BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189
Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/4/2004 No : 25445
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 43 S :
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını
kullanmalarına ilişkin 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun
uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların
bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların
bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve
üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül,
fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.
Hukuki dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum ve kuruluş: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme
başvurusu yapılacak tüm makam ve mercileri,
b) Başvuru sahibi: 4982 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında bilgi edinme
hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 4982 sayılı Kanun kapsamındaki
her türlü veriyi,
d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 4982 sayılı Kanun kapsamındaki
yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program,
talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen
her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını,
4300
e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve
kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini,
kopya verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını
inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,
f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu,
g) Kanun: 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Bilgi Verme Usulü
Bilgi edinme hakkı
Madde 5 - Herkes, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde
bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel
kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve
karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar. Bu
kapsamdaki başvurular Türkçe olarak yapılır. Karşılıklılık ilkesi kapsamında bulunan ülkeler
Dışişleri Bakanlığınca Resmi Gazetede ilan edilir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri
saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü kapsamında alınacak tedbirler
Madde 6 - Kurum ve kuruluşlar, Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi
veya belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların
yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak
üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kurum ve kuruluşlar, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme başvurusuna konu
olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak
şekilde tasnif ederler. Bu amaçla kurum ve kuruluşların belge kayıt, dosyalama ve arşiv
düzeniyle ilgili gerekli idari ve teknik tedbirler alınır.
Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından
kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar;
a) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve
bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını,
b) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemlerini,
mal ve hizmet alımlarını, satımlarını, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını,
c) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar
Kurulu kararı veya diğer düzenleyici işlemlerin neler olduğunu, yayımlanmışsa hangi tarihli
ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını, görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuatın
değişiklikleri işlenmiş halini,
bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kesinleşen faaliyet ve denetim raporları uygun vasıtalarla kamuoyunun incelemesine
açık hale getirilir.
4301
Kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme
hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş
yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurumsal internet sayfalarını bu madde hükümlerine
göre yeniden şekillendirir. Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, bu bilgileri tek
tek birimler bazında, aynı kurumsal internet sayfası üzerinden; zorunlu hallerde kurumsal
internet sayfasından link verilmek suretiyle birime ait internet sayfası üzerinden kamuoyunun
bilgisine sunarlar.
Kurum ve kuruluşlar, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya
belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya
planlarını, konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş ilkelere uygun olarak düzenlerler. Kurum
dosya planları, kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde
oluşturulacak bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha
başvuru sahiplerinin istifadesine sunulur. Kurum dosya planlarının bir örneği de kurum ve
kuruluşların kurumsal internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bilgi edinme hakkının, elektronik ortamda kullanımını kolaylaştırmak maksadıyla,
EK-1 ve EK-2’de yer alan başvuru formları ile kurum ve kuruluşların bilgi edinme
birimlerinin elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adresleri, kurum
ve kuruluşların internet sayfalarında yayımlanır. Bu başvuru formları ayrıca, başvuru
sahiplerinin istifadesi amacıyla bilgi edinme birimlerinde sürekli bulundurulur.
İhtiyari olarak yayımlanabilecek bilgi veya belgeler
Madde 7 - Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi
ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla,
aşağıdaki türden bilgi veya belgeleri internet sayfaları üzerinden kamuoyunun bilgisine
sunabilirler:
a) Teşkilat yapısı, görevler, bütçe, gelir ve giderler hakkındaki bilgi veya belgeler,
b) Personel sayısı ve statüleri hakkındaki bilgiler,
c) Verilen hizmetlere ilişkin bilgiler,
d) Karar alma, hizmet sunma ve politika oluşturma yöntemlerine ilişkin bilgiler,
e) Kamuyu etkileyen kararlar ve gerekçeleri, politikalar, bunlar hakkında idare
tarafından yapılan değerlendirmeler ve bu kararların alınmasına dayanak teşkil eden temel
bilgiler ve veriler,
f) Kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninin tanıtımına ilişkin bilgiler,
g) Şikayet ve başvuruların yapılma usulü ve verileceği merci veya yetkili kişi
hakkında bilgiler,
h) İstatistiki veriler, araştırma raporları, makaleler ve diğer belgeler.
Bilgi edinme birimlerinin oluşturulması
Madde 8- Kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde, bilgi
edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında
sağlanabilmesi amacıyla bilgi edinme birimleri oluşturulur.
Bünyesinde basın ve halkla ilişkilerle görevli birimi veya bu birime benzer görevler
ifa eden birim bulunmayan kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak
kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla, kurum
ve kuruluş içindeki bir birim bünyesinde bilgi edinme birimleri oluştururlar veya doğrudan
kurum yöneticisine bağlı bilgi edinme yetkilisi görevlendirirler.
4302
Bilgi edinme birimlerinde, yeterli sayıda personel görevlendirilir. Bu birimlerin, bilgi
edinme başvurusu yapılabilmesini kolaylaştıracak fiziki mekana ve teknik donanıma sahip
olması esastır.
Bu birimlerde görevli personel, bilgi edinme hakkını kullanacak kişilerin istekleri
halinde, başvurunun nasıl yapılacağı, talep edilen bilgi veya belgenin kurum ve kuruluşun
hangi biriminde bulunabileceği ve başvuru sonrasındaki işlemler konusunda bilgi verir,
açıklama yapar, gerekli yardımı sağlar ve bilgi edinme başvurularıyla ilgili işlemleri yapar.
Bilgi edinme başvurusunda bulunan kişilerin, kurum ve kuruluşların ellerinde hangi
konularda ve ne türden bilgi veya belgeler bulunduğu konusunda bilgilenmelerini sağlamak
amacıyla, 6 ncı madde uyarınca kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak kurum dosya planları,
bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha başvuru sahiplerinin
istifadesine sunulur.
Kurum ve kuruluşların teşkilat yapısına, görev ve hizmet alanlarına ilişkin bilgiler,
tanıtma veya eğitim amaçlı broşürler ve yayınlar, yıllık faaliyet raporları ile bütçe ve
harcamalarına ilişkin raporlar bilgi edinme birimlerinde bulundurulabilir. Kişiler bu tür
tanıtıcı yayınlardan istifade edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Edinme Başvurusu
Başvuru usulü
Madde 9 - Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru
sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi
veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır.
Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve
adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya
belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır.
Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Bilgi veya
belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu,
varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan
diğer hususlar dilekçede belirtilir.
Merkezi idarenin taşra teşkilatında bulunan bilgi veya belgelere ilişkin başvurular,
valilik veya kaymakamlığa bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya
taşra teşkilatında bulunan ilgili birimlere yapılır. İl ve ilçelerde bulunan birimler arasındaki
koordinasyon ve bu işlemlere ilişkin raporların hazırlanması, valilik ve kaymakamlıklardaki
bilgi edinme birimlerince sağlanır. Valilik ve kaymakamlıklarda bulunan bilgi edinme
birimleri, merkez teşkilatını ilgilendiren konularda kendilerine yapılan başvuruları ilgili
idareye gönderir ve durumu başvurana bildirir.
Başka bir kanun uyarınca yapıldığı belirtilmeyen başvurular, Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu kapsamında yapılmış sayılır.
Başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya
bilgisayar çıktısı olması şartı aranmaz. Ancak başvuru dilekçeleri veya formları okunaklı ve
anlaşılır bir şekilde yazılır veya doldurulur.
4303
Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir.
Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir.
Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve
bilgi edinme taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla, başvuru sahipleri bilgi
edinme başvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek kişiler için EK-1’de, tüzel kişiler için
EK-2’de yer alan formlardan isterlerse yararlanabilirler. Ancak, elektronik posta ve faks
yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları
doldurmaları zorunludur.
Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular
Madde 10 - Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının
kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması
kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru
sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla
kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin
bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1’de yer
alan form doldurulmak suretiyle yapılır.
Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin
unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki
belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme
biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.
Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince
elektronik imza kullanılarak gönderilen başvurularda, T.C. kimlik numarası aranmaz.
Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru formunun kurum veya
kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular için, kurum ve kuruluşların bilgi
edinme birimleri, bu amaçla kurumsal bir elektronik posta adresi oluşturur ve internet
sayfalarında yayımlar.
Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamda yapılan başvuruya elektronik ortamda cevap
verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazıyla da cevap verebilir.
İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu
bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi
veya izlenebilmesi imkanı sağlanır.
Başvuru dilekçeleri faks yoluyla da, kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. Ancak faks
yoluyla yapılacak başvurularda ayrıca, gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin
T.C. kimlik numaraları belirtilir. Faks yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine
faks yoluyla cevap verilmesini isterse, cevap verilecek faks numarasını dilekçesinde ayrıca
belirtir. Kurum ve kuruluşlar, faks yoluyla yapılan başvurulara, faks yoluyla veya elektronik
ortamda cevap verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre yazıyla da cevap
verebilir. İstenen bilgi veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz
konusu bilgi veya belgenin yerinde incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi,
görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanı sağlanır. Faks yoluyla gelen başvuru dilekçesinin
kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
4304
Özürlüler tarafından yapılacak başvurular
Madde 11 - Başvuruda bulunan kimsenin kimliğini tespit etmeye yarayacak başka
bilgi veya özel işaretlerin bulunması halinde, özürlüler bakımından bu bilgi veya özel işaretler
imza yerine geçmek üzere kullanılır.
İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği
Madde 12 - Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde
bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz
neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile
tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz
cevap verebilirler.
Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden belirtilmiş olup, zamanından önce
açıklanması halinde kamu yararını zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için
kullanılabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açıklanamaz, erişimi sağlanamaz.
Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
Madde 13 - Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri
yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamaz.
Ancak birinci fıkrada belirtilen yollarla kamuoyuna açıklanmış veya kurum ve
kuruluşlarca elektronik ortamda yayımlanmış kamunun erişimine açık bilgi veya belgelerin ne
şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.
Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması
Madde 14 - Başvuru dilekçeleri veya formları, kurum ve kuruluşların bilgi edinme
birimleri tarafından kabul edilir. Bilgi edinme birimleri, başvuru dilekçeleri veya formlarının
9 uncu maddede belirtilen şekilde verilip verilmediğinin kontrolünü yaptıktan sonra bunların
evrak kayıtlarını yaparak hazır bulunmaları koşuluyla başvuru sahiplerine, başvurunun tarih
ve sayısını gösteren bir makbuz verir.
Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri dışındaki herhangi bir birimine ulaşan
başvuru dilekçeleri veya formlar, işleme konulmadan derhal bilgi edinme birimlerine
gönderilir.
9 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları ile
10 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru
dilekçeleri veya formları işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri
veya formları, bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme
konulmaz.
Elektronik posta yoluyla yapılan bilgi edinme başvurularında, başvuru sahibi gerçek
veya tüzel kişilerin verdiği T.C. kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından, başvuru sahibi tarafından verilen ad ve
soyadın doğru olup olmadığının tespiti amacıyla gerektiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve
soyadla yapılan başvurular işleme konulmaz.
4305
Başvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, en geç iki iş günü içinde kurum
veya kuruluşun ilgili birimlerine gönderilir. Bu yazıda; başvurunun hangi birim tarafından
cevaplanacağı ve başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir. Bu
tür yazıların hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi için gerekli yetki devri işlemleri ilgili
mevzuata uygun olarak yapılır.
Elektronik posta yoluyla gelen başvurular ilgili birimlere, elektronik ortamda veya
başvurunun bilgisayar çıktısı iletilmek suretiyle gönderilir. Ayrıca başvurunun hangi birim
tarafından cevaplanacağı ve istenen bilgi veya belge hakkında başvuru sahibine hangi tarihe
kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir.
Kurum ve kuruluşlardaki bilgi edinme birimleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen
esas ve usullere göre kurum ve kuruluşların ilgili diğer birimleriyle koordinasyon içinde görev
ifa ederler.
Elektronik ortamda veya yazılı olarak alınan başvuruların bilgi veya belge güvenliği,
kurum ve kuruluşlarda genel hükümlere göre sağlanır.
Başvuru sahiplerine yardım
Madde 15 - Bilgi edinme birimlerinde görevli personel, bilgi edinme başvurusunda
bulunan kişilere yol göstermekle ve Kanun kapsamında sahip oldukları hakları
kullanabilmeleri için yardımcı olmakla yükümlüdür. Görevli personel bu amaçla, dilekçe veya
formlardaki şekil noksanlıklarını başvuru sahiplerine başvuru anında belirtir ve bunların nasıl
giderileceği konusunda yol gösterir.
İstenen bilgi veya belgelerin belirsizliği
Madde 16 - Başvuru dilekçesi veya formuyla istenen bilgi veya belgeler, yeterince
açık ve anlaşılır değilse, kurum ve kuruluşlar başvurunun hangi nedenlerle yeterince açık ve
anlaşılır olmadığını başvuru sahibine bildirebilir ve ek bilgiler sunmasını isteyebilir.
Bu takdirde 20 nci maddedeki on beş günlük süre, belirtilen noksanlıkların tam olarak
giderildiği tarihten itibaren başlar.
Başvuru dilekçelerinin diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi
Madde 17 - İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde
bulunuyorsa, başvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine
gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir.
Bu şekilde yönlendirilen başvurunun bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve
kuruluşça alındığı tarihte başvuru yapılmış sayılır. Sürelerin başlangıcında önceki başvuru
dikkate alınmaz.
Kendisine bilgi edinme başvurusunda bulunulan kurum ve kuruluş, talep edilen bilgi
veya belge kendisinde bulunmakla birlikte, istenen bilgi veya belgenin başka bir veya birden
fazla kurum ve kuruluştan neşet ettiğini veya görev alanına girdiğini tespit ederse, bilgi veya
belgeye erişimi sağlamadan önce, söz konusu kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir. Bu
takdirde bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin
uzatılması ve gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
Görüş sorulan kurum ve kuruluşa, görüş bildirmesi için beş iş gününden az süre
verilemez. Görüş sorulan kurum ve kuruluş yetkilileri, ilgiliye süresinde cevap verilmesi
konusunda, kendisine başvuru yapılan kurum ve kuruluş yetkilileriyle aynı sorumluluğu
paylaşır.
4306
Başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda,
kendisine başvuru yapılan kurum ve kuruluş, diğer kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi veya
belgenin kendisinde bulunmayan kısmıyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi
veya belge talebinde bulunabilir. Bu takdirde bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde
sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş
günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi veya Belgelere Erişim
Başvuruların cevaplandırılması
Madde 18 - Bilgi edinme birimlerince iletilen başvurular, kurum ve kuruluşların ilgili
birimlerince cevaplandırılır.
Başvuruya cevap verecek birimin, istenen bilgi veya belgeyi kurum ve kuruluş
içindeki başka bir birimden sağlaması, başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun
görüşüne ihtiyaç duyulması veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu
ilgilendirmesi durumunda, 17 nci madde hükmü uygulanır.
Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya
elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Ancak, başvuru sahibine elektronik posta
yoluyla verilecek cevaplar, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri aracılığıyla
gönderilir. Bu kapsamdaki bir başvuruya hazırlanan cevap, ilgili birim tarafından bilgi edinme
birimlerine yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir.
Başvurunun cevaplandığı tarih, kurum veya kuruluşun cevap yazısı üzerindeki tarihtir.
Bilgi edinme başvuruları hakkında gerekli inceleme ve araştırma, başvuruya cevap
verecek birim tarafından yapılır ve başvurular, 20 nci maddede belirtilen süreler içinde
cevaplandırılır.
Bütün başvurular olumlu veya olumsuz olarak cevaplandırılırken, başvuru sahibine
gönderilecek yazının bir sureti, yazının ekleri hariç olmak üzere ayrıca bilgi edinme
birimlerine gönderilir.
Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı yapılabilecek
başvuru yolları ve süreleri belirtilir.
Kamu görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranışları nedeniyle, Kanunda belirtilen
süreler içinde başvurunun cevaplandırılmaması, kurum ve kuruluşların cevap verme
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki
başvurular ile soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru
sahibine bildirilir.
Bilgi veya belgelere erişim usulü
Madde 19 - Kurum ve kuruluşlardan belge istenmesi halinde, başvuru sahibine
istenen belgenin onaylı bir kopyası verilir. Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler,
elektronik posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla verilebilir.
Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya
kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar başvuru sahibinin;
4307
a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not
alabilmesini,
b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,
c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,
sağlarlar.
Bu amaçla, erişimin nasıl, ne zaman ve nerede sağlanacağı ile gerekli görülen diğer
hususlar, başvuru sahibine erişim süresi içinde bildirilir. Bu şekilde erişim sağlanırken, bilgi
veya belgenin değiştirilmesi, imhası, çalınması veya diğer riskler değerlendirilerek, başvuru
sahibine en az bir görevli nezaret eder ve gerekli diğer tedbirler alınır.
Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün
ise, belgeye zarar vermemek şartıyla erişim sağlanır.
Bilgi veya belgeye erişim süreleri
Madde 20 - Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi
on beş iş günü içinde sağlarlar.
Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir
birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün
alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi
durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin
uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce
bildiriler.
Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme
Madde 21- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması
yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar
birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması
yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi
başvurana yazılı olarak bildirilir.
Başvuru ücretleri
Madde 22 – (Değişik birinci fıkra: 31/10/2005-2005/9585 K.) Kurum ve kuruluşlar,
elektronik posta yoluyla erişim sağlananlar dahil, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya
belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme,
araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil
edebilir. Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca
belirlenir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları
için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz.
Kurum ve kuruluşlar erişimini sağlayacakları bilgi veya belgelerin, erişim maliyeti
tutarı ve ödemenin nereye yapılacağı hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren
on beş gün içinde bilgilendirir. Ancak, istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve
kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve
kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve
kuruluşu ilgilendirmesi durumunda, kurum ve kuruluşlar erişim maliyeti tutarı ve ödemenin
nereye yapılacağı hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde
bilgilendirir.
Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından
başvuru sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük süreler kesilir. Başvuru sahibi,
4308
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini
gösteren belgeyi sunmadığı takdirde talebinden vazgeçmiş sayılır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için
başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kuruluş bütçesine gelir olarak
kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara veya bu saymanlıklar adına bankalar ve diğer finans
kurumları veya PTT şubelerinde açılan hesaplara yatırılır.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi
veya belgeler için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili meslek kuruluşları
adına açılan hesaba yatırılır.
Kanunda istisna sayılan bilgi veya belgelere ilişkin talepler
Madde 23 - Kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konularda
yapılan bilgi edinme başvuruları reddedilir ve ret kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak
bildirilir.
İtiraz usulü
Madde 24 - Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen
sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden
itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı
olarak yapılır. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.
20 nci maddede belirtilen süreler içinde, kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru
sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde başvuru, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle
reddedilmiş sayılır.
İkinci fıkra gereğince bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde
öngörülen sebeplerle reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce
dava açma süresinin başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz
edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.
Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.
Kurul kararları
Madde 25 - Kurul; bilgi edinme başvurusuyla ilgili olarak yapılacak itirazlar üzerine,
Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları inceler
ve karara bağlar; kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak
kararlar verir.
Kurul, bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemeye yetkilidir.
Kurul tarafından istenen bilgi veya belgeler
Madde 26 – Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen
sebeplerle reddedilen başvuru sahiplerinin Kurula itirazı üzerine, Kurul başvurunun yapıldığı
kurum veya kuruluştan her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun
istediği her türlü bilgi veya belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdür.
İtiraz üzerine Kurul ayrıca, başvuru sahibi ile kurum veya kuruluşların, itiraz
konusuyla ilgili yazılı veya şifahi görüşlerine başvurabilir, konuyla ilgili uzmanların görüşünü
alabilir ve gerekli gördüğü diğer incelemelerde bulunabilir.
4309
Kurula gönderilen bilgi veya belgeler ile Kurul tarafından edinilen görüş,
değerlendirme ve incelemelerden gizlilik derecesi bulunanların korunmasında ve
saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. Kurul başkan ve üyeleri ile bu bilgileri derleyen ve
değerlendiren tüm personel gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu
yükümlülük, Kurul başkan ve üyeleri ile diğer personelin görevlerinden ayrılmalarından sonra
da devam eder.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakkının Sınırları
Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 27 - Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli
savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan
gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 28 - Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin
ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya
belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 29 - Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi
veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek
nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
bilgi edinme hakkına konu olurlar:
a) Bilgi edinme başvuruları bizzat ilgilisi veya konuya ilişkin olarak düzenlenen özel
vekaletname ile yetkilendirilmiş olmak koşulu ile vekili tarafından yapılır.
b) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya
belgelerden, sadece kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyici nitelikte olan ve
ilgilisi hakkında bir işleme dayanak teşkil etmek üzere işlenmiş veya değerlendirilmiş bilgi
veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirilir.
c) Kurum veya kuruluşların işlemlerine dayanak teşkil etmek üzere, istihbarat
birimlerinden talep edilen ve istihbarat birimlerince değerlendirilmek suretiyle kurum veya
kuruluşların istifadesine sunulan istihbari bilgi veya belgelere ilişkin bilgi edinme hakkı
kapsamındaki başvurular, söz konusu araştırma veya soruşturmanın yapılmasını talep eden
kurum veya kuruluşun bilgi edinme birimine yapılır ve başvuruya erişim bu kurum veya
kuruluşça sağlanır.
İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 30 - Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari
soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;
a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini
tehlikeye sokacak,
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya
soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,
4310
bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Madde 31 - Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;
a) Suç işlenmesine yol açacak,
b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp
kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,
c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek,
nitelikteki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun
hükümleri saklıdır.
Özel hayatın gizliliği
Madde 32 - Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği
kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve
haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya
belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kurum ve kuruluşların kayıtlarında bulunan
kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün
önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.
Haberleşmenin gizliliği
Madde 33 - Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler, bilgi
edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Ticari sır
Madde 34 - Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve
kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve
mali bilgiler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Fikir ve sanat eserleri
Madde 35- Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları
hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.
Kurum içi düzenlemeler
Madde 36 - Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi
personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler,
bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum
çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.
Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
Madde 37 - Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş,
bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi
kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.
Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki ve benzeri uzmanlık
alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların
görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme
istemlerine açıktır.
Tavsiye ve mütalaa talepleri
Madde 38 - Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı
kapsamı dışındadır.
4311
Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler
Madde 39 - İlgili mevzuat uyarınca gizliliği kaldırılmış bilgi veya belgeler, bilgi
edinme hakkının sınırları olarak Kanunda düzenlenen diğer istisnalar kapsamına girmediği
takdirde bilgi edinme başvurularına açık hale gelir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeler
Madde 40 – Başvuru sahiplerinin; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü veya araştırma
hizmeti veren diğer arşivlerde mevcut arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeden yararlanma
şartları, yükümlülükleri ve arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda, 31/1/2002
tarihli ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen hükümler, süre hariç
olmak üzere uygulanır.
Yargı denetimi dışında kalan işlemler
Madde 41 – Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını
ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bilgi edinme hakkı kapsamına dahildir.
Ancak bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı, işlemin yargı denetimine açılması sonucunu
doğurmaz.
Denetim ve ceza hükümleri
Madde 42 - Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin
uygulamalar, kurum ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir.
Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler
çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları
mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.
Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve
belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin
alınmaksızın yayınlanamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri
ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki
sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır.
Eğitim
Madde 43 – Kurum ve kuruluşlar, Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanması
konusunda personeline gerekli eğitimi sağlar ve bu amaçla eğitim programları düzenler.
Rapor düzenlenmesi
Madde 44 - Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;
a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını,
b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri,
d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak
bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların
sonuçlarını,
4312
gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl Şubat ayının sonuna kadar Bilgi
Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bu raporlar, bilgi edinme birimlerinin
koordinasyonunda hazırlanır. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını
bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel
raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.
Geçici Madde 1 - Kurum ve kuruluşlarda bir ay içinde 8 inci madde hükümlerine
uygun olarak bilgi edinme birimleri oluşturulur.
Geçici Madde 2 - Kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
üç ay içinde 6 ncı maddede belirtilen kurum dosya planlarını, bilgi edinme hakkının
kullanımını kolaylaştıracak şekilde hazırlar ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak
suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Geçici Madde 3 - Kurum ve kuruluşların belge kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninde
ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri ve diğer düzenleyici işlemler altı ay içinde yapılır.
Geçici Madde 4 - Kurumsal internet sayfası bulunmayan kurum ve kuruluşlar iki ay
içinde internet sayfalarını oluştururlar.
Geçici Madde 5 - Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri iki ay içinde
elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini oluşturarak internet
sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Geçici Madde 6 - 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başvuru ücretlerine
ilişkin ilkeler belirleninceye kadar, 2004 yılı için uygulanmak üzere kurum ve kuruluşlar
tarafından tespit edilecek tarifelere göre ücret tahsil edilebilir. Ancak erişimine olanak
sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil
herhangi bir ücret alınmaz.
Yürürlük
Madde 45 - Bu Yönetmelik 24/4/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 46 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4313
EK-1
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)
Başvuru sahibinin
adı ve soyadı:
Oturma yeri veya iş
adresi:
Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik
No:(Elektronik
ortamda yapılacak
başvurular için
doldurulması
zorunludur.)
Başvuruya hangi yolla cevap almak
istersiniz?
Yazılı
Elektronik
Elektronik posta
adresi:(Elektronik
ortamda yapılacak
başvurular için
doldurulması
zorunludur.)
E
İmzası: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda
belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
İstenilen bilgi veya
belgeler:
(Not:Ayrılan boşluk
yetmediği takdirde,
başvuru için boş
sayfa / sayfalar
kullanılabilir.)
4314
EK-2
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)
Tüzel kişinin unvanı:
Tüzel kişinin adresi:
Yetkili kişinin Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik
Numarası: (Elektronik
ortamda yapılacak
başvurular için
doldurulması zorunludur.)
Başvuruya hangi yolla cevap
almak istersiniz?
Yazılı Elektronik
Yetkili kişinin elektronik
posta adresi:
(Elektronik ortamda
yapılacak başvurular için
doldurulması zorunludur.)
Yetkili kişinin imzası
Not: Yetki belgem ekte
sunulmaktadır.
4982 sayılı Bilgi Edenmi
Hakkı Kanunu gereğince
istediğim bilgi veya belgeler
aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
İstenen bilgi veya
belgeler:
(Not: Ayrılan bölümdeki
boşluk yetmediği takdirde,
başvuru için boş
sayfa/sayfalar
kullanılabilir.)
4314-1
19/4/2004 TARİH VE 2004/7189 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası
Farklı Tarihte
Yürürlüğe Giren
Maddeler
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
31/10/2005 2005/9585 22 10/11/2005

Son Güncelleme Tarihi:21.12.2015