Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI - TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders TMB1001 ESAS MESLEK ÇALGISI I 3 2 8
Seçilen Türk müziği çalgısına hâkimiyet esasları ve çalgının tarihçesi hakkında bilgilendirme yapılır. Metodun takibi ve eser icrası çalışmaları gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB1003 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI I 2 2 5
Öğrencinin Türk müzik sistemine dayalı duyuş ve Türk müziği eserlerini kavrama yeteneğini, aşama aşama geliştirmeyi ve Türk müziğine ait kuramsal bilgileri kazandırmayı amaçlar. Basit makamlarda solfej, dikte ve deşifre çalışmaları ile altı zamanlı usullere kadar çalışmalar yapılır.
Zorunlu Ders TMB1005 GENEL MÜZİK NAZARİYATI I 1 1 3
Zorunlu Ders TMB1007 TÜRK MÜZİK TARİHİ 2 0 4
Türk müzik kültürünün tarihsel kökleri, Orta Asya döneminde (Hun, Kök Türk ve Uygur Devletleri kapsamında) kültür ve müzik, Orta Asya Türk Müziğinin çevre kültürlerle olan etkileşimleri incelenir.
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders TMB1002 ESAS MESLEK ÇALGISI II 3 2 8
Metodun takibi ve çalma tekniklerinin geliştirilmesi üzerinde durulur.
Zorunlu Ders TMB1004 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI II 2 2 5
Şed makamlarda solfej, dikte ve deşifre çalışmaları on zamanlıya kadar usuller üzerinde çalışmalar gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB1006 GENEL MÜZİK NAZARİYATI II 2 1 3
Türk ve Batı müziğinde sıralı seslerle yürüyücü duyum çalışmaları, bona, solfej çalışmaları gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB1008 TÜRK MÜZİK TARİHİ II 2 0 4
Osmanlılarda müzik, başlıca besteciler, Osmanlı dönemi müzik yazmaları, saz ve söz mecmuaları, Türklerin Balkanlara yayılmaları, çeşitli müzik kültürleriyle etkileşimleri ve yeni müzik oluşumları konuları işlenir.
Zorunlu Ders TMB1010 TÜRK MÜZİĞİNDE SES EĞİTİMİ 1 0 3
Doğru ses oluşumuna ilişkin koordinasyon çalışmaları, konuşurken ve şarkı söylerken alışkanlık haline getirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar, öğrencilerin doğru ses üretmeye yönelik olarak bireysel ses özelliklerine uygun ses alıştırmaları, çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizi yapmaya ilişkin bilgi ve davranışlar, bireysel ses özelliklerine uygun olarak, rejistr geçişlerinin doğal ve kolay yapılmasına ilişkin teknik çalışmaları, ses etütleri ve eserlerde uygulayarak rezonans geliştirme çalışmaları, ses alıştırmaları ve ses etütleri ile kazanılan doğru ses kullanmaya ilişkin davranışları, düzeye uygun eserlerde uygulama ve pekiştirme, ses özelliği, teknik ve sınıf düzeyi göz önünde bulundurularak repertuar belirleme, buna uygun müzikalite ve yorum çalışmaları gerçekleştirilir.
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMB2001 ESAS MESLEK ÇALGISI III 3 2 8
Metodun takibi ve seviyeye uygun eserlerin çalınması amaçları gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB2003 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI III 3 0 5
Mürekkeb (Bileşik) Makamlarda solfej dikte ve deşifre çalışmaları onüç zamanlıya kadar usuller geçilmesi konuları gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB2005 GENEL MÜZİK NAZARİYATI III 2 0 3
Türk ve Batı müziğinde dikte, deşifre, solfej çalışmaları yapılır.
Zorunlu Ders TMB2007 SES EĞİTİMİ 2 0 2
Bireysel ses eğitimi yoluyla kazanılan temel davranışları, teknik düzey ile öğrencinin ses özelliklerini dikkate alarak seçilen repertuvar üzerinde uygulama, çalışılan etüt ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizine ilişkin bilgiler, gerekli davranışları uygulama alışkanlığı kazandırma, yaş düzeylerine uygun ses eğitimi çalışmaları ile repertuvar belirleme ve buna uygun öğretim yöntemlerini kullanma çalışmaları yapılır.
Zorunlu Ders TMB2009 REPERTUVAR I 0 2 2
Sanat Müziği Mahur, Acemaşiran, Kürdîlihicazkâr, Suzidil makamlarında eser analizi gerçekleştirilir. / Halk Müziği Kalenderi ve Garip dizilerinde eser analizi.
Seçmeli Ders TMB2011 TÜRK HALK BİLİMİ I 2 0 5
Müzik, halk bilimi ile yakın ilişki üzerinde durulur, Türk halk biliminin temel özellikleri ve içindeki unsurlara örnekler sunulur.
Seçmeli Ders TMB2013 GENEL MÜZİK TARİHİ I 2 0 5
Müzik ve tarih arasındaki bağ, müzik tarihinin temel kavramları, ilkçağ uygarlıkları, Ortaçağ, Gotik, Barok ve Rönesans dönemlerinde müziğin gelişimi konuları üzerinde durulur.
Seçmeli Ders TMB2015 MÜZİK KÜLTÜRÜ 2 0 5
Müzik ve kültür kavramları, müziğin kültürle olan ilişkisi, bir kültür unsuru olarak topluma etkisi, müziğin diğer kültürel unsurlarla olan ilişkisini irdelemek ve bu ilişkileri örneklerle kavratmak; Dünyadan çeşitli müzik kültürlerinin temel özelliklerinin, Türkiye’nin çeşitli illerinin kültür ve müzik kültürü özelliklerinin öğretilmesi amaçlanır.
Seçmeli Ders TMB2017 PİYANO I 1 1 5
Piyanoda temel davranışlar hakkında bilgi ve beceriler, temel piyano tekniklerinden biri olan legatoyu geliştiren çalışmalar; zıt yönde ve paralel dizi ile beş parmak çalışmaları, kolların serbestliği için gerekli teknik çalışmalar; iki elin bağımsızlığını kazandırıp geliştirecek çeşitli alıştırmalar, deşifraj çalışmaları; alıştırma, etüt ve yapıtların çalışılmasında izlenecek yöntemler; müziksel ifade, cümleleme ve uygulamalı çalışmalar yapılır.
Seçmeli Ders TMB2019 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ I 2 0 5
Seçmeli Ders TMB2021 KARİYER PLANLAMA 2 0 5
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMB2002 ESAS MESLEK ÇALGISI IV 3 2 8
Metodun takibi ve çalgının yapısına göre akord özelliklerinin öğretilmesi gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB2004 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI IV 3 0 5
Mürekkeb (Bileşik) Makamlarda solfej dikte ve deşifre çalışmaları onbeş zamanlıya kadar usuller geçilmesi gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB2006 GENEL MÜZİK NAZARİYATI IV 2 0 3
Transpoze dikte, Fa anahtarıyla solfej çalışmaları yapılır.
Zorunlu Ders TMB2008 BİLGİSAYARLA NOTA YAZIMI 2 0 2
Nota yazımı için yazılmış programların temel işlevlerini öğretmek, Türk ve Batı müziğinin bilgisayarda yazımına ilişkin bilgileri kavratmak bu dersin temel amaçlarıdır.
Zorunlu Ders TMB2010 REPERTUVAR II 0 2 2
Sanat Müziği Hicazkar, Şeddi Araban, Ferahfeza, ve Nihavend makamlarında eser analizi gerçekleştirilir. / Halk Müziği Yörük ve Hisarlıgarip dizilerinde eser analizi.
Seçmeli Ders TMB2012 GENEL MÜZİK TARİHİ II 2 0 5
Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlerde müziksel özellikler ve bu konuda seçilmiş örnekler işlenir.
Seçmeli Ders TMB2016 PİYANO II 1 1 5
Piyano temel tekniklerinden legato tekniğine ek olarak staccato tekniği ve uygulamalı çalışmalar, parmak alıştırmaları, dizi ve kadans çalışmaları, deşifre çalışmaları, küçük ölçekli parçaların müzikal analiz açısından incelenmesi ve müziksel ifade ile ilgili uygulamalar, düzeye uygun etütler, sonatin çalışmaları, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş (Türk ve Batı) dönemlerden düzeye uygun küçük ölçekli eserleri seslendirme amaçları gerçekleştirilir.
Seçmeli Ders TMB2018 TÜRK HALK BİLİMİ II 2 0 5
Müzik, halk bilimi ile yakın ilişki üzerinde durulur, Türk halk biliminin temel özellikleri ve içindeki unsurlara örnekler sunulur.
Seçmeli Ders TMB2020 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ II 1 1 5
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMB3001 ESAS MESLEK ÇALGISI V 3 2 8
Metodun takibi yapılır ve acelite konusu üzerinde durulur.
Zorunlu Ders TMB3003 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI V 3 0 4
Mürekkeb (Bileşik) Makamlarda solfej dikte ve deşifre çalışmaları, fahte, çember, evsat usulü üzerinde çalışmalar gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB3005 MÜZİK VE SOSYOLOJİ 2 0 2
Sanat ve sosyoloji, geleneksel kuramlarda tarif edildiği gibi, “sanatçının da toplumun bir üyesi olduğu” bu yüzden sanat ve sosyolojinin kaçınılmaz şekilde ilişkili olduğu tezinden çok daha derin bir ilişkiler ağıyla birbirine bağlıdır. Sanat ve sosyoloji arasındaki bu ilişkiyi örneklerle ortaya koymak, dersin ana hedefidir.
Zorunlu Ders TMB3007 İCRA VE SAHNELEME TEKNİKLERİ I 2 2 4
Türk müziği sanatçılarının konser performansında dikkat etmesi gereken kurallar, sahne düzeni ve sahne tekniklerine ilişkin uygulamalar üzerinde durulur.
Zorunlu Ders TMB3009 REPERTUVAR III 0 2 2
Sanat Müziği Ferahfeza, Yegah, Şevkefza, Evc, İsfahan, Nev'eser, Zavil makamlarında eser analizi ve uygulaması yapılır. / Halk Müziği Kalenderi, Garip, Yörük dizilerinde eser analizi.
Seçmeli Ders TMB3011 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
Ülkemiz esas alınmak üzere, dünyanın belli başlı tüm büyük kültürlerini kapsayan, Müzik Tarihi ve Müzikoloji derslerinde öğretilen, dinletilen eserlerin, enstrümanlarını tanıtmak, farklılık veya benzer niteliklerinin kavranması konuları üzerinde durulur.
Seçmeli Ders TMB3013 ARMONİ I 2 0 5
Aralık ve akor bilgileri, akor şifreleri, armoni partilerinin düzenlenmesi konuları işlenir.
Seçmeli Ders TMB3017 PİYANO III 1 1 5
Temel piyano tekniklerinden legato ve staccato tekniklerine ek olarak portato tekniği, uygun etüt ve eserlerle tekniklerin uygulanması, dizi ve kadanslarla birlikte, pedal ve arpej çalışmaları, düzeye uygun etüt ve değişik döneme ait ulusal ve evrensel eserleri çalma, sonatin formunun tanıtımı, düzeye uygun sonatinleri çalma konuları gerçekleştirilir.
Seçmeli Ders TMB3019 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ III 1 1 5
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMB3002 ESAS MESLEK ÇALGISI VI 3 2 8
Metodun takibi yapılır ve örnek eserlerin çalınması gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB3004 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI VI 3 0 4
Geçki (modulasyon) tanım ve çeşitleri ve makamlarda solfeje dayalı geçki çalışmaları; devri kebir hafif muhammes ve zincir usulleri üzerinde durulur.
Zorunlu Ders TMB3006 SANAT TARİHİ 2 0 2
Sanat Tarihinin dönemleri, akımları ve özelliklerinin örnekler eşliğinde kavratılması.
Zorunlu Ders TMB3008 İCRA VE SAHNELEME TEKNİKLERİ II 2 2 4
Türk müziği sanatçılarının konser performansında dikkat etmesi gereken kurallar, koro ile bütünlük, sahne düzeni ve sahne tekniklerine ilişkin uygulamalar üzerinde durulur.
Zorunlu Ders TMB3010 REPERTUAR IV 0 2 2
Sanat Müziği Sazkar, Suzidilara, Gülizar, Beyati, Araban, Muhayyerkürdi, Hisarbuselik, Segah, Evcara makamlarında eser analizi ve uygulaması yapılır. / Halk Müziği Hisarlıgarip ve Misket dizilerinde eser analizi.
Seçmeli Ders TMB3012 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
Uluslararası popüler ve sanat müziği ile ilgili temel kavramları çözümlemek, Dünyada varolan müzik kültürlerini araştırmak, evrensel müzik edebiyatında kalıcı yerini alarak popüler olmuş müzik kültürleri hakkında açıklamalar, evrensel müzik edebiyatında kalıcı yerini almış eserleri plak, video, bant ve CD gibi seslendirme araçları ile dinlemek, kütüphane, arşiv ve çeşitli ülkelerin ülkemizdeki temsilcilikleri ve kültür merkezlerinden yararlanarak araştırmaları yapma, popüler ve sanat müziğinin Türk Müziği içindeki yeri, önemi ve katkılarını yorumlamak, sonuçta yapılan tüm çalışmaları değerlendirmek amaçları gerçekleştirilir.
Seçmeli Ders TMB3014 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ III 2 0 5
Türk halk müziği Kalenderi ve Garip dizilerinde seyir ve analizler yapılması.
Seçmeli Ders TMB3014 MÜZİK KÜLTÜRÜ 2 0 5
Seçmeli Ders TMB3016 ARMONİ II 2 0 5
Akorların bağlanmalarına ilişkin kurallar, kadans çalışmaları, eserlerin armoni tekniği ile çok seslendirilmesi konuları üzerinde durulur.
Seçmeli Ders TMB3018 TÜRK MÜZİĞİ EDEBİYATI 2 0 5
Müzik-Edebiyat ilişkisi yöresel ağızların, edebi özellikleri, halk ozanları ve şiirlerinin edebi yapısı, anonim halk edebiyatında türler ve bu türlerin müzikle ilişkisi, alevi-bektaşi kültürü, gibi konuların anlatımı.
Seçmeli Ders TMB3020 PİYANO IV 1 1 5
Teknik çalışmalar sürdürme, kazanılan teknik davranışları etütlerle pekiştirme, müzik dönemleri hakkında ayrıntılı bilgi, çalışılan parçaların dönem özelliklerin kavrama, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş Dönem eserlerini çalma, çalışılan eserlerdeki tempoların, eserlerin orjinaline yakın bir tempoda çalınabilmesi için gerekli çalışmalar yapma, bu çalışmalar sırasında metronomla çalışma disiplini kazanma, aksak ölçülerin tanıtımı ve ulusal parçalardan örnekler çalma amaçları gerçekleştirilir.
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMB4000 BİTİRME TEZİ 0 2 4
Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli konuları üzerinde durulur. Veri Toplama, Tez Önerisi ve Tez Planı Hazırlama, Akademik ve Bilimsel Yazım Kuralları, Sunum Teknikleri...
Zorunlu Ders TMB4001 ESAS MESLEK ÇALGISI VII 3 2 7
Metodun bitirilmesi ve örnek icracıların dinletilmesi gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB4003 İCRA VE SAHNELEME TEKNİKLERİ III 2 2 4
Senkronize grup çalışmaları yapmak, (yaylılar, mızraplılar, nefesliler) yapılan çalışmaların sahneye konması çalışmaları gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB4007 KORO 0 2 3
Koro eserlerini tanıma, birlikte söyleme becerisini edinme ve geliştirme çalışmaları yapılır
Zorunlu Ders TMB4009 REPERTUAR V 0 2 2
Sanat Müziği Acemkürdi, Isfahan, Hicaz, Mahur makamlarında büyük usullerle ölçülmüş eser analizi ve uygulaması gerçekleştirilir. / Halk Müziği Misket dizilerinde ve karma usullerde eser analizi ve uygulaması gerçekleştirilir.
Seçmeli Ders TMB4011 TÜRK MÜZİĞİ ARMONİSİ I 2 0 5
Kemal İlerici’nin geliştirdiği armoni sistemindeki temel armoni şifrelemeleri, alternatif uygulamalar tanıtılır ve uygulamaları yapılır.
Seçmeli Ders TMB4013 KOMPOZİSYON I 2 0 5
Türk müziği şarkı formunda eser analizi ve beste çalışmaları gerçekleştirilir
Seçmeli Ders TMB4015 SANAT FELSEFESİ VE ESTETİĞİ 2 0 5
Bir bilim olarak estetik, estetik fikir tarihi ve gelişim aşamaları (Antik çağ, Orta Çağ, Rönesans, Klasisizm ve Maarifçilik (eğitimcilik), Alman Klasik Felsefesi ve Estetiği (İ.Kant, F.Hegel, vs.) çağdaş dönemin estetik fikri üzerinde durulur.
Seçmeli Ders TMB4017 MÜZİK FORMLARI 2 0 5
Biçim kavramı ve gerekliliği, müzikte biçimin temel ögeleri, motif cümle, dönem ve aralarındaki ilişkiler, Klasik Batı müziğinde kullanılan şarkı formları, çeşitleme, suit, rondo, sonat, sonat allegro formu, füg, diğer tür ve biçimler. Geleneksel Türk Halk ve Sanat Müziği ve Uluslararası Popüler Müzikte biçimler.
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders FRM4020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 8 10
Zorunlu Ders TMB4002 ESAS MESLEK ÇALGISI VIII 3 2 7
Teknik tavır ve yoruma dayalı üst düzey eserlerin çalışılması ve geliştirilmesi çalışmaları yapılır.
Zorunlu Ders TMB4004 İCRA VE SAHNELEME TEKNİKLERİ IV 2 2 4
İcraya yönelik eser ve makam tespiti ve oluşturulan repertuvarın sahnelenmesi çalışmaları gerçekleştirilir.
Zorunlu Ders TMB4006 KORO VE YÖNETİMİ 1 2 3
Tek ve çok sesli koro yönetimi çalışmaları yapılır.
Zorunlu Ders TMB4008 REPERTUAR VI 0 2 2
Sanat Müziği Acemkürdi, Isfahan, Hicaz, Mahur makamlarında büyük usullerle ölçülmüş eser analizi ve uygulaması gerçekleştirilir. / Halk Müziği bütün dizilerde eser analizi ve uygulaması gerçekleştirilir.
Seçmeli Ders TMB4012 TÜRK MÜZİĞİ ARMONİSİ II 2 0 5
Kemal İlerici’nin geliştirdiği armoni sistemindeki temel armoni şifrelemelerini çalgı (tanbur - piyano, kanun – ud vb.) eserleri yazma çalışmaları yapılır.
Seçmeli Ders TMB4014 KOMPOZİSYON II 2 0 5
Türk müziği peşrev formunda eser analizi ve beste çalışmaları gerçekleştirilir.
Seçmeli Ders TMB4016 GİRİŞİMCİLİK 2 0 5
XX
Seçmeli Ders TMB4018 OSMANLI TÜRKÇESİ 2 0 5
Klasik devirde "Osmanlı Türkçesi" ayrı bir dil olarak algılanmamış, üç dilden (elsine-i selase) oluşan bir karışım olarak görülmüştü. "Türkçe" ise, evde, sokakta ve köyde konuşulan basit dildir. Bu dil çözümlenmesinde matbu ve el yazısı çözümlenmesi öne çıkmaktadır. Bu ders kapsamında Osmanlı Türkçesi alfabesinin ezberlenmesi ve basılı metinler üzerinden çeviriler yapılması
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5