Genel Bilgi

Genel Bilgiler
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kuruluş aşamasında da Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan İktisat Bölümü 1992 Bahar döneminde ilk mezunlarını vermiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 1994 yılında ilk yüksek lisans öğrencilerini almıştır.

İktisat Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bölümümüz 2 Profesör, 5 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi,1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi'nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ve İktisat Tarihi olmak üzere 4 Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Temel Bilgisayar, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ortak zorunlu derslerle birlikte, İşletme Bilimine Giriş, Muhasebe, İşletme ve Ekonomi Matematiği, Genel İktisat , Hukukun Temel Kavramları, Davranış Bilimleri ve İktisat Sosyolojisi gibi bölümün uzmanlık alanına temel oluşturacak içerikte olan konuları öğrenirler. İkinci sınıfta, Kamu Maliyesi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Türk iktisat Tarihi, Maliye Politikası, Çalışma Ekonomisi, İstatistik, Pazarlama İlkeleri meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta İktisat Uzmanlık alanının temellerini ve her yarıyılda iki seçmeli ders olmak üzere seçtikleri dört seçmeli ders ile ilgi alanlarına göre uzmanlıklarını geliştiren öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan İktisatçı unvanıyla mezun olurlar.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez kampus alanında tam donanımlı modern binasına taşınan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, bilgisayar ve projeksiyon destekli derslikleri ve bilgisayar laboratuvarları ile, düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirmektedir.
Amaç ve Hedefler

Temel İktisat Uzmanlık alanı bilgilerini Kamu ve Özel sektörün farklı kademelerinde uygulamaya aktararak kaliteli ürün ve hizmet sunumuna öncülük eden ve bilimsel yönetim becerisine sahip uzman personel yetiştirmektir. Bölümümüzün başlıca hedefleri ulusal düzeyde yapılan sınavlarda başarı sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak, girişimci ruhlu, kendine güvenen, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, çalışacakları ortamlarda bilimsel düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi ve sorunlara özgün çözümler üretebilen mezunlar yetiştirerek, mezunlarının istihdamını artırmak, ulusal ve uluslararası teşvikli projeler üretmek. İndeksli dergilerde yayınlar üretmek ve kitap yazmaktır.

Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İKTİSATÇI LİSANS DERECESİ verilecektir.

İKTİSAT lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


Kabul Koşulları
Türk öğrenciler, İKTİSAT bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların TM-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.


İletişim
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkiler ile uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili
İktisat Bölümü mezun öğrencilerinin, Kamu ve Özel sektörün hizmet, turizm ve sanayi sektöründe tercih edilen elemanlar olarak yetişmelerini sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve kaliteli ürün ve hizmet tüketilmesinin sonucunda yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamak görevi ile birlikte; serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanı ile serbest meslek sahibi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilen bireyler yetiştirme görevi bulunmaktadır.

İktisat lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:


 • ISCED Eğitim Alan Kodu: 310 – Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimi 
 • ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi 
 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 314 –İktisat 
 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi 
Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. İktisat Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Laboratuvar
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Tez Hazırlama
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma


Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, hizmet, turizm ve sanayi sektöründe tercih edilen elemanlar oldukları gibi serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanı ile serbest meslek sahibi de olabilmektedirler. Mezunlarımız Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler ve kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre muhasebe, pazar araştırması, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler, planlama, yönetim ve denetim gibi birçok alanda çalışabilirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilecekleri gibi, müfettiş, kontrolör, denetmen, uzman v.b. kariyer görevlere de atanabilmekte veya memur olarak çalışabilmektedirler. Gerekli koşulları taşıyan öğrencilerimiz idari yargı hakimliği sınavlarına da girebilmekte ÖSYM'ce yapılan yazılı, Adalet Bakanlığınca yapılan mülakat sınavını başarmaları durumunda idari hakim olarak görev alabilmektedirler. Mezunlarımız kendilerini yetiştirebildiği ve öğrenebildiği orandaki bilgisayar becerileri ile de çeşitli kurumlarda bilgisayar tabanlı çalışmalar yapabilmektedir. Mezunlarımız çeşitli bilimsel araştırma yapan kurumlarda istihdam edilmekte, proje üretebilmekte, akademisyen olabilmektedir. Bölümümüzde yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalar yapılmakta ve isteyen kurumlara eğitim semineri hizmetleri verilebilmektedir.

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler
İKTİSAT Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"


Akademik ilerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İKTİSAT bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.


Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi

İKTİSAT programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir


 • Ara Sınav
 • Final Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Kısa Sınav
 • Ödev Değerlendirme
 • Rapor Sunma
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Tez Sunma
 • Belge Sunma

Sınavlar
Öğrencilerin, İKTİSAT programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, dersi yürüten öğretim üyesinin uygun gördüğü durumlarda bir ödev ve kısa sınav içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve /veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.


Değerlendirme
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.


Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin İKTİSAT programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"


Öğretim Türü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisat Lisans programı, sınıf ve laboratuvar ortamında, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.


Son Güncelleme Tarihi:23.07.2020