Program Çıktıları


 1. İktisat teorisindeki bilgileri ekonomi açısından tanımlar
 2. Teorik bilgilerin analizinde matematiksel yöntemleri kullanır
 3. Teorik bilgilerin oluşumundaki tarihsel koşulları tespit eder
 4. Ekonomik hayata ilişkin sorunları teorik bütünsellik içinde çözümler
 5. İktisat politikasında kullanılacak araçları tanımlar
 6. İktisat teorisindeki bilgilerini gündelik hayattaki durumlarla birleştirir
 7. Farklı iktisat politikası yaklaşımlarını farklı durumlara göre ayırt eder
 8. Ekonomik hayatın karmaşık problemlerini çözer
 9. Ekonomik hayattaki süreçleri analiz eder
 10. İktisat politikasındaki politika araçlarını kullanır
 11. İktisat politikasına yönelik araştırma ve bunlara dayalı çözüm önerileri geliştirir
 12. Ekonometrik modeller tasarlar
 13. Nitel ya da nicel verileri toplar, sonuçları analiz eder ve sonuçları yorumlar
 14. İktisat ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak veya bir takım üyesi olarak yürütür
 15. İktisat problemlerinin çözüm aşamalarına öncülük eder
 16. İktisat alanındaki gelişmeleri ve bilimsel yayınları takip eder
 17. İktisat politikalarına yönelik öğrenim gereksinimlerini karşılayabileceği kaynaklara erişir
 18. İktisat bilimindeki terim ve sembolleri kullanarak doküman oluşturur
 19. Araştırmalarında literatüre özgün katkılar sunar
 20. Mesleki faaliyetlerinde meslek kuruluşları ile etkili iletişim kurar
 21. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 22. Mesleki etik ve sorumluluklar ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir
 23. Hayat boyu öğrenme isteği, yeteneği ve eğilimine sahiptir

Son Güncelleme Tarihi:24.07.2020