Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders TEM1001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 0 5
Çevresel faktörler, hava yönetimi, atık su yönetimi, atık yönetimi, kalite sistemleri, çevre yönetim hizmetleri.
Zorunlu Ders TEM1003 GENEL KİMYA 2 1 4
Ölçme ve birim sistemleri, Madde ve yapısı, Maddenin temel kanunları, Atomun yapısı, Element ve Bileşikler, Adlandırma, Mol kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar ve Stokiyometri, Periyodik çizelge, Kimyasal Bağlar, Çözelti kimyası, Asitler ve Bazlar, Organik Bileşikler
Zorunlu Ders TEM1005 TEMİZLİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ I 2 0 4
Temizlik kavramına giriş, temizlik nedenleri, temizlik kurları, temizlik programı, başlıca temizlik araçları, temizlik araç ve gereçlerinin kullanılması, temizlik araç ve gereçlerinin temizliği.
Zorunlu Ders TEM1007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 3
İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi.İşyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar.İşyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar.Depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri.Elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri.Yangın ve türleri.Yangın söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar.Meslek hastalıkları.Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler.İş kazaları ve önlemleri.Temel ilk yardım.Kaza raporları.İş kazası uygulanan prosedürler.
Zorunlu Ders TEM1009 GENEL İŞLETME 2 0 4
İşletmeyle ilgili temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve çevre ile ilişkileri. İşletmeleri özelliklerine göre sınıflandırma. Kuruluş yeri seçimi faktörleri, işletmenin kuruluşundaki aşamalar, büyüklük ve kapasite kavramları, işletme fonksiyonları.
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders TEM1002 ÇEVRE DENETİMİ 2 0 4
Çevresel temel kavramlar, çevre denetiminin yasal dayanağı, çevre denetimi uygulama esasları, çevre denetim raporları , çevre denetim kriterleri, değerlendirme.
Zorunlu Ders TEM1004 TOKSİKOLOJİ 2 1 4
Toksikoloji ye giriş ve temel kavramları, tanımları, Toksik etki,Toksisite testleri,Toksik etki ana mekanizmaları , Toksisiteyi etkileyen faktörler, Toksik etkinin sınıflandırılması.
Zorunlu Ders TEM1006 TEMİZLİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ II 2 0 4
Temizlik maddelerinin güvenli kullanımı, Çevre Temizliği, Haşere ve Kemirgen Kontrolü,Çöp Kontrolü,Koku Kontrolü, Hizmet Sektöründe Destek Hizmetler, Hizmet Sektöründe Hijyen, Haccp(tehlike analizi ve kritik noktaları).
Zorunlu Ders TEM1008 TEMİZLİK UYGULAMA TEKNİKLERİ I 2 1 4
Temizlik makine ve araç gereçlerinin tanıtılması, Ofis temizliği, otel odası temizliği, genel alanların temizliği, otel temizliği vb. yerlerin temizliği.
Zorunlu Ders TEM1010 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANIMI VE DENETİMİ 2 1 4
Temizlik kimyasalları; Alkaliler, Asitler, Ağartıcılar, Dezenfektanlar, Yüzey Aktif Maddeler, Korozyon Önleyiciler, Sertlik Bağlayıcılar, Dolgu Maddeleri vd. temizlikte Suyun Kullanımı, Suyun Özellikleri, Sentetik deterjanlar ve Sabunun Kullanımı.
Zorunlu Ders TEM1012 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 3
İş hukuku kavramı ve Türk iş hukukunun niteliği, kaynakları. İş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, işveren vekili ve işyeri. İş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş türleri. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş sözleşmesini sona erdiren durumlar. Toplu iş hukuku. Sosyal sigortalar ve ana ilkeleri, sosyal sigortalar kanunu, kapsamı ve ana kavramları, sigorta kolları ve tatbikatı, prim bildirgeleri ölçümleme, itiraz ödeme, bordro ve prim bildirgeleri yönünden işverenin sorumluluğu.
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TEM2001 ATIK YÖNETİMİ I 2 1 2
Temel kavramlar, evsel atık, endüstriyel atık, tehlikeli atıklar, özel atıklar.
Zorunlu Ders TEM2003 ÇEVRE BİLİMİ 2 0 2
Ekolojik temel kavramlar, Ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri, Ekosistemlerin işlevsel özellikleri, ekolojik sorunlar, Sürdürülebilir çevre için ekolojik yaklaşımlar
Zorunlu Ders TEM2005 TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2 1 2
Temizlik işletmelerinin yapısı, yönetimi, organizasyon yapısı, yönetici ve personelin görev ve sorumluluk alanları, iş akışı ve işleyiş süreci, hizmet verdikleri alanlar vb.
Zorunlu Ders TEM2007 TEMİZLİK UYGULAMA TEKNİKLERİ II 2 1 2
Temizlik işletmelerinin, belediyelerin ve diğer temizlik ilerini yürüten işletmelerin yaptıgı temizlik türlerinin uygulamalı öğretilmesi. Zemin yıkama, cila atma, halı yıkama makineleri ile yapılması, makinelerin kullanımı, havuz temizliği, deri-tekstil-ahşap-mermer-plastik-cam vb. yüzeylerin temizlenmesi.
Seçmeli Ders TEM2009 ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA YÖNTEMLERİ 3 0 4
Atık toplama konteynırları, atık toplama araçları, atık toplama yöntemleri, atık taşıma yöntemleri, evsel ve endüstriyel geri dönüştürülebilir atıklar.
Seçmeli Ders TEM2011 TEMİZLİK KİMYASALLARI 3 0 4
Temizliğin Tanımı ve Sınıflandırılması, Temizlik Kimyasallarının Uygulama Alanlarına Göre Sınıflandırılması, Temizlik Kimyasallarının Yapısı, Bileşenleri ve Etki Mekanizmaları
Seçmeli Ders TEM2013 GENEL MUHASEBE 3 0 4
Temel muhasebe kavramlarını ve belgelerini tanıtma, Bilanço ve Gelir Tablosunun düzenlenmesi ile ilgili ilkeleri anlama ve Tekdüzen hesaplarının işleyişini anlayarak geçici mizan düzenlemesi.Dönen Varlıklar,Duran varlıklar,Kısa ve Uzun vadeli Yabancı kaynaklar ve öz Kaynak hesaplarının işleyişi ve örnekler.
Seçmeli Ders TEM2015 ÇEVRE MEVZUATI 3 0 4
Çevre kanunu, yönetmelikler, çevre planları, çevre lisansları, yönetim..
Seçmeli Ders TEM2017 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
Seçmeli Ders TEM2019 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 4
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir Gider Hesabını Yapmak.
Seçmeli Ders TEM2021 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 4
İnsan kaynaklarının tanımı ,işlevleri, personel yönetiminden insankaynaklarına geçiş, performans değerlendirme ve performans arttırma yöntemleri,personel alma-yerleştirme, personele ğitim ihtiyacının belirlenmesi ve eğitilmesi, kariyer planlama-ücretlendirme.
Seçmeli Ders TEM2023 STOK VE MALİYET KONTROLÜ 3 0 4
Stok türleri, stok yönetiminin önemi, stok tutmanın ve yetesiz stokun maliyeti, optimum stok miktarı. Maliyet kavramı, sipariş maliyet sistemi,safha maliyet sistemi, bozuk mamüllerin, firelerin ve atıkların hesaplanması, muhasebeleştirilmesi, toplam kalite yönetiminde maliyet.
Staj Dersi TEM2025 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 6
XX
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TEM2002 ATIK YÖNETİMİ II 2 1 2
Atık yönetimi mevzuatı, atık yönetimi uygulama esasları, atıkların kaynağında sınıflandırılması.
Zorunlu Ders TEM2004 ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GERİ KAZANIMI 2 0 2
Ambalaj atıkları, toplama - ayırma tesisleri, geri dönüşüm tesisleri , kaynağında ayrı toplama projeleri.
Zorunlu Ders TEM2006 TEMİZLİK UYGULAMA TEKNİKLERİ II 2 1 2
Sokak cadde temizliği makinelerinin kullanımı, ilaçlama, haşere-kemirgen mücadelesi, cam-halı-büro-endüstriyel temizlik, çamaşırhane hizmetleri, inşaat temizliği.
Zorunlu Ders TEM2008 SU KALİTESİ YÖNETİMİ 2 1 2
Su sistemleri, su kirliliği, yönetmelik, uluslararası uygulamalar, atık su arıtma tesisleri ve yasal izinler
Seçmeli Ders TEM2010 ÇEVRE ETKİLERİ VE DEĞERLENDİRME 3 0 4
Yasal uygulamalar, yasal izinler, proje değerlendirme, çevre modelleri, endüstriyel sektör.
Seçmeli Ders TEM2012 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 4
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma.
Seçmeli Ders TEM2014 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 3 0 4
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sınıflandırılması. Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Hidrolik enerji, Dalga enerjisi ve Biyokütle hakkında genel bilgiler. Biyo metanlaşma süreçleri ve biyogaz üretim tesisleri, reaktör tipleri ve işletilmesi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders TEM2016 İLETİŞİM 3 0 4
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.
Seçmeli Ders TEM2018 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 4
Kalite Kavramı , Standart ve Standardizasyon,Yönetim kalitesi ve standartları, Üretimde kalite kontrolü, Toplam Kalite Kontrol
Seçmeli Ders TEM2020 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 4
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak Yönetmek, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İşgöreni Seçmek, Üretimi Planlamak, Kaynakları Yönetmek.
Seçmeli Ders TEM2022 HİJYEN YÖNETİMİ 3 0 4
Sanitasyonla ile ilgili hijyen ve temizlik kuralları.Bina hijyeni, ekipman hijyeni, personel hijyeni. Gıda hijyeni ; gıda işletmeleri, fabrikalar, vb. tesislerde dikkat edilecek noktalar.
Seçmeli Ders TEM2024 İLAÇLAMA VE ZARARLI CANLILARLA MÜCADELE SİSTEMLERİ 3 0 4
Haşere ve kemirgenlerle mücadele, korunma hizmetleri, ilaçlama hizmeti prensip ve standartları, eleman organizasyonu, eleman eğitimi, eleman kıyafeti, eleman özgürlük hakları, kimyasal ilaçların WHO,TSE,ISO standartlarına uygun seçilmesi, gerekli ilaçlama makine ve cihazların belirlenmesi, projelendirilmesi, temini ve kullanımı.İlaçlama hizmetlerinde kullanılacak ekipman temini, organizasyonu,planlanması ve projelendirilmesi.
Staj Dersi TEM2026 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 6
staj