Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders BAN1001 İLETİŞİM 2 0 2
iletişim kavramı tanımı, iletişim süreci iletişim sürecindeki unsurların açıklanması, etkili konuşma teknikleri, örgütsel iletişimin amacı ve örgütsel iletişimin fonksiyonları.
Zorunlu Ders BAN1003 GENEL MUHASEBE 3 0 4
muhasebenin tanımı, muhasebenin genel kabul görmüş ilkeleri, bilançonun düzenlenmesi, varlık hesapları, kaynak hesapları.
Zorunlu Ders BAN1005 MİKRO EKONOMİ 2 0 3
kıtlık kanunu, ekonomi ilminin tanımı, üretim faktörleri, arz ve talep etkileyen faktörler, tam rekabet piyasası, üretim faktörleri fiyat analizi.
Zorunlu Ders BAN1007 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 5
temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmenin kuruluşu, kapasite ve kapasite türleri.
Zorunlu Ders BAN1009 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ 4 0 5
mevduatın tanımı, türleri ve önemi, hesap açma, bankacılık hizmetleri, ciro, EFT, senetlerin tanımı, ATM bankacılığı, internet bankacılığı, sermaye piyasası temel kavramları, sermaye piyasası kurumları.
Zorunlu Ders BAN1011 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders BAN1002 TİCARİ MATEMATİK 3 0 4
ticari matematikte temel ve genel kavramlar, yüzde ile ilgili problemler, oran ve orantı, maliyet ve satış hesapları ile ilgili problemler, faiz hesapları, karışım, bileşim , alaşım ile ilgili problemler.
Zorunlu Ders BAN1004 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 2 2 5
Amortisman ve amortisman ayırma usulleri maddi olmayan duran varlıklar, duran varlıkların satışı, envanter ve değerleme işlemleri, stok hareketleri, reeskont hesaplanması, örnek monografi çözümleri, sonuç hesaplarının kapatılması,kar veya zararın bulunması.
Zorunlu Ders BAN1006 MAKRO EKONOMİ 2 0 3
makro ekonominin doğuşu, milli gelir hesaplama yöntemleri, tüketim tasarruf ve yatırım fonksiyonları, paranın tanımı, para politikası araçları, enflasyonun nedenleri ve nedenlerine göre enflasyon türleri, istihdam ve işsizlik, uluslar arası ekonomik ilişkiler, ekonomik büyüme ve kalkınma.
Zorunlu Ders BAN1008 İSTATİSTİK 3 0 4
istatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin toplanması, frekans dağılımlarının grafiklerle yansıtılması, analitik ortalamalar, aritmetik geometrik harmonik ortalamaların formülleri ve çözümü, merkezi dağılım ölçüleri, ortalama ve standart sapmalar, endeks çeşitleri, olasılık teorisi temel kavramları, korelasyon regrasyon ve trend hesaplama yöntemleri.
Zorunlu Ders BAN1010 TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ 3 0 4
sigorta kavramı ve önemi, sigortanın tarihi, sosyal sigorta ve özel sigortalar, sigortanın tarafları ve yükümlükleri, sigortanın temel prensipleri, sigorta poliçesi, reasürans hayat sigortaları.
Zorunlu Ders BAN1018 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2 0 3
Dış ticaret politikasının amaçları,ihracatın temel esasları,ihracat ve ithalatta kullanılan belgeler,ihracat ve ithalatta taşıma şekillerini kavrayabilme.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAN2003 FİNANSAL YÖNETİM 3 0 4
finansal yönetime giriş, finansal yönetimin amaçları, finansal yapı analizinde kullanılan oranlar, başa baş noktasının hesaplanması, faaliyet kaldıracı, finansal kaldıraç, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, stokların yönetimi, alacakların yönetimi, uzun vadeli yatırımların kararlarında faiz faktörü, sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti, hisse senedi ve tahvil değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders BAN2009 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 2
proje ve ödev konularının belirlenmesi , araştırma tekniklerinin öğretilmesi, proje ve ödev yazılım konularının gösterilmesi, proje ve ödev önerilerinin dosya haline getirlimesi, araştırma safhası ve yönlendirme , rapor ve tez haline getirme,düzeltme aşaması.
Seçmeli Ders BAN2011 HİZMET PAZARLAMASI 3 0 4
Hizmet kavramının tanımmlanması, hizmet sektörününün günümüzdeki önemi, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet işletmelerinde pazarlama karması bileşenleri.
Seçmeli Ders BAN2013 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI 3 0 4
fiansal yatırım araçları ile ilgili temel kavramlar,mali sistem ve finansal piyasalar ,finansal kurumlar,İMKB,Türkiye de semaye piyasası kurumları,hisse senetleri,tahviller ve hazine bonoları,hisse senedi değerleri,tahvil değerleri,opsiyon sözleşmeleri,futeres piyasalar ve sözleşmeler,forward piyasalar ve sözleşmeler,leasing,swap,forfaiting,factofing,risk semayelri
Seçmeli Ders BAN2015 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ 3 0 4
sermaye piyasası hakkında genel bilgiler, sermaye piyasası faaliyetleri, menkul kıymetler borsaları.
Seçmeli Ders BAN2025 BANKALARDA DİJİTALLEŞME 3 0 4
Zorunlu Ders BAN2027 BANKA MUHASEBESİ 2 1 2
banka muhasebesi hakkında genel bilgiler, bankaların kaynak sağlama ve muhasebe işlemleri, krediler ve kredilerin muhasebeleştirilmesi, hizmet işlemleri ve muhasebesi, diğer işlemler ve muhasebesi, yabacı para işlemleri, dönem sonu işlemler ve mali tablolar.
Zorunlu Ders BAN2029 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ 3 0 3
kredi ve kredilendirme kavramları, istihbarat ve kredi kullandırmada sınırlandırmalar, kredi konusunda, bankaların, tabi oldukları, yasal zorunluluklar, kredi kullandırmada sınırlandırmalar, kredi türleri, teminat ve teminat çeşitleri, kredi faiz hesaplama yöntemi, kredi limitleri ve limit aktarımı, teminat mektupları, kredi izleme, sorunlu krediler, erken uyarı sinyalleri ve risk izleme yöntemleri, kredi takip işleri.
Zorunlu Ders BAN2031 BANKACILIK HUKUKU 2 0 2
bankalar kanunu, bankaların kuruluşu, bankaların faaliyete geçmeleri ve şube açmaları, bankaların organları, mevduata ait hükümler, tasarruf mevduatı ve sigorta fonu, bankacının sorumlulukları, bankalarda belgelerin saklanması, bankaların denetimi, bankaların devri ve birleşmeleri, bankaların tasviyesi.
Staj Dersi BAN2039 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2055 PARA YÖNETİMİ VE YATIRIMLAR 3 0 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAN2010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 2
proje ve ödev konularının belirlenmesi araştırma tekniklerinin öğretilmesi proje ve ödev yazım kurallarının gösterilmesi, proje ve ödev önerilerinin dosya haline getirlmesi, araştırma safhası ve yönlendirme , rapor ve tez haline getirme, sunum.
Seçmeli Ders BAN2012 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 4
insan kaynakları yönetiminin tanımı önemi kapsamı, insan kaynakları yönetiminde temel ilikeler, insan kaynakalrı planlaması, işgören bulma ve seçme, performans değerlemesi.
Seçmeli Ders BAN2014 SİGORTA HUKUKU 3 0 4
sigorta kavramı ve işlevleri, sigorta hukuku, sigorta kuruluşları, siggorta sözleşmesi, sigorta hukukunda genel hükümler.
Seçmeli Ders BAN2016 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3 0 4
kalitenin tanımlanması, toplam kalite yönetim sistemi, toplumsal kalite yönetiminin temel üyeleri, toplam kalite anlayışında insan faktörü.
Seçmeli Ders BAN2020 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3 0 4
müşteri ilişkileri yönetiminin teorik ve kavramsal çerçevesi, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetiminde müşterinin yeri, müşteri ilişkileri yönetimi modeli.
Seçmeli Ders BAN2026 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 3 0 4
Bilanço, gelir tablosu, satışların maliyet tablosu, kar dağılım tablosu, öz sermaye değişim tablosu, fon akım tablosu,örnek olay, çalışması, nakit akım tablosu, mali analiz yöntemleri karşılaştırmalı tablolar analizi, trend analizi, oran analizi, örnek olay çalışması.
Seçmeli Ders BAN2028 RİSK YÖNETİMİ 3 0 4
Zorunlu Ders BAN2030 FON YÖNETİMİ 3 0 2
bankacılıkda fon yönetimi ile ilgili temel kavramalar, bankaların fon kaynakları, fon kullanımı, gon yönetimi, fon yönetiminin fonksiyonları, risk yönetimi ve analizi, döviz pozisyon yönetimi, fon yönetiminde uluslar arası piyasa işlemleri.
Zorunlu Ders BAN2032 SİGORTA MUHASEBESİ 2 0 2
muhasebe sistemi ve tekdüzen hesap planı, genel nitelikli işlemleri muhasebeleştirilmesi, karşılıklar muhasebesi, hasar muhasebesi, rücü işlemleri muhasebesi, bölge müdürlükleri arası muhasebesi, örnek uygulama.
Zorunlu Ders BAN2034 TİCARET HUKUKU 3 0 3
ticari işletme kavramı, ticari iş kavramı, ticari hüküm, tacir sıfatı, ve tacir olmanın yükümlülükleri, tacir yardımcıları, haksız rekabet halleri, ticari defterler, ticaret şirketleri.
Staj Dersi BAN2040 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 5
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4