Görev / İş Tanımı


GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

Profesör Doktor

GÖREVİ

Farabi Kurum Koordinatörü

SINIFI

Akademik

KODU


ÜST YÖNETİCİSİ

REKTÖR

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı ve Rektör

ASTLARI

Uluslararası İlişkiler Ofisi İdari Personeli

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

 • Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen Farabi Değişim Programı kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde gelen-giden öğrencilerin değişim işlemlerinin yapılmasının sağlanması. Giden öğrencilerin burs ödemelerinin ve evraklarının dosyalanmasının takibi. Üniversitemiz ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki Farabi Değişim Programı ile ilgili gerekli yazışmalar ve raporlamaların yapılmasının sağlanması.

      2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Farabi Değişim Programının üniversite içinde tanıtımı, tanıtım materyallerinin hazırlanması. Anlaşmalı üniversitelerle gerekli yazışmaların yapılması, anlaşmaların güncellenmesi ve yeni anlaşmaların yapılması.
 • İlgili koordinatörlerle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışmak.  
 • Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerinin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesinin sağlanmasında gerekli desteği sağlamak.
 • Farabi Değişim Programı ile ilgili gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
 • Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
 • Ofiste gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerden dolayı Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörüne, Genel Sekretere, Rektör Yardımcısına ve Rektöre karşı sorumluluk.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı alan.

  b) İş Riski

Var ( Mali risk)

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [ X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

Akademik Personel olma şartları.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

 Yok.

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Yok.

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

     Yok.

 

5)  ÖZEL NİTELİKLER

     

 • Araştırıcı,
 • Pratik çözüm üretebilen.
 • Sorgulayıcı.
 • Kendine güvenen.
 • İyi iletişim kurabilen.
 • Hızlı, düzenli ve dikkatli.
 • Temsil yeteneğine sahip olmak.
 • Yazışma kurallarına hakim olmak.

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Adı ve Soyadı: 

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

                                                                                                        

 

ONAYLAYAN

(Rektör Yardımcısı)

 

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/.....

                                             

     

 

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

MEMUR

GÖREVİ

Farabi Ofis Personeli

SINIFI

İDARİ

KODU


ÜST YÖNETİCİSİ

REKTÖR

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

Farabi Kurum Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı ve Rektör

ASTLARI

 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 •        1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI
 • Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen Farabi Değişim Programı kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde gelen-giden öğrencilerin değişim işlemlerinin yapılması, evraklarının dosyalanması ve dosya takibinin yapılması. Üniversitemiz ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki Farabi Değişim Programı ile ilgili gerekli yazışmalar ve raporlamaların yapılması. Uluslararası İlişkiler Ofisi diğer işlerinde gerekli desteğin sağlanması.
 •        2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 • Farabi Değişim Programının üniversite içinde tanıtımı, tanıtım materyallerinin hazırlanması. Anlaşmalı üniversitelerle gerekli yazışmaların yapılması, anlaşmaların güncellenmesi ve yeni anlaşmaların yapılması.
 • İlgili koordinatörlerle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışmak.  
 • Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerinin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesinin sağlanmasında gerekli desteği sağlamak.
 • Ofis çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.
 • Farabi Değişim Programı ile ilgili gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
 • Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
 • Ofis işlemleri ile ilgili üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işler ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Ofiste gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerden dolayı Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörüne, Genel Sekretere, Rektör Yardımcısına ve Rektöre karşı sorumluluk.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı alan.

  b) İş Riski

Var ( Mali risk)

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [ X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En az lisans mezunu olmak; İktisat, İşletme vb. mezunu olmak.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

 Yok.

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Yok.

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

     Yok.

 

5)  ÖZEL NİTELİKLER

     

 • Araştırıcı,
 • Pratik çözüm üretebilen.
 • Sorgulayıcı.
 • Kendine güvenen.
 • İyi iletişim kurabilen.
 • Hızlı, düzenli ve dikkatli.
 • Temsil yeteneğine sahip olmak.
 • Yazışma kurallarına hakim olmak.

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Adı ve Soyadı: 

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

                                                                                                      

 

ONAYLAYAN

(Rektör Yardımcısı)

 

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/.....

                                             

     

 
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020