1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı


Amaç ve hedefleriyle birlikte Çağrı programının oluşturularak proje destek çağrısına çıkılacak konuların ve çağrıya özel hususların belirlenmesinde, projelerin değerlendirme ve izleme sürecinde, yıllık çağrı programı raporlarının oluşturulması ve TÜBİTAK’a sunulmasında, çağrı programının değerlendirilerek devamı, sonlandırılması veya yeni çağrı konularının belirlenmesi vb. hususlarda TÜBİTAK’a öneri getirmekle sorumlu olmak üzere, ilgili GYK, DK üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri vb. ile TÜBİTAK uzmanlarından Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) oluşturulur.

Proje önerileri; TÜBİTAK tarafından belirlenen proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili Grup tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılır.

Ayrıca, proje ile ilgili görüşme yapmak üzere Yürütücü(ler) davet edilebilir. Yapılacak bu görüşme; projenin amacını, yöntemini, takvimini, beklenen sosyal ve ekonomik faydalarını, başarı kriterlerini, TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin kapsamını ve gerekli diğer hususları kapsayabilir.

Birinci aşamada;

  • Proje önerisi birinci aşama başvuru formu ve gerekli diğer belgeler Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından ön incelemeden (*) geçirilir.
  • Belirtilen şartlara ve formata uygun olan proje önerileri ÇPDK’ya iletilir. ÇPDK tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya alınacak proje önerileri belirlenir.
  • İlgili Grup tarafından öneri sahiplerinden, projelerin ikinci aşama başvuru formunu hazırlamaları ve belirlenen tarihe kadar göndermeleri istenir.


İkinci aşamada;

  • Bu aşamaya girmeye hak kazanan proje sahipleri ikinci aşama proje önerisi başvuru formunu doldurarak belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapar ve e-imza sürecini tamamlar.
  • ARDEB tarafından ön inceleme yapılır ve ilgili Gruba iletilir (*).
  • Proje önerileri gerektiğinde ÇPDK’nın görüşü alınarak ilgili Grup tarafından oluşturulan panellerde değerlendirilir.
  • Proje önerileri panellerden aldıkları puanlara göre listelenerek, GYK puanları/görüşleri ile birlikte Başkanlığa sunulur. Kesinleşen karar, gerekçesiyle birlikte yürütücüsü/yöneticisine bildirilir.
  • Desteklenmesine karar verilen projeler TÜBİTAK internet sayfasından ilan edilir.


İzleme Süreci

Projenin, ilgili esaslar ve TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından hazırlanan gelişme raporları ile izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir.

Gelişme raporu dönemleri altı aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere sözleşmede belirlenir. Gelişme raporları ve sonuç raporu proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından sözleşmede belirtilen süreler içerisinde TÜBİTAK’a gönderilir.

TÜBİTAK, gerekli gördüğünde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan incelemek, denetlemek ve değerlendirmek üzere, belirleyeceği kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir.

Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları

Bu destek programı kapsamında desteklenen projelerde, "Proje Teşvik Ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları" hükümleri uygulanır. Özel Kuruluşun yer aldığı projelerde fikri hak sahipliği, ilgili özel kuruluşun proje ekibinde yer alan personelinin fikri hak sahipliğine ilişkin oranları nispetinde tüzel kişiliğe ait olur.

Ancak, bu destek programı kapsamındaki projelerin farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa desteklenmesi halinde, anılan kurum ve kuruluşlarla imzalanacak işbirliği protokollerinde yer alacak hükümler uygulanır.

 (*)   Belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan, bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir.