Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU - EBELİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EBE1001 ANATOMİ 3 2 8
Tıbbi terminolojiye giriş.Lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.Üriner sistem anatomisi.Genital sistem anatomisi. Sinir sistemi anatomisi. Endokrin sistem anatomisi.Duyu organları anatomisi.
Zorunlu Ders EBE1003 HİSTOLOJİ 2 0 3
Histolojiye giriş, hücre ve dokuları inceleme teknikleri, epitel doku, bağ doku, kas doku, sinir doku ve deri hakkında genel bilgileri öğrenciye aktarmaktır.
Zorunlu Ders EBE1005 PSİKOLOJİ 2 0 2
Bu ders, bir bilim dalı olarak psikolojinin temel ilkeleri, evrim, genetik, davranışın gelişimi, dürtüler ve güdülenme, duyular, algılar, dil ve iletişim, kişilik, tutumlar ve önyargı, davranış üzerine sosyal etkiler, düşünme ve problem çözme süreci, öğrenme ilkeleri, insan öğrenmesi ve bellek konularını içerir.
Zorunlu Ders EBE1007 FİZYOLOJİ 3 0 5
Bu ders, Hücre, kas, kan, solunum sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistemi, boşaltım sistemi, duyu organları, üreme sistemi, ve sinir sitemi fizyolojisi vb. konuları içerir.
Zorunlu Ders EBE1009 BESLENME İLKELERİ 2 0 2
Temel Beslenme İlkeleri, Beslenmenin tanımı ve önemi, Yeterli ve dengeli beslenmek için gerekli olan besin öğeleri,fiziksel ve kimyasal yapıları, Vücut çalışmasındaki etkinlikleri ve önemi, Besin grupları Besinler ögeleri, Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Mineraller, Vitaminler, Suyun organizmadaki görevleri ve özel durumlarda beslenme konularını kapsar.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EBE1002 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR 6 12 12
Hemşirelik süreci, iletişim ögeleri, sağlıklı hastane ortamı, sağlığın korunması,ağrı, uyku ve dinlenme, yaşamsal belirtiler, ilaç uygulamaları, sıvıelektrolit gereksinimi, vücut mekaniği ve pozisyonlar, yatak başı hasta bakımı, sıcak soğuk uygulamalar, oksijen gereksinimi , beslenme gereksinimi, boşaltım gereksinimi, ölümü yaklaşan hasta bakımı, preop hasta bakımı, postop hasta bakımı, yara bakımı, hijyen ve önemi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları
Zorunlu Ders EBE1004 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ 2 0 2
Bu derste, kendini tanıma, kişilerarası ilişkiler, sosyal ve mesleki iletişim, davranış biçimleri, ben dili uygun istekte bulunma, empati, bilişsel çarpıtmalar, çatışma yönetimi, stres ile başetme, problem çözme, terapötik iletişim ve özel durumlarda iletişim konuları yer almaktadır.
Zorunlu Ders EBE1006 MİKROBİYOLOJİ PARAZİTOLOJ 2 1 5
Mikroorganizmaların morfolojik tanımları, fiziksel etkenlere karşı davranışları, beslenme, üreme ve biyokimyasal özellikleri, insanda bulunmaları ve bağışıklık bilgisi ile özel bakteri ve parazitlerin yaptığı hastalıkları, klinikleri, tedavisi ve infeksiyonlarından korunma bilgisidir.
Staj Dersi EBE1008 STAJ 0 0 4
XX
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EBE2001 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM I 4 4 6
Ana çocuk sağlığının önemi ve sağlık ölçütleri, doğurganlığın düzenlenmesi ve doğurganlığı etkileyen faktörler, Türkiye'deki yasal düzenlemelerde ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, Türkiye’de ana çocuk sağlığı hizmetlerinin tarihçesi ve mevcut durumu, evlilik öncesi danışmanlık ve prekonsepsiyonel bakım, üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi, gebeliğin oluşumu ve intrauterin gelişim, gebelikle ilgili terminolojiye giriş, gebelikte görülen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve bakım, gebelik belirtileri ve tanılama, doğum öncesi izlem, fetal sağlığın değerlendirilmesi ve genetik danışmanlık, gebelikte anne ve fetüs sağlığının geliştirilmesi, gebelikte sık görülen yakınmalar ve bakım, perinatal eğitim ve ebenin rolü.
Zorunlu Ders EBE2003 EMBRİYOLOJİ GENETİK 2 0 2
Embriyolojiye giriş, hücre bölünme tipleri, fertilizasyondan itibaren doğuma kadar geçen süreçte gelişim, genetik materyalin yapısı, aktarılması, kalıtasal nitelikler, otozomal ve gonozomal kromozomlar ve hastalıkları.
Zorunlu Ders EBE2005 EBELİKTE DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR 4 4 5
Sıvı elektrolit, asit baz dengesi ve dengesizlikleri, Şok türleri ve şoktaki hasta bakımı, Yara iyileşmesi, Hastane enfeksiyonları, Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve gebelik, Endokrin sistem hastalıkları ve gebelik, Üriner sistem ve hastalıkları ve gebelik, Dolaşım sistemi hastalıkları ve gebelik, Solunum sistemi hastalıkları ve gebelik, Sindirim sistemi hastalıkları ve gebelik, Sinir sistemi hastalıkları ve gebelik, Perioperatif bakım, Meme hastalıkları ve gebelik, bazı acil durumlarda cerrahi tedaviler.
Zorunlu Ders EBE2007 İLK YARDIM 2 0 2
İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK, ilkyardımcının özellikleri, hasta yaralının değerlendirilmesi I.II. değerlendirme, Temel yaşam desteği CPR maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması, heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım, yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller, kalp krizi, DM, bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması.
Zorunlu Ders EBE2019 PATOLOJİ 2 0 2
Seçmeli Ders EBE2021 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 0 5
Seçmeli Ders EBE2023 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME 2 0 5
Seçmeli Ders EBE2025 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 5
Seçmeli Ders EBE2027 BİLİM,TEKNOLOJİ VE TOPLUM 2 0 5
Seçmeli Ders EBE2029 BİLİM SOSYOLOJİSİ 2 0 5
Staj Dersi EBE2031 STAJ 0 0 3
Seçmeli Ders EBE2041 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 2 0 5
Bu dersi alan öğrenciden halen yürürlükte olan sağlık tanımını tartışabilmeyi, sağlıkla ilgili belirleyicileri ifade edebilme ve açıklayabilmeyi, yakın çevreyi sağlık yönünden değerlendirebilme ve sorunların nedenlerini açıklayabilmeyi kazanması beklenir.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EBE2002 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM II 4 8 9
Perinatolojiye giriş, gebelikte risk faktörlerinin değerlendirilmesi, düşük riskli, riskli, yüksek riskli gebelik ve ebenin rolü, gebelik komplikasyonu sonucu gelişen riskli durumlar, gebeliği etkileyen sağlık durumları ve gebelik, riskli gebelerin evde bakımı.
Zorunlu Ders EBE2006 FARMAKOLOJİ 2 0 4
Farmakolojiye giriş ve ilaçlar hakkında genel bilgi, ilaçların veriliş yolları,vücuttaki etki mekanizmaları, ilaçların tesirini etkileyen faktörler,ilaçlar arasında etkileşim şekilleri, ilaçların toksisitesi, ilaç gurupları hakkında genel bilgiler Kemotöropatikler, Analjezikler...vb İlaç suistimali ve bağımlılığı, Zehirlenmelerde genel tedavi yöntemleri.
Zorunlu Ders EBE2018 BİYOKİMYA 2 0 4
Seçmeli Ders EBE2020 GERİATRİ 2 0 5
Seçmeli Ders EBE2022 OKUL SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders EBE2024 AMELİYATHANE VE İNTRAOPERATİF BAKIM 2 0 5
Seçmeli Ders EBE2026 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2 0 5
Seçmeli Ders EBE2028 MADDE BAĞIMLILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders EBE2030 MESLEKİ YABANCI DİL 2 0 5
Staj Dersi EBE2032 STAJ 0 0 3
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EBE3001 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONRASI DÖNEM 4 8 7
Doğum eyleminde rol oynayan faktörler, normal doğum eyleminin fizyolojisi, normal doğum eyleminde ağrı, doğum eyleminin I., II., III. ve IV evresinde annenin bakımı ve izlemi, yenidoğanın doğum odasında değerlendirilmesi ve bakımı, doğum eylemine yönelik girişimler, puerperal bakım, evde doğum, doğumda ve postpartum dönemde ebenin rolü ve sorumlulukları
Zorunlu Ders EBE3003 YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4 8 6
Bu derste normal yenidoğanın özellikleri, yüksek riskli yenidoğanları oluşturan prematüre, postmatüre, gebelik yaşına göre büyük ve küçük yenidoğan, diyabetli anne bebeğinin riskleri, tedavi yöntemleri ve bakım ilkeleri, yüksek riskli yenidoğanın sistemik,genetik,metabolik hastalıkları ve bakımı ile ebeveynlere yönelik danışmanlık konuları ele alınır
Zorunlu Ders EBE3005 BİYOİSTATİSTİK 2 0 2
Bu ders, sağlık hizmetleri ve biyoistatistik, frekans dağılımları ve tanımlayıcı özelllikler,önemlilik testleri, parametrik ve nonparametrik yöntemleri, tablo ve grafik yapımını vb. konuları kapsar.
Zorunlu Ders EBE3007 DEONTOLOJİ VE ETİK 2 0 2
Ebelik mesleğinde kimlik, rol ve benzeri kavramlar, ebelikte ahlaki değerler, değerlerin oluşumu ve değer çatışmaları, ebelik etiği, ahlak, deontoloji kavramların tanımı, etik ilkeleri, ebe hasta ilişkileri, ölüm kavramına ve ölümcül hastaya yaklaşım, hemşirelikte sır saklama ve gizlilik, ebenin hasta savunucusu, rolüne ilişkin kuramsal bilgi kazandırır.
Seçmeli Ders EBE3011 ARKEOLOJİ 2 0 4
Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir
Seçmeli Ders EBE3029 DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2 0 6
Bu ders, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası ideal bir afet yönetiminde hemşirenin rol ve sorumlulukları tanımlar. Afet öncesi dönemde acil kurtarma ve ilk yardım uygulamalarını, afet esnasında ve sonrası dönemde ise, tedavi, fiziksel ve psikososyal bakımı içerir.
Seçmeli Ders EBE3031 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ 2 0 4
Bu ders, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında bulunan ülkelerde doğan müzik kütlülerini, müzik dokularını ve repertuvarlarını, etnomüzikolojik bakış açısı gibi konuları içerir.
Seçmeli Ders EBE3033 FELSEFEYE GİRİŞ 2 0 6
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiyede ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımlar
Seçmeli Ders EBE3035 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Fotoğrafçılık tarihi, fotoğraf makineleri ve yardımcı gereçlerin tanıtımı, kullanım alanları hakkında teorik bilgiler verilir. Fotoğrafın tarihi ve gelişimi, bugün kullanılmakta olan fotoğraf tekniğinin günümüze ulaşıncaya kadar geçirdiği önemli aşamalar aktarılır.
Seçmeli Ders EBE3041 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU 2 0 4
Bu ders, küreselleşme, AB uyum süreci ve depremsellik bağlamında mekansal planlamanın bir boyutu olarak kentsel korumayı ve kentsel yenileşme stratejileri ve hedeflerini, kentsel yenileşmeye yönelik kuramlar ve kavramları, Türkiyedeki eğilim ve potansiyellere yönelik olası modelleri, kentsel korumanın tarihi süreç içerisinde değişen gelişimini ve 21. yy başında sürdürülebilirlik bağlamında kentsel yenileşmenin temel unsurları gibi kavramaları öğretir.
Seçmeli Ders EBE3045 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 6
Örgütsel davranış bilimi, örgütün doğası, Örgüt kuramları, Örgütün işlevsel çerçevesi, örgütün toplumsal çevresi, örgüt içinde birey, etkileşimin ürünü: örgütsel davranış.
Seçmeli Ders EBE3061 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek
Staj Dersi EBE3063 STAJ 0 0 3
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EBE3002 RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI DÖNEM 4 8 6
Doğum eylemine ilişkin riskli durumlara giriş, distosialar ve bakım, plesanta, umlikal kord ve amnion sıvısı ile ilgili sorunlar, uterus rüptürü ve inervasyonu, perterm ve posterm eylem, müdahaleli doğum ve fetal-maternal sonuçları, doğum sonu riskli durumlar, riskli doğum sonrası yenidoğanın bakım ve adaptasyonu.
Zorunlu Ders EBE3006 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 0 2
Bu derste çocuk sağlığı ve hastalıklarının dünya ve ülkemizdeki durmu, adölesan döneme kadar olan her yaş grubu için sık karşılaşılan sistemik, genetik, metabolik hastalık bozuklukların nedenleri, belirti ve tedavileri ile aile ve çocuk için stres yaratan bu süreçte uygulanması gereken bakımlar ele alınır.
Zorunlu Ders EBE3008 SAĞLIK YÖNETİMİ 2 0 2
Yönetimin tanımı, tarihçesi, yöneticinin özellikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, disiplinler arası iş birliği, yönetimde sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, stres, liderlik, ekip çalışması ve önemi, bakım veren personel ve hasta güvenliği, disiplin, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı
Seçmeli Ders EBE3020 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR 2 0 4
Ülkemizin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması.
Seçmeli Ders EBE3028 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku (insan haklarının korunması) konuları anlatılmaktadır
Seçmeli Ders EBE3038 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.El sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.Geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders EBE3054 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI 2 0 4
Beylikler ve Osmanlı dönemi seramik ve çini sanatının teknik ve üslup özellikleri üretim merkezlerine, İznik, Çanakkale, Kütahya, göre ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders EBE3056 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 2 0 4
Türk demokrasi tarihinin gelişim sürecini etkileyen önemli olaylar, Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan ilke ve İnkılaplar anlatılmaktadır.
Seçmeli Ders EBE3064 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI 2 0 6
Seçmeli Ders EBE3066 ONKOLOJİ 2 0 6
Seçmeli Ders EBE3068 HASTANE ENFEKSİYONLARI 2 0 6
Staj Dersi EBE3070 STAJ 0 0 3
Zorunlu Ders EBE3072 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 6 8 7
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EBE4001 KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMALAR I 2 16 12
Mesleğe özgü bilgi ve becerileri klinik ve saha çalışmalarında uygulamaları, antenatal değerlendirme, fetal sağlığın değerlendirilmesi, Riskli gebeliklerin klinik ve sahada izlenmesi, Antenatal dönemde karşılaşılabilecek dahili ve cerrahi hastalıklar, normal doğum, Postpartum dönemdeki kadının değerlendirilmesi, Müdahaleli doğum ve sonrası riskli durumlarda ebelik girişimler, Laktasyon süreci, Yenidoğanın değerlendirilmesi ve bakımı, Neonatal resüstasyon, Jinekolojik hastalıkların belirtilerinden tanıya ulaşma Üreme çağındaki kadınlara aile planlaması yöntem ve danışmanlık.
Zorunlu Ders EBE4003 BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ 4 0 4
Epidemiyolojinim tanımı ve konusu, epidemiyoloijik araştırma yöntemleri, enfeksiyon hastalıkları ve savaş yöntemleri, enfeksiyon hastalıklarının genel hedefleri, vucudun enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci aşılar ve serumlar, su ve besinlerle, solunum yolu ile, temasla, zoonos ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım ilkeleri.
Zorunlu Ders EBE4005 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN İLKELERİ I 2 0 4
Bu ders, bilimsel araştırma yöntem biliminin hemşirelik alanında nasıl uygulanacağını ve bilimsel bilginin üretilmesinde gerekli olan araştırma yöntem ve ilkelerini öğretmeyi amaçlar.
Seçmeli Ders EBE4007 TERMİNAL DÖNEMDE HASTA BAKIMI 2 0 5
Bu ders, terminal dönemdeki hastanın fiziksel bakımını, semptom yönetimini, psikolojik, sosyal ve etik yönü ile yaşam sonu bakım kavramını, terminal dönemdeki hastanın kaybını ve kaybın ardından yaşanan keder sürecinde hasta ailesinin gereksinimlerini içerir.
Seçmeli Ders EBE4011 ADLİ VAKALARA YAKLAŞIM 2 0 5
Adli tıp ve adli bilimler, Adli Hemşirelik, Hemşirelik Etiği, Yasal Sorumluluklar, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet, Yaralar , NBC Silahlar, Ateşli Silahlar, Isırık İzleri, Ölüm ve Ölüm Sonrası Değişiklikler Hemşirelik Yönetiminin Sorumluluğu, Asfiksiler , Zehirlenmeler, Islahevi ve Cezaevi Hemşireliği, Olay Yeri İncelemesi, Cinsel Suçlar, Cinsel Suçlarda Hemşirenin Rolü, Adli Psikiyatri, Psikiyatri Hemşireliği, Aile İçi Şiddette Hemşirenin Rolü
Seçmeli Ders EBE4013 EVDE BAKIM YÖNETİMİ 2 0 5
Bu ders , evde bakım kavramının tartışılması, evde bakımın birey, aile, toplum ve ülke ekonomisine ilişkin avantajları, evde bakımın ekip üyeleri ve ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları, evde bakımı uygun olan tüm kronik hastalıkların evde bakım ilke ve yöntemleri vb. konuları içermektedir.
Seçmeli Ders EBE4019 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2 0 5
Bu derste işçilerin sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili tanımlar, iş kazaları, meslek hastalıkları, güvenliği sağlamak için yapılması gerekenler ve sorumlular, konunun kanundaki yeri ve önemi ile sağlıklı işçi beslenmesi konuları ele alınır.
Seçmeli Ders EBE4021 DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI 2 0 5
Bu ders öğrenciye doğuma hazırlık sınıflarının önemi, amaçları, tarihçesi, tipleri, doğuma hazırlık programları ve yapılandırılması, doğuma hazırlık sınıflarının eğitim içeriğinin hazırlanması ve yürütülmesi konularında bilgi ve beceri kazandırmaktadır.
Seçmeli Ders EBE4023 ÇEVRE VE TOPLUM 2 0 5
Seçmeli Ders EBE4025 TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞİK TERAPİLER 2 0 5
Öğrencinin Tamamlayıcı ve Bütünleşik Terapi uygulamalarından olan zihin temelli tedaviler, manipülatif ve beden temelli uygulamalar ve enerji temelli tedaviler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda kanıta dayalı çalışmalar ışığında kadın sağlığının korunması ve terapötik semptom yönetiminde bu uygulamaların seçimi, uygulanması konusunu tartışabilmelerini sağlamaktır.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders EBE4002 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN İLKELERİ II 0 2 4
Bu ders, bilimsel araştırma temel kavram, ilke ve yaklaşımlarını, araştırma süreç ve tekniklerini, yöntem, evren ve örneklem, verilerin toplanması, işlenmesi, çözümü, yorumlanmasını ve bilimsel makale yazımını bilgilerini aşama aşama kendi araştırmasında uygulamasını içerir.
Zorunlu Ders EBE4004 KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMALAR II 2 16 8
Klinik ve sahada karşılaşılan özel durumlar Hymen, Vajinismus, Medical Abortus, Adölosan ve ileri yaş gebelikler ensest ilişki, Gebelik, adölosan, vs. yönelik şiddet, İnfertilite, Doğum sonu depresyon ve psikozu, Kadın ve erkeğin cinselliğe yanıtı, İleri düzey AP yöntemleri, kendi kendine meme muayenesi , Antenatal ve postnatal egzersizler ve bu konuda halkın uyguladığı alternatif yöntemler, Kozmetik kullanımının kadının sağlığına etkileri, Çocuklarda ilk 6 yaş acil durumlarda yaklaşımlar, Ev ziyaretleri tekniği ve uygulanması.
Zorunlu Ders EBE4006 EBELİKTE ÖĞRETİM 3 2 5
Sağlığın tanımı, Negatif, Pozitif, Nötr Sağlık Kavramları ,Sağlıkta eğitimin Rolü ve Önemi, Sağlığı Geliştirme,Öğrenme Öğretme ve Eğitim Kavr amları, Bireyin Öğrenme Yolları, Öğrenme Kuramları, Öğrenme için uygun ortam oluşturma, Pedagojik ve Androgojik eğitim, Pedagojide ve Androgojide öğrenme Özellikleri ve Engelleri, Hizmet İçi Eğitim, Halk Eğitimi, Grup Eğitimi, Sağlık Eğitimi İçin Program Geliştirme Adımları, Sağlık Eğitiminde Hazırlayıcı, Olanak Sağlayıcı ve Güçlendirici Faktörler, Eğitim Yöntemleri ve Eğitim Araçları.
Zorunlu Ders EBE4008 RUH SAĞLIĞI 2 0 3
Bu derste, psikiyatride temel kavramlar, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici ruh sağlığı hizmetleri, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, konsültasyon liyezon psikiyatrisi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem özellikleri ve dönemde sıklıkla görülen ruh sağlığı sorunları, çocuk ve ergen ruh sağlığı, psikiyatride tedavi uygulamaları psikoterapiler, EKT, farmakolojik ajanlar vb. konular yer alır.
Seçmeli Ders EBE4014 LİDERLİK 2 0 5
Liderlik Kavramı, Liderliğin Tarihçesi, Hemşirelikte Liderler, Liderlik Tipleri, Liderlik Tanımları, Liderlik Teorileri, Stilleri, Davranışları ve Özellikleri, Kişisel Liderlik Potansiyelini Değerlendirme, Kadın ve Liderlik, Bir Etkileme Süreci Olarak Liderlik, Liderlik ve Etkili Güç Kullanımı, Motive Etme, Rehberlik ve Güçlendirme, Güç Kaynakları, Örgütlerde Güç Kullanımı, Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısının Kadının Liderlik Davranışına Etkisi, Vizyona Dayalı Liderlik,Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi.
Seçmeli Ders EBE4016 ÖZEL DURUMLARDAKİ ÇOCUKLARIN BAKIMI 2 0 5
Dünyada ve ülkemizde çocukların sakat, hasta, teknolojiye bağımlı olmasına neden olan risk faktörleri ve bu hastalıkların neler olduğu, bu hastalıklarda tanı, tedavi ve bakım yöntemleri ile bu durumda bulunan çocukların evde ailesi tarafından nasıl bakılacağı, hastaneye yatma durumunda bakım süreci ve önleme yöntemleri işlenir.
Seçmeli Ders EBE4022 İNFERTİLİTE VE ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLER 2 0 5
Seçmeli Ders EBE4024 RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders EBE4026 FETUSA ETKİLİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders EBE4028 AKADEMİK YAZMA 2 0 5