Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - TAPU VE KADASTRO BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders TAP1001 TAPU MEVZUATI I 3 0 4
-Arazi kanunundan önceki dönem -Arazi kanunundan sonraki dönem -Eski tapu kayıtları ve tasarruf senetleri -1515 Sayılı kanun -2644 Sayılı Tapu Kanunu -Tapu Sicil Tüzüğü -442 Sayılı Köy Kanunu -Gecekondu Kanunu -İmar Kanunu -Boğaziçi Kanunu -Tabiat ve Kültür Varlıklarının Korunması Kanunu -3083 Sayılı Kanun
Zorunlu Ders TAP1003 TAPU SİCİLİ UYGULAMASI I 3 0 4
Tapu ve Kadastro Teşkilat yapısı, görev ve sorumlulukları Kişiler, Tutulan siciller, Resmi senet yazımı
Zorunlu Ders TAP1005 MESLEKİ MATEMATİK I 2 0 4
Aritmetik ve cebirsel işlemler, bir gerçel sayının üssünü ve kökünü hesaplama, denklem ve eşitsizlikler, doğru ve parabol çizme, trigonometrik oranları kullanma, kompleks sayılar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar.
Zorunlu Ders TAP1007 TEMEL HUKUK 3 0 3
Toplum düzeni ve hukukun temel kavramları, hukukun temel kaynakları, hukukun dalları, kamu hukuku dalları, özel hukuk dalları, hukuki olaylar, ilişkiler ve işlemler.
Zorunlu Ders TAP1009 ÖLÇME BİLGİSİ I 2 1 4
Haritacılık konuları, kadastronun konusu, Harita, kadastro ve tapu ilişkisi, Basit ölçme araçları, Çelik şerit metre ile uzunluk ölçüsü, Prizmatik ölçü, Takeometre ve teodolit aletleri, Yatay açı ölçüsü, Düşey açı ölçüsü, Arazi parçalarını ölçme yöntemleri, Hata hesapları.
Zorunlu Ders TAP1011 YÖNETİM BİLİMİ 3 0 4
Yönetim bilimine ilişkin temel kavramlar, yönetim fonksiyonları, yönetim ve organizasyon teorileri, Çağdaş yönetim yaklaşımları
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TAP1002 TAPU MEVZUATI II 3 0 4
Mülkiyet hakkının çeşitleri -Mülkiyet hakkının kapsamı -Tapu siciline tescili gereken taşınmaz mallar -Sınırlı ayni haklar -Taşınmaz mal yükü
Zorunlu Ders TAP1004 TAPU SİCİLİ UYGULAMASI II 3 0 4
-Satış işlemi -İntikal -İştirak halinin feshi -Bağış -Rücu şartıyla bağış -Trampa -Taksim -Ölünceye kadar bakma şartıyla bağış -Şerhler -Beyanlar
Zorunlu Ders TAP1006 MEDENİ HUKUK 3 0 4
Medeni hukuk başlangıç hükümleri, kişiler hukuku (kişilik hakkı, kişilik türleri, hısımlık), aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku (zilyetlik, mülkiyet, ayni haklar, sınırlı ayni haklar).
Zorunlu Ders TAP1008 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 4
İnsan kaynakları yönetimi tanımı ve kapsamı, insan kaynakları yönetimi işlev ve fonksiyonları: İş analizi ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, işgören tedariki ve seçimi, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirmesi
Zorunlu Ders TAP1010 ÖLÇME BİLGİSİ II 2 1 4
Nivoların genel yapısı, Yükseklik sistemleri, Geometrik nivelman, Geometrik nivelman ölçü ve hesabı, Trigonometrik yükseklik ölçüsü, Takeometrik yükseklik ölçü ve hesabı, Yüzey nivelman, Kesit ölçü ve hesapları, Elektronik aletlerin genel yapıları, Elektronik aletlerle ölçme işlemleri, Poligon kavramı, Poligon ölçülerinin yapılması, Açık poligon geçkileri, Dayalı poligon geçkileri, Kapalı poligon geçkileri.
Zorunlu Ders TAP1012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 1 3
Bilgisayar donanımları, Bilgisayar ağları, Bilgisayar programları, Veri giriş çıkış deyimleri, Karşılaştırma ve yönlendirme komutları, Döngüler, Dizi değişkenler, Alt programlar, Algoritmalar, Akış diyagramları, Cep hesaplayıcıları, Mesleki Programların kısa tanımları ve Kullanımları
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAP2001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI 1 1 2
NETCAD yazılımı ile harita yapımı aşamalarının bir kısmını gerçekleştirmek.
Zorunlu Ders TAP2003 KADASTRO I 3 0 3
Tapu ve kadastro kapsamında tüm arazi bilgilerini toplayıp depolamak, kadastro genel tanımı, kadastro teknik işlemleri, sınırlandırma işlemi, tespit
Zorunlu Ders TAP2005 TAŞINMAZ DEĞERLEME I 2 0 2
Amaç, Kapsam ve Tanımlar, Taşınmaz değerlemesine ilişkin görüşler, Kentsel ve kırsal alanlarda taşınmaz değerlemesi, Kentsel ve kırsal alanlarda taşınmaz değerlemesi, Değerlemenin önemi ve yasalarımızdaki yeri, Değerlemenin önemi ve yasalarımızdaki yeri, Değer kavramı,değerleme yöntemleri ve değer etmen ilişkileri Değer kavramı,değerleme yöntemleri ve değer etmen ilişkileri,
Zorunlu Ders TAP2007 EŞYA HUKUKU 3 0 3
Bu ders kapsamında, Eşya kavramı, eşya çeşitleri, ayni hak kavramı, zilyetlik kavramı, kazanılması kaybedilmesi, tapu sicili, mülkiyet kavramı, taşınır taşınmaz mülkiyeti, sınırlı ayni hakları konularının anlatılmaktadır.
Staj Dersi TAP2019 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders TAP2021 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 4
Temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, türleri, kuruluş aşamaları, maliyetleri, gelirleri, performansı ve işletme fonksiyonları konularını içermektedir.
Seçmeli Ders TAP2023 İLETİŞİM 3 0 4
İletişim kavramı ve tanımı, iletişim sürecine ilişkin temel kavramlar, iletişim unsurları ve özellikleri, iletişim modelleri, etkili iletişim, etkili iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran faktörler, iletişim kaynakları ve örgütlerde iletişim konularını içermektedir.
Seçmeli Ders TAP2025 BORÇLAR HUKUKU 3 0 4
Borçlar hukukunun konusu ve kaynakları, borç ve sorumluluk kavramı, borçların doğumu, borçların hükümleri, borçların özel durumları, borçların sona ermesi.
Seçmeli Ders TAP2027 YEREL YÖNETİMLER 3 0 4
Mahalli idarelerin tanımı, önemi, dayandığı değerler; yerinden yönetim ve mahalli idareler, Anayasalarda mahalli idareler ve yerel demokrasi, mahalli idare kuruluşları; Belediye, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Köyler; görevleri, organları ve yönetimi, mahalli idare birlikleri, mahalli idarelerde hizmet yöntemleri, merkezi idare-mahalli idare ilişkileri, mahalli idarelerin gelişimi, mahalli idareler ve hemşeri ilişkileri.
Seçmeli Ders TAP2029 İMAR BİLGİSİ 3 0 4
Şehirleşme, şehirleşme sorunları, ilgili yönetim birimleri,belediyecilik ve imar açısından görevleri, yönetmelikler.
Seçmeli Ders TAP2031 MESLEKİ ETİK 3 0 4
İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.
Seçmeli Ders TAP2033 TAPUDA ARACILIK İŞLEMLERİ VE EMLAK 3 0 4
Emlak danışmanı kavramı, Emlak danışmanının görevleri, Emlak danışmanının taşıması gereken özellikler, Emlak danışmanının sorumlulukları, Emlak alım satım yöntemleri ve uygulamaları, Emlak alım satımından doğan yükümlülükler
Seçmeli Ders TAP2035 GAYRİMENKUL VE İNŞAAT MUHASEBESİ 3 0 4
Genel Muhasebe, İnşaat Muhesebesiyle ilgili temel kavramlar, bilanço işlemleri, yansıtma işlemleri , maliyet muhasebesiyle ilgili uygulamalar
Seçmeli Ders TAP2037 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Kariyer tanımı, kariyer planlama süreci aşamaları ve özellikleri, Çalışma alanları, Doğru ve etkili iletişim becerileri, Özgeçmiş, Yurt içi ve yurt dışı kariyer olanakları, Kariyer merkezleri, Yetenek kapısı, Kariyere destek sağlayabilecek birimler, Ulusal ve uluslararası değişim programları
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAP2002 KADASTRO II 3 0 3
Sayısal kadastro çalışmalarının tüm getirileri. Harita plan örneği, parseli yerinde göstermek, birleştirme işlemleri, cins değişikliği işlemleri, irtifak hakkı kurulması
Zorunlu Ders TAP2004 YOL BİLGİSİ VE PROJESİ 3 1 3
Karayolu ve karayolu trafiği terimlerini, sürücü ve yaya karakteristikleri, taşıt karakteristiklerini, görüş uzunlukları, takip aralığı, trafiğin değişimi, trafik akımında temel ilişkilerini, geometrik standartlar ve seçimi, proje hızı, proje trafiği, yıllık ortalama günlük trafik, trafik tahmini, kapasite ve hizmet düzeyi; etkiyen faktörler, hizmet akım oranı ve düzeltme faktörlerini, yollarda hizmet akım oranı, hizmet düzeyi seçimini, karayolu geometrisine ilişkin elemanların hesaplamalarını, temel ve alt temel malzeme seçimini, agrega ve bitümlü karışım yöntemlerini öğretmek. Ve pafta üzerinden alınan değerlerle pratik olarak uygulanması.
Zorunlu Ders TAP2006 TAŞINMAZ DEĞERLEME II 2 0 2
Değer kavramı,değerleme yöntemleri ve değer etmen ilişkileri, Stokastik yöntemler ve taşınmaz değerlemesi, Stokastik yöntemler ve taşınmaz değerlemesi, Stokastik yöntemler ve taşınmaz değerlemesi, Genel değerlendirme.
Zorunlu Ders TAP2008 TAŞINMAZ HUKUKU 3 0 2
Medeni Kanun da yer alan dört kitaptan biri olan Eşya Hukuku, kişilerin eşya üzerindeki hâkimiyetlerini konu alır. Eşya Hukuku dersinde özellikle ayni hak kavramı, eşya kavramı, eşya hukukuna hâkim olan ilkeler, ayni hakkın kurulması için gerekli olan zilyetlik ve tapu sicili kavramları; tapu sicilinin unsurları, tescil, şerh, beyan ve bunların etkisi, tapu siciline güvenerek ayni hak kazanımı, tapu sicilinin düzeltilmesi davası gibi çok önemli hukuki kavram, kurum ve davalar hakkında derinlemesine ve uygulamalı bilgiler verilecektir.
Staj Dersi TAP2020 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders TAP2022 APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ 3 0 4
yönetici-yönetim kurulu oluşturma süreci yönetim birimleri apartman ve site yöneticisinin görevleri apartman ve sitede yapılacak işler olası sorunlar bina ve site görevlileri bir binanın bölümleri siteyi oluşturan bölümler
Seçmeli Ders TAP2024 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMALARI 3 0 4
Kentsel Dönüşümün Yöntemleri, Kentsel Dönüşümün Adımları,6306 Sayılı Kanun,Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyutu
Seçmeli Ders TAP2026 GİRİŞİMCİLİK 3 0 4
Girişimcilik ile ilgili kavramlar ve tanımlar, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliğin unsurları, girişimcilik süreci, girişimcinin finansman kaynakları, girişimci iş fikri yaratma ve yatırıma dönüştürme.
Seçmeli Ders TAP2028 STRATEJİK YÖNETİM 3 0 4
Stratejik yönetim kavramı ve süreci, iç ve dış çevre analizi, rekabeti etkileyen faktörler, strateji oluşturma, strateji ve örgüt kültürü konularını içermektedir.
Seçmeli Ders TAP2030 MİRAS HUKUKU 3 0 4
Miras Hukukunun temel kavramları, Mirasta hak sahipliği, Kanuni mirasçılar, Ölüme bağlı tasarruflar, Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Ölüme bağlı tasarrufların iptali, Saklı Pay, Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi, Mirasın intikali, Mirasın taksimi, Miras Ortaklığı gibi konular işlenecektir.
Seçmeli Ders TAP2032 İDARE HUKUKU 3 0 4
Derste, idare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönleri, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
Seçmeli Ders TAP2034 FOTOGRAMETRİ 3 0 4
Fotogrametri ve uzaktan algılama, fotogrametri ve uzaktan algılama, uçuş planları
Seçmeli Ders TAP2036 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3 0 4
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramı, Genel prensipleri, Bileşenleri, Temel fonksiyonları, CBS’nin fiziksel ve işlevsel bileşenleri, Coğrafi Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları kavramlarının temellerine giriş, Veri-bilgi, Veri tabanı işletim sistemi, Konumsal veri, Vektör ve raster veri modelleri, Veri kalitesi gibi temel kavramlar, Veri yönetimi ve mekânsal veri modellerinin (vektör ve hücresel) açıklanması, Grafik ve öznitelik verinin bütünleşik analiz teknikleri ve kavramları.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4