Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders JEO1001 MATEMATİK I 4 2 6
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları , İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar , İntegrasyon Teknikleri
Zorunlu Ders JEO1003 FİZİK I 3 1 5
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası
Zorunlu Ders JEO1005 GENEL KİMYA 2 1 3
Temel Kavramlar ve Stokiometri, Atom Yapısı, Atom Teorileri ve Periyodik Cetvel, Kimyasal Bağlar, Moleküler Geometri, Gazlar, Çözeltiler ve Özellikleri, Termokimya, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asit ve Bazlar, Çözünürlük
Zorunlu Ders JEO1007 LİNEER CEBİR 3 0 3
Önbilgiler, Matris Cebiri, Elementer İşlemler ve Elemaeter Matrisler , Determinantlar ve Özellikler, Lineer Denklem Sistemleri, Vektör Uzayları, İç Çarpım ve Norm, Köşegenleştirme
Zorunlu Ders JEO1009 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2
Jeolojinin tanımı, dünyanın oluşumu, yerkabuğu, mineral ve kayaç tanımlamaları, yeraltı kaynak oluşumları ve potansiyeli, Türkiye jeolojisinin önemi.
Zorunlu Ders JEO1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders JEO1002 MATEMATİK II 4 2 6
Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri , kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon
Zorunlu Ders JEO1004 FİZİK II 2 1 4
Elektrik Alanlar,Gaus yasası,Elektriksel Potansiyel,Sığa ve dielektrik,Akım ve direnç,Doğru akım devreleri,Manyetik alanlar,manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, İndüktans, Alternatif akım devreleri
Zorunlu Ders JEO1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 1 5
Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, prespektif çizimler, kesit görünüşler, ölçülendirme.
Zorunlu Ders JEO1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 2
Programlamaya Giriş (Temel Kavramlar; Programlama Tarihçesi; Problem Çözüm Teknikleri),Algoritma ve akış diyagramları, C++ Programlama, Derleyicileri ve Geliştirme Ortamları,Programlama teknikleri (kod yazma, uygulama, test ve hata tespit ve kod geliştirme), C++ Temelleri (Kodun genel yapısı, yazım kuralları, numerik tipler, ifadeler), Değişken kavramı ve değişken tipleri, Karar Yapıları; Koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları (if ;if-else; switch-case ve diğer karar-kontrol yapıları), Döngü yapıları ( for, while, do-while),Fonksiyonlar (Genel yapısı, farklı fonksiyon prototipleri ve kullanımları), Tek ve iki boyutlu Dizi değişkenler, ve kullanımları, İşaretçiler (Pointers) ve kullanımları, Nesne Tabanlı Programlama Kavramı ve Sınıflar.
Zorunlu Ders JEO1010 GENEL JEOLOJİ 3 1 5
Yerküresi ve yerkabuğu, yeryüzündeki jeolojik olaylar, jeolojik zaman, deformasyon, mineral ve kayaçlar (sedimanter, magmatik, metamorfik) ve levha tektoniği kavramı.
Zorunlu Ders JEO1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders JEO2001 JEOİSTATİSTİK 3 0 4
Verilerin grafiksel gösterimi, Histogramlar, Frekans eğrileri, Dairesel grafikler, Kutu diyagramları, İstatistik, Olasılıklar, Dağılımlar, Hipotez testi, Basit örnekleme teorisi, Kikare testi, Varyans Analizi, Korelasyon teorisi, En küçük kareler yöntemi, Basit lineer regresyon.
Zorunlu Ders JEO2003 YAPISAL JEOLOJİ 3 1 5
Yerkabuğundaki basınç ve gerilmeler, bunların etkisiyle oluşan yapılar, bu yapıların çeşitli diyagramlar aracılığıyla yorumlanması ve yapı-gerilme ilişkilerinin ortaya konulması.
Zorunlu Ders JEO2005 KRİSTALOGRAFİ 3 0 4
Mineral, mineraloji, kristalografi tanımlamaları, kristalografik kavramlar Kristal yüzeylerinin indislenmesi, kristal sistemleri, bravois kafesleri, kritalografik form, traht habitus ikizler ve epitaksi, kristallerde simetri, Simetri elemanlarının kombinasyonu ve kristal sınıflarının elde edilmesi, Kristal projeksiyonları,küresel ve stereografik, kristallerde süreksizlik,diskontinyum, kristal kimya, kristalleşme, faz diyagramları, peryodik ve elementlerin özellikleri, kimyasal bağlar, izotipi, politipi, polimorfi, diyadohi, izomorfi kavramları, kristallerde kafes tipleri.
Zorunlu Ders JEO2007 STRATİGRAFİ İLKELERİ 2 0 4
Giriş ve Stratigrafik Dokanaklar,Transgresyon ve Regresyonlar, Sedimnter Ortamlar ve Fasiyesler,Litostratigrafi Birimleri,Litodem Birimleri,Biyostratigrafi,Jeokronoloji Birimleri,Manyetostratigrafi Birimleri.
Zorunlu Ders JEO2009 SEDİMANTOLOJİ 3 0 4
Kayaçların aşınması, taşınması ve depolanması. Partiküllerin tane boylarına göre sınıflandırılması. Sedimanter kayaçların oluşum mekanizmaları. Sedimanter ortamların özelliklerinin öğrenilmesi.
Seçmeli Ders JEO2011 JEOPARKLAR VE JEOTURİZM 3 0 6
Yerkabuğunun evrimini açıklayan tipik lokaliteler, görsel yanı büyük olan jeoloji elemanları, kendisi iyi bilinen olay veya süreçlerin güzel temsilcileri, çok seyrek rastlanan oluşumlar, korunmaları gereken ?jeolojik miras? parçalarıdır. Önemli fosil yatağı, tektonik yapı, tip kesit, yerşekili, mineral topluluğu, maden yatağı, kayaç vb. olabilirler. Bir çalışma ortamı formatında sunulan jeositler; (1) Stratigrafik, (2)Paleoortamsal, (3) Volkanik, metamorfik ve sedimanter petroloji, doku ve yapı olaylar ve provensler, (4) Mineralojik ve ekonomik, (5) Yapısal, (6)Jeomorfolojik özellikler, aşınma ve depolanma süreçleri, yerşekilleri ve doğal görüntü, (7) Göktaşı çarpma izleri, (8) Kıtasal veya okyanusal ölçekte jeoloji özellikleri, levha ilişkileri, (9) Denizaltı, (10) Tarihsel ve yerbilimlerinin kültürel boyutu olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Ayrıca İç Anadolu Bölgesinde yer alan jeositler örnek verilmiştir.
Seçmeli Ders JEO2013 ÜRETİM SONDAJLARI 3 0 6
Sondaj, ekip ve ekipmanları. Sondaj sınıflaması. Sondaj yöntemleri. Su Sondajları. Jeotermal sondajlar. Maden Sondajları. Karşılaşılan problemler. Örnekler.
Seçmeli Ders JEO2015 JEOTERMAL JEOLOJİ 3 0 6
Jeotermal enerji, ısı ve sıcaklık kavramları, tarihçe, arama yöntemleri, sistem analizleri, hidrotermal alterasyon.
Seçmeli Ders JEO2017 JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ 3 0 6
Map and Types of Map, Topographic and Geological Maps, Rock Structure and Geometrical information about rock structure, Relationship between geological factor and valley, Geopmetrical problems in geology and solition methods orthographic drawing technique, Geological mapping methods.
Staj Dersi JEO2025 STAJ 0 0 3
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders JEO2002 HİDROJEOLOJİ 2 1 5
Giriş, yer altı suyunun önemi, Yer altı suyunun dönüşüm ve dolaşımı, Yer altı sularının sınıflandırılması, Yer altı sularının oluşumu, hareketi ve dağılımı,Kayaçların hidrojeolojik özellikleri,akifer ve akifer türleri, Su kalitesi ve yer altı suyu kirlenmesi, Kıyı akiferlerinde deniz suyu girişimi, Kuyu hidroliği.
Zorunlu Ders JEO2004 PALEONTOLOJİ 2 1 4
Paleontolojiye giriş, Paleontolojinin bölümleri, Fosil türlerini adlama ve tanımlama,Taksonomik sınıflama, Fosil ve fosilleşme, Fila Porifera, Archaeocyathıda, Stromatoporoidea, Bryozoa,Brachiopoda,Mollusca,Echinodermata,Trilobita, Hemichordata
Zorunlu Ders JEO2006 TEKTONİK 2 1 4
Tektoniğin tanımı, Levha Tektoniğinin gelişimi, Dünyanın iç yapısı ve Levha tektoniğinin esasları, Depremler ve Sismik Dalgalar, Türkiyenin Depremselliği,Tektonik hareket sonucu gelişen yapılar ,Fay, kırık ve çatlaklar, kıvrım, ve bu yapıların sınıflandırılması,Tektonik Rejimler, Türkiyede gözlenen tektonik rejimler.
Zorunlu Ders JEO2008 MİNERALOJİ 2 1 5
Minerallerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, mineralleri kolay tanıma yöntemleri,Lötr Rohr, mikro test yöntemleri, mineralleri silikatlar, elemenler, sülfidler, oksitler, karbonatlar, nitratlar, boratlar, sülfatlar, molibdanatlar, fosfatlar, arsenatlar ve vanadatlar olarak sınıflaması.
Zorunlu Ders JEO2010 OPTİK MİNERALOJİ 2 1 4
Optik mineralojinin önemi, ince kesit hazırlanması, ışığın farklı ortamlardaki davranışları, polarizan mikroskop parçaları ve kullanımı, izotrop ve anizotrop ortamlar ve ışığın bu ortamlardaki davranışları, mikroskobun çeşitli konumları tek ve çift nikol, Kayaç oluşturan temel minerallerin genel özellikleri ve minerallerin tanımlanması.
Seçmeli Ders JEO2012 PETROGRAFİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 3 0 6
Petrografide kullanılan görüntüleme yöntemlerinin anlatılması, ışık mikroskobu ve kamera yardımı ile görüntüleme,elektron mikroskobu, x-ışınları tomografisi, magnetik rezonans yöntemleri ile görüntü yöntemlerinin anlatılmasıve bu yöntemlerin kullanımı ile ilgili petrografik çalışmalardan örnek verilmesi
Seçmeli Ders JEO2014 PLAKA TEKTONİĞİ 3 0 6
Yerküresi ve iç yapısı, kabuk, kayaç manyetizması, plaka hareketleri ve plaka sınırı çeşitleri, plaka hareketlerine bağlı olarak meydana gelen olay ve yapılar.
Seçmeli Ders JEO2016 MADEN HUKUKU VE RUHSATLANDIRMA 3 0 6
Seçmeli Ders JEO2018 MADENCİLİKTE İNDİKATÖR 3 0 6
Staj Dersi JEO2024 STAJ 0 0 2
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders JEO3001 KAYA MEKANİĞİ 2 1 5
Kaya Mekaniğine giriş. Gerilme, deformasyon ilişkileri, kayaların fiziksel ve mekanik özellikleri, bunları etkileyen faktörler. Kayaların yenilmeleri. Kayaların mühendislik bakımından sınıflandırılmaları.
Zorunlu Ders JEO3003 JEOKİMYA 3 0 4
Kelime anlamıyla 'yer' ve 'kimya' kelimelerinden oluşan ve yerkimyası anlamına gelen Jeokimya, yeryuvarı ve çevresinde meydana gelen olayları, jeokimyasal açıdan inceleyip, bunların sınıflamısının yapılabilmesi ve yorumlanabilmesidir.
Zorunlu Ders JEO3005 MALZEME BİLGİSİ 2 0 3
Malzemelerin temel özelliklerinin tanımlanması, İç yapının malzeme özelliklerine etkisi, malzemelerin farklı gruplara ayrılarak incelenmesi, Malzemelerin fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerin farklı malzeme gruplarında araştırılması, Gerilme, farklı gerilme şekilleri ve deformasyon özellikleri.
Zorunlu Ders JEO3007 PETROGRAFİ 3 1 5
Magma, fiziksel ve kimyasal özellikleri, Magmanın kristallenmesi, Magmatik kayaç doku ve yapıları, Magmatik kayaç adlaması ve sınıflaması, Metamorfizma, türleri ve süreçleri, Metamorfik kayaçların adlaması, sınıflaması ve dokusal özellikleri.
Seçmeli Ders JEO3009 VOLKANOLOJİYE GİRİŞ 3 0 5
Volkanlar nasıl ve nerede oluşur, volkanların yeryüzünde dağılımı, volkanizma gelişimi ve buna etki eden faktörler, volkanların yapısal sınıflaması, patlama türüne ve dinamiğine göre sınıflama, volkanik ürünler ve bu ürünlerin sınıflandırılması, volkanlar ve iklim ilişkisi, volkanizmanın çevre ve insan sağlığına etkileri, volkanik tehlikeler ve alınması gereken önlemler
Seçmeli Ders JEO3011 NEOTEKTONİK 3 0 5
Giriş, Neotektoniğin tanımı,Aktif tektonik ve sismoloji, Aktif faylanmanın gelişimi, Depremler, Depremlerin tahmini, Deprem uyarı sisteminin gelişimi, Türkiyenin Aktif Fay Zonları ve Güncel Aktivitesi, Çeşitli tektonik unsurlar, Kuvaterner kronolojisi, Paleosismolji.
Seçmeli Ders JEO3013 UYGULAMALI JEOKİMYA 3 0 5
Jeokimyasal çevre, dağılım ve hareketlilik, Ana, iz ve iz bulucu element, jeokimyasal anomali kavramları, Jeokimyasal analiz kavramı ve örnekleme, Laboratuvar organizasyonu, önemli malzeme ve cihazların tanıtımı, Örneklerin analize hazırlanmaları ve çözündürme yöntemleri, Birincil jeokimyasal dağılım, Elementlerin ikincil dağılımları, ikincil jeokimyasal anomaliler, Bitki, toprak ve drenaj jeokimyası uygulanması, Jeokimyasal Verilerin değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders JEO3015 HEYELAN VE ŞEV STABİLİTESİ 3 0 5
Giriş,heyelan ve şevin tanımı ve önemi,kitle hareketi türleri ve sınıflaması, kitle hareketine neden olan faktörler,kitle hareketi araştırmaları ve analizleri.
Seçmeli Ders JEO3017 KIYMETLİ MİNERALLER VE KAYAÇLAR 3 0 5
Kıymetli mineral ve kayaçların araştırılması, oluşumları ve sınıflandırılması, Mineralojik-fiziksel-kimyasal özellikleri, önemli kıymetli mineral ve kayaçlar, kıymetli mineral ve kayaçların ekonomisi ve teknolojisi.
Seçmeli Ders JEO3019 YERBİLİMLERİNDE SUNUM TEKNİKLERİ 3 0 5
Dil nedir, konuşma nedir. Etkili sunum yapabilmenin şartlarını tartışmak.Sunum l hazırlama yöntemleri ve sunarken dikkat edilmesi gereken konular.
Seçmeli Ders JEO3021 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 3 0 5
Endüstriyel hammadde olma özelliği bulunan kayaç ve minerallerin özellikleri, oluşumları, sınıflaması, kullanım alanları, yataklanma özellikleri, aranması, işletilmesi ekonomik anlamda rezervlerinin belirlenmesi.
Seçmeli Ders JEO3023 JEOTEKNİK ARAŞTIRMALARDA SONDAJ UYGULAMALARI 3 0 5
Jeoteknik amaçlı sondajlarda kullanılan ana ve yardımcı ekipmanların tanıtılması, Jeoteknik amaçlı yapılan sondaj yöntemleri, Jeoteknik sondajlarda karşılaşılan başlıca ilerleme sorunları, Jeoteknik sondaj standartları, Jeoteknik sondajlardan örselenmiş ve örselenmemiş numune alma teknikleri, stabilizasyon çalışmalarında Jeoteknik sondajların uygulama alanları, Jeoteknik sondajlardan elde edilen verilerin değerlendirilip yorumlanması, jeoteknik sondajlarda alınması gereken güvenlik önlemleri
Staj Dersi JEO3031 STAJ 0 0 3
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders JEO3002 FOSİL YAKITLAR JEOLOJİSİ VE JEOFİZİKSEL YÖNTEMLER 3 0 5
Organik kayaç tanımı, kerojen ve bitüm terimlerinin önemi ve ders içerisindeki yeri, oluşum ortamlarının jeolojik koşulları, jeofizik yöntemler, jeofizik yöntemlerin jeoloji araştırmalarında kullanımı, fosil yakıt aramalarında kullnılan sondaj teknikleri.
Zorunlu Ders JEO3004 MADEN JEOLOJİSİ 3 0 4
Giriş, Tanım ve Prospeksiyon kavramı ve yöntemleri, Maden Yataklarının değerlendirmesine etki eden faktörler, Cevherleşmenin yapısal jeoloji ile ilişkisi, Maden yataklarının aranması Mineralojik kılavuz ve kontroller, Oksitli şapkalar ve oksidasyon ürünleri, Hidrotermal yataklarla ilişkili yan kayaç ayrışması, Jeofiziksel prospeksiyon metodları, Jeokimyasal prospeksiyon yöntemleri, Ağır mineral prospeksiyonu, Cevher yatağının sınırlaması ve etki alanı Alan hesaplaması, yer altı haritaları Rezerv ve tenör hesaplama yöntemleri.
Zorunlu Ders JEO3006 PETROLOJİ 3 0 4
Magmatik ve metamorfik kayaçların yapısal, dokusal, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinden yararlanılarak, bu kayaçların oluşum koşullarını kaynak alanlarını, gelişim süreçlerini ve tektonik ortamlarını belirlemek, böylece yer kabuğunu oluşturan malzemeyi, geçmişteki ve günümüzdeki benzer olaylarla karşılaştırarak daha iyi tanımak ve anlamaktır.
Zorunlu Ders JEO3008 JEOLOJİDE ARAZİ UYGULAMALARI 1 2 4
Araziye çıkmadan önce alnınması gereken sihhi tedbirler, literatür taraması. Topoğrafik haritayı okuyabilmek. Pusula kullanımı. Formasyon sınırı çizebilmek. Ölçekli ve ölçeksiz kesit alabilmek.
Seçmeli Ders JEO3012 ÇEVRE MİNERALOJİSİ 3 0 5
Mineraloji ve çevre ilişkisi, kristal kimyası, minerallerin çevre ve canlılar üzerindeki etkileri, mineral ve mikro arganizma etkileşimi ve bu minerallerin SEM'ta görüntülerinin incelenmesi.
Seçmeli Ders JEO3014 MORFOTEKTONİK 3 0 5
Morfotektoniğin esasları ve yerşekillerinin gelişimi, Tektonik özellikler, Eklemler, Faylar ve Çizgisellikler, Düzlemsel Morfolojik Özellikler, Lokal ve Global Morfotektonik
Seçmeli Ders JEO3016 MADEN ARAMALARI VE MADENCİLİK TERİMLERİ 3 0 5
Prospeksiyon çalışmaları, aramalarda yapılan mühendislik işlemleri, maden aramada jeolojik kriterler, jeoloji mühendisleri için madencilik terimleri, genel olarak işletme yöntemleri, çevre, sağlık, kaza ve gerekli tedbirler.
Seçmeli Ders JEO3018 BARAJ VE TÜNEL JEOLOJİSİ 3 0 5
Baraj ve tünel projelerinin genel tanımı, içeriği, gelişimi ve tipik örneklerle baraj ve tünel projelerinin tanıtılması.Jeolojik yapının (faylar, antiklinal, sentiklinal, doğal şevler, yamaç etkileri) bu projelerine etkileri.Zemin ve kaya ortamının jeoteknik özelliklerinin gözden geçirilmesi ve çeşitli kaya sınıflandırma sistemlerinin incelenmesi.
Seçmeli Ders JEO3020 ÇEVRE JEOKİMYASI 3 0 5
Çevre, ekolojik denge, kimyasal denge, elementlerin dağılımı, çevresel problemler, jeokimyasal araştırma yöntemleri, su, bitki ve toprak kirliliği, Ulusal ve uluslararası sözleşmeler, çevre ve insan etkileşimi.
Seçmeli Ders JEO3022 MİNERAL VE KAYAÇ TAYİN YÖNTEMLERİ 3 0 5
Mineralojiye giriş, kristal ve kayaçların tanımlanması, minerallerin kimyasal özellikleri. Mineralojik değişimler (kimyasal değişimler, geometrik değişimler), mineral duraylılığı ve mineral reaksiyonları. Minerallerin fiziksel özellikleri, manyetik, elektrik ve ısı özellikleri. Mineral tanımlamaları (mineral tanımlama şekli, mineral formülleri, mineral yapıları). Magmatik-metamorfik kayaçların sınıflandırılması.
Seçmeli Ders JEO3024 MADEN ARAMALARINDA MATEMATİKSEL MODELLEME 3 0 5
Matematiksel modelleme tanımı. Bilim dallarında matematiksel modelleme yöntemleri uygulanabilirliği. Cevher kütlelerinin üç boyutlu tespiti için gerekli matematiksel modellerin ve formüllerin gösterilmesi.
Seçmeli Ders JEO3026 KUYU HİDROLİĞİ 3 0 5
Staj Dersi JEO3034 STAJ 0 0 3
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders JEO4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
10 KM2 lik bir alanın jeoloji haritasının hazırlanması. Jeolojik tasarımların yapılması
Zorunlu Ders JEO4003 ZEMİN MEKANİĞİ 2 1 5
Zeminlerin oluşum mekanizmaları ve zemin türleri, zeminlerden numune alma yöntemleri, zeminlerin sınıflandırılması, zeminlerde geçirimlilik ve su akımları, zeminlerin sıkışabilirliği ve konsolidasyon parametrelerinin belirlenmesi, zeminlerde kayma direnci ve kayma direnci parametrelerinin belirlenmesi, zeminlerde konsolidasyon ve parametrelerinin belirlenmesi, zeminlerin taşıma gücü ve zeminlerde yatay gerilme dağılışları.
Zorunlu Ders JEO4005 MADEN YATAKLARI 3 1 6
Maden Yatakları genel bilgileri, kavramlar, Maden yataklarının sınıflandırılması, Maden Yatakları oluşumu, Endojen ve Eksojen ,Mağmatik, Metamorfik, Sedimanter, Maden Yatakları, maden yataklarının jenezi ,oluşum, köken ve geçirdiği değişiklik, Maden yataklarına Dünyadan ve Türkiyeden çeşitli örnekler.
Seçmeli Ders JEO4007 FOTOJEOLOJİ VE UZAKTAN ALGILAMA 3 0 5
Seçmeli Ders JEO4009 MADENLERİN EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ 3 0 5
Maden ekonomisi ve temel kavramlar. Madenlerin arama ve değerlendirilmesinde rezerv, tenör ve teknolojik gelişmeler arasındaki ilişkiler. Cevherlerin zenginleştirme yöntemlerine etki eden faktörler ve teknolojik gelişmeler. Arama çalışmalarının önemi, ön ekonomik değerlendirme, üretim kapasitesinin hesaplanması, ocak dizayn ve dekapaj oranının hesaplanması. Maden endüstrisi özellikleri, rol oynayan faktörler ve etüd etme olanakları. Maden üretimini sınırlayan etkenler. Cevher ve konsantre fiyatlarının oluşması, Türkiye ve Dünyadan örnekler. Bir maden sahasının parasal değerinin tayin edilmesi (üretim halinde olan maden sahası, yeni bir maden sahası) Madenlerde İşletme, nakliye ve pazarlama masraflarının detaylandırılması, cevherlerin satış fiyatları ve fiyata etki eden faktörler. Zenginleştirme ve izabe tesisleri, artıkların depolanacağı alanların etüd edilmesi, mali değerlendirme ve ekonomik etkilerin hesaplanması. Maden üretimini sınırlayan etkenler. Cevher ve konsantre fiyatlarının oluşması, Türkiye ve Dünyadan örnekler. Bir maden sahasının parasal değerinin tayin edilmesi (üretim halinde olan maden sahası, yeni bir maden sahası). Madenlerde İşletme, nakliye ve pazarlama masraflarının detaylandırılması, cevherlerin satış fiyatları ve fiyata etki eden faktörler.
Seçmeli Ders JEO4011 YAPI MALZEMELERİ JEOLOJİSİ 3 0 5
Temel kavramlar, yapı malzemeleri, blok taş, kaplama taş, agregalar ile diğer yapı malzemeleri (sıva malzemeleri, çimento hammaddeleri, yalıtım malzemeleri, çatı kaplama malzemeleri) özelliklerinin tanımlanması ile bunların elde edilmesine yönelik taş ocağı araştırmaları, Yapı malzemelerine yönelik uygulanan arazi ve laboratuvar deneyleri ve kullanım yerindeki standart değerlerle karşılaştırmalar
Seçmeli Ders JEO4013 UYGULAMALI MİNERALOJİ 3 0 5
Silikatlar (kuvars, feldspat, kil mineralleri) cam hammaddesi, camın bileşimi (natron-kalk camı, kali-kalk camı, natron- kali- kalk camı, bor-kil camları, kali kurşun camı, özel cam), camın renklendirilmesi; Seramik hammaddesi, kil tabanlı seramik üretiminde mineralojinin yeri ve önemi, pişirme özellikleri, Çimento hammadesi (kalker, kil, marn, alçıtaşı, puzolanik maddeler, demir cevheri, pomza, perlit ve sülfatlar), çimento üretimi; Gaz beton hammaddesi ( kuvarsit, jips-anhidrit,kireçtaşı), gazbeton üretimi.
Seçmeli Ders JEO4015 SERAMİK HAMMADDELERİ VE TEKNOLOJİSİ 3 0 5
Seramik Hammaddeleri Mineralojisine giriş, Seramik Hammaddelerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri,Şiferton ve Şiferton Oluşumu İçin Gerekli Koşullar, Şifertonun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri,Porselen ve karo-seramik üretimi ve kullanılan hammaddeler.
Seçmeli Ders JEO4017 TÜRKİYE JEOLOJİSİ 3 0 5
Alp Himalaya sistemi, Türkiyenin genel konumu, tektonik birlikler kapsamında jeolojik gelişmeler, paleotektonik ve neotektonik dönemlerde Türkiye jeoloıjisinin gelişimi.
Seçmeli Ders JEO4021 OFİYOLİTLERE BAĞLI MADEN YATAKLARI 3 0 5
ofiyolit kavramı, ofiyolit ve tektonik ilişkisi, ofiyolitlerde oluşması muhtemel cevherleşmeler
Seçmeli Ders JEO4023 HİDROJEOLOJİK MODELLEME 3 0 5
Yeraltısuyu Modellerine Giriş, Kavramsal Modelin oluşturulması Yeraltı Suyu Akış Modelleri, Akım ve Taşınma Prosesleri, Yeraltı Suyu Eşitlikleri Oluşturmak, Numerik Eşitlikler ve Çözümler (Basit Sonlu ve Sonsuz Element Çözümleri, Matriks çözümleri, Sınırlı ve Sınırsız Koşullar), Model Dizayn Geliştirme ve Uygulamaları, Model Kalibrasyonu.
Seçmeli Ders JEO4027 MESLEK ETİĞİ 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders JEO4029 İŞLETMECİLİK BİLGİSİ 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders JEO4037 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2 0 4
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders JEO4002 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK UYGULAMALAR 2 2 6
Zemin ve kayalarda mühendislik jeolojisi problemleri, Heyelan alanları, yeraltı kazıları, baraj ve otoyol inşaatları ile yapı malzemesi değerlendirmelerinde mühendislik jeolojisi araştırmaları.
Zorunlu Ders JEO4004 SAHA JEOLOJİSİ 2 2 5
Sahada yerbilimi çalışmalarının yapılış amacı. Arazi çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçler.Mostralarda temel çalışmalar. Sedimanter, mağmatik ve metamorfik arazilerde çalışma yöntemleri. Çalışmalarla ilgili hazırlanacak raporlarda dikkat edilmesi gereken hususlar.
Seçmeli Ders JEO4008 CEVHER MİKROSKOPİSİ 3 0 5
Cevher mikroskobunun özellikleri. Mikroskop ayarları (objektiv, mik. masası ve ışık ayarları) taneboyu ölçümü (mikrometre ile ölçeklendirme), kesithanenin tanıtı, kesit çeşitleri ve parlak kesit hazırlanması. Cevher minerallerinin fiziksel ve optiksel özellikleri (Refleksiyon rengi, yansıma gücü, izotropi-anizotropi, refleksiyon pleokroizması, iç yansıma, sertlik), Cevher minerallerini parlak kesitlerde belirlenmesi ve mikro fotoğraflarının çekilmesi. Cevher mineral parajenezinin belirlenmesi ve cevher mikroskobu bulgularının sunumu.
Seçmeli Ders JEO4010 SEDİMANTER KAYAÇ PETROGRAFİSİ 3 0 5
Seçmeli Ders JEO4014 JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT HAZIRLAMA İLKELERİ 3 0 5
Jeolojik -jeoteknik incelemelerin önemi, uygun yerseçimi çalışmaları, arazide ve laboratuvarda yapılan araştırma ve deneyler, deneylerden elde edilen verilen kullanılması, farklı formatlara yöre jeolojik-jeoteknik çalışmaların tanıtılması ve bu çalışmalara yönelik uygulama örnekleri
Seçmeli Ders JEO4016 PETROGRAFİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 0 5
Petroloji verilerini değerlendirmek için üretilmiş paket programların (MinPet, IgPet, GCDKit vb.) kullanılması, jeokimya verilerinin çeşitli sınıflama ve ortam diyagramlarında gösterilmesi, jeolojik harita ve kesit çizimi.
Seçmeli Ders JEO4018 JEOTEKNİK LABORATUVAR DENEYLERİ 3 0 5
Zemin mekaniği alanında laboratuarda yapılan sınıflandırma deneyleri,zemin geçirimlilik deneyleri, zemin iyileştirmesine yönelik deneyler, zeminlerin kayma dirençleri parametrelerini belirlemeye yönelik deneyler, zeminlerin oturma ve şişme parametrelerini belirlemeye yönelik deneylerin yapımı ve sonuçların yorumlanması
Seçmeli Ders JEO4022 MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYADA BİLGİSAYAR UYG 3 0 5
Giriş, veri işleme, sıralama, filtreleme formülleri gibi ileri düzey uygulamaların yapılması, SigmaPlot paket programı ve uygulamaları, Surfer paket programı ve uygulamaları, Freehand ve Adobe Illustrator çizim programı ve uygulamaları, SPSS paket programı ve uygulamaları, PHREEQC jeokimyasal paket programı ve uygulamaları
Seçmeli Ders JEO4024 TÜRKİYE MADEN YATAKLARI 3 0 5
Maden yataklarının incelenmesi ve sınıflandırılması. Altın, Aliminyum, Antimuan, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Demir, Gümüş, Kalay, Mangan ve Molibden Yatakları ve bu maden yataklarına Türkiyeden örnekler.
Seçmeli Ders JEO4026 İLK YARDIM 2 0 4
İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK,ilkyardımcının özellikleri,hasta/yaralının değerlendirilmesi(I.II. değerlendirme), Temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller;kalp krizi,DM,bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması.
Seçmeli Ders JEO4030 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri,
Seçmeli Ders JEO4032 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek
Seçmeli Ders JEO4034 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 0 4
Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler , organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama. Acil durum yöneticiliği mesleği.
Seçmeli Ders JEO4042 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması.
Seçmeli Ders JEO4048 SANAT TARİHİ 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar, Sanat felsefesi, kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi anlatılacak, yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitim sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiyede sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin öneminden bahsedilecektir.
Seçmeli Ders JEO4050 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.El sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.Geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders JEO4058 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık , kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders JEO4064 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 4
Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak
Seçmeli Ders JEO4068 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
Kentleşmenin tanımı,nedenleri ve günümüze kadar kentleşemenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi;kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler , gecekondu,konut politikası.
Seçmeli Ders JEO4074 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku insan haklarının korunması konuları anlatılmaktadır
Seçmeli Ders JEO4080 İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları
Seçmeli Ders JEO4082 ALMANCA 2 0 4
Öğrencilerin, somut ihtiyaçlarını dile getiren günlük hayattaki sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları, Nomen Zahlen, Personal pronomen , Wortfrage,Satzfrage,Negativartikel, Possesıvartikel, Modalverben Propositionen u.s.w ) içermektedir
Seçmeli Ders JEO4090 ACADEMIC WRITING 2 0 4
.
Seçmeli Ders JEO4092 AKADEMIK YAZMA 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders JEO4094 ÇİNCE 2 0 4
Seçmeli Ders JEO4096 RUSÇA 2 0 4
Seçmeli Ders JEO4098 KAZAKÇA 2 0 4
Seçmeli Ders JEO4100 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
X