Program Çıktıları
Bölümün Program Çıktıları

PÇ1 Tarla ve bahçe bitkilerinin modern yetiştiricilik yöntem ve teknikleri ile stratejilerini bilme ve uygulayabilme,

PÇ2 Bitki yetiştiriciliğinde toprak bilgisi, bitki besleme yöntem ve tekniklerini bilme ve uygulayabilme

PÇ3 Bitkisel üretimde kayıplara neden olan biotik ve abiotik faktörleri tanımlayabilme, zararlı yönetim sistemlerini planlayıp uygulayabilme

PÇ4 Doğal kaynakların etkin kullanıldığı, çevre dostu tarımsal üretim sistemlerini uygulayabilme

PÇ5 Bitki yetiştiriciliği ile ilişkili ekosistem ve sürdürülebilir tarım yönetimi, planlaması ve uygulamasına yönelik bilgilere sahip olma

PÇ6 Gıda, yenilenebilir enerji/biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilme

PÇ7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

PÇ8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi

PÇ9 Alanıyla ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanabilme, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

PÇ10 Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme, sorgulama ve araştırma, bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve tasarım yapabilme, edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme

PÇ11 Araştırma ve değerlendirme yapabilme, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirebilme, proje ve danışmanlık hizmetleri sunabilme becerisine sahip olabilme

PÇ12 Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme, sorunları tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

PÇ13 Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlama ve yönetebilme, disiplinler arası çalışma yapabilme

PÇ14 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara ve gelişmelere duyarlı olabilme ve bu gelişmeleri izleyebilme

PÇ15 Farklı kültürlerde yaşayabilme ve sosyal yaşama uyum sağlama

Son Güncelleme Tarihi:21.12.2016