YÖKAK Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülmekte olan İzleme Programı kapsamında 2020 yılında değerlendirilmesi gerçekleştirilen Üniversiteler ile bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Üniversitemizi temsilen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar katıldı.

Toplantıda, izleme programı kapsamında hazırlanan izleme raporlarınının analiz edildiği değerlendirme raporu da katılımcılar ile paylaşıldı.

Dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yükseköğretim kurumlarındaki kalite odaklı gelişim ve ulusal kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeyinin değerlendirilmesini amaçlayan İzleme Programının temel değerlendirme kapsamını, kurumun dış değerlendirmesi sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporları’nda (KGBR) ortaya çıkan “gelişmeye açık yanlar” oluşturuyor. Ayrıca KGBR’de ortaya çıkan kurumun güçlü yanlarının sürdürülebilir olup olmadığı da yine İzleme Programı kapsamında değerlendiriliyor.

YÖKAK tarafından oluşturulan üç kişilik değerlendirme takımları aracılığıyla yürütülen İzleme Programı değerlendirme takımlarında gözlemci sıfatıyla YÖKAK üyeleri, danışmanları ve uzmanları yer alıyor.

İzleme programı ön hazırlık, saha ziyareti, izleme raporu ile onaylanma ve yayımdan oluşan dört aşamadan meydana gelmektedir. Ön hazırlık sürecinde değerlendirme takımı tarafından değerlendirilecek kuruma ilişkin iç değerlendirme raporları, kurumsal geri bildirim raporu ve diğer ilgili belgeler incelenirken Saha ziyareti sürecinde değerlendirme takımı tarafından kuruma bir günlük ziyaret yapılmaktadır. İzleme Raporları, ön hazırlık ve saha ziyareti aşamalarını tamamlayan takımlar tarafından hazırlanarak YÖKAK’a iletilmekte ve YÖKAK tarafından onaylanarak web sayfasında yayımlanmaktadır.

2020 yılı İzleme Raporları yükseköğretim kurumlarında, KGBR’de yer alan gelişmeye açık alanlara ilişkin kurumda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları, gelişmeye açık alanlara ilişkin gerçekleştirilemeyen iyileştirmelerin nedenleri, KGBR’de yer alan güçlü yanlara ilişkin sürdürülebilirliğin sağlanıp sağlanmadığı, KGBR’de yer alan hususlar haricinde izleme takımının izlenimleri ve uzaktan eğitim çalışmaları gibi hususları değerlendirecek şekilde hazırlanıyor.

Değerlendirmenin ilk basamağında, izleme programına dahil olan kurumların 2016 - 2017 yılları arasında değerlendirilmiş olmaları dolayısıyla bu yıllara ait KGBR’lerin incelenmesiyle oluşturulmuş Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporları analiz edilerek ulusal kalite güvence sistemindeki iyileşmeye açık ve güçlü alanlar programda gözlemci olarak görev almış YÖKAK uzmanları tarafından analiz edilmiştir. İyileşmeye açık alanlardaki gelişim düzeyi, güçlü yönler ile bu güçlü yönlerin sürdürülebilirliği ve iyi uygulama örneği olma durumu ve uzaktan eğitim çalışmalarının olgunluk düzeyleri, standardize olan bir ölçme aracı kullanılarak analiz edilmektedir.

2016 ve 2017 yıllarına ait KGBR’lerde genel olarak bulunan ve 2017 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durumu Raporu’nda yer alan iyileşmeye açık alanlar: İç kalite güvencesi sisteminde PUKÖ çevrimlerinin kapatılması (özellikle K ve Ö), Entegre Bilgi Yönetim Sistemi, kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi, kalite güvencesi sistemine paydaş katılımı, programların izlenmesi ve güncellenmesi, program akreditasyonunun desteklenmesi, mezun izleme sistemi, araştırma çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesi ile toplumsal katkı çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesidir.

Hazırlanan değerlendirmeler sonucunda kurumlar ile ilgili olarak, iç kalite güvencesi sisteminde PUKÖ çevrimlerinin kapatılmasına ilişkin kurumların %14’ünde, Entegre Bilgi Yönetim Sistemlerinin oluşturulmasına yönelik kurumların %27’sinde, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesine ilişkin kurumların %22’sinde, kalite güvencesi sistemine paydaş katılımına ilişkin kurumların %23’ünde, programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin kurumların %15’inde, program akreditasyonunun desteklenmesine ilişkin kurumların %38’inde, mezun izleme sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin kurumların %13’ünde, araştırma çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesine ilişkin kurumların %24’ünde, toplumsal katkı çıktılarının izlenmesi ve süreçlerin yönetilmesine ilişkin kurumların %11’inde KGBR’de önerildiği şekilde iyileştirmeler yapıldığı saptanmıştır.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kalite çalışmalarına ağırlık verdiğini vurgulayarak Üniversitemizde fiziki ortamda gerçekleştirilen iş süreçlerinin elektronik ortama sağlıklı bir şekilde aktarılma noktasında dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Uzaktan eğitim sürecinde de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri ile herhangi olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadığının da altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, kalite ve uzaktan eğitim konularında Üniversitemizin çağın gerektirdiği yetkinliklere haiz olduğunu aktardı.