UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞ İLE İLGİLİ DUYURU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim şeklinde sürdürebileceklerini bildirmesinin ardından üniversitemiz de uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıklara hızla başlanmıştır.

Üniversitemiz Senatosu YÖK’ün kararı doğrultusunda örgün öğretime ara verilmesi ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılıyla sınırlı olmak üzere uzaktan eğitime geçiş ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.

Uzaktan Eğitime Geçiş Kabul Edildi

 

·   Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmak üzere Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesine ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının gerekli hazırlıkları ivedililikle yapmasına,

·    Üniversitemiz Koronavirüsü Önlemlerini Değerlendirme ve Bilgilendirme Komisyonunun 18.03.2020 tarihli ve 2 sayılı kararı doğrultusunda Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına karar verilmiştir.

 

Uzaktan Eğitim Uygulamasına Geçiş İlkeleri Belirlendi

 

·    2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmak üzere, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde yürütülebilmesi için;

1.     Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm programlarda yürütülen derslerin uzaktan eğitim şeklinde yürütülerek tamamlanması,

2.     Uzaktan eğitim faaliyetlerinin teorik derslerle sınırlı olması, uygulaması teorik kısmıyla birlikte uzaktan eğitimle verilmesi dersin öğretim elemanı tarafından uygun görülmesi halinde bu derslerin de uzaktan eğitim şeklinde verilmesi, teori ve uygulama kısmı birbirinden ayrılması mümkün olmayan derslerin uygulamalı ders kategorisinde değerlendirilmesi,

3.     Uygulama dersleri ve teori ile uygulaması birbirinden ayrılması mümkün olmayan derslerin ise daha sonra belirlenecek takvime göre yoğunlaştırılmış bir şekilde örgün eğitim olarak yapılması,

4.     Her bir dersin/şubenin uzaktan eğitiminin de örgün eğitiminden sorumlu olan öğretim elemanı tarafından yürütülmesi ve aynı dersin birden fazla şubede verilmesi durumunda ders materyallerinin her bir şube için ayrı ayrı Öğrenme Yönetim Sistemine yüklenmesi,

5.     Öğretim elemanlarının derslerini uzaktan eğitim ile yaparken gönüllülük esasına bağlı olarak senkron (eş zamanlı) veya asenkron (eş zamansız) olarak yürütebilmesi,

6.     Senkron (eş zamanlı) olarak yürütülecek derslerin saatinin ilgili öğretim elemanı ile Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünün koordinasyonunda belirlenmesi,

7.     Enstitü sınavlarının (tez savunması ve yeterlilik vb.) senkron (eş zamanlı) olarak yapılması ve sınav ortamlarının her bir tez bazında nasıl yapılacağına ilişkin kararın ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılması ve belirlenen yöntemin ölçülebilir denetlenebilir olması ve kayıt altına alınarak saklanması,

8.     Öğretim elemanlarının hazırladıkları ders materyallerini Üniversitenin yönlendireceği Öğrenme Yönetim Sistemine ve/veya bireysel olarak tercih edecekleri dosya depolama sistemlerine (Google Drive, Dropbox ve youtube vs) ve/veya üniversitemizin dosya paylaşım sistemine (bulut) yüklemesi,

9.     Asenkron (eş zamansız) derslerde ders materyallerinin Öğrenme Yönetim Sistemine haftalık olarak yüklenmesi ve yükleme işleminin dersin örgün öğretim ders programından en az bir gün önce sağlanması,

10.    Öğrenme Yönetim Sistemi ya da dosya paylaşım sistemlerinden birine yüklenen haftalık ders materyallerinin Bahar Dönemi tamamlanıncaya kadar öğrencilerin erişimine açık olması için dosya paylaşım sistemlerde kalmasının sağlanması ve tercih edilen dosya paylaşım sistemindeki alanın dolması durumunda alternatif dosya paylaşım sistemlerinin tercih edilmesi,

11.    Ön lisans ve lisans programlarında uzaktan eğitim için geçerli ders materyallerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi ve materyallerin içeriklerinin oluşturulmasında bunların birlikte kullanılması;

a.     Video dosyası,

b.     Slayt Sunumu (sesli/sessiz),

c.     Ses dosyası,

d.     PDF veya DOC dosyası,

12.    Senkron (canlı) derslerin ara verilerek yapılabilmesi ve yapılan senkron (canlı) derslerin Öğrenme Yönetim Sistemine kaydedilerek öğrencilerin asenkron (eş zamansız) erişimine açık olmasının sağlanması,

13.    Öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımı Öğrenme Yönetim Sistemi Log kayıtları ile takip edilmesi,

14.    Akademik birimlerin Fakülte/Konservatuvar/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulları ders içerikleriyle ilgili olarak Senato tarafından belirlenen asgari koşulların ruhuna aykırı olmayacak şekilde verilen eğitimin niteliğine bağlı olarak ek ölçütler belirlemede yetkili olması,

15.    Ders materyalleri ve içerikleri hazırlanırken asgari koşulların sağlanmasında dosya boyutunun büyük olması durumunda parça parça kaydedilmesi,

16.    Tıp Fakültesi için uzaktan eğitim faaliyetlerinin Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) aracılığıyla yapılması ve Ders Kurullarında yer alan derslerin uzaktan eğitim ders içeriklerinin kapsamının yukarıda belirlenen ders materyalleri, içerikleri ve sürelerine ilişkin ölçütleri sağlaması,

17.    Lisansüstü programları için uzaktan eğitim ders materyallerinin özellikleri ve süresinin öğretim üyesi tarafından belirlenmesi,

18.    Uzaktan eğitimle verilecek derslerin sınavlarının nasıl yapılacağı konusunun süreç içerisinde kararlaştırılması,

19.    Uzaktan eğitim faaliyetlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm akademik birimlerdeki süreçlerin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koodinatörlüğü tarafından hazırlanacak Uzaktan Eğitim İş Akışı Rehberi dikkate alınarak yürütülmesi,

20.    Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü’nün uzaktan eğitim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için bir web sayfası oluşturması ve öğretim elemanları ile öğrencilere yardımcı olacak yönlendirici materyalleri, iş akışını, formları ve rehberleri hazırlaması,

21.    Uzaktan eğitim için teknik altyapının tamamlanmasını takip eden hafta başında eğitime başlanması ve uzaktan eğitime başlanma tarihinin belirlenmesi hususunda Rektöre yetki verilmesi,

22.    Uzaktan eğitim kapsamına alınamayan uygulama derslerinin (teorik ve uygulama veya uygulama) nasıl yapılacağı konusunun süreç içerisinde kararlaştırılması,

23.    Uzaktan eğitim için kullanılan ders materyallerinin öğrenciler tarafından farklı platformlarda kullanılması hususunda doğacak her türlü yasal sorumluluğun öğretim elemanında olduğuna ilişkin Telif Hakkı Rıza Formunun doldurulması,

24.    Uzaktan eğitim için kullanılan ders materyallerinin içeriğinin öğretim elemanı tarafından hazırlanması ve içerikle ilgili materyal konusunda doğacak her türlü yasal sorumluluğun öğretim elemanında olması,

25.    Öğrencilerin örgün eğitimde kullandıkları ders kitaplarının veya materyallerinin yanlarında olmaması durumunu dikkate alarak, uzaktan eğitimde hazırlanacak ders materyallerinde mümkün ise açık erişime açık (Yükseköğretim Kurumları Dersleri vb) kaynakların tercih edilmesi,   

26.    Uzaktan eğitim materyallerinin öğrenme kazanımları ve program yeterliliklerini sağlayacak şekilde hazırlanması,

27.    Uzaktan eğitimin uygulamasında karşılaşılacak aksaklıkların etkin ve hızlı çözümü için Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğüne yetki verilmesi kabul edilmiştir.

Değişim Öğrencilerinin İntibakı Sağlandı

       Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Mart 2020 tarihli 1 sıra nolu Koronavirüs (COVİD-19) Bilgilendirme Notu 10. Maddesi uyarınca ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansının 23.03.2020 tarihli yayınladığı Yükseköğretim Değişim Programlarında bulunup ülkemize dönüş yapan öğrencilerimize yönelik Sıkça Sorulan Sorulara ilişkin yaptığı resmi açıklamaya istinaden, öğrencilerimizin Bahar Yarıyılında “Mücbir Sebep” kapsamında dönüşlerinin onaylanması ve öğrencilerimizin mağdur edilmemeleri için; geç ders kayıt hakkı verilmesi ve ders intibak imkânı sağlanması, yurtdışında bulundukları süre içerisinde kaçırdıkları alamadıkları sınav ve quizlere yeniden alınabilmeleri, yurtdışında bulundukları süre içerisinde devam zorunluluklarını dönüş tarihlerine kadar tamamlamış sayılmaları ve devam-devamsızlık konularında dezavantajlı duruma düşmemeleri, on-line eğitim olanaklarından kendi üniversitelerinde faydalanmalarının kabulüne karar verilmiştir.

 

Yaz Okulu İptal Edildi

 

          Uzaktan eğitime geçiş ve uygulama derslerinin ileri bir tarihte yoğunlaştırılmış olarak örgün öğretim şeklinde verilmesinin oluşturduğu yoğunluk ve takvim sıkışıklığı nedeniyle 2019-2020 Eğtim-Öğretim Yılı Yaz Okulu yapılamayacaktır

 

            Tüm personelimize ve öğrencilerimize önemle duyurulur.