Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi MIM0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MIM1001 MİMARİ PROJE I 4 4 8
Mekân-işlev-taşıyıcı sistem kavramları, doğadaki canlıların ve nesnelerin yapısal nitelikleri ve taşınma ilkeleri; hacimlere taşıyıcılık özellikleri kazandırmanın yöntemleri, insan, eşya, mekân ilişkisi, ergonomi ve boyutlandırma. Basit fonksiyonlu, tek veya az katlı bir yapı tasarımı ve seçilen bir topoğrafyada uygulanması. Tasarımların 2 ve 3 boyutlu çizimler, modeller ve farklı sunum teknikleri kullanılarak ifade edilmesi.
Zorunlu Ders MIM1003 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ 1 1 3
Öğrencinin zihinsel ve çizim becerilerinin geliştirilmesi; çizim aletleri kullanımı, grafik sembol, yazı ve çizgi teknikleri, izdüşümler ve ortografik (dikgrafik), aksonometrik vb. üç boyutlu çizim tekniklerinin verilmesi. Plan, kesit, görünüş, tefriş yöntemleri; sunumlarda renk, maket ve diğer tekniklerin kullanımı.
Zorunlu Ders MIM1005 BİNA BİLGİSİ 2 0 3
Mimarlığın tanımı, binanın tanımı, binalarda yön kavramı ve yön değerlendirme, insan-ekipman, insan-eylem alanı, insan-mekan, insan-bina kabuğu ilişkileri, insana elverişli çevrenin insani boyutları (antropometrik, duyusal, algısal, zihinsel) kullanıcı gereksinimleri, eylemler, eylem organizasyonu, fonksiyon şemaları ve bina organizasyon şemaları.
Zorunlu Ders MIM1007 MATEMATİK I 2 0 2
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları.
Zorunlu Ders MIM1009 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders MIM1011 TEMEL TASARIM 1 2 3
Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri, kompozisyon, örüntü, ritim, şekil-zemin vb. kavramlar; şekil ve formların üretilmesi, aralarındaki ilişkiler ve anlam, şekillerin dönüştürülmesi, çizgisel ve düzlemsel elemanlarla girift form alıştırmalarının yapılarak algı ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi.
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 2
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MIM1002 MİMARİ PROJE II 4 4 8
Konut (barınma) gibi bir fonksiyonda insanın temel ihtiyaçlarının, ilgili eylem ve davranışların bağlamında mekânların çözümlemesinin yapılması; işlev ilişki şemalarını oluşturarak, iklim ve çevresel veriler ile peyzaj ve topografyayı değerlendirerek bir tasarım yönteminin kazandırılması; özellikle strüktür, malzeme ve taşıyıcı sistem ilkelerini öğretmek.
Zorunlu Ders MIM1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ 2 2 4
Bilgisayar destekli çizimin kuramsal temeli, kullanılacak CAD programının arayüzü, temel komutlar, öğrenilen komutların çizim aracı olarak kullanılması, 2 boyutlu çizim komutları, 2 boyutlu çizimin mimari ifade aracı olarak kullanımı. Bir projenin plan, kesit, görünüş ve tefrişlerini 2 boyutlu ve ölçek tekniğine uygun olarak çizmek. Bir mimari projeyi, kendine has çizim tekniklerini kullanarak bilgisayar ortamında hazırlamak ve uygun ölçeklerde çıktı almak.
Zorunlu Ders MIM1006 MİMARLIK TARİHİ I 3 0 3
Ortaçağ’a kadar Anadolu ve Avrupa mimarlığının gelişimi, tarih öncesi Paleolitik ve Neolitik dönem sanatları ve ilk mimarlık örnekleri, Akdeniz kültür çevresi, Mısır uygarlığı, Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu’da Hitit, Troya, Frig uygarlıkları, klasik Yunan ve Helenistik dönem.Roma ile 20.yüzyıl arasındaki dönemde Avrupa mimarlığının gelişimi.
Zorunlu Ders MIM1008 MATEMATİK II 3 0 4
İntegrasyon,İntegral, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, İntegrasyon teknikleri, Kutupsal koordinatlar, Transandant fonksiyonlar, L’Hospital kuralı.
Zorunlu Ders MIM1010 YAPI MALZEMESİ 3 0 3
Yapı malzemelerinin temel özellik ve davranışları, sınıflandırma teknikleri, mimaride kullanılan geleneksel ve çağdaş yapı malzemeleri; doğal taş, pişmiş toprak, cam, ahşap, metal, plastik, beton yapı malzemeleri, boyalar, alçı, kireç, çimento, agregalar, sınıflandırılması, özellikleri, üretimi, türleri, kullanım alanları, uygulama yöntemleri.
Zorunlu Ders MIM1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MIM2001 MİMARİ PROJE III 4 4 8
Orta karmaşıklıkta bir yapıda, fonksiyon analizi, iklim ve çevresel değerler, peyzaj, malzeme, çatkı, yapı ve organizasyon kavramlarının genişletilerek işletilmesi; ayrıca kültür, teknoloji ve taşıyıcı sistem gibi olguları gözeterek tasarımın olgunlaştırılması.
Zorunlu Ders MIM2003 YAPI ELEMANLARI I 2 1 6
Yapının ve bileşenlerinin tanımlanması, taşıyıcı sistem ve yapım süreçleri özelinde yapı ve yapının temel kavramlarının ve genel terminolojinin aktarılması, yapı elemanlarının (temeller, duvarlar, döşemeler ve doğramalar) detaylandırılması.
Zorunlu Ders MIM2005 MİMARLIK TARİHİ II 3 0 4
Ortaçağ İslam ve Türk Mimarisinin Gelişimi: Bizans, Anadolu Selçuklu Dönemi (Büyük Selçuklu ve Karahanlı) mimarisi, Osmanlı Dönemi mimarisi, Mimar Sinan.
Zorunlu Ders MIM2007 STATİK VE MUKAVEMET 2 0 3
Kuvvet kavramı, moment, mesnetler, yükler, sürtünme, gerilmeler gibi statik ve basit mukavemet halleri ve kesit tesirleri gibi mukavemet konularının örneklerle incelenmesi.
Staj Dersi MIM2009 TOPOGRAFYA VE RÖLÖVE STAJI 0 0 5
Ölçü ve oran, ölçüm aletlerinin tanıtılması, arazide noktaların işaretlenmesi-röperleme, röper krokisi, uzunlukların ölçülmesi: çelik şerit metre ile ölçüm, optik ölçüm, elektromanyetik ölçüm, seçilen bir yapının rölövesinin hazırlanması.
Seçmeli Ders MIM2021 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 4
Önceki yarıyıllarda alınmış olan İngilizcenin daha ileri götürülmesi, mesleki İngilizcenin giderek artırılması, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizcelerinin ileri düzeye çıkarılması.
Seçmeli Ders MIM2023 HERKES İÇİN TASARIM 2 0 4
Tasarımın insan davranışına etkilerini çevresel analiz yolu ile öğretmek, tasarımın insan sağlığına etkileri, katılımcı tasarım yöntemleri, sürdürülebilirlik, engelli bireylerin günlük hayatın tüm kesitlerine katılabilmesi, herkes için tasarım kavramlarının irdelenmesi, iç ve dış mekânlardaki uygulamalarla desteklenmesi.
Seçmeli Ders MIM2025 PEYZAJ TASARIMI 2 0 4
Dış ve iç mekânların peyzaj tasarımı ve sürdürülebilmesindeki temel ilkeler, arazi plastiği, uygulama, bitkilendirme, aydınlatma teknikleri, bakım ve koruma.
Seçmeli Ders MIM2027 TOPOĞRAFYA 2 0 4
Topoğrafik ölçümler, hata teorisi, açı ve uzunluk ölçüleri, poligon hesapları, kestirme hesapları, GPS ile konum belirleme ve CORS (aktif-usaga ağı) sistemi, nivelman, alan hesapları, topoğrafik haritalardan boy kesit, aplikasyonlar ve imar planı bilgisi.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MIM2002 MİMARİ PROJE IV 4 4 8
Öğrenciye, toplum ve fiziki çevreye, mimari anlayışa, eleştirel ve çözüm üretici bakış açısının kazandırılması; tek bir yapı ve yakın çevresi ölçeğinde orta karmaşıklıkta bir projede çeşitli fonksiyonların çözümü; göreceli geniş açıklık geçen bir yapı tasarımında çatkı ve malzemenin ele alınarak bir yapının tüm parçalarının örgütlenmesi.
Zorunlu Ders MIM2004 YAPI ELEMANLARI II 2 1 6
Düşey dolaşım elemanlarının irdelenmesi; merdiven bileşenlerinin yapısal analizi ve uygulamaları; çatının yapı dış kabuğundaki yeri ve çeşitleri, çeşitli büyüklükteki binalara uygun çatı şekil ve strüktür sistemleri; sıcak ve soğuk çatıların temel kavramları, malzeme seçimi, detaylandırma ve bitirmeler.
Zorunlu Ders MIM2006 MİMARLIK TARİHİ III 3 0 4
Geç Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve günümüz Türk mimarlığı, 18. yy. sonu ve 20 yy.da sanat, mimarlık ve tasarım alanlarındaki etkili akımlar (Arts&Crafts, Art Nouveau, Bauhaus, Modernizm, Post Modernizm).
Zorunlu Ders MIM2008 YAPISAL ÇÖZÜMLEME 2 0 8
Strüktürel sistemlerin davranış esasları, sabit yük hesapları, kolon, kiriş ve çerçeveler; farklı taşıyıcı sistemler ve malzemelerin temel özellikleri ve strüktürel davranışları; makas, çerçeve, kubbe, kemer, tonoz vb. yapıların temel tasarım ilkeleri.
Seçmeli Ders MIM2022 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 0 4
Öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizcelerinin ileri düzeye çıkarılması; İngilizce diline olan hâkimiyetin geliştirilmesi, yazım kuralları, en çok yapılan yanlışlar, güzel konuşma, anlayarak hızlı okuma teknikleri.
Seçmeli Ders MIM2024 MİMARİ OKUMALAR 2 0 4
Mimarlığın tanımı, temel kavramları, kuramları, bileşenleri, doğal ve yapılı çevreyle etkileşimi, ünlü mimarlar ve yapılarla ilgili metinlerin okunması, değerlendirilmesi ve eleştirilmesi.
Seçmeli Ders MIM2026 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ 2 0 4
Yangın ve yangın tipleri, yangının yapı elemanlarına ve çeşitli tipteki binalara etkisi, alınacak önlemler, yangın güvenlikli yapı tasarım ilkeleri.
Seçmeli Ders MIM2028 YAPI TESİSATI 2 0 4
Yapıda bulunan mekanik ve elektrik tesisat bileşenleri, temiz ve pis su tesisatı, yangın tesisatı, tesisat projesinin tasarımla bütünleştirilmesi.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MIM3001 MİMARİ PROJE V 4 4 8
Ön proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında, mekansal düzenleme ve taşıyıcı sistem alternatifleri. Malzeme ve konstrüksiyon sistemleri. Yapı alt sistemleriyle ilgili statik, sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir tasarımın gerektirdiği farklı anlatım tekniklerine ve yürürlükteki proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması.
Zorunlu Ders MIM3003 YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE DENETİMİ 2 0 3
Yapı fiziğinin temel prensip ve kavramları; iklim ve enerji bilincine dayalı çevre denetimi anlayışı; mikro klima, bina geometrisi, yönlenme, plan organizasyonu ve yapı kabuğu vb. tasarım değişkenlerinin iç çevre konforunu minimum enerji kullanmayı sağlayacak şekilde optimizasyonu; doğal ve yapay aydınlatma ölçütleri; yangın güvenliği; yapı akustiği ve yalıtım malzemelerinin seçimi ve uygulama yöntemleri.
Zorunlu Ders MIM3005 ÜÇ BOYUTLU TASARIM 1 1 3
Çizim aracı olarak bilgisayarın kullanımı, kullanılan CAD programın tanıtımı, üç boyutlu tasarım ilkeleri, bir mimari projeyi üç boyutlu olarak ifade edebilme, renklendirme, sunum teknikleri, çıktı alma.
Zorunlu Ders MIM3007 TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 2 0 3
Betonarme, ahşap ve çelik sistemlerin tasarım ilkeleri, çok katlı, büyük açıklıklı, çubuk, yüzeysel taşıyıcı ve asma sistemler, uzay çerçeveler, gelişmiş endüstriyel sistemlerin tasarım esasları
Staj Dersi MIM3009 ŞANTİYE STAJI 0 0 5
Akademik süreçte elde edilen bilgilerin çeşitli inşaat uygulamalarında ve inşaatın çeşitli aşamalarında görülerek pekiştirilmesi, şantiye kurulumu, yönetimi, işlerin organizasyonu, iş güvenliği, uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü konularında mesleki bilgi kazanılması.
Seçmeli Ders MIM3021 MESLEKİ YABANCI DİL III 2 0 4
İleri seviyedeki metinlerin etkin bir şekilde okunması, yorumlanması, okunup dinlenen düşünceler üzerine kendi fikirlerini ortaya koyan yazı ve kısa konuşmalar üretebilme çalışmaları
Seçmeli Ders MIM3023 NİĞDE MİMARLIK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2 0 4
Öğrenciye, mimarlık eğitimi aldığı üniversitenin bulunduğu Kapadokya yöresinin ve bilhassa Niğde’nin Antik dönemden başlayarak mimarlık, sanat ve kültür tarihinin aktarılması, Niğde’de bulunan Roma, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi yapılarının mimarlık tarihi bakımından incelenmesi.
Seçmeli Ders MIM3025 MİMARLIKTA ESTETİK 2 0 4
Antikiteden XX. Yy’a, felsefede Estetik Olgusu: kişiler, doktrinler, eşikler. Estetik nedir? Güzellik, sanat, eleştiri ve estetik kuramları; Felsefede ve Mimarlıktaki Yansımasında Estetik Olgusu; Mimarlıkta Estetik Olgusu: mimarlık kuramları; mimarlıkta algılama, kavrayış, beğeni, değerlendirme, eleştiri; tasarım, temsil, form, oluşum ve anlam.
Seçmeli Ders MIM3027 TÜRK EVİ 2 0 4
Türk Evi’nde plan, fonksiyon, cephe oluşumları, malzeme, yapım teknikleri ve süsleme, yöresel özellikler; Türk Evi’nin mekân birimi (Türk Odası) ve diğer mekânlar; zemin katlarda organizasyon, esas kat plan tipleri, cephe elemanları, yapım yöntemleri, üsluplar, Türk Evi’nin bölgelere göre dağılımı ve bölgesel farklılıklar, koruma sorunları, Türk Evi’nin çağdaş yaşam çerçevesinde irdelenip değerlendirilmesi
Seçmeli Ders MIM3029 TARİHİ ÇEVRE KORUMA 2 0 4
Tarihi çevre nedir, tarihsel çevre niteliğindeki alanları tanıma ve koruma bilinci kazanma, tarihi çevreyi oluşturan sokak, meydan gibi dış mekânların tanımlanması, çevredeki tarihi anıtları ve yapıları tanımak, kültür varlıklarının korunması ile ilgili yasa ve koruma eğitimi, tarihi çevrenin öğeleri olan anıt, sit kavramının incelenmesi.
Seçmeli Ders MIM3031 BİNALARDA DOĞAL AYDINLATMA 2 0 4
Aydınlık düzeyi ve ölçmesi, nesnelerin ışık yansıtma ve geçirme özellikleri, günışığı aydınlığının bağlı olduğu etkenler, güneş ve göğün özellikleri, hacim dışındaki engellerin özellikleri, pencerenin özellikleri, hacmin özellikleri, düşey ve yatay pencere özelliklerinin doğal aydınlığın nicelik ve dağılımına etkisi, günışığı sistemleri, pencere tasarımı ve ışık rafı tasarımına yönelik uygulamalar
Seçmeli Ders MIM3041 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU 2 0 4
Eski Türklerde şehircilik anlayışından başlayarak, Anadolu öncesinde ve sonrasındaki şehircilik anlayışının tarihsel olarak incelenmesi, şehir planlarının sınıflandırılması ve günümüzdeki durumunun tespit edilmesi.
Seçmeli Ders MIM3043 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme, tanıma, el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma, geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma. Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders MIM3045 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Fotoğraf sanatının temel prensipleri, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında fotoğraf sanatı, fotoğraf çekimi ve uygulamaları, dijital fotoğrafçılığa giriş.
Seçmeli Ders MIM3047 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders MIM3049 ARKEOLOJİ 2 0 4
Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir.
Seçmeli Ders MIM3051 TÜRK MİMARİSİNDE SU YAPILARI 2 0 4
Türk mimarisinde görülen hamam, çeşme, sebil, selsebil, köprü gibi yapıların saydam ve fotoğraflar eşliğinde tanıtılması, bu yapıların yapıldıkları dönemle ilgili mimari özellikleri, ülkenin ve yapıldığı bölgenin sosyoekonomik durumu ile ilişkileri.
Seçmeli Ders MIM3053 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
Kentleşmenin tanımı, nedenleri, dünyada ve Türkiye’de günümüze kadar kentleşmenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi; kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu, konut politikası.
Seçmeli Ders MIM3055 SANAT TARİHİ 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar, Sanat felsefesi; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitim-sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi.
Seçmeli Ders MIM3057 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI 2 0 4
Türklerin Orta Asya’dan başlayarak Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu, Beylikler, Erken-Klasik-Geç Osmanlı dönemi çini ve seramik sanatının teknik ve üslûp gelişiminin evreleri, bu kronolojiye uygun olarak eserlerin devirlerindeki üretim ve örnekleri.
Seçmeli Ders MIM3059 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ 2 0 4
İnsan ve müzik kültürü; müziğin tanımı, kökeni, oluşumu ve evrimi, müziğin temel öğeleri; müzikte niteliğin belirleyicileri; müziğin insan yaşamındaki işlevleri; müziksel iletişim ve öğeleri; ilkçağ uygarlıklarından günümüze müzik kültürleri;işitsel ve görsel araçlarla dünyanın farklı ülkelerindeki müzik kültürlerinden örnekler; müzik kültürü öğelerini farklı coğrafyalar üzerinden çözümleme yaklaşımları.
Seçmeli Ders MIM3061 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi; yaşam boyu spor felsefesi; yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı; jogging, yürüyüşler gibi diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler.
Seçmeli Ders MIM3063 ALMANCA 2 0 4
Öğrencilerin, somut ihtiyaçlarını dile getiren günlük hayattaki sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları (Nomen-Zahlen-Personalpronomen-Wortfrage-Satzfrage-Negativartikel-Possesıvartikel-Modalverben-Propositionen u.s.w ) içermektedir
Seçmeli Ders MIM3065 İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tanımı; önemi iletişimle ilgili temel kavramlar; iletişimin kökeni ve gelişimi; iletişim modelleri; iletişim türleri; sözlü, yazılı, sözsüz iletişim; iletişim engelleri, iletişim araçları; iletişimin bireysel ve örgütsel yararları.
Seçmeli Ders MIM3067 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders MIM3069 İŞARET DİLİ 2 0 4
Seçmeli Ders MIM3071 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
X
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MIM3002 MİMARİ PROJE VI 4 4 8
Kent kültürü, yaşamı ve tarihi çevre bilincinin oluşturulması; kent ölçeğinde, geniş bir çevrenin tasarım girdisi olarak ele alınması; orta ve geniş karmaşıklığa sahip projelerin fonksiyonel ve strüktürel çözümlerinin tasarlanması.
Zorunlu Ders MIM3004 RESTORASYON VE KORUMA İLKELERİ 2 2 8
Tarihi yapı ve çevre koruma değerleri ve kuramsal temeli; çağdaş koruma kuramının tarih boyunca ve özellikle 19. yüzyıldan günümüze gelişimi; tarihi çevre koruma kavramı; sokak, mahalle ve kent ölçeğinde koruma örnekleri; ülkemizde ve dünyada kültür varlıklarının korunmasına ilişkin örgütlenme ve yasalar; tarihi ve kültürel değer taşıyan yapıların ölçülmesi ile ilgili tekniklerinin tanıtılması ve seçilen bir yapının ön araştırması; röleve, yeniden tasarımlama ve yenileme yapılması.
Seçmeli Ders MIM3022 MESLEKİ YABANCI DİL IV 2 0 4
Öğrencilerin yabancı dilde düşünsel, yazılı ve sözlü iletişim becerilerine akademik boyut katılması; öğrencilerin bilgiyi sentezleme ve bağımsız bilimsel araştırma yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi.
Seçmeli Ders MIM3024 MİMAR SİNAN VE DÖNEMİ 2 0 4
Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığının genel özellikleri; dönemin en önemli mimarı olan Mimar Sinan’ın eserlerinin incelenmesi; eserlerinin mekânsal, mimari, strüktürel özelliklerinin anlaşılması; eserlerin tipolojik açıdan sınıflandırılması ve süsleme özelliklerinin incelenmesi; Mimar Sinan’ın Klasik Döneme kattığı ve getirdiği yenilikler.
Seçmeli Ders MIM3026 SERBEST EL ÇİZİMİ 2 0 4
Çizim sırasında ihtiyaç duyulacak malzemelerin seçimi ve kalem tutuş pratiğinin kazandırılması; perspektif, form, ışık, gölge, oran, ölçek kavramları; obje, detay, parça, bütün, yapı ve silüet boyutlarında serbest çizim çalışmaları.
Seçmeli Ders MIM3028 MAKET TEKNİKLERİ 2 0 4
Maket yapım ve ifade teknikleri; kullanılan malzemeler, araç ve gereçler; mimari öğelerin makette modellenmesi; makette renk kullanımı; tek yapı ve kentsel ölçekte maket yapımı.
Seçmeli Ders MIM3030 EKOLOJİ VE MİMARLIK 2 0 4
Mimarlığın Ekoloji ve çevreyle ilişkisinin tanımı, önemi, ve temel ilkeleri; ülkemizde ve dünyada çevrebilimle ilgili yaklaşımlar; çevre ve çevrebilim kavramı; çevre kirliliği; sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kavramları; eski yapıların yeniden kullanımında çevrebilimle ilgili tasarım; yeni tasarımda çevrebilimle ilgili yaklaşımlar; ticari, eğitim, turistik vb. bina tiplerinde çevrebilimle ilgili tasarım ilkeleri ve örnekleri; akıllı binalar.
Seçmeli Ders MIM3032 KENT YENİLEME 2 0 4
Kent yenileme kavramı; tarihi süreç içerisinde kent yenileme uygulamaları; kentsel dönüşümün amacı, süreçleri; gecekondu olgusu; yenileme, canlandırma, soylulaştırma ve dönüşümün ekonomik, toplumsal, kültürel ve planlamayla ilgili sorunları; yasal mevzuatta kentsel dönüşüm; Türkiye’de kentsel dönüşümün günümüz pratikleri; yurtiçi ve yurtdışı dönüşüm çalışmaları.
Seçmeli Ders MIM3034 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME 1 1 6
Sayısal teknolojinin sağladığı tasarım olanaklarının araştırılması ve öğrencilerin teknolojiyi etkin ve yaratıcı bir kapasitede kullanma becerilerinin geliştirilmesi; üç boyutlu tasarımları üretebilmek için gereken yöntemleri; üç boyutlu programları ve sunum tekniklerini kullanarak modelleme.
Seçmeli Ders MIM3036 WEB TASARIMI VE PORTFOLYO 1 1 6
Profesyonel kullanıma yönelik birer portfolyö ve web sayfası hazırlanması; portfolyonun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanması; sunum biçimi; fikirlerin grafiksel anlatımı; rapor yazımı; günümüz görsel iletişim araçlarından olan web sayfalarının temel web tasarım ilkeleri; sayfa düzenlenmesi; renk, grafik, video, tablo ekleme ve içeriğin yönetimi.
Seçmeli Ders MIM3042 KRİZ YÖNETİMİ 2 0 4
Krizin tanımı, kapsamı ve kaynakları Kriz sürecinin safhaları ve sonuçları Kriz Yönetimi kavramı Kriz yönetimi yaklaşımları
Seçmeli Ders MIM3044 ÇEVRE VE ENERJİ 2 0 4
Giriş, enerji kaynakları, petrol, doğal gaz, elektrik enerjisi, nükleer enerji ve biyoenerji, Türkiye enerji politikası, Küresel Isınma, Fosil yakıtlar ve çevresel etkileri, termik santraller ve çevresel etkileri, nükleer atıklar, yenilenebilir enerji üretiminin (su, rüzgâr, güneş, jeotermal) çevresel etkileri. Çevre ve enerji konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat, uluslararası anlaşmalar, enerji üretiminde çevre dostu teknolojiler.
Seçmeli Ders MIM3046 ÇEVRE VE TOPLUM 2 0 4
İnsan çevre ilişkilerinin kurulması, temel süreçlerin tanımlanması, çevre sistemleri paradigmalarının tanımlanması. Mekânsal çevre modellerinde temel kavramlar. Yaşam biçimi, yaşam çemberi ve yaşam kalitesi mekânsal çevre etkileşimi ve örneklenmesi. İnsan -çevre mikro sistemlerinde mekânsal gereksinimler ve kentsel gereksinimlerle ilişkilendirilmesi. Mekânsal davranışın temel fiziki belirleyicileri, insan - çevre etkileşiminde makro sistemler ve doğal faktörlerin yeri. İnsan - çevre etkileşiminde kentsel ısı dengesi ve mekân ile iklimsel özelliklerin ilişkisi. Yapılaşma, yapılı çevre düzenlemesi ve örnekleri.
Seçmeli Ders MIM3050 LİDERLİK VE MOTİVASYON 2 0 4
Lider, liderin özellikleri, liderlik teorileri, liderlik ile ilgili araştırmalar, vizyona dayalı liderlik, isteklendirme, motivasyon teorileri, lider ve motivasyon
Seçmeli Ders MIM3052 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 4
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir.
Seçmeli Ders MIM3054 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 4
Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, uygulama alanı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan bilimler, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler; sistemin kurulmasında sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zekâ, kişilik ve benlik, tutumlar ve ön yargı, bireylerarası iletişim, uyum sorunları ve savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları, isteklendirme, stresle başa çıkma ve davranış bilimlerinde liderlik konuları dersin alanıdır.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MIM4001 MİMARİ PROJE VII 4 4 8
Temel tasarım ilkelerinin ileri ve kavramsal bir düzeyde işlenmesi, düzen, hacim ve ilişkileri, geometrik özellikler, kompozisyon alıştırmaları ile temel tasarım ilkelerinin olgunlaştırılması, karmaşıklık seviyesi yüksek, metropol (anakent) seviyesinde, kültür, sağlık, eğitim vb. konularda, değişik yapım teknolojilerinin önerildiği, sistem detaylarının çalışıldığı proje tasarımı.
Zorunlu Ders MIM4003 YAPI UYGULAMA PROJESİ 2 2 4
Uygulama projesi kapsamında mekânsal düzenleme ve taşıyıcı sistem alternatifleri, malzeme ve çatkı sistemleri, uygulama projesine yönelik anlatım tekniklerinin proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanması, projenin statik ve tesisat projeleri ile bütünleştirilerek detaylandırılması.
Zorunlu Ders MIM4005 ŞEHİRCİLİK 2 0 3
Şehir planlama disiplinin başlıca dinamikleri, genel kavramlara dair bilgilerin verilmesiyle başlayan süreçte, kent planlamaya dair donatı alanları standartları, konut-çalışma, sanayi, idari, kültür yapıları vb. diğer fonksiyon alanları yer seçimi ve yoğunluk kararlarının mimarlık disipliniyle olan ilişkisinin vurgulanması, kent mekânında farklı fonksiyonların yer seçimlerinin ve işlevsel olarak boyutlarının şehircilikten mimariye nasıl geçtiğinin; mimari detaylara, kent ekonomisine ve kentli yaşamına etkilerinin yazılı ve çizili olarak aktarılması.
Staj Dersi MIM4007 BÜRO STAJI 0 0 5
Akademik süreçte elde edilen bilgilerin tasarım sürecinde değerlendirilmesi, uygulama projesi hazırlama, proje hazırlanmasında diğer meslek grupları ile ilişkiler, işveren ilişkileri, yasal süreç ve denetimle ilgili kurumlarla olan ilişkiler konusunda öğrenciye tecrübe kazandırılması.
Seçmeli Ders MIM4021 ÇELİK YAPI TASARIMI 2 0 5
Taşıyıcı sistem malzemesi olarak çeliğin türleri ve özellikleri, birleşim elemanları, çeşitli taşıyıcı sistem elemanlarının yapım kuralları, çok katlı binalarda ve büyük açıklıkların geçilmesinde çeliğin kullanımı, avantajları, dezavantajları, örneklerle çelik yapı uygulamaları.
Seçmeli Ders MIM4023 MİMARİDE FOTOĞRAF 2 0 5
Mimarlık bütünü içerisinde fotoğraf ve fotoğrafçılığın tarihçesi, pratik kullanımı ve uygulama alanları, fotoğraf makinesi ve makine donanımları, fotoğrafçılık malzemeleri, fotoğraf çekim teknikleri ve mimari fotoğrafta kullanılan kameraların tanıtımı, film, görüntünün oluşması, doğru görüntünün sağlanması, fotoğrafın rölövede kullanımı, ölçülendirmeye uygun fotoğraf, fotoğrafta perspektif ve derinlik, teknik resim ve fotoğraf, fotoğrafın sunumu, sayısal fotoğraf, sayısal fotoğrafın çizimde kullanımı, tarayıcılar.
Seçmeli Ders MIM4025 PEYZAJ SANAT TARİHİ 2 0 5
Bugünün peyzaj mimarlığı mesleğinin doğuşu, temel ilke ve esasları, bahçe sanatının orijini, tarihi gelişimi ve kavramlar, ilk ve ortaçağlarda Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da bahçe sanatında başlıca eserler, İslam ve Endülüs bahçe sanatı, İtalyan Rönesans ve Fransız Barok bahçe tarzları,18. yüzyılda Batı Klasizmi, Çin tarzı, İngiliz tarzı, 19. yüzyıl Sanayi Devrimi, 20. yüzyılda Modernizm ve Geç Modernizm dönemlerinden seçilmiş kentlere odaklı kentsel çevre ve peyzaj planlamasının gelişimi, kentlerin oluşma biçimleri.
Seçmeli Ders MIM4027 KENTLERİN GELİŞİMİ 2 0 5
Şehir planlaması, amacı, evrimi, ilk kent yerleşimleri olan Çatalhöyük, Milet, Efes, Heraklia, Priene, Bergama gibi kentlerin planları, 20.yy.da ortaya çıkan kent “Bahçe Kent”, “Güzel Kent” gibi ütopyalar, Türkiye ölçeğinde planlamanın tarihçesi, Cumhuriyetten günümüze kadar planlama çeşitleri, amaçları ve uygulamaları.
Seçmeli Ders MIM4029 İMAR MEVZUATI 2 0 5
İmar Kanunu ve buna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yapılacak tasarıma arsa boyutunda getirilen sınırlamalar, bu kanun ve yönetmeliklerin okunabilirliği ve uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve sorunun çözümlenmesinde uygulanacak yöntemler, yerel yönetim, işveren ve mimar üçlüsü arasındaki ilişkiler, kurum ve kuruluşlarla olan yazışmalar.
Seçmeli Ders MIM4031 MİMARİ TASARIMDA DEPREM FAKTÖRÜ 2 0 5
Depremler, deprem yer hareketlerinin özellikleri, deprem yönetmelikleri, deprem kuvvetlerinin yapıya etkisi, depremin şiddet ve büyüklüğü, faylar ve tektonik bölgeler, yapıların deprem etkisindeki davranışı, depreme karşı güvenlik, yapısal düzensizlikler, yapılarda deprem sonrası hasar belirlenmesi ve değerlendirilmesi, yapılarda onarım ve güçlendirme.
Seçmeli Ders MIM4033 ÇİFT CİDARLI CEPHELER 2 0 5
Çift cidarlı cephe (ÇCC) sistemlerinin değerlendirilmesi, Çift cidarlı cephelere genel bakış, tanımlamaları, çift cidarlı cephe türleri, kavitedeki havalandırma mekanizmaları, hava akış modları, çift cidarlı cephelerim mimari konfigürasyon kararları, Dünya’daki ve Türkiye’deki çift cidarlı cephe uygulamaları, bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları, Literatürden sayısal ve deneysel çift cidarlı cephe analizlari, ısı transfer hesaplamaları.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MIM4002 MİMARİ PROJE VIII 4 4 8
Kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin proje konusu ile birlikte değerlendirilmesi, işlevsel ve strüktürel çözümlerin, konsepte uygun biçimde oluşturulması ve sunulması konularında, öğrencinin tasarım ve sunum yeteneklerinin, jüri tarafından sınandığı, bağımsız ve güdümsüz, denetimli yürütülen bitime projesi tasarımı.
Zorunlu Ders MIM4004 YAPI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ 2 0 2
Yapı üretimi sürecine katılan rol sahipleri, yetki ve sorumlulukları, ülkemizde yapı sektörünün gelişimi, yapı yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yapı yönetimi ve proje yönetimi teknikleri, yapı üretiminde maliyet, keşif ve metraj uygulamaları, izin ve ruhsat işleri, mesleki ve teknik şartnameler.
Seçmeli Ders MIM4022 GELENEKSEL YAPILARDA MALZEME BOZULMALARI 2 0 5
Geleneksel yapılardaki malzeme kullanımları ve bozulma süreçleri, taş, ahşap, geleneksel bağlayıcılar, harçlar, sıvalar, onarım harçları, taş temizleme, sağlamlaştırma, yeniden üretilmiş elemanların kullanımı, geleneksel yapıların korunması ve bakımı, tarihi yapı malzemelerinin incelenmesinde kullanılan laboratuvar araştırma tekniklerinin tanıtılması.
Seçmeli Ders MIM4024 ŞANTİYE YÖNETİMİ 2 0 5
Çeşitli büyüklükteki yüklenici ve firmaların genel yapısı ve organizasyon şemaları, şantiye kuruluşu, yönetimi, sahadaki teknik ve idari işlerin yürütülmesi, iş programları, şantiye bütçesi, muhasebesi ve hukuku.
Seçmeli Ders MIM4026 RESTORASYON TEKNİKLERİ 2 0 5
Ölçü alma yöntemleri ve gelişmiş ölçüm teknolojisinin incelenmesi, tek yapı ölçeğinde veya yapı elemanları üzerinde yerinde alınan ölçülerle röleve çalışmaları ile yeniden tasarımlama ve yenileme projeleri uygulanması.
Seçmeli Ders MIM4028 ÇAĞDAŞ MİMARLIK AKIMLARI 2 0 5
Modernizm ve Post-Modernizm yelpazesinde Endüstri Devrimi’nden itibaren başlayan sosyo-kültürel gelişmeler eşliğinde ortaya çıkan mimari düşünce ve akımlar, öncü mimarlar, kavramlar ve uygulamaları; Modern Mimarlık, Endüstrileşme, Arts and Crafts, Kübizm, Ekspresyonizm, Bauhaus, Le Corbusier, Brütalizm, Post Modernizm, Dekonstrüktivizm ve High-Tech gibi anlayışların ele alınması.
Seçmeli Ders MIM4030 ÇEVRESEL ETKİ VE DEĞERLENDİRME 2 0 5
ÇED kavramı ve tarihçesi, kaynakları, çalışmasının aşamaları, uygulamada kullanılan teknikler, su ortamında, atmosferik ortamda, gürültü açısından, biyolojik ve kültürel çevreye etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sosyal ve ekonomik çevreye olan etkilerin değerlendirilmesi, ÇED yöntemleri, ÇED uygulamalarında karar verme mekanizmaları ve halkın katılımı, çeşitli ülkelerdeki uygulamalar.
Seçmeli Ders MIM4032 İNSAN VE ÇEVRE BİLİMİ 2 0 5
Çevre psikolojisine giriş, doğa ve çevresel psikolojinin kapsamı, çevre kavramının tarihsel değişimi, çevreyle ilgili bireysel süreçler, insan ve çevre uyumu, insanın algılama, bilme ve davranma biçimleri, sosyal süreçler; kişisel mekân, etki alanları, yoğunluk durumu, özel alan ve kişiler arası mesafeler, daha uygun çevreler için tasarım; daha iyi çevreler ve sürdürülebilir çevreler için tasarım.
Seçmeli Ders MIM4034 KENT VE KÜLTÜR 2 0 5
Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan hızlı kentleşme sürecine bağlı değişim olgusu, tüm kentlerde, özellikle metropoliten kentlerde, farklı kültürel geçmişlere sahip çok sayıda insanı bir araya getirmektedir. Bu kentsel nüfus dokusu, bir yandan dinamizm ve çeşitliliğe dayalı yaratıcılığı beslerken, diğer yandan farklı dünya görüşlerine sahip olan kesimler arasında gerilim potansiyeli taşıyabilmektedir, bu bağlamda kent planlama tarihi ile ilişkili olarak kentli olma, kentlileşme kavramlarının sosyal, ekonomik ve politik yönden tartışılarak öğrenilmesi.
Seçmeli Ders MIM4036 KENTLEŞME VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2 0 5
Kentleşme ile iklim parametrelerinin karşılıklı etkileşimi, kent iklimi, kentsel ısı adaları, küresel iklim değişikliğinin kent iklimi üzerine etkileri, kent ikliminin iyileştirilmesine yönelik politikalar ve kentsel mekânın termal konfor kavramı esas alınarak tasarlanması
Seçmeli Ders MIM4038 ÇAĞDAŞ TAŞIYICI SİSTEMLER 2 0 5
Yapı tanımları, doğa – strüktür ilişkisi, yapıların gereçlerine ve sistemlerine göre sınıflandırılması, katlanmış plaklar, kabuk sistemler, asma ve kablo sistemler, pnömatik sistemler, yüksek katlı yapıların taşıyıcı sistemleri, seçilen yapı incelemeleri.
Seçmeli Ders MIM4040 İÇ MEKAN TASARIMI 2 0 5
İç mekan tasarımının tarihi ve teorisi, tasarımda insan ve malzemenin rolü, tasarımcılar tarafından kullanılan iç mekan temsil ve iletişim yöntemleri.