Program Çıktıları
 1. Biyoloji alanında edindikleri bilgilerini diğer disiplinlere uygulama
 2. Biyoloji ve ilgili alanlarda biyolojik problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
 3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi
 4. Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama becerisi
 5. Biyoloji alanında mevcut uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve teçhizat kullanabilme becerisi
 6. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
 7. Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
 8. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi
 9. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi
 10. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
 11. Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi
 12. Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi
 13. Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi