Rektörümüzden, "Uzaktan Eğitime Geçiş İle İlgili" Öğrenci ve Personelimize Mektup

Değerli Öğrencilerimiz ve Mensuplarımız,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 26 Mart 2020 tarihli son açıklamasında 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nin uzaktan eğitim ve dijital eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine karar vermiştir. Üniversitemizin yetkili organları, teknik açıdan altyapı imkanlarımızı ve seçeneklerimizi değerlendirerek, Bahar Dönemine kalınan yerden başlayacak şekilde uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesini kararlaştırmışlardır.

Uzaktan eğitim yapılacak derslerin belirlenmesinde öğretim elemanlarımızın görüşlerine başvurulmuş, dersin uzaktan eğitim ile verilip verilemeyeceği temel prensibinden hareket edilerek teorik dersler ile teorik ve uygulaması uzaktan eğitime uygun olan derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi uygun görülmüştür. Uygulama dersleri ile teorik kısmının uygulamasından ayrılması mümkün olmayan derslerin ileride yoğunlaştırılmış olarak örgün eğitim şeklinde yapılması benimsenmiştir.

Uzaktan eğitimin örgün eğitimin yerine tam anlamıyla ikame edilemeyeceği, bilişim teknolojilerinden kaynaklı sorunların yaşanabileceğinin farkındayız. Ancak bu olağan dışı dönemde derslerimizin örgün eğitim olarak verilmesinin imkansızlaştığının sizler de farkındasınızdır. Eğitim-Öğretim hayatımızın aksamadan sürmesi için uzaktan eğitim bir tercih değil, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Akademik Takvimin Güncellenmesi

Bu kısa açıklamalardan hareketle üniversitemizde birbirini tamamlayan iki yeni akademik takvim uygulamasına geçilecektir. Birincisi,13 Mart’ta üç hafta ara verilen Bahar Döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanacak olan kısmını kapsamakta ve “Yeni Akademik Takvim” olarak adlandırılarak, 6 Nisan 2020’de başlayıp 5 Haziran 2020’de tamamlanacaktır.

İkincisi, ders içeriği teorik ve uygulaması birbirinden ayrılamayan veya sadece uygulamadan oluşan ve uzaktan eğitim imkanlarıyla tamamlanması mümkün olmayan derslerimiz için, Koronavirüs salgını geçtikten sonra örgün eğitim şeklinde yapılması planlanan “Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim” olarak adlandırılarak yapılacak olup belirsizlikler yüzünden takvimin başlangıç tarihi, süresi ve yoğunluğu ile ilgili bir öngörüde bulunabilmemiz şu an için mümkün görünmemektedir.

Anadolu Üniversitesi ile İşbirliği Yapılması

Uzaktan eğitim için Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilmiş olan Öğrenme Yönetim Sisteminin (MERGEN) (https://mergen.btk.gov.tr ) kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu tercihimizde Anadolu Üniversitesinin birikiminden yararlanma ve verilerimizin güvenliğini koruma etkili olmuştur. Uzaktan eğitim teknik altyapılarının ve veri depolama işlemlerinin yurtdışı kaynaklı olması, veri güvenliği konusunun da dikkate alınmasını gerektirmiştir. Anadolu Üniversitesi, sahip olduğu uzaktan eğitim teknik altyapısını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile işbirliği içinde üniversitemize de açmıştır.

Bu süreçteki Üniversitemize verdikleri destek ve gösterdikleri yakın işbirliğinden dolayı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı’nın şahsında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Uzaktan Eğitim için Asgari Ölçütlerin Belirlenmesi

Üniversite Senatomuz, öğretim elemanlarımızın Bahar Döneminde (Yeni Akademik Takvimde) uzaktan eğitim ile verecekleri derslerin materyalleri ve bu materyallerde olması gereken asgari koşullar ile bu materyallerin öğrencilerimize ulaştırılma yöntemleriyle ilgili seçenekleri belirlenmiş ve öğretim elemanlarımıza duyurulmuştur. Öğretim elemanlarımızın büyük çoğunluğu uzaktan eğitimde asenkron (eş zamansız / canlı olmayan) yöntemi tercih etmişlerdir. Sınırlı sayıda öğretim elemanımız ise, derslerini senkron (eş zamanlı /canlı) olarak yürüteceklerdir.

Senkron (canlı olarak) yapılacak derslere ilişkin ders programı (hangi gün ve saatte yapılacağı) ayrıca Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü web sayfasında (https://www.ohu.edu.tr/uzaktanegitim) yayınlanacaktır.

Öğrencilerimizden beklentimiz, 6 Nisan’da uzaktan eğitim için MERGEN’in (Öğrenme Yönetim Sisteminin) açılması durumunda birden ani yüklenme yapmamasıdır. Öğretim elemanlarımız, derslerinize ilişkin olarak hazırladıkları ders materyallerini MERGEN’e peyderpey yükleyecek olup, bu materyalleri öğrencilerimiz günün her saatinde istedikleri zaman erişebileceklerdir.

Üniversitemiz öğretim elemanları ile öğrencilerimizi bir araya getirecek olan Öğrenme Yönetim Sistemi (MERGEN), öğretim elemanlarımızın farklı dosya türlerini (PDF, PPT (Sesli/Sessiz), DOC, MP4, Video) paylaşmasına ve öğrencilerimizin de derslerine ilişkin materyallerine istedikleri zaman erişebilmesine imkan sağlamaktadır. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim koordinatörlüğü web sayfasında (https://www.ohu.edu.tr/uzaktanegitim) farklı türlerde ders materyallerin hazırlanmasına ilişkin rehberler ve bilgilendirmeler yer almakta ve sürekli güncellenmektedir. Öğretim elemanlarımızın derslerin öğrenme kazanımları ve programların yeterliliklerine hassasiyet göstererek ders materyallerinin hazırlanması konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.

Öğrencilerimizin ve personelimizin dikkat etmesi gereken önemli bir husus ise, Bahar Döneminde alınan ve OGRİS’te ders kaydı yaptırdığınız tüm dersler MERGEN’de yer almayabilir. Bu konudaki yaklaşımımız için, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünün hazırlamış olduğu Uzaktan Eğitim İş Akış Rehberi’nin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Ayrıca öğrencisi olduğunuz Fakülte / Konservatuvar / Enstitü / Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu web sayfalarında hangi derslerin “Yeni Akademik Takvim” kapsamında uzaktan verileceğine, hangi derslerin “Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim” kapsamında ileride örgün olarak yürütüleceği ve hangi derslerin (Bitirme Tezi, Yeterlik, Seminer, Tek Ders ve Ek Sınav Şubeleri, Uzmanlık Alan Dersi, Tez Çalışması ve Staj) öğretim elemanının tercih ettiği bir iletişim yoluyla yapılacağına dair duyuruları yakından takip ederek yapılacak yönlendirmelere göre hareket etmenizi bekliyoruz.

Sınav Yapılmasına İlişkin Belirsizliğin Sürmesi

Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağıdır. Öncelikli amacımız, bir an önce uzaktan eğitime başlanması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesidir. Sınavların nasıl yapılacağına ilişkin değerlendirmelerimiz sürmekte ve bu konuda alternatiflerimiz ile iyi örneklerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu konudaki değerlendirmelerin yetkili kurullarımızda tartışılması ve yol haritasının belirlenmesi gerçekleştiği zaman sizlerle ivedilikle paylaşılacaktır.

Bilgi Kirliliğine Dikkat Edilmesi

Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin uzaktan eğitimle derslerini sürdürdüğü bu olağan dışı dönemde bilişim ve bilgi güvenliği çok daha fazla önem kazanmıştır. Üniversite yönetimi olarak bu konuda her türlü önlemi almakta ve gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Paydaşlarımızın da süreç hakkında bilgi ihtiyacı veya önerileri olduğu durumlarda doğrudan Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğümüzle veya akademik birimlerimizdeki Uzaktan Eğitim Takımı ile iletişim kurmaları, taleplerini bu birimlere iletmeleri; bilgi kaynağı doğrulanmamış hatalı veya yanıltıcı olabilecek bilgilere itibar etmemeleri ve yaymamaları önem arz etmektedir.

Evde kalıyoruz ve Sağlımızı Koruyoruz

İçinden geçtiğimiz bu olağan dışı dönemde en büyük çabamız hepimizin öncelikle sağlıklı kalması ve tüm zorluklara rağmen eğitim-öğretim süreçlerimizi mümkün olduğunca zarar görmeden sürdürebilmektir. Bu bağlamda öğrenci ve mensuplarımızın; bu anlayışla süreçlere destek vermesi, yapıcı öneri ve değerlendirmelerini iletmeleri bizler için önemli ve değerlidir. Anlık ve mümkün olduğu kadar hızlı adaptasyon gerektiren bu dönemde, eğitim-öğretim süreçlerimizle ilgili olabilecek tüm gelişmeleri ve iyileştirme alternatiflerini yakından takip etmekte ve sizlerle sürekli paylaşmaktayız.

Bu zorlu dönemde özveriyle tüm imkânlarını kullanarak eğitim-öğretim süreçlerimizin sağlıklı bir şekilde devam etmesine destek veren tüm birim, mensup ve öğrencilerimize teşekkür ederim.


Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Muhsin KAR