Enformatik Nedir?Enformatik Nedir?

Enformatik Bilim Dalı


Enformatik, her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır. Resimler, görüntüler, metinler ve istatistikler gibi çeşitli formattaki bilginin tabiatını ve fikir ile ilişkisini inceler. Bunun için bilginin elde edilmesi sınıflandırılması, depolanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere çağrılması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi esastır. Enformatik, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır.

Bilginin organizasyonu ve sınıflandırılması noktasında kütüphane çalışmalarında; bilginin iletişimi noktasında ise bilgisayar ve iletişim teknolojileri sahasında kendine yer bulur.

Enformatik bu amaçlarla bilgi sistemleri üretimini konu edinir. Öncelikle üretilecek bilgi sisteminin ne olduğu, nasıl tasarlanacağı ve daha sonra da bu tasarımın ne ile gerçekleştirileceği belirlenmek suretiyle, tam, eksiksiz ve kullanışlı bilgi sistemleri üretmeyi hedefler.

Tüm disiplinlerdeki öğrencilerin bu ileri teknoloji alanında okuryazar olmaları, artık üniversite mezunlarında aranan temel niteliklerin başında gelmektedir.

Daha spesifik olarak enformatik bilgisayar, haberleşme ve yönetim bilimlerinin birleşiminden oluşan, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır.

Ülkemizde gerek yaygın enformatik eğitimi, gerekse uygulama yazılımları konusunda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Önceki yıllarda, en gelişmiş üniversitelerimizde bile bilgisayar eğitimi, bilgisayar programlamaya giriş düzeyinde bir ders ile, eğer ilgilenen öğretim üyeleri varsa, ilgili alandaki bilgisayar uygulamalarını kapsayan bir dersten ibaretti ve maalesef üniversiteden üniversiteye hatta aynı üniversitede bölümden bölüme farklılık gösteren bir müfredat takip edilmekteydi.  Bu alanlardaki eksiklikleri gidermek ve bir müfredat birliği sağlamak amacıyla, Yükseköğretim Kurulu 17.06.1997 tarihinde bütün üniversitelerde rektörlüklere bağlı Enformatik bölümü kurulması kararını almıştır ve bu kararı bütün üniversitelere bildirmiştir.

Enformatik Bölümü'nün temel görevi, bilgisayar eğitimi ile ilgili zorunlu dersleri vermek ve koordine etmektir.