Görev Tanımları

GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

            Yazılı, faks, e-posta yolu ile tüzel veya özel kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen ve Üniversitemize yönelik talep, öneri ve şikayetleri içeren dilekçeleri 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde değerlendirmek ve cevaplandırmak, Söz konusu dilekçelerin kayıt altına alınmasını sağlamak, kayıt altına alınan dilekçelerin günlük takibinin yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak. 

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 1. Güncel iş takibini yapmak ve çalışma takviminin akışını sağlamak.
 2. İş akışındaki günlük acil yazılara ilişkin Genel Koordinatöre (Genel Sekreter) bilgilendirmek.
 3. Bilgi Edinme Birimine gelen e-postaların takibini yapmak, e-postaların kayıt altına alınmasını sağlamak, kayıt altına alınan e-postaların günlük takibinin yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak.
 4. Gelen başvuruları Genel Koordinatöre (Genel Sekreter) bildirmek ve değerlendirmesini yapmak.
 5. Yazılı, faks, e-posta yolu ile tüzel veya özel kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen ve Üniversitemize yönelik talep, öneri ve şikâyetleri içeren dilekçeleri 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde değerlendirmek.
 6. Vatandaşlara 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde hukuki süre içerisinde en etkin, en doğru biçimde bilgi verilebilmesini sağlamak.
 7. Bilgi Edinme Birimine ait özel ve kurumsal dosyaları tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek.
 8. Yapılan yazışmaların gizliliğini korumak.
 9. Bilgi Edinme Birimi ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanları hazırlamak.
 10. Genel Evrak Birimi tarafından kayıt altına alınan 4982 sayılı Bilgi edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki dilekçelerin işlemini yapmak ve takibini sağlamak.
 11. Bilgi ve Belge erişim Ücreti Genel Tebliği’nce Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretlerin tüm birimlere bildirilmesi ve web sayfasında duyurulmasını sağlamak.
 12. Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlamak ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak.
 13. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, cihazları kontrol etmek, her gün birimden ayrılırken bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek.
 14. Birimin kırtasiye, demirbaş vb. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
 15. Evrak taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak.
 16. Bilgi Edinme Birimi Genel Koordinatörü (Genel Sekreter) tarafından verilen görevleri zamanında ve eksiksiz, malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
 17. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 18. Sekreter yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Genel Sekreter ve Rektöre karşı sorumludur.
Son Güncelleme Tarihi:17.01.2018