Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi HRT0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HRT1001 MATEMATİK I 4 2 6
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları , İntegrasyon, İntegrasyon Teknikleri
Zorunlu Ders HRT1003 FİZİK I 3 1 5
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası
Zorunlu Ders HRT1005 GENEL KİMYA 2 1 3
Temel kavramlar ve stokiometri, Atom yapısı, Atom teorileri ve periyodik cetvel, Kimyasal bağlar, Moleküler geometri, Gazlar, Çözeltiler ve özellikleri, Termokimya, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asit ve bazlar, çözünürlük
Zorunlu Ders HRT1007 LİNEER CEBİR 3 0 3
Matrisler, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Vektör Uzayları, Özdeğer ve Özvektörler.
Zorunlu Ders HRT1009 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2
Harita mühendisliğinin tanıtımı ve tarihçesi, Harita mühendisliği eğitimi ve anabilim dalları, Harita Mühendislerinin çalışma alanları, Meslek odaları, Meslek sorumluluğu, Mühendislik etiği.
Zorunlu Ders HRT1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HRT1002 MATEMATİK II 4 2 6
Belirli integral ve uygulamaları, Genelleştirilmiş integraller, Seriler, Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, kısmi türevler, katlı integraller
Zorunlu Ders HRT1004 FİZİK II 2 1 4
Elektrik Yükü, Elektrik alanı, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyel, Kondansatör ve Dielektrikler, Madde İçinde Elektrik Akımı, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alan, Faraday, Biot-Savart ve Ampere Kanunları. Madde ve mıknatıslık.
Zorunlu Ders HRT1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 1 5
Derste kullanılacak çizim malzemeleri ve malzemelerin kullanımı, Teknik Resim ve Tasarı Geometri’nin tanımı, İzdüşüm kavramı, İzdüşüm çeşitleri, Perspektif, Epürün elde edilmesi, Noktanın izdüşümleri, Doğru çeşitleri ve izdüşümleri, 3 boyutlu cisimlerin izdüşümleri, Çizgi çeşit ve kalınlıkları, Ölçek kavramı, Ölçülendirme kuralları, Kalınlaştırma yöntemleri, Plan ve kesit kavramı, Autocad’in tanımı ve çizim ortamı, Dosya açma, dosya birleştirme, farklı türdeki dosyalarla ortak çalışma komutları, İki boyutlu çizimler; Çizim komutları, Nesne düzeltme ve düzenleme komutları, Görüntü kontrol komutları, Katmanlar, Ölçülendirme ayarları ve ölçülendirme, Blok hazırlama, kütüphane oluşturma ve kullanma komutları, Yazı ve tarama komutları, Çıktı alma.
Zorunlu Ders HRT1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 2
Programlamaya Giriş, Temel kavramlar, programlamanın tarihçesi, bilgisayar kullanarak problem çözme teknikleri, Tipik C++ program geliştirme ortamları ve derleyiciler, Bilgisayar programı geliştirmek için betimleme, tasarım, uyarlama, test ve hata bulma, bakım ve dokümantasyon, Algorithmalar, yazılım mühendisliği, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve veri soyutlama. Farklı uygulamalar için yazılım geliştirme
Zorunlu Ders HRT1010 ÖLÇME BİLGİSİ I 3 0 5
Yerin şekli ve büyüklüğü, jeodezik ağ kavramı, ölçü büyüklükleri, jeodezik metroloji, ölçme alet ve sistemleri
Zorunlu Ders HRT1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HRT2001 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 4
Temel kavramlar, diferansiyel denklemlere geometrik ve analitik bakış, yön alanlarıyla çözüm yaklaşımı, sayısal çözümler, Euler ve Runga Kutta yöntemleri, değişkenlerine ayrıştırılabilen differansiyel denklemler, birimci mertebeden doğrusal homojen ve homojen olmayan denklemler, tam diferansiyel denklemler, bernoulli ve riccatti diferansiyel denklemleri, eğri ailesinin dik yörüngeleri ve mühendislikteki bazı uygulamalar, ikinci mertebeden sabit katsayılı doğrusal homojen diferansiyel denklemler, ikinci mertebeden sabit katsayılı doğrusal homojen olmayan diferansiyel denklemlerin, karmaşık üstel, belirsiz katsayılar, parametreleri değişken ve laplast dönüşümleri yöntemleri ile çözümleri, kısmi diferansiyel denklemlerin tanıtımı ve değişkenlerine ayrıştırma yöntemi ile çözümleri.
Zorunlu Ders HRT2003 ÖLÇME BİLGİSİ II 3 0 4
Koordinat ve yükseklik sistemleri, yükseklik ölçmeleri, konum ölçmeleri
Zorunlu Ders HRT2005 ÖLÇME UYGULAMASI I 1 2 4
Harita Mühendisliği'nde kullanılan temel ölçüm büyüklüklerinin öğrenilmesi, uygulanması, sonuçların analizi, ölçme aletlerinin kullanım becerisinin kazanılması, Arazi istikşafı, poligon geçkisi tespit, tesis, ölçüm ve hesabı, prizmatik alım, küçük ve yan nokta hesabı, kutupsal alım ve dik koordinat hesabı.
Zorunlu Ders HRT2007 İSTATİSTİK OLASILIK VE HATA KURAMI 3 1 4
"İstatiksel kavramlar, merkezi eğilim parametreleri, ümit değer, varyans, kovaryans, korelasyon merkezi limit teoremi, dağılım parametreleri, olasılık, temel kavramlar, rasgele değişkenler, dağılım fonksiyonu, dağılımın parametreleri, normal dağılım, örneklem seçimi, verilerin analizi, nokta kestirimi, aralık kestirimi, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon. Jeodezik ölçüler, Ölçü hataları ve olasılık kuramı ile ilişkiler normal dağılım kavramları; Doğruluk ve hassaiyet arasındaki ilişki, Kofaktör ve ağırlık kavramları; Hata yayılma kuralları; Parametre kestirimi için doğrusal modeller; dolaysız ölçüler dengelemesi ve uyşumsuz hata tespiti "
Zorunlu Ders HRT2009 DÜZLEM VE KÜRESEL TRİGONOMETRİ 3 0 5
Giriş, trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik denklikler, yarım açı formülleri, üçgen çözümleri, küresel üçgen, büyük daire küçük daire tanımları küresel üçgende alan hesapları, küresel üçgen formülleri küre üzerinde hesaplamalar.
Seçmeli Ders HRT2011 JEODEZİK KOORDİNAT SİSTEMLERİ 2 0 5
Derse ilişkin temel kavramlar; Koordinat dönüşümü; Yerin dönmesi; Üniversal zaman ve Yıldız zamanı; Sistem ve Çerçeve kavramları; Yersel ve Göksel Koordinat Sistemleri ve bunlar arasında dönüşümler; yatay ve dusey datum, Ulusal Datuma dönüşüm ve bazı sorunlar
Seçmeli Ders HRT2013 MESLEKİ STANDART VE ORGANİZASYONLAR 2 0 5
Standartlar, harita yapım yönetmeliği, mesleki standartlar ve organizasyonlar, uluslararası harita standartları ISO kalite yönetimi ve kullanılan standartlar hakkında temel kavramlar
Seçmeli Ders HRT2015 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 0 5
"Harita Mühendisliğinin ve Geomatiğin tanımı, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezinin Tanımı ve Uygulamaları, Yeryuvarının Şekli Farklı Yüzeyler Arasındaki İlişkiler, Jeodezik Ölçmeler ve Jeodezide Datum, İki ve Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri , Koordinat Dönüşümleri, Dünya ölçmesinde uydular, GPS hakkında genel bilgiler
Seçmeli Ders HRT2017 ÖLÇME SİSTEMLERİ 2 0 5
Metroloji, Total Stationlar, Digital Nivolar, Uydu Bazlı Ölçme Sistemleri, İnersiyal Ölçme Sistemleri, Aletlerin Kontrol ve Kalibrasyonu
Seçmeli Ders HRT2019 HARİTA PROJEKSİYONLARI 2 0 5
Yerin Biçimi ve Büyüklüğü. Harita Projeksiyonları. Harita projeksiyonlarında distorsiyon. Uzunluk, açı, alan koruma kavramları. Düzlem Projeksiyonlar. Silindirik Projeksiyonlar. Gauss-Krüger ve UTM Projeksiyonları. Projeksiyonlarda uzunluk, açı ve alan indirgemeleri. Konik Projeksiyonlar.
Staj Dersi HRT2021 STAJ 0 0 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HRT2002 ÖLÇME BİLGİSİ III 3 0 5
GNSS ağları, yükseklik sistemleri, düşey kontrol ağları, dönüşümler, yerel jeoit uygulamaları, ayrıntı noktalarının konumlanması ve büyük ölçekli harita ve planların oluşturulması.
Zorunlu Ders HRT2004 ÖLÇME UYGULAMASI II 1 2 4
Zemine indirme, arazide kestirme ölçmeleri ve hesapları, serbest istasyon ölçme ve hesapları, geometrik nivelman ölçme ve hesapları, yüzey nivelmanı ölçme ve hesapları, düşey açı ölçme ve hesapları, kule yüksekliği ölçme ve hesabı, enkesit-boykesit ölçme ve hesapları, takeometrik alım ve hesabı. GNSS uygulamaları, Cors-Tr Uygulamaları
Zorunlu Ders HRT2006 DENGELEME 3 0 4
Varyans, kovaryans, Kofaktör ve ağırlık kavramları; EKK yönteminin dolaysız ve dolaylı ölçülere uygulanması. Dolaylı ölçüler dengelemesi ile nirengi ağlarının dengelenmesi, Nokta dengelemesi, Nivelman ağlarının dengelenmesi, Nirengi ağlarının dengelemesinde hata hesapları, nokta konum hatası, kosullu olculer dengelemesi, serbest ag dengelemesi, Standart hata ve güven elipsleri, GPS ag dengelemesi
Zorunlu Ders HRT2008 KARTOĞRAFYA 3 0 4
Harita Projeksiyonları. Harita projeksiyonlarında distorsiyon. Uzunluk, açı, alan koruma kavramları. Düzlem Projeksiyonlar. Silindirik Projeksiyonlar. Gauss-Krüger ve UTM Projeksiyonları, Kartoğrafya; temel kavramlar. Coğrafi koordinatlara göre pafta indekslemesi. Topoğrafik haritalar ve yüksekliklerin haritada gösterimi, Tematik kartoğrafya. Harita tasarımı. Semboller, renkler ve harita yazıları. Harita Genelleştirmesi. Görselleştirme ve canlandırma. İstek üzerine haritalama. Popüler CBS yazılımlarının kartoğrafya modülleri.
Seçmeli Ders HRT2010 JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI 2 0 5
Jeodezik referans ağları: Global, lokal, ülke, Jeodezik ağ tasarımi, Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu – kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri, GPS, gravite ve nivelman ağların oluşturulması ve dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, Yatay kontrol aglarinin siklastirilmasi, Jeodezik aglarin optimizasyonu
Seçmeli Ders HRT2012 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE PROJE YÖNETİMİ 2 0 5
Proje ve proje yönetimi kavramı, Harita projelerinin yönetilmesi ile ilgili aşamalar
Seçmeli Ders HRT2014 MADENCİLİK ÖLÇMELERİ 2 0 5
Açık maden ocaklarında ölçme ve değerlendirme esasları.Kesitlerle hacim hesapları Yer altı maden ocaklarında sabit nokta tesisleri,sabit noktaların numaralandırılması, Yer altında açı ve kenarların ölçülmesi,geometrik ve trigonometrik nivelman,Kuyu derinliklerinin ölçülmesi. Kuyularda nokta çeküllemesi. Tek kuyuda yönelme ölçmeleri ve hesabı, Çift kuyuda yönelme ölçmeleri ve hesabı.
Seçmeli Ders HRT2016 MESLEKİ TERMİNOLOJİ 2 0 5
Harita Mühendisliğinin ve Geomatiğin tanımı, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezinin Tanımı ve Uygulamaları , GPS hakkında genel bilgiler, Matematiksel kartografya terimleri, Topografik kartografya terimleri,Tematik kartografya terimleri, Harita çizimi ve çoğaltımı ile ilgili terimler, Analitik ve Siberkartografya terimleri, Coğrafi veri modelleri ile ilgili terimler, Veri tabanı ile ilgili terimler, Fotogrametri terimleri, Uzaktan algılama terimleri, Kamu Ölçmeleri Terimleri ve Kadastro Terimleri
Seçmeli Ders HRT2018 İLK YARDIM 2 0 4
İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK, ilkyardımcının özellikleri, hasta/yaralının değerlendirilmesi (I., II. değerlendirme), temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması, yetişkinde, çocukta, bebekte TYD uygulanması, heimlich manevrası, solunum yolu tıkanması, kanamalarda ilk yardım, şokta ilk yardım, yaralarda ilkyardım, yanıklar ve donmalarda ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardım, pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, diğer aciller; kalp krizi, DM, bilinç düzeyinde bozulma, bayılma, koma, zehirlenmeler, boğulmalar, yaralıların kurtarılması ve taşınması.
Seçmeli Ders HRT2022 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders HRT2024 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımını yapabilme, tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinme, yaşam boyu spor felsefesinin kavranması, yaşam boyu spor aktivitelerine katılım ve planlama yapabilme yeterliliği kazanmak, öğrencilerin çevresini tanıması, tabiat ve doğa sevgisinin oluşturulması, kültürel ve sosyal etkinlikler, geziler, doğa yürüyüşlerinin yaptırılması.
Seçmeli Ders HRT2028 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 0 4
Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama, acil durum yöneticiliği mesleği.
Seçmeli Ders HRT2034 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması.
Seçmeli Ders HRT2042 SANAT TARİHİ 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve öneminin kavratılması amaçlanmaktadır; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi.
Seçmeli Ders HRT2044 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme, tanıma, el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma, geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma, günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders HRT2046 ÇİNCE 2 0 4
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları
Seçmeli Ders HRT2048 RUSÇA 2 0 4
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları
Seçmeli Ders HRT2050 KAZAKÇA 2 0 4
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları
Seçmeli Ders HRT2052 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders HRT2058 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 4
Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak.
Seçmeli Ders HRT2062 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
Kentleşmenin tanımı, nedenleri ve günümüze kadar kentleşmenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi; kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu, konut politikası.
Seçmeli Ders HRT2068 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir.
Seçmeli Ders HRT2070 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
Girişimciliğin Tanımı, Girişimcilik ve Ekonomi, Küçük İşletmelerin Tanımı, Girişimci İşletmelerin Etkisi, Kimler Girişimcidir, Girişimci Bir Firma Olmaya Başlama, Büyüyen İşletmeleri Yönetme.
Seçmeli Ders HRT2074 İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları.
Seçmeli Ders HRT2076 ALMANCA 2 0 4
Öğrencilere, Almancanın iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve dil öğrenimlerini gelecekte de devam ettirebilmeleri için, gereksinim duyabilecekleri basit, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Seçmeli Ders HRT2080 ACADEMIC WRITING 2 0 4
Bu derste, öğrenciler çoğu basit yazma görevini - mektup, telgraf, teleks, e-mail, rapor vb- gerçekleştirmede ihtiyaç duyacakları dili öğrenecekler ve pratik yapacaklardır.
Seçmeli Ders HRT2082 AKADEMİK YAZMA 2 0 4
Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve metot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma.
Staj Dersi HRT2084 STAJ 0 0 4
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HRT3001 MATEMATİKSEL JEODEZİ 3 0 4
"Datum, elipsoid, elipsoitte enlem, elipsoitte koordinatlar, elipsoitte eğrilik, elipsoitte uzunluk, elipsoitte alan, elipsoitte jeodezik eğri, elipsoitte temel problemler, yön tayini Tasvir, , projeksiyon, deformasyon, elipsoidin düzleme konform tasviri, konvergens, indirgemeler ölçek faktörü, UTM, dilim dönüşümü, Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler, datum dönüşümleri''
Zorunlu Ders HRT3003 FOTOGRAMETRİ I 3 0 4
Fotogrametride temel konular, yöneltme, blok dengeleme, eşleme yöntemleri, fotogrametrik kameralar ve kamera kalibrasyonu,fotogrametrik yazılım teknolojileri ve uygulamaları.
Zorunlu Ders HRT3005 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3 0 3
CBS Kavramlar ve uygulamalar, Çizge teorisi ve topoloji, Topolojik veri yapıları, CBS'de Topoloji kurma, CBS'de veritabanı tasarlama, Konumsal Analizler ; Konumsal analiz operasyonlarının sınıflandırılması, Konumsal Analizler; Vektör bindirme işlemleri, Komşuluk analizi (eğim, yön, bitişiklik), Yeniden sınıflandırma işlemleri, raster bindirme, yakınlık, Ağ analizleri, WEBCBS, CBS ile ilgili eğilimler.
Seçmeli Ders HRT3007 LAZER TARAMA YÖNTEMLERİ 3 0 5
Lazer tarayıcılar, lazer tarayıcıların temel ilkeleri, uçağa takılan lazer tarayıcılar, fiziksel ilkeler, geometrik ilkeler, kullanılan alıcılar, yardımcı araçlar, yersel lazer tarayıcılar, temel problemler, üçgenleme algoritmaları, nokta çokluklarının elenmesi, geometrik dönüşüm, yersel lazer tarayıcılar ile fotogrametrinin entegrasyonu, fotogrametri ile lazer teknolojisinin karşılaştırılması, lazer tarama tekniği uygulama alanları, mevcut sistemler, gelecekteki beklentiler.
Seçmeli Ders HRT3009 GNSS İLE ÖZEL ÖLÇMELER 3 0 5
Mühendislik uygulamaların sabit GPS istasyonlarının kullanılması, GPS ölçmelerinde farklı büyüklükteki değişimlerin ölçüm süresine etkisi, Sanal referans istasyonu sistemi VRS, GPS sabit istasyonlarında zaman serilerinin analizi, GPS ile Köprü Hareketlerinin incelenmesi, GPS meteorolojisi, Kinematik GPS destekli fotogrametrik nirengi, GPS ile hassas tarım, GPS gözlemleri ile tektonik hareketlerin izlenmesi, Uçakla dijital fotoğraf çekimi çalışmalarında GPS kullanımı, Mareograf ve sabit GPS ile uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesi, GPS’e atmosferin etkileri
Seçmeli Ders HRT3011 JEODEZİK ÖDEVLERİ PROGRAMLAMA 3 0 5
Temel ödevler, dengeleme hesabı ile ilgili problemler, genel jeodezik problemler ve enterpolasyon. Jeodezik problemlerin çözümlerinin bir software ile programı kullanılarak gerçekleştirilmesi
Seçmeli Ders HRT3013 KARTOĞRAFİK VERİ TABANI 3 0 5
Temel kavramlar, modern kartografyada model teorisi, CBS’de kartografik modelleme, Kartografik veri tabanlarının özellikleri, topografik ve tematik veriler, CBS’de kartografik tasarım, Görsel grafik değişkenler, İşaretler ve diğer gösterimlerin oluşturulması, Kartografik
Seçmeli Ders HRT3015 MEKANSAL VERİ MADENCİLİĞİ 3 0 5
Veri küpleri, veri ön işleme, ilişkilendirme kuralları, sınıflandırma yöntemleri, kümeleme algoritmaları, regresyon analizi ile bilgi elde etme, aykırı değer analizi.
Seçmeli Ders HRT3017 HİDROGRAFİK ÖLÇMELER 3 0 5
Tanımlar, hidrografik harita çalışmalarına ait genel bilgiler, ortalama su seviyesinin belirlenmesi, Türkiye'deki mareografı istasyonları, Hidrografik haritaların jeodezik noktaları, derinliklerin ölçülmesi, derinlik ölçme yöntemleri, akustik iskandil, tek bimli iskandil aletleri, Yandan taramalı sonar.
Seçmeli Ders HRT3019 JEODEZİK ASTRONOMİ 3 0 5
Gök cisimlerinin genel özellikleri; Koordinat sistemleri; Koordinat değişimi; Zaman; Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi.
Seçmeli Ders HRT3021 GNSS VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 3 0 5
GPS ve hata kaynakları, Mutlak konum belirleme, Pseudo uzaklıklar ve gözlem modeli, Taşıyıcı faz ölçümü ve gözlem modeli, GPS ölçülerinin kombinasyonu, Bağıl konum belirleme, Fark gözlemleri ve stokastik modeller, Gözlemlerin seçimi ve lineer bağımlılık kavramı, İkili farklar kullanılarak baz çözümü, GPS ağlarının dengelenmesinde hata analizi, Yüksek duyarlı konumlama için GPS ölçülerinin değerlendirilmesi, GPS yazılımları, uluslar arası kuruluşlar ve standartlar.
Seçmeli Ders HRT3023 CBS PROGRAMLAMASI 3 0 5
AutoLISP ile AutoCAD Map’de programlama, VBA ile ArcObjects kullanarak ArcGIS’de programlama, Python ile ArcGIS’de programlamaya giriş
Seçmeli Ders HRT3025 JEODEZİDE ÖZEL KONULAR 3 0 5
Giriş, Referans sistemleri, Ülke temel jeodezik ağları kurma, yaşatma ve kullanma, Jeoit ve elipsoit arasındaki ilişki, Üç boyutlu datum dönüşümleri, İki boyutlu datum dönüşümleri, GPS ölçüleri ile yersel ölçülerin birlikte değerlendirilmesi, Uydu teknikleri ile yükseklik belirleme, GPS ağlarında hız alanı ve kestirimler, Yerkabuğu hareketlerin GPS ile izlenmesi, GPS-CBS entegrasyonu
Seçmeli Ders HRT3027 WEB KARTOĞRAFYA 3 0 5
Web haritalarının kullanımı, Web haritalarının kullanımı, Haritaların Webden yayınlanması, Uygulamada Web tasarım haritaları, Turistik Web haritaları, Web haritaları ve dijital atlaslar, Hava durumu amaçlı web haritaları, Trafik amaçlı web haritaları.
Staj Dersi HRT3029 STAJ 0 0 4
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HRT3002 FİZİKSEL JEODEZİ 3 0 4
Potansiyel kuramının temelleri, Gravite ve gravite Alani, Yeryuvarının gerçek ve normal potansiyel alanının modellendirilmesi, Gercek ve Normal potansiyel alan arasındaki bağıntıların çıkarılması: Bruns’ ve Stokes eşitlikleri, Gravimetrik ve astro-jeodezik geoit belirleme,Gravite ölçmeleri ve indirgemeleri,Yükseklik sistemleri, Dunya gravite modelleri
Zorunlu Ders HRT3004 FOTOGRAMETRİ II 3 1 4
Yöneltmeler: Dijital Karşılıklı ve Mutlak Yöneltme Kavramı. Fotogrametrik Nirengi: Bağımsız Modellerle Blok Dnegeleme, Işın Demetleri ile Blok Dengelem, GPS/INS Destekli Havai Nirengi. Direk ve Endirek Referanslandırma. Dijital Fotogrametri: Dijital Görüntü Alımı, Dijital Kamera ve Tarayıcılar, Dijital Fotogrametrik İş İstasyonları ve Yazılımlar. Görüntü Yataylama ve Örnekleme Teknikleri, Epipolar Geometri, Görüntü Eşleştirme Metotları, Manuel ve Otomatik Nokta Ölçüm Prensipleri, Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi, Görüntü İşleme. Ortofoto: Ortofoto Üretimi. Fotogrametrik Ürünlerin CBS ve CAD Sistemleri ile Entegrasyonu.
Zorunlu Ders HRT3006 ARAZİ UYGULAMASI 1 3 4
Arazi Çalışması programının tasarımı, Genel sınır krokisinin hazırlanması ve sabit nokta tesbiti, Nirengi ağı tesisi ve ölçümü, Poligon geçkisi tesisi ve ölçümü, Nivelman ağı tesisi ve ölçümü, Kutupsal Yöntemle ayrıntı noktalarının ölçülmesi, RTK GNSS yöntemi ile ayrıntı noktalarının ölçülmesi, Sabit noktaların yatay ve düşey konum hesapları, Nirengi ve poligon ile nivelman noktalarına ilişkin kanavaların hazırlanması, Bütün alım noktalarına ilişkin nokta koordinat dosyasının hazırlanması, Çalışma Bölgelerine ilişkin paftaların çizimi.
Zorunlu Ders HRT3008 TAŞINMAZ HUKUKU VE KADASTRO BİLGİSİ 3 0 4
Taşınmaz; Mülkiyet hakları; Sınırlı ayni haklar; Tapu sicili; Tapu planları; Kadastro; Kadastronun yenilenmesi; Orman kadastrosu
Seçmeli Ders HRT3010 CBS UYGULAMALARI 2 0 5
Temel CBS uygulamaları. Çevresel uygulamalar. Altyapı-mühendislik uygulamaları. Mülkiyet uygulamaları. Sosyo-ekonomik uygulamalar. CBS verilerinin kartoğrafik gösterimi
Seçmeli Ders HRT3012 ÖZEL ÖLÇMELER 2 0 5
Küçük ve büyük binaların yatay ve düşey aplikasyonları, Köprü ve tünellerin üç boyutlu aplikasyonları, İş makinelerinin yönlendirilmesi, Şev kazıkların çakılması, Görünmeyen hedeflerin koordinat hesabı, Bina cephelerinin alımı, Çekülleme ölçmeleri.
Seçmeli Ders HRT3014 MOBİL GPS VE KARTOĞRAFYA 2 0 5
Giriş ve Mobil CBS’ye Bakış, Mobil Araçlar, Mobil CBS Çözümleri, Konumlama, İzleme ve Kablosuz İletişim, Konum Temelli Hesaplama ve Konum Temelli Servisler, Açık Kod Geliştirme ve Android’e Bakış, Mobil Ortamda Kartografik Görselleştirme, Kartografik Veri Analizi ve İşaretleştirme, Mobil Harita Uygulamaları
Seçmeli Ders HRT3016 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ 2 0 5
Kent bilgi sistemi kavramları. Belediye bilgi sistemleri. Kent bilgi sisteminde modelleme. Teknik, hukuki ve ekonomik gereksinimler. Kent bilgi sisteminde re-organizasyon faaliyetleri. Konumsal bilgi analizleri. KBS uygulamaları. Yazılım - donanım ihtiyaçları. Kent planlamasında CBS'nin yeri. Bilginin ekonomik geri dönüşüm metotları.
Seçmeli Ders HRT3018 NAVİGASYON VE KİNEMTAİK KONUMLAMA 2 0 5
Navigasyon, navigasyonda kullanılan alet ve sistemler, yöntemler, veriler, veri formatları, Çoklu-GNSS Konsepti ile global, bölgesel ve destekleyici (augmentation) uydu sistemleri, mobil aygıtlar ve kişisel navigasyon, elektronik navigasyon haritaları, yardımlı GNSS, INS ve IMU sistemleri, uygulama örnekleri.
Staj Dersi HRT3020 STAJ 0 0 4
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HRT4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
"Bitirme tezi, harita mühendisliğinin kapsadığı alanlarda deneysel bir çalışma olabileceği gibi bazı öğretim üyeleri bir konuda yayınların araştırılarak derleme şeklindeki bir çalışmayı da bitirme tezi olarak verebilirler.''
Zorunlu Ders HRT4003 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 3 0 5
Mühendislik Ölçmeleri kavramı, jeodezik verilerin işlenmesi, sayısal yükseklik modelleri, kesit, plan uygulamaları, alan ve hacim hesaplamaları, aplikasyon, rölöve çalışmaları, kadastral uygulamalar, geçki hesapları, kurplar ve geçiş eğrileri, şev hesabı, mikro jeodezik ağların tasarım, ölçüm ve hesabı, mühendislik yapılarının kontrolü ve deformasyon ölçmeleri, endüstriyel ölçmeler.
Zorunlu Ders HRT4005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ 2 1 5
Toprak düzenlemeleri, Kentsel toprak yasaları; İmar uygulaması; İmar planları; Plan uygulamaları
Zorunlu Ders HRT4007 UYDU JEODEZİSİ 3 0 5
Dünya ölçmesinde uyduların önemi, Kepler yasalari, iki cisim problemi, Uydu yörüngeleri ve yörünge parametreleri, Uydu gözlemleri, Uydu jeodezisinde koordinat sistemleri ve dönüşümler, Zaman sistemleri, GPS hakkında genel bilgiler
Seçmeli Ders HRT4009 DEFORMASYON ÖLÇMELERİ 3 0 6
Deformasyonun tanımı, sınıflandırılması, ölçme yöntemleri, jeodezik kontrol ağları, barajlarda, köprülerde, tünellerde, otoyollarda, yüksek yapılarda ve açık maden ocaklarında deformasyon ölçmeleri ve yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi, deformasyon analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, statik ve kinematik deformasyon modellerinin tanıtılması, deformasyon analizlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçların yorumlanması.
Seçmeli Ders HRT4011 YERSEL FOTOGRAMETRİ 3 0 6
Yersel fotogrametrinin kapsamı, işlevi ve sağladığı olanaklar, yersel fotogrametrinin arkeoloji, mimarlık, mühendislik yapıları ve endüstriyel ölçmelerdeki kullanım alanları, yersel fotogrametrinin sınıflandırılması, yersel fotogrametride koordinat sistemleri ve koordinat dönüşümleri, yersel fotogrametride ölçme ve değerlendirme yöntemleri, alım yöntemleri ve alımın planlanması, yersel fotogrametride alım kameraları, tarihi ve kültürel miras özelliği olan tarihi yapıların belgelenmesi, büyük mühendislik yapılarının cephe rölevelerinin hazırlanması işlem adımları, yersel lazer tarayıcı ile belgeleme ve üç boyutlu modelleme
Seçmeli Ders HRT4013 SAYISAL ARAZİ MODELLEME 3 0 6
Temel Kavramlar ve tanımlar, Matematiksel Temeller, Matematiksel Temeller. C ve G sürekliliği, Regresyon ve Spline, İnterpolant tasarımı, Yüzey Filtreleme, Delaunay, Voronoi, En yakın komşuluk, doğal komşuluk kavramları
Seçmeli Ders HRT4017 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 2 0 4
Etik, temel kavramlar, etik ve kurumlar, etik ve sosyal sorumluluk, iş ve meslek etiği kavramları, meslek modelleri ve etik, mühendislik mesleği ve sorumlulukları (çevresini oluşturan tüm kişi ve kuruluşlara karşı), mühendislik etiğinin tarihçesi, mühendislik etiği ilke ve temel kuralları, mühendislikte kullanılan değer sistemleri, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’ndeki mesleki etik uygulamaları, Dünya’da mühendislik ve etik, çevre etiği.
Seçmeli Ders HRT4019 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 4
İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi, insan kaynakları yönetimi ve çevre faktörleri, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personelin işe alınması, eğitimi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, kariyer planlaması, ücret yönetimi, sağlık ve iş güvenliği, çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi, yönetim ve sendika ilişkileri ve insan kaynaklarının uluslararası boyutuna değinilecektir.
Seçmeli Ders HRT4021 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2 0 4
Harita sektörünün tanıtımı, Kadastro Müdürlüklerinde yapılan haritacılık işleri, belediyelerde yapılan haritacılık işleri, harita büroları ve yaptıkları işler, Lisanslı Harita Kadastro Büroları(LİKHAB) ve yaptıkları işler
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HRT4002 YOL TASARIM PROJESİ 2 1 5
Yol ve geçki tasarımında mühendislik standartları, Arazinin 3 Boyutlu modellenmesi ve topografik yapısının elde edilmesi, Mevcut bir yolun 3 boyutlu geometrisini ve geometrik parametrelerinin çıkartılması, Yeni oluşturulacak bir yol geçkisinin, minimum yapım maliyeti ile tasarlanması, Drenaj, zemin, arazi kullanımı vb. unsurların haritalanması, Gerçekçi kısıtları göz önüne alarak bütünleşik tasarımın yapılması ve mühendislik standartları çerçevesinde sunulması, tasarımın, maliyet, ekonomi, güvenlik çevresel etkiler doğal kaynaklar yönünden analiz edilmesi.
Zorunlu Ders HRT4004 KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ 2 1 5
İnsan-toprak ilişkisi; Toprak Hukuku; Arazi toplulaştırması; Kırsal gelişim; Köy yenileme; Toprak reformu; Çevre koruma; Toprak kullanımı; Arazi Bilgi Sistemi.
Zorunlu Ders HRT4006 UZAKTAN ALGILAMA 3 0 4
Uzaktan algılamanın tanımı, kapsamı, uygulama alanları, uzaktan algılamada platform ve algılayıcılar, veri toplama, depolama, işleme ve doğruluk analizi, uydu görüntülerinde ön işleme, atmosferik, radyometrik ve geometrik düzeltme, arazi örtüsü/kullanımı haritalarının üretimi, zamansal değişim, kirlilik, deformasyon, afet yönetimi vb çeşitli analizler için kullanılan yöntemler.
Seçmeli Ders HRT4008 JEODEZİ UYGULAMALARI 1 2 6
Nivelman ağ dengelemesi; Doğrultu-kenar ağı dengelemesi; Güvenilirlik analizi ve uyuşumsuz ölçü araştırması; GPS ağlarının dengelenmesi ve ITRF ile ED50 datumları arasında dönüşüm; Dilim dönüşümü hesabı; Pafta köşe koordinatlarının bulunması; GPS-nivelman yöntemiyle jeoit belirleme.
Seçmeli Ders HRT4010 FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 1 2 6
Proje planlama, kamera kalibrasyonu, YKN tesisi, ölçümü ve koordinat hesabı, fotoğraf çekimi, görüntü üzerinde ölçümler ve işlemler ile çizim modelinin oluşturulması, çizim ve 3B modelin oluşturulması, doğruluk analizi, coğrafi veri tabanı oluşturulması, topografik verilerin CBS ortamına aktarımı, sayısal arazi modelinin oluşturulması, 3B bina verilerini sayısal arazi modeline entegre ederek kent modelinin oluşturulması, Proje planlama, uydu görüntülerinin seçimi, görüntülerin atmosferik, geometrik düzeltilmesi, görüntü zenginleştirme, birleştirme, sınıflandırma, obje çıkartma vb uygulamalar, doğruluk analizi.
Seçmeli Ders HRT4012 KARTOĞRAFYA VE JEOİNFORMATİK UYGULAMALARI 1 2 6
Proje tasarımına giriş ve temel kavramlar, Proje yönetimi ve proje aşamalarında takım çalışmasının rolü; Proje önerisinin hazırlanması ve projede yapılabilirlik kavramı, Sorun çözme ve karar verme süreci, Mühendislikte teklif hazırlama, raporlama ve sunum; Mühendislik standartları ve tasarım kısıtlamaları, Tasarımda güvenlik sağlık ve çevre etkileri; Mühendislikte doğruluk ve maliyet analizi, Proje planlaması ve uygulama takvimi; Tasarım projesi: Veri toplama ve derleme, Veri yapılandırma ve işleme, Veri modelleme ve analizi, Coğrafi görselleştirme, Harita tasarımı, Harita üretimi, Modern bilgi ve iletişim teknolojileriyle harita ve coğrafi bilgi sunumu ve dağıtımı
Seçmeli Ders HRT4014 İMAR UYGULAMALARI 1 2 6
İmar Kanununun 18’inci maddesinde belirlenen arazi ve arsa düzenlemesi işlem adımları
Seçmeli Ders HRT4016 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMALARI 1 2 6
Mühendislik ölçmelerinde kullanılan ölçme aletleri ve ölçme yöntemleri, aletlerin kalibrasyonu, ada ve parsel ile yatay ve düşey kurb aplikasyonu, deformasyon ölçmeleri
Seçmeli Ders HRT4018 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME 2 0 5
Sayısal görüntü kavramı, Analog-digital dönüşüm, Görüntü dosyaları, Görüntü elde etme yöntemleri, Görüntü filtreleri, Sayısal görüntülerde geometrik işlem ve dönüşümler, Görüntü sınıflandırma.
Seçmeli Ders HRT4020 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ 2 0 5
Vergilendirme, sermaye piyasası, toprak düzenlemeleri ve kamulaştırma amaçlı taşınmaz değerleme uygulamaları; Değerleme verileri; Değerleme yöntemleri; Raporlama teknikleri
Seçmeli Ders HRT4022 GRAVİMETRİ 2 0 5
Gravite nedir? Gravite’nin jeodezide ve diğer yer bilimlerindeki uygulamaları. Gravimetri kavramı. Yersel gravimetri. Mutlak gravite ölçerler. Bağıl gravite ölçerler. Gravite ölçülerinin değerlendirilmesi. Hava yoluyla gravitenin ölçülmesi. Yapay uydular yoluyla gravitenin ölçülmesi.
Seçmeli Ders HRT4024 WEB TABANLI GNSS 2 0 5
GPS verilerinin web tabanlı yazılımlar ile değerlendirilmesine neden ihtiyaç vardır, GPS verilerinin geleneksel yöntem ve yazılımlarla değerlendirilmesi, web tabanlı yazılımların getirdiği katkı, web tabanlı GPS yazılımlarının kullanımı, web tabanlı yazılımlar ile elde edilen konum bilgisinin anlamı, web tabanlı yazılımlar ile elde edilen sonuçların doğruluğu, web tabanlı yazılımların kullanım alanları.
Seçmeli Ders HRT4026 UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ 2 0 5
Algılama sistemleri ve genel özellikleri, sistemlerden elde edilen görüntüler, özellikleri ve kullanım alanları, pasif algılayıcı sistemler, algılanmış görüntüler, çözünürlükleri, işleme adımları, kullanım alanları, aktif algılayıcı sistemler, görüntüleme geometrisi, sistemlerle algılanmış görüntüler, çözünürlükleri, işleme adımları, kullanım alanları, çok bantlı tarayıcı sistemler, termal görüntüleme sistemleri ve özellikleri, yergözlem amaçlı algılayıcı sistemler, deniz gözlem amaçlı sistemler, diğer gezenleri gözleme amaçlı algılama sistemleri