Yönetmelik

8 Ekim 2019  Salı                                                            Resmî Gazete                                                                        Sayı : 30912


NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM)’nin faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini (TÜDAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk dili ve lehçeleri alanında çalışmalar gerçekleştirmek, karşılıklı çeviriler yapmak, edebiyat alanında yazılı eserleri nitelik ve nicelik olarak artırmak ve karşılaştırmalı analizler ortaya koymak. 

b) Türk devletlerinin ve topluluklarının tarihi süreç içinde sosyal, siyasi ve ekonomik yapısını incelemek.

c) Türk dünyası üzerine araştırmalar yapanlar arasında akademik ağ oluşturmak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak.

ç) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Türk devlet ve topluluklarının bulunduğu yerlerdeki üniversiteler ile işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk devletleri ve toplulukları hakkında yapılmış bilimsel çalışmaları derlemek, kataloglar hazırlamak ve bu alana özgü kütüphane oluşturmak.

b) Türk dünyasından bilim insanlarının düzenli olarak bir araya geldiği uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek.

c) Konferanslar, seminerler, çalıştaylar, sergiler, paneller, film gösterimleri, yarışmalar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

ç) Türk dünyasının sorunlarının anlaşılması ve çözümüne yönelik süreli yayınlar ve kitaplar çıkarmak.

d) Türk devletleri ve topluluklarının bulunduğu yerlerdeki üniversiteler ile işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ve ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa Müdürün çağrısı üzerine olağan toplanır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer faaliyetlere ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma grupları ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin bilimsel faaliyet programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Ancak Müdürün önerisi ve Rektörün/rektör yardımcısının gerekli gördüğü hallerde bir defadan fazla da toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel faaliyet planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkeze bilimsel ve idari açıdan tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalardan alınan alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 26/9/2013  tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


Son Güncelleme Tarihi:26.11.2019