7143 SAYILI KANUN 78. MADDE AF KAPSAMINDA BAŞVURU YAPACAKLARIN DİKKATİNE

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİ AFFI / YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2547 Saylı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunun 15. Maddesi ile  eklenen geçici 78 nci madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyenlerin , en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz ilgili Fakülte/ Yüksekokul ve Enstitülere başvurmaları gerekmektedir.  Başvurular  ilgili Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına şahsen  veya posta ile yapılacaktır.  Postada yaşanabilecek gecikme veya kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların, süresi içinde ilgili birime ulaştırılması zorunludur. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi. ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 5. Lise veya Dengi Okul Diploması (Diplomanın aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları kurumdan alacakları “Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesi

 

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 5. ÖSYM sınav sonuç belgesi, DGS ile yerleşenler için DGS sonuç belgesi (Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracaklar Önlisans diploması ve transkriptinin asılları kayıt esnasında getirilmesi gerekmektedir.)
 6. Lise veya Dengi Okul Diploması (Diplomanın aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları kurumdan alacakları “Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesi


            Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı'dan Bildirilen Kanun Maddesiyle İlgili Usul ve Esaslar*

               *  7143 Sayılı Kanun Uygulama İlkelerinin 8. Maddesinde yer alan " Anadal Lisans programından mezun olan ancak çift anadal ve yandal programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin madde kapsamında yararlanamayacağı " na dair düzenleme işlemden kaldırılmıştır. 

                  Bu Çerçevede Anadal Lisans programından mezun olan ancak çift anadal ve yandal programlarından  18 Mayıs 2018 Tarihine kadar ilişiği kesilen ve 7143 Sayılı Kanun uyarınca Başvuru Yapamayanlar 11 Şubat-11 Haziran 2019 Salı günü mesai bitimine kadar İlgili Fakülte/Yüksekokula başvurdukları taktirde durumları yeniden değerlendirilecektir.  

İlgili Kanun Maddesi:

"GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”