Genel Bilgi
Genel Bilgi 

Yüksek Sağlık Şurasıının 23.05.1995 tarih ve 185/1 Sayılı Kararının 2. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine öğrenci alımı durdurularak, yerine açılan Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Meslek Lisesi binalarında faaliyet göstermelerini esasa bağlayan Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan 22805 sayılı protokole uygun olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu açılmıştır. 1999 yılında Ebelik Bölümü açılarak öğrenci alımına başlanmıştır. Bölümümüzde 3 Dr. Öğretim Üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm öğrencisi ve öğretim elemanı ERASMUS/LLP projesi kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmaktadır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 45 öğrenci bölüme kayıt yaptırmıştır. Dikey ve yatay geçişle bölümümüze gerekli koşulları sağlayan öğrenciler alınmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Sağlık Bakanlığı kadrolarında yer alarak ebelik yapabilmektedirler. Ayrıca sağlık alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün azlığı nedeniyle özel sektörde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için öğrenim süresi boyunca uygulama alanlarında aşağıda sıralanan kriterleri yapmakla yükümlüdür.
1-En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapmak,
2-En az 40 gebe kadına bakım vermek ve izlemini yapmak,
3-En az 40 doğumun öğrenci tarafından yapılması; doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa bu sayı ancak öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile minimum 30'a indirilebilir.
4-Makat doğuma aktif katılmalıdır. Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır,
5-Epizyotomi uygulamak ve dikiş ile başlamak, bu teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılır,
6-Gebelik veya doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadına bakım vermek ve izlemek,
7-En az 100 lohusayı (doğum sonrası dönemdeki anne) ve sağlıklı yenidoğan bebeği izlemek ve bakımını vermek (muayene dahil),
8-Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere yeni doğan bebek gözlemi ve bakımı,
9-Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımı,
10-Tıbbi ve cerrahi alanlarda bakımın içinde yer almak. Bunun için gerekli eğitim, teorik bilgi ve klinik uygulamayı içermelidir.
Bu sayılara ulaşılamayan bölgelerde (Doğum yaptırma eylemi hariç) yukarda belirtilen sayıların en az % 60 a ulaşılması durumunda öğrencilerin mezun olmalarına komisyonca karar verilir.

Amaç ve Hedefler
Amaç:
 • Kadını yaşamının tüm dönemleri boyunca üreme sağlığı açısından değerlendirmesi
 • Üreme sağlığı açısından normalden sapmaları belirlemesi  
 • Gebelik sırasında gerekli bakım ve danışmanlığı sağlaması  
 • Normal doğum eyleminde doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlaması  
 • Doğum sonrası dönemde anne ve yenidoğana bakım verebilmesi 
 • Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde riskli durumları ve sağlıktan sapmaları erken tanılayabilmesi 
 • Aile planlaması uygulamalarına katılabilmesi 
 • Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimciliklerinin gelişmesi 
 • Alanına ilişkin bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunması 
 • Ana-çocuk sağlığını yükseltmek amacıyla gerekli olan aile planlaması danışmanlığı yapması 
 • Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapması 
Hedef:
 • Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın ve ailesini yaşadığı toplum içinde bütüncül bir anlayışla ele alabilme
 • Anne sağlığının önemini kavrayabilme
 • İntra uterin dönemden başlayarak, anne ve yenidoğanın fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirebilme
 • Anne ve ailenin kendi sağlık bakım sorumluluğunu üstlenmesini sağlayabilme
 • Ebeliğin temel kuram, kavram, yöntem ve ilkelerini benimseyebilme
 • Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarabilme
 • Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde riskli durumları ve sağlıktan sapmaları erken tanılayabilme
 • Sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için bakım, eğitim ve danışmanlık tekniklerini kullanabilme
 • Ana-çocuk sağlığını yükseltmek amacıyla gerekli olan aile planlaması danışmanlığını yapabilme
 • Gereken durumlarda sevk zinciri kullanabilme
 • Doğru iletişim becerilerine sahip, mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde yönetim becerilerini kullanabilme
 • Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme
 • Gereken durumlarda sevk zinciri kullanabilme

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere EBELİK LİSANS DERECESİ verilecektir.

EBELİK lisans programı 240 AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, EBELİK bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre YGS-2 puan türünden kabul edilirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde  Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.  

İletişim
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel : 0 388 225 21 48
Faks : 0 388 225 23 85
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili 

Ebelik lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 72 - Sağlık
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 72 - Sağlık
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Hemşirelik Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Arazi Çalışması
Grup Çalışması
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Alan Çalışması
Rapor Yazma

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Sağlık Bakanlığı kadrolarında yer alarak ebelik yapabilmektedirler. Ayrıca sağlık alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün azlığı nedeniyle özel sektörde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

EBELİK Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

 • ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
 • 55 iş günü (16 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, EBELİK bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.


Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirmeve Not Sistemi

EBELİK programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

 • Ara Sınav
 • Final Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Kısa Sınav
 • Ödev Değerlendirme
 • Rapor Sunma
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Tez Sunma
 • Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin, EBELİK programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir.Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme: 

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. 

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin EBELİK programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 • ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
 • 55 iş günü (16 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ebelik Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir. 
Son Güncelleme Tarihi:20.11.2023