Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Ergoterapi Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bölümümüz akademik kadrosu 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Programda, lisans öğrencileri ilk yıl temel tıp bilimleri ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil gibi temel bilim derslerinin yanında Ergoterapi bölümüne ait dersler bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıfta Ergoterapi Bölümü’nün temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta bilgilerini uygulamak için farklı klinik bilimlerde stajlarını tamamlarlar. Dört yılın tüm sınavlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler Ergoterapist unvanıyla mezun olurlar.

Programdan mezun olan öğrenciler Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre gerekli koşulları sağlaması durumunda lisansüstü eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Ergoterapi Bölümü’nün amacı, kuramsal ve uygulamalı bilgileri sentezleyebilen, kişi merkezli ergoterapi değerlendirme ve müdahalelerini planlayıp uygulayabilen mesleki etik ve yetkinliğe sahip ergoterapistler yetiştirmektir. Ergoterapistler kişilerin anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırarak toplumsal katılımlarını sağlarken yaşam boyu öğrenme, klinik muhakeme etme, eleştirel düşünme ve interdisipliner çalışma becerisi ile kanıta dayalı uygulamalar da yapabilirler.

Hedef:

Ergoterapi alanında bilgi ve becerilerle, yaptığı bilimsel çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile ülkemizde ve Dünya’da tanınmasına destek olan, çalışacakları ortamda kritik düşünme ve interdisipliner çalışma becerisine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Ergoterapistler yetiştirmektir.

Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ERGOTERAPİ LİSANS DERECESİ verilecektir.

ERGOTERAPİ lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, ERGOTERAPİ bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (AYT) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (AYT)‘ndan başarılı olanların SAY puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Ergoterapi Bölümü, öğrencilerin hem uygulamalı hem de teorik derslere katılımlarını sağlamak  ve öğrencilerin yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak için kurulmuştur.

Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni gelişmelerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak temel ve klinik tıp bilimlerini, Ergoterapi prensiplerini ve okupasyon alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri bilgilerini hasta ve sağlıklı bireylerde probleme dayalı uygulama, yaratıcı ve birleştirici prensiplerle bütüncül ve multidisipliner çalışma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ergoterapi Bölümü lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır.

 

Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Ergoterapi Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Alan Çalışması
Rapor Yazma

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

 

Mezunlarımız devlet ve özel hastanelerde, üniversite hastaneleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, huzurevleri, bakımevleri, sağlıklı yaşam merkezleri, özel eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezlerinde ergoterapist olarak çalışabilirler. Ayrıca Türkiye ve yurtdışında üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilirler. Ülkemizde ergoterapistler için iş sorunu yoktur. 

 

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler

ERGOTERAPİ lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmesi için,

-Müfredatta bulunan zorunlu uygulamaları da içeren, zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirlenen minimum 240 AKTS’nin tamamlanması

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir 

· 20 iş günü (6 AKTS kredisi) boyunca Klinik Yaz Stajı-I uygulamasının tamamlanması 

· 20 iş günü (6 AKTS kredisi) boyunca Klinik Yaz Stajı-II uygulamasının tamamlanması 

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik ilerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ERGOTERAPİ bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi

ERGOTERAPİ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir 


· Ara Sınav

· Final Sınavı

· Telafi Sınavı

· Kısa Sınav

· Ödev Değerlendirme

· Rapor ve Belge Sunma

· Bilgisayarla Sunum Yapma

· Uygulama Sınavı

 

Sınavlar

Öğrencilerin, ERGOTERAPİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. 

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir. 

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır. 

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. 

Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az %40 ve en fazla %60 olur. 

 

Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. 

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin ERGOTERAPİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: 

-Müfredatta bulunan zorunlu uygulamaları da içeren, zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirlenen minimum 240 AKTS’nin tamamlanması

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir 

· 20 iş günü (6 AKTS kredisi) boyunca Klinik Yaz Stajı-I uygulamasının tamamlanması 

· 20 iş günü (6 AKTS kredisi) boyunca Klinik Yaz Stajı-II uygulamasının tamamlanması 

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ergoterapi Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

 

Son Güncelleme Tarihi:08.11.2023