Genel Bilgi


Genel Bilgi


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında doktora, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz 5 Profesör, 4 Doçent ve 2 Doktor öğretim üyesi'nden oluşan akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından FP7, AB Erasmus+, TÜBİTAK ve NÜBAP destekli projeler yürütülmektedir.
Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Fizik, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında çevre mühendisliğine temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, mühendislik matematiği ve diferansiyel denklemler gibi mühendislik formasyon derslerine ek olarak meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta çevre mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Çevre Mühendisi unvanıyla mezun olurlar.
2005–2006 eğitim-öğretim yılı başında tam donanımlı modern binasına taşınan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, bilgisayar destekli derslikleri ve yeni laboratuar cihazları ile lisans ve lisansüstü öğrencilerini günümüz teknolojisine katkı sağlayacak yetkin Çevre Mühendisleri olarak yetiştirmektedir.

Amaç ve Hedefler


Amaç

Programımızın amacı, sürekli gelişme anlayışı ile gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalar ile mevcut çevresel sorunları çözebilecek, geleceğe ışık tutacak bilgi ve teknolojileri üretebilen ve bu birikimle verdiği lisans eğitimiyle ülkemizin karşılaştığı çevresel sorunları çözebilecek ve uluslararası çalışmalarda Türkiye’yi temsil edecek düzeyde iyi yetişmiş, kaliteli ve donanımlı çevre mühendisleri yetiştirmektir.

Hedef

Bölümümüzün başlıca hedefleri çevresel sorun ve gereksinimler ile ilgili analiz/sentez ve tasarım yapabilen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve geliştirebilen, uygulama, işletme ve yönetim becerisine sahip, ulusal ve uluslararası boyutta iş yapabilecek, ülke kalkınmasına katkı sağlayacak, iletişim kurmada başarılı, yaratıcılık ve özgüveni gelişmiş, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan kendini sürekli yenileyen Çevre Mühendisleri yetiştirmektir. Gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalarla; bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak, çevre mühendisliği ile ilgili konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler üretmek, bunları bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmaktır. 

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERECESİ verilecektir.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların MF-4 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.
Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.
Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.


Program Profili


Çevre Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere mesleki problemleri öngörme, çözme ve ilgili konularda uzmanlaşma becerilerini kazandırmak program profilini oluşturan ana etkenlerdir. 

Çevre Mühendisliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

 • ISCED Eğitim Alan Kodu: 52 - Mühendislik  
 • ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 8, Categorisi (Profili): 85, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi  
 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 52 - Mühendislik
 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.
Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Arazi Çalışması  
 • Laboratuar 
 • Okuma  
 • Ödev  
 • Proje Hazırlama  
 • Seminer  
 • Staj  
 • Teknik Gezi  
 • Web Tabanlı Öğrenme
  • Uygulama  
  • Yerinde Uygulama  
  • Mesleki Faaliyet  
  • Sosyal Faaliyet  
  • Tez Hazırlama  
  • Alan Çalışması  
  • Rapor Yazma


  Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri  • İnsan faaliyeti ile oluşan her türlü çevresel problemlerin çözümünden ve denetiminden sorumlu belediyeler, il özel idareleri, iller bankası, çevre ve şehircilik bakanlığı, orman ve su işleri bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında,  
  • Atık su, katı atık ve hava kirliliği oluşturan ve bu konularda çözüme ihtiyaç duyan çok çeşitli sanayi kuruluşlarında,  
  • Arıtma sistemleri üreten ve/veya bu alanda teknoloji geliştiren özel sektörlerde, arıtma teknolojisi kuruluşlarında, çeşitli alanlarda ve kademelerinde,  
  • Dünyanın karşı karşıya olduğu küresel ısınma, hava kirliliği, su kirliliği, katı atık kirliliği gibi pek çok çevre problemlerinin çözümü için geliştirilen çevre standartlarına uymakla yükümlü endüstri ve tarım sektörlerinde,  
  • Çeşitli sektörlerde iş güvenliği uzmanı, çevre görevlisi ve saha görevlisi gibi pozisyonlarda istihdam edilmektedir. 
  • Ayrıca, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

  Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler


  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

  • Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak  
  • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir  
  • 60 iş günü (16 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması 

  Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"


  Akademik İlerleme Olanakları  Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.


  Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme Not Sistemi


  ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

  • Ara Sınav  
  • Final Sınavı  
  • Telafi Sınavı  
  • Kısa Sınav  
  • Ödev Değerlendirme  
  • Rapor Sunma  
  • Bilgisayarla Sunum Yapma  
  • Tez Sunma
  • Belge Sunma 


  Sınavlar  Öğrencilerin, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.
  Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.
  Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
  Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
  Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az %40 ve en fazla %60 olur.
  Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.


  Değerlendirme  Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.
  Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.


  Mezuniyet Koşulları


  Bir öğrencinin ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

  • Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak  
  • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir  
  • 60 iş günü (16 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması 

  Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"


  Öğretim Türü


  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.


  İletişim


  Uluslararası İlişkiler Ofisi
  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
  Tel: 0 388 225 21 48
  Faks: 0 388 225 23 85

  E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
  Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

  Son Güncelleme Tarihi:10.08.2020