekonomik etüd. Kesin eksen hesabı. Kesin boykesitin hazırlanması . Tip enkesitlerin belirlenmesi. Toprak isi hesabı
Seçmeli Ders INS4074 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 1 5
Geoteknikte bilgisayar uygulamaları, zemin incelemeleri, laboratuar arazi deneyleri, taşıma gücü, konsolidasyon oturma hesabı, dayanma yapıları ve destek sistemleri, yamaçların duraylılığı ile ilgili bilgisayar uygulamaları, örnek çözümler
Seçmeli Ders INS4076 HİDROLİK MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 1 5
Hidrolik mühendisliği alanında kullanılan akademik veya ticari olarak geliştirilmiş bazı yazılımlara geometrik, akım, sınır ve başlangıç verilerinin girişi,yazılımların koşturulması, sonuçların gösterimi,çıktılarının elde edilmesi ve analizleri, yazılımların kısıtları ve uygulama alanları, yazılımların örnek problemlere uygulanması ve hidrolik mühendisliği tasarımlarında kullanımı.
Seçmeli Ders INS4078 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 1 5
Karayolu geometrik tasarım elemanları, ekonomik analiz yöntemleri, geçki plan boykesit, yatay ve düşey kurplar enkesitler, üstyapı tasarım kriterleri
Seçmeli Ders INS4080 YAPI MEKANİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 1 5
Yapı analiz programlarını genel kullanım ilkeleri, koordinat sistemleri, çerçeve sistemlerinin analizi, köprü analizi, uzay kafes sistem analizi, perde sistem analizi, kaset döşeme çözümü, çok katlı yapıların analizi, kirişsiz döşeme çözümü, radye temel çözümü, elastik zemine oturan temel kirişi çözümü, kabuklu çerçeve çözümü, çerçeve analizi ve boyutlandırması, kafes sistem analizi ve boyutlandırması
Seçmeli Ders INS4082 YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 1 5
İdeCAD Statik 6 da kullanılan teorik esaslar, program hakkında temel bilgiler, analiz, proje, betonarme, çizim, 3B görünüş ve perspektif, 2 boyut, metrajlar ve hesap çıktıları, taşıyıcı sistem bilgi girişleri, çubuk sistemlerin çözümü, programın 2007 deprem yönetmeliğine uyumluluğu ve raporlar.