Muafiyet Yönergesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Enformatik Dersleri Muafiyet Sınav Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu yönergenın amacı Enformatik Bölüm Başkanlığı tarfından yürütülmekte olan Enformatik dersleri için yapılan Muafiyet Sınavının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Enformatik Bölüm Başkanlığı tarfından Enformatik dersleri için yapılan Muafiyet Sınavına ilişkin hükümleri kapsar .

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 04.09.2005 tarih ve 25926 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyet Sınavının Uygulama Esasları

Esaslar

Madde 4- Muafiyet Sınavı aşağıdaki belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Muafiyet Sınavı her Eğitim-Öğretim yılı başında, Güz yarıyılı Eğitim-Öğretime

başlama tarihini takip eden ikinci Cumartesi günü Enformatik Bölüm Başkanlığı

tarafından yapılır.

b) Muafiet sınavına girmek isteyen öğrenciler başvurularını, kayıtlı oldukları

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına kayıt döneminde yaparlar. Başvuru

yapan öğrencilerin listesi, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul tarafından

en geç sınav tarihinden 1(bir) hafta önce Enformatik Bölüm Başkanlığına

gönderilir.

c) Sınav Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

ç) Muafiyet Sınavı Öğretmenlik bölümlerinde okutulan Bilgisyar I ve diğer

bölümlerde okutulan Temel Bilgisyar dersleri için yapılır.

d) Sınavın soruları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen Enformatik

Dersleri Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır.

e) Muafiyet sınavında girdiği dersden 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş)

alanlar (ç) bendinde belirtilen derslerden muaf olurlar.

f) Muafiyet Sınavında alınan notlar EX ile gösterilir ve Akademik ortalamaya dahil

edilmez.

g) Muafiyet sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç 4 gün içerisinde Fakülte,

Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına bildirilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, Yürürlük ve YürütmeDiğer Hükümler

Madde 5- Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir.

Yürürlük

Madde 6- Bu yönerge Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunun onayını takiben yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu yönerge hükümleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Son Güncelleme Tarihi:17.01.2018