Genel Bilgi


Genel Bilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1994 yılında kurulmuş ancak 2009-2010 yılında lisans, 2012 yılında yüksek lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Sosyoloji Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Lisans programında her yıl 65 öğrenci kabul edilir. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 2.00 ortalama elde etmeleri gerekir. Üniversitemizde çift anadal programlarından yararlanabilmeleri için not ortalamalarının 3.00 ve üzerinde olması beklenmektedir. Bölümümüz öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümleriyle, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümleriyle çift anadal programından ders almak ve başarmak kaydıyla eğitimlerini tamamlayabilirler.

Bölümümüz 2 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Sosyometri, Kurumlar Sosyolojisi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme ve Uygulamalı Sosyoloji olmak üzere 5 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Öğrenciler, ilk sene, psikolojiye, sosyal antropolojiye, felsefeye, siyasete bilimine ve sosyolojiye giriş, felsefe tarihi, sosyal psikoloji, bilim tarihi ve popüler kültür ve toplum gibi temel dersler yanında Türk dili, İngilizce ve İnkılap tarihi gibi genel zorunlu derslerle programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, klasik sosyoloji teorileri, Türkiye’nin toplumsal yapısı, çalışma sosyolojisi, kent sosyolojisi, din sosyolojisi, sosyal tabakalaşma, kurumlar sosyolojisi, sosyal değişme gibi kurumsal derslerin yanında hukuk sosyolojisi ve iktisat sosyolojisi, eğitim sosyolojisi ve öğrenme psikolojisi gibi sosyolojinin daha özel konularını öğrenirler. Üçüncü sınıfta yine çağdaş sosyoloji teorileri, suç sosyolojisi, aile sosyolojisi, demografya, klasik mantık ve Türk sosyoloji tarihi gibi kurumsal derslerin yanında kültür değişmeleri, sanat felsefesi ve psikoloji kuramları gibi daha özel konularda da uzmanlaşabilirler. Dördüncü sınıfta ise, derslerin çoğunluğu, öğrencilerin daha çok ilgi duydukları alanlarda çalışmasını sağmak için seçmelidir. Bu derslere, estetik, halk bilimi, sosyal çalışma, küreselleşme ve turizm sosyolojisi örnek olarak verilebilir. Derslere ek olarak, dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Sosyolog unvanıyla mezun olurlar.

Amaç ve Hedefler  

Amaçlar:

Orta dereceli okullara Felsefe Grubu öğretmeni yetiştirmek
Araştırmacı bilim insanı yetiştirmek
Araştırma şirketlerinde çalışacak araştırmacılar yetiştirmek
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak uzman sosyolog yetiştirmek

Hedefler:

Öncelikle Lisans seviyesinde, ardından lisansüstü seviyede kaliteli eğitim vermek
Öğrencilerin bilgiye erişme becerilerini geliştirmek
Öğrencilerin problem çözme yeteneğini geliştirmek
Eleştirel düşünme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek
Alanın bilgi ve becerilerine sahip, donanımlı sosyologlar yetiştirmek
Piyasa koşullarına ayak uydurabilecek donanıma sahip sosyologlar yetiştirmek
Öğrencilerin öğretmenlik formasyonu kazanmalarının sağlaması
Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere SOSYOLOJİ LİSANS DERECESİ verilecektir.

Sosyoloji lisans programı 240  AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, SOSYOLOJİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların TM-3 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.İletişim:   

Sosyoloji Bölümü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 24 43 

Web: http://web.ohu.edu.tr/fenedebiyatfakultesi/sosyoloji

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Sosyoloji Bölümü, öğrencilerinin sosyolojik olguları analitik düşünerek araştırabilen bireyler olabilecekleri yüksek kalitede bir program sunmak için kurulmuştur. Program öncelikli olarak; Suç Sosyolojisi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Aile Sosyolojisi, İşçi Ailesi ve Çalışma İlişkileri, Siyaset Sosyolojisi ve Göç ve Kalkınma Sosyolojisi alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere ilgili alanlarda temel ve seçmeli dersleri sunulmuştur.

Sosyoloji lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 31 – Sosyal ve Davranış Bilimler (Sosyoloji)

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Kategorisi (Profili): 64, Alt Kategorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 31 – Sosyal ve Davranış Bilimler (Sosyoloji)

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Program, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Sosyoloji Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler  

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Saha Çalışması
Grup Çalışması
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Rapor Yazma

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri  

Sosyoloji bölümü toplumun sorunlarıyla ilgili olduğu için, aile danışmanı sertifikasını alarak, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı il Müdürlüklerine bağlı aile danışma merkezlerinde çalışabilecek hem de özel aile danışma merkezleri açabilme ve buralarda “aile danışmanı” olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca ilgili öğretmenlik sertifikasını alarak milli eğitim bakanlığında veya özel okullar ve dershanelerde felsefe grubu öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre araştırma şirketlerinde, pazarlama ve sosyal projeler gibi pek çok alanda çalışabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

Sosyoloji Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

SınavYönetmelikleri, Değerlendirmeve Not Sistemi  

Sosyoloji programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Ödev Değerlendirme
Rapor Sunma
Bilgisayarla Sunum Yapma
Tez Sunma
Belge Sunma


Sınavlar:

Öğrencilerin SOSYOLOJİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikteders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir.Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsadiğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerininkatkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları  

Bir öğrencinin SOSYOLOJİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Ömer HALİSDEMİR  Üniversitesi Sosyoloji Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020