Yönetmelik
Yönetmelik

Resmi Gazete

14 Ekim 2001- Pazar

Sayı: 24553

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş ve Dayanak

Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.Amaç

Madde 2- Merkezin amacı Türk gençliğinin, Atatürk ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri içinde, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin birer ferdi olarak, devletine ve ulusuna karşı sorumluluklarının bilincinde, Türk Devleti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan, bundan gurur duyan, Atatürk ilke ve İnkılâplarını içtenlikle benimseyen, bu inançla ulusuna ve ülkesine yararlı olmayı hedef edinen kimseler olarak yetişmesini sağlamak, bu amaçlar doğrultusunda araştırmalar yapmak, insanlığın Atatürk ilke ve inkılaplarını daha iyi anlamasını ve bu anlayışın yaygınlaşmasını temin için çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmaktır.Görevleri

Madde 3- Merkez 2. Maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

a-      Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak, yapılmasını sağlamak, bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek,

b-      Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili olarak merkez bünyesinde bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak,

c-      Amaç kısmında belirtilen konularda konferanslar tertip etmek, seminerler düzenlemek, her türlü bilimsel toplantıları organize etmek,

d-      Öğretimde kullanılmak üzere uygulamada geliştirilen bilgi ve deneyimleri tespit etmek, bilimsel platformlarda bunları tartışmak ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin en verimli düzeyde okutulması için öneriler ortaya koymak,

e-      Her kesimden bilim adamlarının ve üniversite öğretim elemanlarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusundaki çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek, çalışmaların makale ve kitap olarak yayınlanması için gerekli desteği sağlamak,

f-       Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişini ve bilimsel dayanışmayı artırıcı faaliyetlerde bulunmak.Organlar

Madde 4- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin organları şunlardır:

a-      Müdür

b-      Genel Kurul

c-      Yönetim KuruluMüdür

Madde 5- Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.  Müdür kendisine 3 yıl için 2 müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdürün görevi sora erdiğinde yardımcılarında görevi kendiliğinden sona erer. Araştırma ve uygulama merkezinin müdürü yürütme amiridir. Müdür yönetim kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli biçimde yürütülmesini sağlar. Müdür geçici olarak görevi başında bulunmadığında vekâlet vereceği yardımcısı ona vekâlet eder. Yardımcısı yoksa veya mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekâlet 6 aydan fazla sürdüğü takdirde yeni müdür görevlendirilir.Genel Kurul

Madde 6- Genel kurul Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi' nde görev yapan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora sahibi öğretim elemanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan tüm öğretim elemanlarından meydana gelir. Müdür kurulun tabii üyesidir.

Müdür kurula başkanlık eder.

Genel kurul müdürün çağrısı ile yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki faaliyetler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planı görüşür, yönetim kuruluna üç üye seçer.Yönetim Kurulu

Madde 7- Yönetim kurulu; müdür, varsa müdür yardımcıları ve müdür tarafından gösterilecek 6 aday arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin karar organıdır. Müdür tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda müdüre yardımcı olur.Kadrolar

Madde 8- Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.Yürürlük

Madde 9-  Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme

Madde 10-  Bu yönetmelik hükümlerini Niğde üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi:17.08.2020