Satınalma Birimi

• Birimimiz,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Mevzuatı çerçevesinde yapılacak mal ve hizmet alımlarının tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Sorumlulukları,

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Mevzuatı çerçevesinde yapılacak mal ve hizmet alımlarının tahakkuk işlemleri ile ödemelerini gerçekleştirmek.
• Başkanlık bütçesinden yapılan 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihaleler ile doğrudan temin yoluyla yapılan tüm alımların gerçekleştirme görevini yapmak.
• 4734 sayılı Kanununun ilgili maddelerine göre istisna kapsamındaki DMO vb. kurumlardan alımlar yapmak.
• Bölünmeyen hizmetler kapsamında yer alan doğalgaz, elektrik ve su ödemelerini yapmak.
• Harcama belgeleri yönetmeliğine göre tahakkuka bağlanacak belgeleri incelemek ve ödeme işlemlerini takip etmek.
• Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarında yer almak.
• Ödeneklerin takibini yapmak (Devlet bütçesinden bir harcama yapılırken ilgili mevzuata uygun olup olmadığı ile harcamaların konusuna göre hangi tertipten ödeneceğinin tespitini yapmak, ödeneği olmayan bir işe başlamamak, ödenek üstü harcama yapmamak vb.)
• Satın almayla ilgili farklı komisyonlarda yer almak.
• Mal ve malzeme alımlarında piyasa teklifleri ile ilgili görüşmeler yapmak.
• Makine ve teçhizat ile ilgili bakım ve onarım giderlerini karşılamak.
• Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı, gazete, dergi abonelik giderlerini karşılamak.
• Araçlara ilişkin her türlü bakım, yıllık mali zorunluluk ve sigorta işlemleri ile ilgili ödemeleri yapmak.
• Avans ve kredi işlemlerini yapmak.
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 211 inci maddesi gereğince Üniversitenin Rektörlük ve İdari birimlerinde görev yapmakta olan personelin giyecek yardımı işlemlerini yürütmek.
• Muayene teslim tesellüm ve irsaliye belgelerini kontrol etmek.
• İkinci öğretim ve yaz okulu gelirlerinden satın alınması gereken mal ve hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri Üniversite genelinde yürütmek.
• Üniversiteye ait binaların “bina küçük onarımlarının” yaptırılması ile ilgili satın alma işlemlerini yürütmek.
• Üniversitemize ait tüm birimlerinin, makine teçhizat, kırtasiye, temizlik, büro malzemesi ve demirbaş ihtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi’nden, Avans ve Kredilerin açılması yoluyla alınacak olan malzemelerin D.M.O.’dan ya da DMO’da bulunmayan malzemelerin ilgili firmalardan temin edilmesi sonucu Üniversite depolarına teslim etmek.
• Yangından korunma malzemeleri ile ilgili olarak Üniversitemiz tüm birimleri için yangın söndürme cihazları alımı, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması ihale işlemlerini yapmak.
• Posta hizmetlerinin yürütebilmesi için pul alımı ve pul makinelerinin yükletilmesini sağlamak.
• Şube Müdürünün mali ve parasal sorumluluğu vardır.
• Başkanlık İş Takviminde belirtilen biriminin iş ve işlemleri yapmak, yapılmasını sağlamak.
• İş Takviminde belirtilen günlerde yapılamayan iş ve işlemleri nedenleriyle birlikte amirine bildirmek.
• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.


İsmail BAŞTÜRKŞube Müdürü0388 225 2632ibasturk@ohu.edu.tr
Mehmet BEŞERŞef0388 225 2639m.beser@ohu.edu.tr
Hatice ÇOLAKOĞLU VANMemur0388 225 2639

       
Son Güncelleme Tarihi:07.02.2024