Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX. yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.
Zorunlu Ders SBP1001 PROJE I 4 4 12
Temel çizim teknikleri, ölçek, yapı-yapı ve yapı-sokak ilişkisi, özel alan, kamusal alan, kesit, görünüş.
Zorunlu Ders SBP1003 TEMEL TASARIM 2 2 4
Temel çizim teknikleri, temel tasarım ilkeleri, şekil, form üretilmesi ve dönüştürülmesi, 3 boyutlu mekân algısı, temel diyagram ve haritalama teknikleri
Zorunlu Ders SBP1005 ŞEHİR PLANLAMA I 2 0 3
Şehir ve bölge planlama bilimi, şehir planlamanın tarihsel süreci, meslek eğitimi, şehir plancısının görev ve sorumlulukları, kent ve kentleşme kavramları, planlama hiyerarşisi ve plan çeşitleri, nüfus ve yapı yoğunluğu kavramları, emsal / yoğunluk hesaplamaları, şehir planlama örnekleri
Zorunlu Ders SBP1007 MATEMATİK I 2 0 2
Ön Bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları.
Zorunlu Ders SBP1009 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve güvenliğinin tarihi gelişimi, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları, fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman, vb. ), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb. ), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Duygu ve düşünceler temel düzeyde yazı ve sözle ifade edilebilir; okuma ve dinlemeler anlaşılabilir, karşılıklı iletişimin İngilizce olarak sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX. yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.
Zorunlu Ders SBP1002 PROJE II 4 4 13
Yerleşim senaryosu, yerleşim planı, yerleşim ve çevresini coğrafik, topoğrafik, iklimsel, sosyo-ekonomik yapısıyla incelemek, nüfus yoğunlukları, yapı tipleri ve büyüklükleri, ulaşım sistemleri.
Zorunlu Ders SBP1004 ŞEHİR PLANLAMA II 2 0 3
Dersin amacı şehir ve bölge planlama biliminin kentler üzerindeki dönüştürücü etkisini, kentleşme problemlerini, meslek dalı ile ilgili yasa ve yönetmeliklerini, şehir planlama temel ilkelerini ve meslek etiği konularını öğretmek. Şehir ve bölge planlama ve diğer meslek gruplarının ilişkisi, kentleşme problemleri, yasa ve yönetmelikler, planlama temel ilkeleri, meslek etiği.
Zorunlu Ders SBP1006 İNSAN YERLEŞMELERİNİN EVRİMİ 2 0 3
Antropoloji bilimi, insan ve çevresinin tarihsel süreçteki birlikte değişimi.
Zorunlu Ders SBP1008 MATEMATİK II 2 0 2
İntegrasyon, İntegral, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, İntegrasyon teknikleri, Kutupsal koordinatlar, Transandant fonksiyonlar, L’Hospital kuralı.
Zorunlu Ders SBP1010 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
Çalışma hayatında etik, kaynak işlerinde İSG, kaldırma araçlarında İSG, Yangın, basınçlı kaplarda İSG, yüksekte çalışmalarda İSG, sağlık ve güvenlik işaretleri, mesleklere özgü İSG, kişisel koruyucu donanımlar, laboratuvar güvenliği ve koruyucu önlemler, acil durum planları, risk değerlendirme yöntemleri.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v. b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Present Perfect, Present Perfect, Adjectives, Adjectives & Adverbs, Adjectives & Adverbs, Passives, Passives, Conditionals, Relative Clause, Relative Clause, Noun Clause, Reported Speech, Gerunds And Infinitives
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBP2001 PROJE III 4 4 10
Araştırma ve analiz yöntemleri, arazi çalışması, veri toplama, verilerden bilgiye ulaşılması, arazi tespiti, anket vb.
Zorunlu Ders SBP2003 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 2 5
Bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu tasarım teknikleri, 3 boyutlu modellerin oluşturulması, arazi, bina modelleme, kentsel tasarım ölçeğindeki projelerin görselleştirilmesi.
Zorunlu Ders SBP2005 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ 2 0 4
Sosyolojik temel kavramlar ve kurumlar, sosyoloji kuramları, toplumsal sınıflar, kültür kavramı, toplumsallaşma, Kentlerin genel özellikleri, kent türleri, kent sosyolojisinde kuramsal yaklaşımlar, sosyolojik gözlemler, teoriler ve problemler.
Zorunlu Ders SBP2007 PLANLAMA KURAM VE TEKNİKLERİ 2 0 4
Aydınlanma ve sanayi devrimi, modernist dönem, neo-liberal dönem, kurumsallaşma, planlama pratiği.
Zorunlu Ders SBP2009 ŞEHİR PLANLAMADA ANALİZ TEKNİKLERİ I 1 1 4
Temel kavramlar, veri toplama yöntemleri, niceliksel ve niteliksel veri grafikleri, veri dağılımı betimlemesi, grafik değerlendirme, grafiksel ve sayısal veri betimlemesinde bilgisayar kullanımı, sayısal veri analizi.
Seçmeli Ders SBP2021 ŞEHİRSEL COĞRAFYA 2 0 3
Kent coğrafyasına olan ihtiyaç; kentsel büyüme ve kent makro-formunun oluşumu; farklı kent tiplerinin sınıflandırılması ve kentsel alanların sınıflandırılmalarına yönelik farklı yaklaşımlar; kent bütünü ve kentin parçaları; kentsel yapı modelleri; yapılı çevrenin üretilmesi, düzenlenmesi ve tüketimi; kent coğrafyasında şehirlerin ve kentleşme sürecinin anlaşılmasına yönelik değişen yaklaşımlar; mekânsal örgütlenme ve kademelenme kuramları; kentleşme süreci ve kentsel nüfusun demografik-mesleki nitelikleri; kentin iktisadi coğrafyası ve yeni sanayi mekânları; kentsel yenileme coğrafyası; kent imgeleri ve sanayi-sonrası ekonomi; kentin dönüşümü: post-modern kentleşme sürecinin kent parçaları üzerindeki etkileri; eşitsiz ve ikili kent; çevreye bir tehdit olarak kentler ve kentlere bir tehdit olarak çevre.
Seçmeli Ders SBP2023 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 3
Özet temel gramer tekrarı, temel teknik terimler, temel mimari terimler, bileşik zamanlar, tüm zamanlarda pasif yapı, bir kentleşme probleminin İngilizce anlatılması.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBP2002 PROJE IV 4 4 10
Kentsel/kırsal bölge için üst ölçekli planlama çalışmaları, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teknik çizim normları, uygulama araçları, farklı modelleme teknikleri ve yöntemleri, üst ölçekli planlarla ilişkilendirme.
Zorunlu Ders SBP2004 İMAR VE ÇEVRE HUKUKU 2 0 2
Hukuk kavramı, kamu yararı kavramı, devlet teşkilatımız ve temel fonksiyonları, idare (merkezi-yerel), idarenin esasları, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler, planlama kademeleri, yasal-idari yapılanma.
Zorunlu Ders SBP2006 KENTSEL ULAŞIM VE TEKNİK ALT YAPI PLANLAMASI 2 0 3
Arazi kullanım ve ulaşım ilişkisi, şehir ulaşım planlaması, şehir ulaşım sistemi ve altyapı ilişkisi, ulaşım modelleri ve alt modelleri, ulaşım hareketleri, ulaşım bilgi sistemi, fayda ve maliyet analizleri.
Zorunlu Ders SBP2008 PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1 2 3
Coğrafi bilgi sistemlerinin temel prensipleri ve esasları, CBS yazılımlarına ilişkin örnek CBS paket programına dair genel kullanım bilgileri
Zorunlu Ders SBP2010 KENT EKONOMİSİ 2 0 3
Kentsel ekonomik aktivitelerin mekânsal organizasyonuna ilişkin geliştirilmiş kuramlar.
Staj Dersi SBP2012 KAMU STAJI 0 0 5
Farklı ölçeklerde kent, bölge, ülke fiziki planı hazırlanması; buna yönelik alan teknik gezilerine katılma, analiz, sentez, yaklaşım ve plan oluşturma süreçlerine dâhil olma; yetkili birimlerin plan onaylama, itiraz vb. süreçlerini gözlemleme; sunum yapma, mesleki teknolojik gelişimleri takip ederek kullanma.
Seçmeli Ders SBP2022 ÖLÇME VE HARİTA BİLGİSİ 1 1 4
Temel ölçme bilgisi, Haritacılık esasları, Temel arazi ölçümleri, Ölçme araç ve gereçleri kullanımı
Seçmeli Ders SBP2024 WEB TASARIMI VE PORTFOLYO 1 1 4
Profesyonel kullanıma yönelik birer portfolyo ve web sayfası hazırlanması, portfolyonun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanması, sunum biçimi, fikirlerin grafiksel anlatımı, rapor yazımı, günümüz görsel iletişim araçlarından olan web sayfalarının temel web tasarım ilkeleri, sayfa düzenlenmesi, renk, grafik, video, tablo ekleme ve içeriğin yönetimi.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBP3001 PROJE V 4 4 10
Uygulama imar planı analiz çalışmaları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teknik çizim normları, uygulama araçları, üst ölçekli planlarla ilişkilendirme, yerleşim planları, imar uygulaması çalışmaları.
Zorunlu Ders SBP3003 ŞEHİR TARİHİ 3 0 5
Yerleşmelerin oluşum süreci, kentsel mekân, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda değişimler, kentsel ütopyalar.
Zorunlu Ders SBP3005 ŞEHİR PLANLAMADA ANALİZ TEKNİKLERİ II 2 1 5
Şehir Sistemleri, Arazi Kullanım, Ulaşım Sistemleri, Yer Seçim, Karar Verme Yöntemleri.
Seçmeli Ders SBP3021 PLANLAMADA CBS UYGULAMALARI 1 1 4
Mekânsal analiz yöntemleri ve modelleri, Üç boyutlu modelleme ve analiz teknikleri, yerel ve merkezi yönetimlerde CBS uygulamaları
Seçmeli Ders SBP3023 MEKANSAL VERİ MADENCİLİĞİ 1 1 4
Veri küpleri, veri ön işleme, ilişkilendirme kuralları, sınıflandırma yöntemleri, kümeleme algoritmaları, regresyon analizi ile bilgi elde etme, aykırı değer analizi.
Seçmeli Ders SBP3025 PLANLAMADA İSTATİSTİK 2 0 3
Bir planlama projesinin analiz aşamasında kullanılacak istatistiksel yöntemler, standart sapma, varyans, merkezi konum ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık dağılımları, Örnekleme Dağılımları, Nokta Güven Aralıkları, Hipotez Testleri, İlişki Analizi, Basit Regresyon Analizleri
Seçmeli Ders SBP3027 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 0 3
Mastarlar ve ulaçlar, isimler ve makaleler, zamirler, sıfatlar, zarflar, edatlar, İngilizce okuma-yazma-konuşma.
Seçmeli Ders SBP3037 AKADEMİK YAZMA 2 0 3
Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve metot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, telif ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma.
Seçmeli Ders SBP3039 GELENEKSEL EL SANATLARI 2 0 3
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme, tanıma. El sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma. Geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma. Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders SBP3041 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 3
Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması.
Seçmeli Ders SBP3043 HALK OYUNLARI 2 0 3
Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun, halk oyunu ve figür çalışmaları öğretilmektedir. Ayrıca halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğretilmektedir. Halay ve kaşık türü yöresel figür, horon ve karşılama türü yöresel figür, zeybek türü yöresel figür öğretilmektedir. Öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıklarıdır.
Seçmeli Ders SBP3045 ARKEOLOJİ 2 0 3
Arkeolojinin tanımı, çalışma alanı, kullanılan yöntemler, arkeolojik tarihlendirme; insanlığın geçmişteki farklı deneyimlerini (barınma, beslenme, ticaret, teknoloji vs. ) keşfetme; Türkiye ve dünyada ortaya çıkarılan önemli arkeolojik merkezler (Çatalhöyük, Truva, Hattuşaş vb. ); ünlü yabancı ve Türk arkeologlar ve önemli çalışmalarından örnekler.
Seçmeli Ders SBP3047 SANAT TARİHİ 2 0 3
Tarih öncesinden 20. yüzyıla kadar sanat tarihini içermektedir.
Seçmeli Ders SBP3049 İLETİŞİM 2 0 3
Kişilerarası iletişim, iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen faktörler, iletişimi kolaylaştıran etkenler, iletişim türleri, iletişimde çatışma
Seçmeli Ders SBP3051 KRİZ YÖNETİMİ 2 0 3
Krizin tanımı, kapsamı ve kaynakları, Kriz sürecinin safhaları ve sonuçları, kriz yönetimi kavramı, kriz yönetimi yaklaşımlar
Seçmeli Ders SBP3053 GİRİŞİMCİLİK 2 0 3
Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, iş planı kavramı, iş planı ögeleri, pazar araştırma, ihtiyaç analizi, e-ticaret, dış ticaret ve lojistik yönetimi, insan kaynakları yönetimi, sermaye bütçelemesi teknikleri.
Seçmeli Ders SBP3055 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ 2 0 3
Bölgeler, ülkeler ve kültürler bazında dünyada yer alan müzik kültürlerinin irdelenmesi.
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBP3002 PROJE VI 4 4 10
Özel koruma statüsüne sahip olan kentsel alanlar, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teknik çizim normları, uygulama araçları, üst ölçekli planlarla ilişkilendirme, yerleşim planları, çevre düzenleme projesi.
Zorunlu Ders SBP3004 ŞEHİR KORUMA VE YENİLEME 1 1 3
Kentsel yenilemenin tanım ve türleri, kentsel yenilemeye ilişkin mevzuat, yenileme uygulamaları, kentsel soylulaşma, kentsel koruma yaklaşımları, koruma alanında uluslararası anlaşmalar, ülkemizde tarihsel nitelikli alanların korunmasın yönelik yasal süreç, kentsel sit alanı, koruma amaçlı imar planlama süreci.
Zorunlu Ders SBP3006 KENTSEL TASARIM 1 1 3
Kentsel tasarım kavramları ve bileşenleri, tasarım ilkeleri ve bağlamsallık, eleştirel bakış, kamusallık, ekoloji, estetik
Staj Dersi SBP3008 BÜRO STAJI 0 0 5
Mesleki uygulama, disiplinler arası çalışma, işçi-işveren ilişkisi, özel sektör- kamu ilişkisi, ihale ve iş akışı süreçleri, proje hazırlama- uygulama-onaya sunma-itiraz-revizyon süreçleri.
Seçmeli Ders SBP3020 KENT MOBİLYALARI 2 0 3
Kentsel açık alanların kent mobilyalarının, kent kimliği bütününde ele alınarak, estetik ve işlevsel açıdan kent mobilyası-mekân ilişkisinin kurulması; kent mobilyası tasarımı ve mobilya endüstrisine yönelik olarak düşünülmesi; tasarım disiplini ve normları hakkında bilgiler ve terminolojiler verilmesi.
Seçmeli Ders SBP3022 PLANLAMADA KATILIM 2 0 3
Katılım ve demokrasi kuramları; kamu yararı ve temsil etme kavramları; karar verme süreçleri ve karar ortamları; Katılımda temel sorunlar, planlamada katılım modelleri ve teknikleri; Planlamaya katılım örneklerinin irdelenmesi, sorunların değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders SBP3024 TARİHİ VE GELENEKSEL DOKUDA PLANLAMA 2 0 3
Kentsel koruma kavramının gelişimi, kurumsal ve yasal yapılanması hakkında bilgi, planlama ilişkisi, kentsel koruma alanlarında yaşanan sorunlar, çözüm önerileri.
Seçmeli Ders SBP3026 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI 2 0 3
Planlama sürecinde karar verme, arazi kullanım türleri, arazi kullanım kararlarının oluşturulmasında karşılaşılabilecek olası sorunlar, rasyonel karar vermede kullanılabilecek bazı değerlendirme yöntemleri.
Seçmeli Ders SBP3036 ÇEVRE VE TOPLUM 2 0 3
Doğa insan ilişkisinin tarihsel boyutu, sanayi toplumu, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevresel değerlerde yaşanan sorunlar.
Seçmeli Ders SBP3038 ÇEVRE VE ENERJİ 2 0 3
Enerjinin ekosistem ve insan için önemi, enerjinin kaynaklarının kullanımı, enerji üretimi, çevreye uyumlu teknolojiler, çevre politikaları; kirlenme; fosil yakıtlar ve etkileri; termik santraller; atık ısı ve katı atıkların bertarafı; nükleer atıklar; yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji üretiminin etkileri, ulusal ve uluslararası mevzuat.
Seçmeli Ders SBP3040 KENT VE KÜLTÜR 2 0 3
Gelişmekte olan ülkeler, hızlı kentleşme, metropoliten kentler, farklı farklı dünya görüşlerine sahip olan kesimler arasında gerilim potansiyeli, kent planlama tarihi, kentli olma, kentlileşme kavramları.
Seçmeli Ders SBP3042 KARİYER PLANLAMA 2 0 3
Kariyer tanımı, kariyer Planlaması ve Yönetimi nedir, Kariyer Planlama ve Kariyer Gelişimi, modelleri, Kariyer safhaları: Kişisel tercihlerini bilmek, Dünyadaki kariyer eğilimleri, Kariyer kuramları, Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri, Etkileyici bir iş görüşmesi nasıl yapılır? Mülakat teknikleri ile ilgili bilgiler, Özgeçmişin nasıl doldurulacağını öğrenmek, İş dünyasından profesyonel bir ziyaretçinin derse katılımının sağlanması ve iş görüşmelerinin aktarılması, İşe yerleşme ve Örgütsel kariyer planlamasının birey ve organizasyon açısından kariyer yönetimi, İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlamasının yeri, çalışanların, yöneticilerin ve İK uzmanlarının kariyer yönetimindeki rolleri, Kariyer planlama sorunları, Ev ve iş-yaşam dengesinin kurulması
Seçmeli Ders SBP3044 LİDERLİK VE MOTİVASYON 2 0 3
Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştırmalar, vizyona dayalı liderlik, motivasyon, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon.
Seçmeli Ders SBP3046 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 3
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutu.
Seçmeli Ders SBP3048 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 3
Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, uygulama alanı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan bilimler, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler; sistemin kurulmasında sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zeka, kişilik ve benlik, tutumlar ve ön yargı, bireylerarası iletişim, uyum sorunları ve savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları, motivasyon, stresle başa çıkma ve davranış bilimlerinde liderlik konuları.
Seçmeli Ders SBP3050 İŞARET DİLİ 2 0 3
Parmak Alfabesi (Çift el) ve Sözlük Kelime Çeşitleri: İsimler, Zıt Anlamlılar, işaret dili ile Aile ve Çevresi, Vücudumuz ve Sağlık, Ev ve Ev Eşyaları, Yiyecek ve İçecekler, Giyecek ve Takılar, Duygular, Mesleki terimler, Yönler
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBP4001 PROJE VII 4 4 10
Mekânsal strateji planı, bölge planı, üst kademe plan şemalarının oluşturulması.
Zorunlu Ders SBP4003 BÖLGE VE METROPOLİTEN PLANLAMA 2 1 5
Bölge kavramı, metropol kent kavramı, bölge planlama, bölgesel kalkınma politikaları, bölge planlama yaklaşımları, bölgesel kurumlaşma, Türkiye’de bölge planlama yaklaşımları, bölgesel kalkınma, metropoliten kent planlama süreci ve aşamaları, bölge ve metropoliten planlamada uygulama sorunları.
Seçmeli Ders SBP4021 KIRSAL ALAN PLANLAMASI 3 0 5
Türkiye’de kırsal alanların yapısı ve yerleşme düzeni, bölgesel ölçekte kırsal alanların planlanması ve kırsal kalkınmanın yanı sıra kırsal sorunlara ve kırsal kalkınma politikalarına tarihsel perspektiften bakış.
Seçmeli Ders SBP4023 KENTSEL KİMLİK 3 0 5
Modernizm olgusunun temelleri, ortaya çıkardığı mekân algısı ve ortaya çıkan modern kentlere yöneltilen eleştiriler ortaya konacaktır. Daha sonra postmodern bakış açısı, farklı kültürlerin ve kimliklerin artan önemi ve değişen mekân algısı irdelenerek, bunun kentsel mekânda ne tür farklılaşmalara yol açtığı incelenecektir. Ayrıca küreselleşme olgusunun bu değişimin ortaya çıkmasındaki rolü ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki radikal sosyo-mekansal dönüşümler örneklerle ele alınacaktır.Kültür ve kimlik olgusunun farklı boyutları (ulusal/yerel kimlik, kent/kır kimlikleri, cinsiyete dayalı kimlikler, dinsel/etnik kimlikler, sınıfsal kimlik); modernizm ve postmodernizm olgularının ontolojik ve epistemolojik temelleri; bu bakış açılarından kaynaklanan mekan algısı ve mekansal dönüşümler; küreselleşme sürecinin ekonomik, toplumsal ve mekansal boyutları, kentlerde yaşanan yeniden yapılanma ve radikal dönüşümler.
Seçmeli Ders SBP4025 ŞEHİR VE TOPLUM YÖNETİMİ 3 0 5
Komün; sosyal sermaye; toplum tabanlı örgütlenme; katılım; yönetişim; toplumsal cinsiyet; kamusal alan; mekân; yer; kent kimliği; komünler; yerellik; özerklik; örgütlenme tipleri açısından komünler; birincil ve ikincil küme ilişkileri; modern kente ilişkin klasik sosyal teoriler; çağcıl kuramlar, kent hakkı.
Seçmeli Ders SBP4027 KENTSEL EKOLOJİ 3 0 5
Beşeri ve toplumsal ekoloji, ekolojik yaklaşımlı kalkınma yöntemleri
Seçmeli Ders SBP4029 PEYZAJ PLANLAMASI 3 0 5
Peyzaj planlaması kavramı ve tasarımı, kent iklimi ve hava kalitesi, kent su yönetimi, kentsel açık yeşil alanların tasarımı ve birbiri ile ilişkisi.
Seçmeli Ders SBP4031 TEKNOLOJİ, ÜRETİM VE KENT 3 0 5
Kentlerin tarihsel gelişimi içinde üretim ilişkileri ve alanlarının nasıl değiştiği, bunların teknoloji kullanımı ile olan ilişkileri ve kentleşme süreçlerinin üretim ve teknolojiden etkilenmesi.
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SBP4002 PROJE VIII 4 4 10
Bireysel üst ve alt ölçek analizler, sentez, yaklaşım ve imar planı çalışmaları, plan notları ve plan raporu
Zorunlu Ders SBP4004 BİTİRME TEZİ 0 3 5
Literatür taraması, bilimsel araştırma, bitirme çalışması.
Seçmeli Ders SBP4022 PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA 3 0 5
Uzaktan algılamada enerji kaynakları ve yayılım prensipleri, Enerjinin atmosfer ve yeryüzü objeleri ile etkileşimi, Uydular, algılayıcılar ve özellikleri, Sayısal görüntü, çözünürlük, uzaktan algılama sistemlerinin özellikleri, Çok bantlı algılama, Hiper bantlı algılama, bant ve renk kavramı, Verilerin ön işlenmesi, geometrik düzeltme, Atmosferik düzeltme, rektifikasyon, referanslandırma, Görüntü iyileştirme ve uygulamaları, sınıflandırma algoritmaları, Kontrollü ve Kontrolsüz sınıflandırma, Uzaktan algılama verilerinin Şehir ve Bölge planlamada kullanımı
Seçmeli Ders SBP4024 AKILLI KENTLER 3 0 5
Akıllı kent temel özellik ve ilkeleri, sosyal, ekonomik ve çevresel problemler, problem çözüm teknikleri, doğa ve akıllı kentler, geleceğin kentleri.
Seçmeli Ders SBP4026 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME 3 0 5
Sürdürülebilirlik kavramı, kent kavramı ve sürdürülebilirlik anlayışının birleştirilmesi, sürdürülebilir kent kavramının doğuşu ve kabul görüşü, Dünya ve Türkiye’de sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştirilen kent hizmetlerinin karşılaştırılması.
Seçmeli Ders SBP4028 KÜRESELLEŞME VE KENTLER 3 0 5
Küreselleşme, dünya ekonomisinin yeniden yapılanması ve yeni üretim coğrafyalarının ortaya çıkışı; sanayisizleşme ve küresel ölçekteki bu yeniden yapılanmanın kentlerdeki ekonomik ve sosyo-mekânsal izdüşümleri, yeni kentsel dönüşüm dinamikleri, yeni kentsel politikalar ve yeniden canlandırma sorunsalı.
Seçmeli Ders SBP4030 KENT VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 3 0 5
İklim değişikliği, enerji ve çevre, iklim değişikliği müzakereleri ve karbon piyasalarında yaşanan gelişmeler.
Seçmeli Ders SBP4032 KENTSEL AFET RİSK YÖNETİMİ VE AZALTIMI 3 0 5
Risk üretimi ve kentsel riskler, kentsel yerleşimlerin doğal ve teknolojik riskler karşısında kırılganlığı, küresel, ulusal ve yerel düzeylerde risk yönetimi, kentsel kırılganlık ve risk sektörleri, uluslararası afet yönetimi yaklaşımları
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5