Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ - RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders RTS1001 İLETİŞİME GİRİŞ 3 0 5
Kaynak, ileti, kanal, araç, alıcı, geri bildirim, gürültü ve bağlam gibi temel iletişim sürecinin kavramlarına, iletişim bilimine yönelik yaklaşımlara ve iletişim teorilerine değinilerek, kişiler arası iletişime giriş yapılmaktadır.
Zorunlu Ders RTS1003 SANAT TARİHİ 3 0 4
Bu ders öğrencilere sanatın temel kavramlarını ve sanat tarihinin temel uğraklarını öğretme ve Batı-merkezli sanat tarihi yaklaşımını çoğul okumalara açma.
Zorunlu Ders RTS1005 SİNEMAYA GİRİŞ 2 1 5
Film ve televizyon yapım aşamaları, yapım ekibi, sinema ve televizyon üretiminin teknik ve estetik özellikleri, anlatım ögeleri, film kamerası ve video kamerasının özellikleri, çekim kuralları, kamera hareketleri, ışık ekipmanları, aydınlatmanın 5 temel özelliği, kurgu/montaj, temel düzeyde senaryo yazımı.
Zorunlu Ders RTS1007 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3 0 4
Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, uygulama alanı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan bilimler, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler; sistemin kurulmasında sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zeka, kişilik ve benlik, tutumlar ve ön yargı, bireylerarası iletişim, uyum sorunları ve savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları, motivasyon, stresle başa çıkma ve davranış bilimlerinde liderlik konuları dersin alanıdır.
Zorunlu Ders RTS1009 TEMEL HUKUK 2 0 2
Hukuk, hukuki yaptırımlar, hukukun kaynakları, hukukun kolları, haklar, hakların edinilmesi ve kaybedilmesi, hakların kullanılmasını düzenleyen kurallar, gerçek ve tüzel kişilik, hukuksal ilişkiler, işlemleri olaylar, sosyal kurallar ve hukuk kuralları gibi konularda genel bilgiler verilmektedir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders RTS1002 İLETİŞİM TARİHİ 3 0 4
Tarih kavramı, bilgi, haberleşme, sözlü ve yazılı kültür, kitle iletişim araçları ve medya kavramları üzerinde durulmakta, bunlarla ilgili olay ve olgular tarihsel ve toplumsal bağlamları etrafından değerlendirilmektedir.
Zorunlu Ders RTS1004 RADYO VE TELEVİZYONA GİRİŞ 3 0 4
Bu ders öğrencilere radyo ve televizyon alanında kullanılan mekân, donanım ve aygıtsal sistemlerin teknik altyapılarının öğretimine yöneliktir.
Zorunlu Ders RTS1006 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 2 1 5
Stüdyo donanımının, makine ve ekipmanların tanıtımı, ışık (yönleri, türleri) ve kompozisyon, dijital görüntü işleme, proje briefleri, çekim teknikleri konularına değinilerek prodüksiyon aşamasına kadar reklam çalışmalarına odaklı fotoğrafçılıkla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Zorunlu Ders RTS1008 DÜNYA SİNEMA TARİHİ 3 0 4
Bu ders, sinemanın kitle iletişim aracı, endüstri ve sanat olarak gelişimi; akımlar ve ekoller yaratıcıları ile birlikte dönemin toplumsal-kültürel bağlam bütünlüğü içinde anlatılmasına yöneliktir
Zorunlu Ders RTS1010 SOSYOLOJİ 2 0 2
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Zorunlu Ders RTS1012 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2 0 4
Eflatun ve Aristo dönemi ile başlayıp, egemen devlet anlayışı (Machiavelli, Hobbes vs.), anayasal hükümet (Locke), demokrasi kavramı ( Rousseau, Tocqueville) siyasi düşünce tarihinin önemli isim ve kavramları üzerinden dönem içerisinde tartışmalar yürütülecektir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RTS2001 SİNEMATOGRAFİ 3 0 5
Ders, görüntüyü oluşturan çerçeve, kompozisyon, derinlik, perspektif, aydınlatma, ışığın özellikleri, renk, renk ısısı, kameralar, objektifler, kamera açıları, çekim ölçekleri, kamera hareketleri, çekim/gösterim hızları, özel efektler gibi temel kavramlar ile bir uzmanlık alanı olan görüntü yönetmenliğinin uygulamalı öğretimini içermektedir.
Zorunlu Ders RTS2003 KAMERA VE IŞIK TEKNİKLERİ 2 2 6
Bu ders kapsamında kamera kullanımı, temel kamera ayarları, kamera hareketleri ve anlamları, aydınlatma, aydınlatmanın teknik ve psikolojik yansımaları, temel aydınlatma teknikleri ve ışık donanımları gibi temel konular ele alınacaktır.
Zorunlu Ders RTS2005 GRAFİK TASARIM 1 2 6
Grafik tasarımdaki temel tasarım ilkeler, grafik ürünlere ait teorik bilgi ve grafik ürünlere ait tasarım çözümlemeleri, kurum ya da kişinin görsel kimlik tasarımına ait ürünleri, bütünü oluşturan ve tanımlayan parçalar.
Zorunlu Ders RTS2007 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 4
Bu derste bilimsel araştırma süreci (sorun belirleme, kavramsallaştırma, operasyonelleştirme, veri toplama, veri analizi, yorumlama ve rapor yazma) ve belli başlı araştırma yöntemleri (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, vd.) incelenmektedir. Dersin temel amacı, istatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir. Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.
Zorunlu Ders RTS2009 İLETİŞİM KURAMLARI 3 0 4
Kitle iletişim kavram, süreç ve kuramları çerçevesinde kitle iletişim araçlarının toplumsal etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Zorunlu Ders RTS2011 SİNEMADA TÜRLER 2 0 5
Bu ders sinemanın başlangıcından itibaren tanımlanmasında kullanılan temel kavramlardan olan tür kavramının ve sinemadaki farklı türlerin anlatımına yöneliktir. Tür Kavramı ve özellikleri; Macera Sineması; Western Sineması; Korku Sineması, Bilimkurgu Sineması; Polisiye Sinema; Melodram Sineması; Komedi Sineması
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RTS2002 SİNEMA VE TELEVİZYONDA YAPIM TEKNİKLERİ 2 1 5
Bu ders televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan teknolojilerin öğretimine yöneliktir. Görüntü ve ses kabloları, kameranın çalışma prensipleri, tripod, görüntüleme ve çerçeveleme kuralları, aydınlatma gereçleri ve uygulamaları, kamera uygulamaları.
Zorunlu Ders RTS2004 KURGU 1 2 6
Bu ders öğrencilere sayısal kurgu sistemlerinin kullanımı, ses – görüntü düzenleme ve yaratım tekniklerinin öğretimine yöneliktir.
Zorunlu Ders RTS2006 SENARYO 2 1 5
Bu ders öğrencilere senaryo yazımında klasik dramatik anlatının yanı sıra farklı yaklaşımların öğelerinin ve yazım tekniklerinin öğretimine yöneliktir. Çağdaş anlatı, epik dramaturji, kahramanın yolculuğu, üç perde kuralı, belgesel sinemada senaryonun yeri ve işlevi
Zorunlu Ders RTS2008 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI 2 1 6
İletişim araştırmaları hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimini sağlamaktır. İletişim kuramları ile sağlanan temel üzerine oturtulmaya çalışılan derste, mevcut iletişim araştırmalarının okutulup irdelenmesi ve öğrencilerin araştırma tasarımları yapmaları hedeflenmektedir.
Zorunlu Ders RTS2010 TÜRK SİNEMA TARİHİ 3 0 4
Fotoğraf formatları, fotoğraf kaydetme ve hareketlendirme, fotoğraf dosyaları düzenleme, animasyon eserler oluşturma teknikleri.
Zorunlu Ders RTS2012 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 4
Mesleki terimlerin öğrenilmesi, öğrencilerin mesleği ile ilgili konularda yabancı bir dilde dinlediğini ve okuduğunu anlama, alanıyla ilgili konularda yazabilme becerisi kazanmasına yönelik yabancı makaleler okutulacak ve çevirileri yaptırılacaktır.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RTS3001 FİLİM YAPIM YÖNETİM I 1 2 6
Öğrenci sahip olduğu teknik ve pratik bilgilerini bir proje üzerinden sunar.
Zorunlu Ders RTS3003 YAKIN DÖNEM TÜRK SİNEMASI 3 0 5
1990'ların ikinci yarısından itibaren Yeni Türk Sinemasını eğilimler, tür, ekonomik yapı ve yönetmenler bağlamında inceleme
Zorunlu Ders RTS3005 İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ 3 0 5
Bu derste kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevleri, kitle iletişim hukuku tanımı, iletişim özgürlüğü, siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğü, uluslararası belgelerde, anayasamızda haberleşme özgürlüğü, haberleşme özgürlüğünün temel öğeleri, özgürlüğünü düzenleyen ve sınırlayan kanunlar ve hükümleri, basın rejimi, sansür, radyo ve televizyon rejimi, radyo ve televizyon programlarına ilişkin sınırlamalar, cevap ve düzeltme hakkı, Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, TRT Kanunu, Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi anlatılır.
Staj Dersi RTS3007 STAJ 0 0 4
Öğrencilerin gördükleri dersleri yerinde uygulamak amacıyla reklam ve ajanslarında, sinema setlerinde ve radyolarda, özel ya da kamu kurumlarında yaptıkları staj uygulaması, staj defteri ve staj raporları ve iş yeri raporlarının değerlendirilmesini içermektedir.
Seçmeli Ders RTS3021 POPÜLER KÜLTÜR 3 0 5
Aydınlanma düşüncesi, modernlik, modernleşme, kültür çalışmaları ve popüler kültürün temel kavramları, kitle toplumu ve kitle kültürü, popüler kültürle ilişkili kavramlar iktidar, ideoloji (Althusser, Gramsci, Frankfurt Okulu, Stuart Hall), trendler, gündelik yaşam ve popüler kültür konularına değinilmektedir.
Seçmeli Ders RTS3023 GÖRSEL KÜLTÜR 3 0 5
Sanat ve tasarım alanı da dâhil olmak üzere tüm imgelerin tarihsel, toplumsal ve ideolojik işleyiş biçimlerini analiz eder.
Seçmeli Ders RTS3025 ÜLKE SİNEMALARI 3 0 5
Dersin içeriği; farklı ülke sinemalarının anlatılması ve bu sinemalardan örneklerin gösterilmesinden oluşmaktadır.
Seçmeli Ders RTS3027 MİTOLOJİ 3 0 5
Klasik Yunan, Mısır, Mezopotamya ve Türk mitolojileri sanat ve mimari ile bağlantı kurularak incelenecektir.
Seçmeli Ders RTS3029 SES TASARIMI VE MÜZİK 3 0 5
Temel ses bilgisi; Ses türleri ve analizi; Kulak psikofizyolojisi; Gürültü; Serbest alanda sesin yayılması ve yankı; Kapalı mekanda akustik; Radyo stüdyolarında bölümler ve odalar; Stüdyolar için akustik ölçüler
Seçmeli Ders RTS3031 SOSYAL MEDYA 3 0 5
İnternetin özellikleri, dijitalleşme ve toplum, kuramsal bakış olarak sosyal medya, toplumsal hareketler ve sosyal medya, toplumsal dönüşüm bağlamında sosyal medya, tüketim toplumu ve sosyal medya, şiddet ve sosyal medya, sosyal medyada bilgi, hukuk ve etik açısından sosyal medya, sosyal medya ve haber, sosyal medya araştırmaları, sosyal medya ve siyaset, sosyal medyada kimlik ve temsil, sivil itaatsizlik ve sosyal medya, mahremiyet ve sosyal medya bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders RTS3033 RADYO PROGRAM YAPIMI 3 0 5
Bu ders, öğrencilerin radyo yayıncılığı konusunda bilgilerini artırmaya ve radyo programı yapım aşamalarını aktarmaya yöneliktir.
Seçmeli Ders RTS3035 TEMEL GAZETECİLİK 3 0 5
Gazete, gazetecilik ve gazeteci kavramları, gazetenin ve gazeteciliğin tarihsel gelişimi, gazeteciliği etkileyen koşullar ve mesleğin günümüzdeki durumu üzerinde durulacak, gazetenin yapısal ve teknik özellikleri, diğer kitle iletişim araçlarından ayrılan yönleri, gazetenin işlevleri; haber, bilgi enformasyon dağılımı, ajanslar, uluslararası iletişim; genel yayın politikası, işlevi, bileşenleri ve uygulaması, gazetede organizasyon yapısı, bölümleri ve çalışanlar; gazete yayına hazırlama ve yayınlama süreci, gazete baskı türleri ve aşamaları gibi konular anlatılacaktır.
Seçmeli Ders RTS3037 KÜRESELLEŞME VE MEDYA 3 0 5
Küreselleşme kavramı üzerine genel bilgi edinilmesi. Haber ve bilginin küresel düzeyde serbest dolaşımı ve üzerindeki engeller hakkında fikir sahibi olunması. Yeni iletişim teknolojilerinin tanınması. Küreselleşmenin ardından iletişim düzeyinde yaşanan değişiklikler ve gelişmeler hakkında bilgi verilmesi. İletişim politikalarını emperyalist politikalarla birlikte analiz edebilme. İletişimin geleceği konusunda varsayımlarda bulunabilme yeteneği kazandırma.
Seçmeli Ders RTS3039 DİZİ FİLM SENARYOSU 3 0 5
Bu ders öğrencilere senaryo yazımında klasik dramatik anlatının yanı sıra dizi film senaryosu yazımındaki farklı yaklaşımların öğelerinin ve yazım tekniklerinin öğretimine yöneliktir.
Seçmeli Ders RTS3041 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 3 0 5
Bu ders öğrencilere medya ve iletişim alanında bilgi vererek, sosyal medya platformları ve yeni medya teknolojileri üzerine gelişmelerini sağlayacaktır.
Seçmeli Ders RTS3043 BELGESEL SİNEMA 3 0 5
Ders, belgesel sinema yapım bilgisi ve becerisine yönelik bir eğitimi içermekte olup, belgesel sinemanın tarihsel gelişimini de bünyesinde barındırmaktadır.
Seçmeli Ders RTS3045 TELEVİZYONDA DRAMATİK TÜRLER 3 0 5
Ders kapsamında, çağdaş program türlerinin doğuş ve gelişim aşamaları aktarılacak, günümüzde geldikleri nokta ve türler arasındaki farklılıkların temel çerçeveleri çizilecektir.
Seçmeli Ders RTS3047 FİLM ELEŞTİRİSİ 3 0 5
Bu ders öğrencilere film analizinde kullanılan temel yaklaşımların öğretimine ve bu yaklaşımların kullanılarak film eleştirisinin uygulamalı boyutlarının da öğrenciye aktarılmasına yöneliktir. Film eleştirisi ve film yorumu; Farklı film analizi yaklaşımları: Tarihsel eleştiri, auteur eleştiri, göstergebilimsel eleştiri, sosyolojik eleştiri, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiri.
Seçmeli Ders RTS3049 ETKİLİ İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ 3 0 5
Topluluk karşısında konuşma ve sunum yapma teknikleri, ses ve vücut dilinin kullanılması, yazma teknikleri, Powerpoint programının profesyonelce kullanılması ve görsel içeriğin oluşturulması teknikleri, bir konuyu düzgün bir şekilde slaytlar vasıtasıyla özetleyebilme tekniği.
Seçmeli Ders RTS3051 HABER TOPLAMA VE YAZMA 3 0 5
Bu dersin içeriğinde; haber kavramı, özellikleri, unsurları, haber değeri, profesyonel ölçütler, haber kaynağı, birincil ve ikincil kaynaklar, haber toplama teknikleri, haber yazma teknikleri, farklı kaynaklardan gelen haberleri tekrar düzenleme(redaksiyon), farklı türden haberlerin yazılması (adliye-asayiş ve güvenlik, spor, ekonomi, politika vb.) bulunacaktır.
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RTS3002 TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCILIĞI 2 1 5
Bu ders, televizyonda program yapımının temel unsurlarını, yağım aşamalarını, yapım yaklaşımlarını ve televizyonda iletişim yöntemlerini tanımak, TV program anlatı yapısını oluşturmak ve çözümlemeyi içermektedir.
Zorunlu Ders RTS3004 FİLM YAPIM YÖNETİM II 1 2 6
Öğrenciler, dersin öğretim elemanlarının danışmanlığında yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarını yürüterek bir kısa film çekeceklerdir. Bunun yanı sıra öğrencilere oyunculuk yönetimi, görsel-işitsel efekt kullanımı, ses temizleme, renk düzeltme gibi konularda ayrıntılı bilgi verilecek ve uygulama yapılacaktır.
Zorunlu Ders RTS3006 FİLM KURAMLARI 3 0 5
Sosyoloji, tarih, felsefe, psikanaliz, feminizm ve göstergebilim gibi alanlardan beslenen sinema kuramları aracılığıyla, sinemada anlamın nasıl ve hangi araçlarla yaratıldığı, göstergeler ve görüntülerde gizli olan mesajlar, sinemada gerçekliği yakalamak, bakış açısının önemi, film imgelerinin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkileri gibi konulara değinilecektir.
Staj Dersi RTS3008 STAJ 0 0 4
Öğrencilerin gördükleri dersleri yerinde uygulamak amacıyla reklam ve ajanslarında, sinema setlerinde ve radyolarda, özel ya da kamu kurumlarında yaptıkları staj uygulaması, staj defteri ve staj raporları ve iş yeri raporlarının değerlendirilmesini içermektedir.
Seçmeli Ders RTS3022 SİNEMADA AKIMLAR 3 0 5
Sinemanın klasik anlatımı, sinemanı dilinin yapısal özellikleri, klasik gerçekçilik anlayışı, anlatımsallık ve temsil gibi kavramlar çerçevesinde vücut bulan ana akıma paralel ve karşıt gelişen akımlar ele alınacaktır. Farklı kaynaklardan beslenen ve farklı motivasyonlara sahip olan Sürrealizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Dadaizm, Yeni Dalga, Diyalektik Sinema ve Yeni-Gerçekçilik gibi akımlar bu derste ele alınacak, akımlar arasındaki farklar ve film dilinin dönüşümüne katkıları karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelenecektir.
Seçmeli Ders RTS3024 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 3 0 5
Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımlar, toplumsal cinsiyetin inşa biçimi, Toplumsal cinsiyet ve iktidar, Toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisi, Medyadaki cinsiyetçi temsiller.
Seçmeli Ders RTS3026 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
Girişimcilik tanımı, girişimcilik ve küçük işletmelerin yönetimi ile ilgili temel kavram ve konuların tanıtılması, yeni bir işe başlamanın aşamaları, işyeri organizasyonu, girişimcilik sürecinin dünyadan ve Türkiye'den örneklerle değerlendirilmesi, Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve liderlik davranışı.
Seçmeli Ders RTS3028 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Bu derste, toplumsal tasarımlarda kitle iletişimine biçilen rol ve tarihsel süreçte aldığı görünümler: (örn. Yeni sömürgecilik, kültürel emperyalizm), kamusal-özel alan, birey, medya ve gündelik yaşam, hakikat inşası ve medya, görsel kültür, enformasyon toplumu, küreselleşme ve yerelleşme, alterantif medya ve ve medya okuryazarlığı ve iletişim araştırmalarının Türkiye'deki gelişimi ve örnekleri, kitle iletişiminin ve araçlarının sosyolojik boyutta işlevleri işleyişi ve etkisi bağlamında tartışılacaktır.
Seçmeli Ders RTS3030 DRAMATURJİ 3 0 5
Dram sanatının özellikleri, göstergeleri, kişiler, uzam, zaman ve olaylar üzerinde durulacaktır. Dramatik tutarlılık, dramaturjik çözümleme yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
Seçmeli Ders RTS3032 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 3 0 5
Kamu, kamuoyu kavramları, kamuoyu araştırmalarının tarihsel gelişimi, kamuoyu oluşturmada medyanın etkisi, izler kitle araştırmaları, kamuoyu araştırmasında yararlanılan yöntemler, anket yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar, örneklem kavramı ve yöntemler, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi, standart sapma, standart hata, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi
Seçmeli Ders RTS3034 BELGESEL YAPIMI 3 0 5
Belgesel sinemanın sanatsal ve toplumsal rolünü anlatılır. Öğrencilerin teknik ve sanatsal olarak belgesel yapım süreçlerine hâkim olması ve dönem sonunda bir film çekmiş olması sağlanır.
Seçmeli Ders RTS3036 REKLAM FİLMİ 3 0 5
Reklam filmi nedir, reklamda düşünce filmsel iletiye nasıl dönüştürülür, reklam filmleri anlatı biçimleri ve içerikleri nelerdir, görsel üslup seçimi ve hedef kitle ilişkisi nasıl planlanır konuları irdelendikten sonra, öğrencilerin senaryosunu kendi oluşturdukları bir reklam filmini çekmeleri istenmektedir.
Seçmeli Ders RTS3038 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT VE SİNEMA 3 0 5
Edebiyat uyarlamaları, dramatizasyon, dramaturji bilgisi, kaynak metin ve film karşılaştırması, edebiyat dışı kaynakların uyarlamaları, örnek metinler ve filmlerin karşılaştırılması incelemesini içermektedir.
Seçmeli Ders RTS3040 YENİ MEDYA 3 0 5
Teknolojik gelişmelerin, iletişime yansıma biçimleri ve bunun toplumsal yapıya nasıl yansıdığı dersin temel noktalarını oluşturmaktadır. İletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, yeni medyanın geleneksel medyadan ayrılan yönleri, internetin ortaya çıkışı ve gelişimi, sosyal ağlar ders kapsamında ele alınacak temel konulardır.
Seçmeli Ders RTS3042 YÖNETMEN SİNEMASI 3 0 5
Kült haline gelmiş ve sinemasal stilleri ile kendi sinema dillerini oluşturmuş yönetmenlerin filmlerinde ele aldıkları temel sorunsallar ve temalar ile kullandıkları sinemasal anlatım teknikleri üzerinde durulacaktır.
Seçmeli Ders RTS3044 RADYO VE TV’DE REKLAM TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli olan bu derste öğrencilere, radyo ve televizyon reklamcılığı arasındaki temel farklar, yaratıcı strateji süreçleri, yapım tarzı, yapım formatı, yapım teknikleri, planlama, uygulama evreleri anlatılarak, özgün bir reklam fikri oluşturma, senaryo ve storyboard hazırlama becerileri kazandırılmaktadır.
Seçmeli Ders RTS3046 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3 0 5
Kültürlerarası iletişim kuramları, farklı kültürel ortamlarda kurulan iletişimlerin etkinliği, ulusal kültürler ve kültürlerarası iletişim unsurları.
Seçmeli Ders RTS3048 SİYASAL İLETİŞİM 3 0 5
Siyasal iletişimle ilgili kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar, siyasal iletişimi çözümlemek, siyasal iletişimin rolü, politik konuşma ve politik söylem üzerinde medya etkileri, siyasal kampanyalar, siyasal pazarlama, siyasal reklamlar.
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3064 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders RTS4019 KISA FİLM YAPIMI 3 0 5
Ders süresince öğrencilerin RTS alanları doğrultusunda ? Radyo, Televizyon, Sinema ? bir proje geliştirmesi ve projeyi bir danışman gözetiminde tamamlanması amaçlanır. Ders, proje konusu araştırılması, formüle edilmesi, geliştirilmesi, proje teklifi yazılması ve zaman çizelgesi hazırlanmasını ve çekilmesini içerir. Bu proje, öğrencilerin bitirme projeleri için bir deneyim niteliği taşır.
Seçmeli Ders RTS4031 AVRUPA SİNEMASI 3 0 5
Avrupa sinemasında yaşanan gelişmelerin, sinema akımları ve öncül yönetmenler üzerinden değerlendirilmesi, günümüz Avrupa sinemasında yer edinmiş önemli sinemacılar ve onların eserleri hakkında tartışmak. Bu ders Avrupa Sanat sinemasının tarihsel ve politik açıdan önemli dönemlerini ele alır. Sinema akımları ve İkinci Dünya Savaşından sonra başlayan yeni dalgaların eşliğinde İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya sinemaları derinlemesine incelenecektir. Ayrıca Bresson, Tati, Bergman, Makavejev, Menzel, Kaurismaki kardeşler, Peter Greenaway, Lars von Trier ve Michael Haneke gibi sanat filmleri tarihinde yer eden önemli yönetmenler üzerine yoğunlaşılacaktır.
Seçmeli Ders RTS4045 İMAGOLOJİ VE BEDEN DİLİ 3 0 5
İmaj konusundan giriş yapılarak, imaj türlerine değinilmekte, beden dilinin unsurları olan duruş, jestler, mimikler, mekan kullanımı, nesnelere dokunma, mesafe kullanımı, renklerin dili ve giyim psikoloji ile bunların yarattığı sızıntılar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Ayrıca jest ve mimiklerin, duruşun doğurabileceği anlamlar anlatılarak, uluslar arası beden dili hareketlerinin ortak ve ayrılan yönlerini değerlendirme, beden dilini kontrol ederek kişinin kendi dünyasını yansıtma ve ideal imajını oluşturma yolları öğretilmektedir
Zorunlu Ders RTS4000 BİTİRME PROJESİ 0 2 5
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olan her öğrenci, mezun olabilmek için iki dönem halinde verilen bu dersi tamamlamak ve geçer not almak zorundadır. Öğrenciler mezuniyet projesi olarak iki dönemde tamamlamak üzere bir çalışma yapmak zorundadır.
Zorunlu Ders RTS4003 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2 1 5
Medya okuryazarlığının açıklanması, dünyada ve Türkiye’de medya okuryazarlığı süreci, kitle iletişim araçlarının hedef kitleye mesaj verme biçimleri, televizyon program türleri, televizyonun etkileme gücü, aile, çocuk ve televizyon, televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler; radyonun işlevleri, radyo program türleri ve analizleri, periyotlar, işlevleri, gazete ve dergi, temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın önemi, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri, medyada etik ve mevzuat bu dersin konusunu içermektedir.
Seçmeli Ders RTS4017 SANAT VE ESTETİK 3 0 5
Sanat ve estetikle ilgili temel kavramların ortaya koyulması.
Seçmeli Ders RTS4021 MEDYA VE TÜKETİM TOPLUMU 3 0 5
Yaşam tarzları ve medya, tüketim kültürü kavramı ve tarihsel evreleri, , medya ve boş zaman etkinlikleri, türkiye'de tüketim kültürünün arka planı ve medya, popüler kültür olarak türkiye'de tüketim, magazin; medyanın magazinleşmesi ve yaşamları, medyadaki reklam haberler, haberler yoluyla tüketim alışkanlığı yaratılması.
Seçmeli Ders RTS4023 UYGULAMALI SUNUCULUK VE DİKSİYON 3 0 5
Fonetik ve diksiyonun tanımı, Türkçe'de sesler ve özellikleri, Türkçe'nin bütünsel özellikleri, doğru solunum yöntemleri, harflerin doğru söylenişi ve egzersizler, söyleniş ve boğumlama kusurları, güzel konuşmaya yönelik uygulamalar.
Seçmeli Ders RTS4025 TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA 3 0 5
Kamusal alan kavramının tarihi gelişimi ve değişimi, temsili kamuoyunun dönüşümü, toplumsal hareketler ve alternatif kamular, günümüzün kamusal alanları ve sivil toplum tanımlamaları, toplumsal hareket kavramı ve toplumsal hareketler kuramları, toplumsal hareketler ve siyaset, toplumsal hareketler ve demokrasi, sivil itaatsizlik hareketleri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders RTS4027 TELEVİZYON ELEŞTİRİSİ 3 0 5
Televizyonun bir kitle iletişim aracı olarak ayırt edici karakterini tanımlar. Eleştirinin ne olduğunu tanımlar. Eleştirinin kurumsallaşmasının tarihsel gelişimini açıklar. Televizyon çalışmalarının televizyon toplum ilişkisini nasıl kavramsallaştırdığını yorumlar. Televizyonun endüstriyel ve teknolojik gelişiminin televizyon programcılığını tarihsel olarak nasıl yapılandırdığını değerlendirir. Televizyonun anlatı yapısını, anlatısal stratejilerini ve temel türsel kategorilerini analiz eder Televizyonu izleme deneyiminin farklılığını gerekçelendirir.
Seçmeli Ders RTS4029 SİNEMA VE SANAT 3 0 5
Sanat ve Sinema dersi, sinema ve sanat ilişkisini temelleriyle ele alarak, sanat sinemasının, sinema tarihindeki yerini incelemektedir.
Seçmeli Ders RTS4033 UYGARLIK TARİHİ 3 0 5
Bu derste insanlık tarihinde uygarlığın ortaya çıkışı, gelişimi, dünyaya yayılışı, kentleşme ile ilişkisi, eski Perslerin, Romalıların, Yunanlıların uygarlık anlayışı, İslamiyet’in uygarlık yaklaşımı ve katkısı, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerde uygarlık anlayışı ve yaklaşımı karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
Seçmeli Ders RTS4035 GÖSTERGEBİLİM 3 0 5
Saussure'ün başlattığı kuramlardan hareketle gösterge, gösteren, gösterilen, ikon, belirti, simge, sembol, metin, düzanlam, yananlam kavramları, gösteren-gösterilen ilişkisi üzerinden anlam ilişkisini irdeleme, göstergebilimsel çözümlemeler.
Seçmeli Ders RTS4037 İNTERNET HABERCİLİĞİ 3 0 5
İnternet gazeteciliğinin tarihi gelişimi, internete özgü haber türleri ve haberin dönüşümü, sanal ortamda haberciliğin yöntem ve ilkeleri, internet haberi için bilgi toplama ve haber yazım teknikleri, bir internet haber sitesinin taşıması gereken özellikler, güvenilir internet haberlerinin nitelikleri
Seçmeli Ders RTS4039 DİJİTAL EFEKT 3 0 5
Bu ders, dijital teknolojinin sinema alanında kullanımı ile ortaya çıkan üretim tarzı ve pratiklerinin öğretilmesine yöneliktir. Üretim tarzı, Geleneksel üretim tarzı, Dijital üretim tarzı, dijital iş akışı, renk düzeltme, CGI, sanal oyuncu, soft sinema, 3D filmler, sinema gerçeklik ve etik.
Seçmeli Ders RTS4041 WEB TASARIMI 3 0 5
İnternet ve web tasarımı, web tasarımında temel ilkeler, HTML giriş ve etiketleme, metin ve görünüm düzenlemeleri, bağlantı oluşturma, HTML tablo oluşturma, web editörlüğü, editör aracılığıyla tablo oluşturma, çoklu ortam bileşenleri, stil şablonu oluşturma.
Seçmeli Ders RTS4043 RADYO TELEVİZYON HEBERCİLİĞİ 3 0 5
Haber yapım ve sunum teknikleriyle ilgili temel bilgilerin olgunlaştırılıp, ileri düzey bilgilerin edinilmesi doğrultusunda dersler işlenecektir.
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders RTS4036 HABER PROGRAM YAPIMI 3 0 5
Haber yapım ve sunum teknikleriyle ilgili temel bilgilerin olgunlaştırılıp, ileri düzey bilgilerin edinilmesi doğrultusunda dersler işlenecektir.
Zorunlu Ders RTS4004 TELEVİZYONDA FORMAT VE METİN TASARIMI 1 2 5
Televizyon için program üretiminin ve kitleyi nasıl etkileyeceğinin anlatılıp uygulanması.
Seçmeli Ders RTS4018 İNTERNET YAYINCILIĞI 3 0 5
Ders, yayıncılığın bir meslek ve iş alanı olarak; değişen dünya şartları ekseninde nasıl bir forma büründüğünü temel teori ve pratik düzlemde katılımcılara anlatırken; aynı zamanda sertifika sonrası kendilerine bir kariyer alanı inşa etmelerini sağlayacak donanımı da kazandırmayı amaçlamaktadır.
Seçmeli Ders RTS4020 OYUNCU YÖNETİMİ 3 0 5
Yönetmen oyuncu ilişkisi, oyunculuğun temelleri, oyuncunun seçimi, ön çalışmalar, role hazırlık, mizanseni içselleştirme, oyuncu problemleri, sinemada oyunculuğun temelleri, kamera için oynamaya hazırlama, oyuncu dramarurgisi.
Seçmeli Ders RTS4022 GRAFİK VE ANİMASYON 3 0 5
Fotoğraf formatları, fotoğraf kaydetme ve hareketlendirme, fotoğraf dosyaları düzenleme, animasyon eserler oluşturma teknikleri.
Seçmeli Ders RTS4024 MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ 3 0 5
Medya kurumlarının ekonomik yapıları; medya kurumlarının devlet kurumlarıyla ekonomik ilişkileri; medyada tekelleşme, medya kurumlarının işletmesi.
Seçmeli Ders RTS4026 FİLM YAPIMCILIĞI 3 0 5
Öğrenciler, dersin öğretim elemanlarının danışmanlığında yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarını yürüterek bir kısa film çekeceklerdir. Bunun yanı sıra öğrencilere oyunculuk yönetimi, görsel-işitsel efekt kullanımı, ses temizleme, renk düzeltme gibi konularda ayrıntılı bilgi verilecek ve uygulama yapılacaktır
Seçmeli Ders RTS4028 SİNEMA VE FELSEFE 3 0 5
Temel sinema akımlarının ve türlerinin tanıtılması; klasik ve güncel sinema örneklerinden seçmelerle, felsefi bir perspektiften filmi okuma ve yorumlama yeteneğinin geliştirilmesi. Temel sinema akımlarının ve türlerinin tanıtılması; klasik ve güncel sinema örneklerinden seçmeler.
Seçmeli Ders RTS4030 SİNEMADA EDEBİYAT UYARLAMALARI 3 0 5
Edebiyat uyarlamaları, dramatizasyon, dramaturji bilgisi, kaynak metin ve film karşılaştırması, edebiyat dışı kaynakların uyarlamaları, örnek metinler ve filmlerin karşılaştırılması incelemesini içermektektedir. Anlatı formu olarak sinema kuramı çerçevesinde, edebiyat eserlerinden romanın sinema ve televizyona uyarlanması ve bu süreçte değişen anlatım dili gibi konular dikkati çekmektedir. hatta çoğu kaynaklarda sinema için "tüm sanatların bileşkesi" denilmektedir. sinemanın kendini hissettirmeye başladığı zamanlardan bugüne en güçlü ve kesintisiz birlikteliği şüphesiz edebiyatla olmuştur. öyle ki ne sinema edebiyatsız ne de edebiyat sinemasız kalabilmiştir yıllar boyu.İki alan arasındaki farkın kaynağı öncelikli olarak dilleridir. Sinema metinleri, söz dizilerinden değil, görüntü dizilerinden oluşur. Bu nedenle sinema ve edebiyat, anlatı dilleri bakımından ayrılmaktadır. Shakespeare’in “sahnemizin kısa, iki saatlik trafiği” dediği, gerçek zaman kesitiyle sınırlanmıştır film. Yazınsal metinler ise okuyucunun sonlandırıp sonlandırmama isteğine göre bitmektedir. Daha kısa süreli bir anlatımla sınırlı olmasına karşın film doğasında edebiyatın sahip olmadığı resimsel olanakları taşır. Yazıya aktarılamayan şeyler görüntüyle verilebilir.
Seçmeli Ders RTS4032 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
İletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, alternatif medya ve iletişim teknolojileri, internet ve iletişime getirdiği ivme, kablosuz iletişim teknolojileri; bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP vb, televizyon yayıncılık teknolojileri, uydu teknolojisi, video konferans sistemi, uzaktan eğitim, sayısal yayıncılık, sayısal yayıncılık ve ürünleri (CD, VCD, DAT, MD, DVD, Blue-ray, eğitimde bilişim teknolojileri, hologram (üç boyutlu görüntü tekniği), iletişim ve nano teknoloji, iletişim ve geleceğin teknolojileri, teknolojik gelişmelerin iletişim mesajlarına yansıma biçimleri ve bunun toplumsal yapıya etkileri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders RTS4034 SİNEMADA YÖNETMENLİK 3 0 5
Ders süresince öğrencilerin Sinema alanında bir proje geliştirmesi ve projeyi bir danışman gözetiminde tamamlanması amaçlanır. Ders, proje konusu araştırılması, formüle edilmesi, geliştirilmesi, proje teklifi yazılması ve zaman çizelgesi hazırlanmasını ve çekilmesini içerir. Bu proje, öğrencilerin bitirme projeleri için bir deneyim niteliği taşır.İçerik, synopsis, senaryo yazım aşamalarını içerir.
Seçmeli Ders RTS4038 SİNEMA VE TELEVİZYONDA SANAT YÖNETİMİ 3 0 5
Sinema, TV ve Reklam sektöründe filmin çekileceği görsel atmosferin gerçekleştirilmesi sürecinde, dekor tasarımı, kostüm tasarımı, aksesuar tasarımı, saç ve makyaj tasarımı, mekan düzenlemesi alanlarında yapılan çalışmaların anlatılması ve kavratılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders RTS4044 REKLAM SENARYOSU 3 0 5
Ders, Reklam kavramının tanıtılması, Hedef kitle analizi icra edilmesi, Yaratıcı reklam kavramının açıklanması, Reklam senaryosu yazılması, Reklam uygulanma örneklerinin incelenmesi gibi konuları içermektedir
Seçmeli Ders RTS4046 RETORİK 3 0 5
Retorik tanımları, özellikleri, retorik tarihi, retorik: ethos, pathos ve logos, retorik ve tartışma, retorik ve ikna.
Seçmeli Ders RTS4048 GÜNDELİK HAYAT VE MEDYA 3 0 5
Gündelik hayat kavramı, gündelik hayatın kurgusunda iletişim araçları, Osmanlı’nın son dönemlerindeki gündelik hayatın basında yer alışı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında gündelik hayat ve basında resmedilişi, çok partili hayata geçme döneminde gündelik hayat ve basın, Savaş dönemlerinde gündelik hayat ve medya, popüler kültürün gündelikliği, günümüz kültürünün gündelik hayatta ve basında yansımaları.
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4064 SİNEMAYA GİRİŞ 2 1 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5