Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAD1001 MATEMATİK I 4 2 6
Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar, integrasyon teknikleri.
Zorunlu Ders MAD1003 FİZİK I 3 1 5
Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge ve esneklik, titreşim hareketi, evrensel çekim yasası.
Zorunlu Ders MAD1005 GENEL KİMYA 2 1 3
Temel kavramlar ve stokiometri, atom yapısı, atom teorileri ve periyodik cetvel, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar, çözeltiler ve özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, çözünürlük.
Zorunlu Ders MAD1007 LİNEER CEBİR 3 0 3
Ön bilgiler, matris cebiri, elemanter işlemler ve elemanter matrisler, determinantlar ve özellikler, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, iç çarpım ve norm, köşegenleştirme.
Zorunlu Ders MAD1009 MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2
Madenciliğin tanımı, maden işletmeciliğinin ana işlemleri, maden mühendisinin temel görevleri, madencilik tarihçesi, Türkiye nin madencilik çalışmaları, Türkiye maden teşekkülleri, madenlerde arama ve değerlendirme, madenlerde hazırlık, maden işletme metotları, ulaşım, ihraç, su atımı, havalandırma, emniyet ve yeryüzü tesisleri, cevher hazırlama.
Zorunlu Ders MAD1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAD1002 MATEMATİK II 4 2 6
Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon.
Zorunlu Ders MAD1004 FİZİK II 2 1 4
Elektrik alanlar, Gaus yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrik, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri.
Zorunlu Ders MAD1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 1 5
Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, perspektif çizimler, kesit görünüşler, ölçülendirme.
Zorunlu Ders MAD1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 2
Programlamaya Giriş, Algoritma ve akış diyagramları, CCC Programlama, Derleyicileri ve Geliştirme Ortamları, Programlama teknikleri, CCC Temelleri, Değişken kavramı ve değişken tipleri, Karar Yapıları, Koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları, Döngü yapıları, Fonksiyonlar, Tek ve iki boyutlu Dizi değişkenler, ve kullanımları, İşaretçiler ve kullanımları, Nesne Tabanlı Programlama Kavramı ve Sınıflar.
Zorunlu Ders MAD1010 JEOLOJİ VE HARİTA BİLGİSİ 3 1 5
Jeolojinin tanımı ve tarihçesi, yeryuvarı ve yer kabuğunun genel özellikleri, kıtaların oluşumu, mağmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, madenler, kayaç deformasyonları, kıvrımlar ve faylar, topoğrafik ve jeolojik haritalar, yeraltı suları, kütle hareketleri, jeolojik zamanlar, yerkabuğu hareketleri ve depremler.
Zorunlu Ders MAD1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAD2001 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 6
Birinci mertebeden diferensiyel denklemler. İkinci ve Yüksek mertebeden sabit katsayılı lineer homojen ve homojen olmayan diferensiyel denklemler ve çözüm yöntemleri.
Zorunlu Ders MAD2003 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3 0 5
Giriş ve temel kavramlar, verilerin dağılışı, rastgele değişken ve olasılık fonksiyonları, normal dağılım, standart sapma, chi kare, student t, Binom ve Poisson dağılımı, önemlilik sınaması, tek ve iki parametre hakkında sınamalar, korelasyon, regresyon ve varyans analizleri. Madencilikte istatistik uygulamaları.
Zorunlu Ders MAD2005 ANALİTİK KİMYA 2 1 4
Analitik kimyada temel kavramlar, granvimetrik analiz, titrimetrik analiz, çözelti hazırlama, asit baz reaksiyonları, tampon çözeltiler, yükseltgenme indirgenme reaksiyonları.
Zorunlu Ders MAD2007 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ 3 0 5
Mekaniğin tanımı ve sınıflandırılması, mekaniğin prensipleri, boyut analizi, vektör mekaniği, moment, düzlem ve uzaysal cisimlerin dengesi ve problemleri, yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri, atalet momentleri, maddesel noktaların kinematiği, yer değiştirme, hız, ivme, mutlak ve bağıl hareket, koordinat dönüşümleri, maddesel noktanın kinetiği, kuvvet, kütle ve ivme, hareket denklemleri.
Zorunlu Ders MAD2009 AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ 3 0 4
Açık işletmeciliğe giriş, temel kavramlar, drenaj ve hazırlık işleri, açık işletmecilikte ana işlemler, sert kayaç ve cevher kazısı, gevşek kayaç kazısı, nakliyat ve döküm işleri, dekapaj ve üretim sistemleri, açık işletme planlaması, reklamasyon ve rehabilitasyon.
Zorunlu Ders MAD2011 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3 0 3
Endüstriyel hammaddelere giriş, tanım ve sınıflandırma, oluşumları ve madenciliği, endüstriyel minerallerin kullanım alanları, çimento, yapı malzemeleri, seramik, tuğla ve kiremit hammaddeleri, bor mineralleri, aşındırıcılar, enerji hammaddeleri, nadir elementler, çeşitli endüstriyel minerallerin zenginleştirme akım şemaları.
Staj Dersi MAD2019 STAJ 0 0 3
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAD2002 TERMODİNAMİK VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3 0 4
Termodinamiğin temel kavramları, saf maddenin özellikleri, termodinamiğin birinci yasası, kapalı sistemler, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin birinci kanunu kontrol hacimleri, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, gaz karışımları, kimyasal reaksiyonlar, akışkanlar mekaniğine giriş, akışkanlar ve özellikleri, Bernoulli, enerji ve momentum denklemleri, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, akış sistemleri için enerji denklemi, Reynolds transport teoremi, lineer momentum denklemi, borularda akış, laminer ve türbülanslı akış, tam gelişmiş türbülanslı ve laminer akış, kayıplar, pompa seçimi.
Zorunlu Ders MAD2004 MUKAVEMET 2 0 3
Temel kavramlar, kesit tesirleri diyagramları, gerilme analizi, normal kuvvet hali, şekil değiştirme, atalet momenti, basit eğilme hali, eğik eğilme hali, burulma.
Zorunlu Ders MAD2006 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ 2 1 5
Kristal ve mineral, kristal sistemleri, minerallerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri, minerallerin sınıflandırılması, kayaç yapıcı mineraller, petrografi, magmatik kayaç yapı ve dokuları, sistematik petrografi, metamorfik kayaç yapı ve dokuları, sedimanter kayaçlar yapı ve dokuları.
Zorunlu Ders MAD2008 YERALTI ÜRETİM YÖNTEMLERİ 3 0 5
Yeraltı maden işletmelerinde uygulanan üretim yöntemlerinin sınıflandırılması, maden yatağının cinsine, boyutlarına ve üretilen hammadde ile yan kayaçların özelliklerine göre farklı koşullarda kullanım alanı bulan üretim yöntemlerinde hazırlık, üretim, tahkimat, dolgu, havalandırma, drenaj gibi işlemler, uzun kazı arınlı yöntemler, dar kazı arınlı yöntemler, oda yöntemleri, topuklu yöntemler ve blok üretim yöntemleri, yeraltı üretim yöntemi seçiminde etkili faktörler, kalın damar madenciliği ve dik damar madenciliği, özel yeraltı üretim yöntemleri, yeraltı açıklıklarının doldurulması ve dolgu yöntemleri.
Zorunlu Ders MAD2010 CEVHER HAZIRLAMA 2 2 5
Cevher hazırlamaya giriş, cevher hazırlamanın madencilik ve metalurjideki rolü ve önemi, boyut küçültme teorileri, kırma ve kırma ekipmanları, kırma ve eleme devreleri, elek analizi, numune alma ve azaltma yöntemleri, öğütme, bilyalı, çubuklu ve otojen değirmenler, sınıflandırma, serbest ve engelli çökelme, sınıflandırma ekipmanları, hidrosiklon, öğütme ve sınıflandırma devreleri, test ve hesaplamalar.
Zorunlu Ders MAD2012 MADEN ARAMA VE SONDAJ TEKNİĞİ 3 0 5
Maden arama teknikleri, sondaj tür ve ekipmanları, sondaj tekniğin üretim öncesi, üretimde ve sonrasında kullanımı.
Staj Dersi MAD2020 STAJ 0 0 3
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAD3001 KAYA MEKANİĞİ 2 1 4
Kaya mekaniğine giriş ve tarihçesi, gerilme ve deformasyon, etkin parametreler ve kaya davranışları, yenilme kriterleri, arazi gerilmeleri, kaya mekaniğinin yer altı ve yerüstü yapılarına uygulanması, kaya sınıflama sistemleri, kaya mekaniği deneyleri.
Zorunlu Ders MAD3003 MADEN YATAKLARI 2 0 3
Maden Yatakları genel bilgileri, kavramlar, maden yataklarının sınıflandırılması, maden yatakları oluşumu, endojen ve eksojen, mağmatik, metamorfik, sedimanter, maden yatakları, maden yataklarının jenezi, oluşum, köken ve geçirdiği değişiklik, maden yataklarına dünyadan ve Türkiye den çeşitli örnekler.
Zorunlu Ders MAD3005 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME I 2 2 5
Cevher hazırlamayı gerektiren nedenler, cevher hazırlamanın çalışma alanları, cevher hazırlamada yararlanılan mineral özellikleri, temel devre tertipleri ve zenginleştirme sonuçlarının değerlendirilmesi, tane serbestleşmesi, boyuta göre sınıflandırma ile, özgül ağırlık farkı ile, manyetik ayırma ile, elektrostatik ayırma ile ve kimyasal zenginleştirme. Laboratuar ölçekli zenginleştirme testleri.
Staj Dersi MAD3013 STAJ 0 0 3
Seçmeli Ders MAD3021 DELME VE PATLATMA 3 0 5
Yerüstünde kullanılan deliciler, delme mekaniği ve kayaçların delinebilirliği, patlayıcı maddeler ve patlatma teorisi, ateşleme elemanları ve ateşleme sistemleri, kayaçların patlatılabilirliği, parça boyutuna etki eden faktörler, patlatma planlaması, yeraltı delme patlatma uygulamaları, patlatmanın çevresel etkileri.
Seçmeli Ders MAD3023 MADENCİLİK ÖLÇMELERİ 3 0 5
Yer altı ve üstü optik ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri, poligon çeşitleri ve hesabı, nivelman ve hesabı, en kesit ve boy kesit kavramları, eş yükselti eğrileri çizimi, topografik harita hazırlama ve harita okuma, yeraltı yönelme oriyantasyon, yeraltı tesislerinin aplikasyonu, subsidans tasman ölçüm ve tasarımı, yatım ve doğrultu hesabı, üretim haritaları.
Seçmeli Ders MAD3025 ZEMİN MEKANİĞİ 3 0 5
Zeminlerin oluşumu, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, zemin gerilmeleri, kompaksiyon, konsolidasyon ve oturmalar, zeminlerin kayma dayanımı, madencilikte ve tünellerde zemin mekaniği uygulamaları, zemin problemleri ve iyileştirme yöntemleri.
Seçmeli Ders MAD3027 UFALAMANIN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 3 0 5
Cevher hazırlama tesislerinde ufalamanın önemi, kırıcı ve değirmen seçimi, boyutlandırma, kapasite ve hesaplamalar, endüstriyel ufalama tesislerinden örnekler.
Seçmeli Ders MAD3029 KATI SIVI AYIRIMI 3 0 5
Akış rejimleri, akışkan rejimlerde tanecik hareketi, terminal hız, engelli çökme, mineral süspansiyonlarında denge ve hareket, elektrokinetik kavramlar, zeta potansiyeli ve uygulaması, gravite çökelmesi, sedimentasyon kavramı, çökelmeye etki eden faktörler, tikiner tasarımı ve boyutlandırılması, koagülasyon ve flokülasyon, filtrasyon ve filtre türleri, toz tutma, kurutma.
Seçmeli Ders MAD3033 YURTDIŞI MADENCİLİK BİLGİSİ 3 0 5
Dünya madenciliğine genel bakış, Avrupa Birliği ve madencilik, uluslararası madencilik ilişkileri, maden ihraç ve ithal eden önemli ülkeler, ihracat rejimi yönetmeliği, dış ticaret talepleri, Türkiye maden ihracatçı ve ithalatçı birlikleri, maden satış piyasa analizleri.
Seçmeli Ders MAD3035 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 5
Teknik terimler, mühendislik terimleri, yer bilimleri terimleri, maden işletme teknik terimleri, cevher hazırlama teknik terimleri, maden mühendisliği ile ilgili yabancı kaynakları okuma, anlama ve yazma.
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAD3002 MADENLERDE TAHKİMAT 3 0 5
Tahkimat sistemleri, tasarımı ve yeraltı açıklık kontrolü.
Zorunlu Ders MAD3004 MADEN KAZI VE MEKANİZASYONU 3 0 4
Mekanize kazının tarihçesi ve önemi, potkapaç makineleri, sürekli kazıcılar, kömür sabanları, kesici yükleyiciler, kazı mekaniğine giriş, keskiler ve kesme teorileri, Keskilerin imali ve aşınması, kayaçların kazılabilirlik tayini ve performans tahmini, galeri ve tünel açma makineleri, Riperleme, hidrolik kırıcılar.
Zorunlu Ders MAD3006 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME II 2 1 5
Flotasyonun önemi, flotasyonda muhtelif fazlar, flotasyon yüzey kimyası, flotasyon reaktifleri, flotasyon tekniği, flotasyon uygulamaları, agloremasyona giriş, agloremasyon teorisi, agloremasyonun uygulama alanları.
Staj Dersi MAD3012 STAJ 0 0 2
Seçmeli Ders MAD3018 YAPISAL JEOLOJİ 3 0 5
Yerkabuğunda oluşan basınç ve gerilmeler, bunların kökeni ile meydana getirdikleri olay ve yapılar, bu yapıların diyagramlar vasıtasıyla analizi, tektonik yapı, gerilme ilişkilerinin ortaya konulması.
Seçmeli Ders MAD3020 ÖZEL DELME PATLATMA UYGULAMALARI 3 0 5
Açık ve yeraltı maden ocaklarında kontrollü patlatma uygulamaları, inşaat alanında kontrollü patlatma uygulamaları, karayolu, demiryolu, baraj, kanal, boru hattı, temel kazısı gibi alanlarda kontrollü patlatma uygulamaları, tedbirli patlatma, sismik patlatma uygulamaları.
Seçmeli Ders MAD3022 KÖMÜR HAZIRLAMA VE TEKNOLOJİSİ 3 0 5
Giriş, kömür oluşumu ve türleri, özellikleri, sınıflandırması, kömür hazırlama, kömür yıkama, yardımcı işlemler, lavvar tesis örnekleri, analiz yöntemleri, kömür teknolojileri, piroliz, koklaştırma, yakma, gazlaştırma, briketleme.
Seçmeli Ders MAD3024 MADEN SAHALARININ REHABİLİTASYONU 3 0 5
Madencilik ve çevre ilişkisine genel bakış, madencilik sonucu bozulan arazilerin sınıflandırılması, reklamasyonun görevleri, bozulan arazi risk bölgelerinin belirlenmesi, arazi rehabilitasyon yöntemleri, bozulan arazilerin yeniden kullanım alternatifleri, arazi dönüşüm maliyetleri, rekültivasyon uygulamalarından örnekler, sürdürülebilir madencilik ve çevre entegrasyonu.
Seçmeli Ders MAD3026 ZENGİNLEŞTİRME TESİS ATIKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 3 0 5
Seçmeli Ders MAD3028 DOĞAL TAŞ MADENCİLİĞİ 3 0 5
Seçmeli Ders MAD3032 İLK YARDIM 2 0 4
İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK,ilkyardımcının özellikleri, hasta/yaralının değerlendirilmesi(I.II. değerlendirme), Temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller;kalp krizi,DM,bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması
Seçmeli Ders MAD3036 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders MAD3038 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımını yapabilme, tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinme, yaşam boyu spor felsefesinin kavranması, yaşam boyu spor aktivitelerine katılım ve planlama yapabime yeterliliği kazanmak. Öğrencilerin çevresini tanıması, tabiat ve doğa sevgisinin oluşturulması, Kültürel ve sosyal etkinlikler, geziler, Doğa yürüyüşlerinin yaptırılması.
Seçmeli Ders MAD3040 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 0 4
Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama. Acil durum yöneticiliği mesleği.
Seçmeli Ders MAD3042 ÇİNCE 2 0 4
N/A
Seçmeli Ders MAD3044 RUSÇA 2 0 4
Seçmeli Ders MAD3046 KAZAKÇA 2 0 4
girilmemiş
Seçmeli Ders MAD3048 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması.
Seçmeli Ders MAD3054 SANAT TARİHİ 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve öneminin kavratılması amaçlanmaktadır; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye?de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi.
Seçmeli Ders MAD3056 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.El sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.Geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders MAD3064 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders MAD3070 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 4
Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak.
Seçmeli Ders MAD3074 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
Kentleşmenin tanımı, nedenleri ve günümüze kadar kentleşemenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi;kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu, konut politikası.
Seçmeli Ders MAD3080 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir.
Seçmeli Ders MAD3086 İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları.
Seçmeli Ders MAD3088 ALMANCA 2 0 4
Öğrencilere, Almancanın iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve dil öğrenimlerini gelecekte de devam ettirebilmeleri için, gereksinim duyabilecekleri basit, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Seçmeli Ders MAD3096 ACADEMIC WRITING 2 0 4
Bu derste, öğrenciler çoğu basit yazma görevini - mektup, telgraf, teleks, e-mail, rapor vb- gerçekleştirmede ihtiyaç duyacakları dili öğrenecekler ve pratik yapacaklardır.
Seçmeli Ders MAD3098 AKADEMİK YAZMA 2 0 4
Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişkikurmak, materyal ve methot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma.
Seçmeli Ders MAD3100 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
X
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAD4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Araştırma konusunun belirlenmesi, literatür taraması, araştırmanın planlanması.
Zorunlu Ders MAD4003 MADEN MAKİNELERİ VE NAKLİYAT 3 0 5
Madencilikte basınçlı hava ve kompresörler, pnömatik ramble, kuyu ihraç sistemleri, su atımı sistemleri, nakliyat şekilleri ve sistemleri, hidrolik güç sistemleri ve maden makinelerinde kullanımı, elektroteknik bilgisi ve maden makinelerinde elektrik enerjisi kullanımı.
Zorunlu Ders MAD4005 MADENLERDE HAVALANDIRMA VE EMNİYET 3 0 6
Havalandırmanın kapsamı, ocak gazları, ocak tozları ve meslek hastalıkları, ölçüm aletleri, ocak yollarında havanın akışı, havalandırmaya ilişkin bazı termodinamik özellikler, havanın galeri veya hava borusu içinde akışı, basınç hava miktarı ilişkisi, doğal havalandırma, vantilatörlerle havalandırma, havanın ocak yollarında dolaştırılması, ocak yangınları ve önlenmesi, havalandırma hesapları.
Seçmeli Ders MAD4021 AGREGA ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ 3 0 5
Agrega olarak kullanılan magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaçlar, agrega yataklarında yapılan arazi çalışmaları, ocak üretimi, agreganın işlenmesi, kırma, öğütme, eleme ve diğer işler, agregaların tanımlanması ve sınıflandırılması, numune alma ve deneyler, beton, harç, asfalt vs agregaları.
Seçmeli Ders MAD4025 REZERV HESAPLAMALARI 3 0 5
Maden arama kavramı, terimler ve kavramlar, rezerv, kaynak, tenör kavramları. Rezerv, kaynak sınıflandırmaları. Görünür, muhtemel, mümkün rezervler. Rezerv hesaplama yöntemleri. Dünyada ve ülkemizde kabul edilmiş sınıflamalar. Tenör ve limit tenör kavramı. Örnek alma yöntemleri ve tenör hesabı. Etki alanlarının belirlenmesi. Alan ve hacim hesapları. Rezerv hesaplamalarında uygulama örnekleri.
Seçmeli Ders MAD4027 KALSİT VE TEKNOLOJİSİ 3 0 5
Tanımı ve sınıflandırması, Türkiye deki kalsit oluşumları, mikronize kalsit üretim yöntemleri, PCC, GCC, mikronize öğütülmüş kalsitin tüketim alanları, kağıt, boya, plastik ve kablo, inşaat, yapıştırıcı, seramik vb., ürün standartları, kalsit kaplama ve yöntemleri, kullanılan kimyasallar, ürün özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan analiz teknikleri, kalsitin zenginleştirilmesi.
Seçmeli Ders MAD4029 DOĞAL TAŞ FABRİKA ÜRETİM TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders MAD4031 KAYA MEKANİĞİ STANDARTLARI VE DENEYLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders MAD4033 MADEN HUKUKU 3 0 5
Maden Kanunu ve Yönetmeliği, Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu maddeleri.
Seçmeli Ders MAD4035 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 2 0 4
Etiğin temel kavramları, evrensel ve bireysel boyutunun öneminin, evrensel etik ilkeler ve değerlerin kavranması, mühendislik etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki etik uygulamaların değerlendirilmesi ve yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders MAD4037 İŞLETME YÖNETİMİ 2 0 4
Girişimciliğin tanımı, girişimcilik ve ekonomi, küçük işletmelerin tanımı, girişimci işletmelerin etkisi, kimler girişimcidir, girişimci bir firma olmaya başlama, büyüyen işletmeleri yönetme.
Seçmeli Ders MAD4041 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2 0 4
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MAD4004 MADENCİLİKTE PROJELENDİRME VE TASARIM 1 2 6
Bir maden yatağının bulunması ve sınırlarının tespit edilmesi, fizibilite çalışmaları, üretim yöntemlerinin belirlenmesi, hazırlık kazı çalışmaları, havalandırma emniyet çalışmaları, hammadde stoklama ve harmanlama, kırma eleme devresi tasarımı, öğütme devresi tasarımı, zenginleştirme, yıkama, işleme devresi tasarımı, yardımcı işlemler.
Seçmeli Ders MAD4020 TÜNEL VE KUYU AÇMA 3 0 5
Tünelciliğe giriş, terimler ve tünel türleri, tünelcilikte mühendislik jeolojisi ve kaya mekaniğinin önemi, kaya kütlesi sınıflama sistemleri, delme patlatma ile tünel açma, kollu tünel açma makineleri, tam cepheli tünel açma makineleri, yumuşak ve problemli zeminde tünel açma, kuyu yeri seçimi, normal ve özel kuyu açma yöntemleri.
Seçmeli Ders MAD4024 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 3 0 5
Endüstriyel hammaddelerin tanımı ve önemi, kullanım alanlarına göre sınıflandırma, seramik, refrakter, çimento, boya endüstrisinde kullanılan hammaddelerin hazırlanması, mika, perlit, asbest, amyant, mermer, jips, grafit, pomza taşı, sepiyolit, kalsit, dolomit, halit, fluorit, barit, selestit, kükürt, fosfat, talk, olivin, zirkon, monazit, kuvars, trona ve bor minerallerinin hazırlanması ve zenginleştirilmesinde uygulanan yöntemler, bu hammaddelerin zenginleştirildiği tesislerden örnekler.
Seçmeli Ders MAD4026 ÇİMENTO HAMMADDELERİ VE TEKNOLOJİSİ 3 0 5
Çimento üretim teknolojisi, çimento üretim akım şeması, çimento hammaddeleri, hammadde kimyası, kireçtaşı, kil, marn, hammaddelerin özellikleri, çimento sanayinde karışım hazırlama, kırma ve öğütme, öğütme kolaylaştırıcı kimyasallar, çimentoda kullanılan kırıcılar, değirmen teknolojileri ve optimizasyonu, farinin pişirilmesi, klinker hazırlama ve klinkerin öğütülmesi, klinkere ilave edilen katkılar, katkı maddelerinin özellikleri, katkılı çimentolar, çimento tesislerinden örnekler.
Seçmeli Ders MAD4028 MADEN EKONOMİSİ 3 0 5
İşletme ekonomisi temel kavramları, maliyet ve maliyet türleri, maliyet hesabı sistemleri, taşkömür madenciliği işletme muhasebesi esasları, Almanya örneği, kapasite ve yatırım planlaması, dinamik yatırım planlaması ve risk analizi, yeraltı işletme büyüklüğü optimizasyonu, işletme değerinin belirlenmesi ve finansman.
Seçmeli Ders MAD4030 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 0 5
Giriş ve konunun önemi, madencilikte bilgisayar uygulamaları, başlıca bilgisayar paket programları, havalandırma hesaplamalarında kullanılan paket programlar, yeraltı yapılarının sayısal Çözümlemelerinde kullanılan paket programlar, maden planlama ve rezerv hesaplamalarında yararlanılan paket programlar, diğerleri. Mevcut programlarla uygulamalar.
Seçmeli Ders MAD4032 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLME 3 0 5
Metalürjik denge çizelgeleri, mineral serbestleşmesi, boyut küçültme, elek analizleri, sınıflandırma, özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme, manyetik ve elektrostatik ayırma, flotasyon, susuzlandırma, hidrometalurji.
Seçmeli Ders MAD4038 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARDİZASYON 2 0 4
Kalite nedir? Kalite güvence sistemleri nedir? Yararları nelerdir?
Seçmeli Ders MAD4040 MADENCİLİKTE VERİMLİLİK YÖNTEMİ 2 0 4
Dersin içeriği temel kavramlar ve tanımlar, madencilikte verimlilik analizi, oran analizi, parametrik yöntemler, doğrusal programlama, parametrik olmayan yöntemler, veri zarflama analizinin uygulama aşamaları, CCR modeli, VZA ile ilgili yazılımlar, verimlilik analizi uygulaması.