Uzmanlık Alanları

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN 

(Tarla Bitkileri)

 

II. Ürün soya tarımında farklı azot ve fosfor dozlarının verim ve verim komponentleri ile kalite üzerine etkileri konusunda doktora çalışmamı Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda tamamladım. Başlıca araştırma konum, endüstri bitkilerinde, bitki besleme, biyolojik azot fiksasyonu, bitki yetiştiriciliği, üretim sistemleridir.  Soya, yerfıstığı ve fasulye gibi bitkilerde gübreleme ve biyolojik azot fiksasyonu ile soya, yerfıstığı, susam, patates ve tatlıpatates gibi bitkilerde agronomik uygulamaların optimizasyonu üzerine pek çok projeler yürüttüm.  Ayrıca, farklı tarla ve bahçe bitkilerinde organik üretim sistemlerinin belirlenmesi konusunda kapsamlı bir DPT projesi tamamladım. Son zamanlarda yapmış olduğum çalışmalar, Niğde Bölgesi’nin ene önemli bitkilerinden olan patates ve soyanın abiyotik stres koşulları altında fizyolojik ve biyokimyasal tepkilerinin belirlenmesi üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır. 

 

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE 

(Bitki Virolojisi)

 

Bitki patolojisi alanında uzmanlaşmış olup, bitki virus, viroid, fitoplazma ve bazı fungal hastalıkların tanımlanması, karakterize edilmesi, epidemiyolojileri ile teşhis ve karakterizasyon tekniklerinin geliştirilmesi, patojen çeşitlilik çalışmalarına uygulanması (metagenomiks) alanlarında çalışmaktadır. Önceki çalışmaları esas olarak sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında yoğunlaşmıştır. AB 7. Çerçeve Projesi (kısaltma: SharCo), COST Aksiyon FA0807 (Farklı Bitki Sistemlerinde Fitoplazma Epidemilerinin Entegre Mücadelesi) projelerinde görev almış, TÜBİTAK tarafından desteklenen INRA, Fransa ile ikili işbirliği projesinde yürütücü olarak çalışmalarda bulunmuştur. Bu uluslararası projeler aracılığı ile pek çok Avrupalı bilim insanları işbirliği imkânı olmuş, sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında hastalığa sebep olan Plum pox virus (PPV) ve fitoplazma hastalıklarının vektör, ırklar, Türkiye’deki durumu, dayanıklı bitki ıslahı, dayanıklı melezlerin markör aracılığı ile seleksiyonu gibi çalışmalar yürütmüştür. Son yıllarda çalışmaları patates, asma ve lahana virüs / fitoplazma hastalıkları ile çileklerde toprak kökenli fungal hastalıklar üzerine yoğunlaşmış ve projeler yürütmektedir. Bu projeler esas olarak bitki ve virüs vektörlerinde belirlenen virüslerin genetik çeşitliliğini belirleyerek risk değerlendirmesi yapmak ve Türkiye’de yeni ortaya çıkan veya bilinmeyen viral hastalıkların yeni nesil dizileme teknolojileri ile tespiti konularına odaklanmıştır.  

 

Prof. Dr. Ayhan GÖKÇE 

(Entomoloji)

 

Böcek ekolojisi, biyolojik mücadele, doğal kökenli insektisitlere, doğal ürünlerin (bitkisel kökenli ve mikroorganisma)toksik ve davranışsal etkilerinin belirlenmesi, bioaktif etken maddelerin izolasyonu ve karakterizasyonu, Patates böceğinde insektisitlere direnç ve direnç yönetimi, canlı ve cansız faktörlerin böcek popülasyonlarındaki etkileri.

 

 


Prof. Dr. Mustafa AVCI

(Çayır, Mera ve Yem Bitkileri)

 

Mesleğimin ilk yıllarında Doğu Anadolu bölgesinde mera ıslahı ve amenajmanı konusunda uygulamalı projelerde görev yaptım. Bölgedeki çayır mera alanlarında  ot verimi ve kalitesini artırmak amacıyla uygulanabilecek uygun gübre dozu ve kombinasyonlarının tespitine yönelik projelerde yer aldım. Yine aynı bölgede, yonca, korunga, ak üçgül, fiğ ve bazı buğdaygil yem bitkisi türlerinin  yetiştirme tekniği ve  tohumluk üretimi  çalışmalarında bulundum. Adana  Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde çalıştığım süre içerisinde  yonca ve ak üçgül ıslahı konusunda yürütücülüğünü yaptığım projelerde, ekip  çalışması sonucunda, 1 adet yonca (Nimet) ve 1 adet ak üçgül (Nadide) çeşidinin ıslah edilerek  ve tescilini sağladık.    Son yıllarda, otlatmaya dayanıklı çok yıllık buğdaygil ve baklagil mera bitki türlerinin ıslahı ile ilgili bir TÜBİTAK 1003 projesin yürtütücülüğünü yapmaktayım. Bunlara ilaveten İç Anadolu Bölgesine uygun yüksek verimli ve kaliteli yonca çeşitlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmekteyim 

 

 

Doç. Dr. Mustafa OZDEN

(Bitki Fizyolojisi)

 

Kansas State Üniversitesinden Origanum türlerinde doku kültürü araştırmaları konusunda doktora derecesine sahibim. Genel olarak Bitki Fizyolojisi ve Bitki Doku Kültüründe dersler vermekteyim. Bitkilerdeki stres, bitkilerin metabolik dengesini değiştirmeye neden olan uygunsun faktörlerin sebep olduğu farklı fizyolojik koşullardır. Başlıca araştırma konum, abiyotik stres koşullarında yetiştirilen bitkilerin göstermiş oldukları fizyolojik ve biyokimyasal tepkimeleri belirlemektir. Bunları yapmak için, daha çok bitkiler tarafından biriktirilen organik bileşikler ve aktivasyonları artırılan bitki antioksidan sistem üzerinde yoğunlaşmaktayım. Örneğin bitkilerdeki ikincil ürünlerin esas rolü savunma mekanizması gereğidir. Bundan böyle, aynı zamanda stres koşulları altındaki bitkilerin sentezlemiş olduğu ikincil ürünler üzerine de araştırmalar yürütmekteyim. Son olarak, bitkilerin abiyotik stres faktörlerine karşı göstermiş olduğu tepkileri anlamak ve değerlendirmek için in vitro koşullarında çalışmalar yürütmekteyim. Çünkü in vitro koşullarında yaratılan stres faktörünün etkisi daha iyi ortaya konmaktadır.


 Doç. Dr. Halil TOKTAY

(Nematoloji)

 

Bitki paraziti nematodların morfolojik ve moleküler teşhisi, karakterizasyonu, nematodlara karşı bitkilerde nematod dayanıklılığının testlenmesi, kimyasal ve biyolojik bitki koruma ürünlerinin nematodlara karşı testlenmesi, morfolojik ve moleküler yöntemler kullanarak bitki paraziti nematodların izolasyonu ve karakterizasyonu. Patates ve tahıllarda nematodlara karşı genetik dayanıklılığın karakterizasyonu. Doğal ve kimyasal bitki koruma ürünlerinin nematisit özelliklerinin belirlenmesi

Doç. Dr. Ian Timothy RILEY

(Toprak ve Bitki Patolojisi)


Araştırma geçmişim, faydalı ve patojenik bakteriler, mantarlar ve nematodlar dâhil olmak üzere çeşitli toprak türleri ve bitki mikrobiyolojisi ile yakından ilgilidir. 2018’de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne geldiğim andan itibaren araştırma programımı geçmişim ile doğrudan ilgili olan toprak bilimi (toprak biyolojisi) ve kırsal topluma potansiyel faydası ve Niğde ve diğer yarı kurak bölge agro-ekosistemlerine fayda sağlama üzerine geliştirmekteyim. Sonuç olarak, Orta Anadolu'da agro-ekosistemi iyileştirme ve iklim değişikliğine tepki için aktinorhizal ağaçları (yani, simbiyotik azotu sabitleyen bakteri Frankia içeren ağaçları) değerlendirmek için araştırma geliştiriyorum. Bu çalışma, Casuarinaceae familyasındaki Avustralya ağaçlarının değerlendirilmesini ve ayrıca Türkiye'deki yarı kurak agroekosistemlerdeki odunsu bitki nüfusunun artmasına ilişkin diğer hususları içerecektir. Bireysel projeler, genotip değerlendirmesi, abiyotik stres toleransı, simbiyotik performans, toprak mikrobiyal ekolojisi ve tarımsal ormancılığın daha fazla benimsenmesi için zorluklar, böylece çok çeşitli öğrenci projeleri için seçenekler sunacak ve iklim değişikliği için ulusal araştırma önceliklerini ele alma potansiyeli içerecektir.


Doç. Dr.  Şenay UĞUR

(Sebze Bitkileri)

Sebze yetiştiriciliği, organik tarım ve sürdürülebilir tarım, sebzelerde besin içerikleri, organik, sürdürülebilir ve geleneksel tarım yöntemleri ile yetiştirilen sebzelerin antioksidan, fenolik içerikleri ile radikal süpürme güçlerinin farklı yöntemlerle belirlenmesi.  Genotip ve çevresel etmenlerin bu bileşenler üzerine etkileri.

Doç. Dr. Eminur ELÇİ

(Moleküler Bitki Biyolojisi)

 

Araştırma uzmanlık alanım, başta bitki virüslerinin genomik karakterizasyonu ve moleküler bitki ıslahı olmak üzere, filogenetik, genetik çeşitlilik, bitki ve viral genetik konularını kapsamaktadır. Çeşitli bahçe bitkilerinde hastalığa neden olan virüslerin tanılanması, moleküler tespiti, genomik karakterizasyonu ve genetik varyasyon analizleri üzerine çalışmalarım devam etmektedir. Ayrıca pamuk, mısır ve buğday gibi tarla bitkilerinin genetik çeşitlilik,  moleküler ıslahı, transkriptom analizleri ve genomik seleksiyonu konularında çalışmalarım bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerim bulunmakta olup çalışmalarım aynı doğrultuda devam etmektedir. Moleküler Biyoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek Tarım Bilimlerine uygulamak esas hedeflerim arasında yer almaktadır. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Khawar JABRAN 

(Herbolojist)

Araştırma uzmanlık alanım geliştirilmiş bitki yönetimi uygulamaları ve biyotik/abiyotik (özellikle yabancı ot) stres koşullarının doğru ve etkili yönetimi ile ürün verimini arttırmaya yöneliktir. Başlıca tarımsal ürünler (buğday, patates, çeltik, ayçiçeği vb.) ve çevre dostu yabancı ot kontrolü çalışmalarımın temel odak noktasıdır.


Son Güncelleme Tarihi:26.04.2020