Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders CGE1001 ÇOCUK GELİŞİMİ I 3 0 5
Fiziksel gelişim,tanımı,önemi ve kavramlar,gelişim dönemlerine ilişkin fiziksel özellikler.
Zorunlu Ders CGE1003 TEMEL MATEMATİK 2 0 2
sayılar ,üslü ve köklü sayılar,modüler aritmetik,ondalıklı sayılar,oran ve orantı,denklemler ve eşitsizlikler
Zorunlu Ders CGE1005 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3 0 5
temel kavramlar,sağlık ve önemi,sağlığı etkileyen faktörler,doğum öncesinde ve doğum sonrasında dikkat edilmesi gereken hususla,toplumumuzda çocuk sağlığına verilen önem,hastalıklara karşı korunma yolları.
Zorunlu Ders CGE1007 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME 2 2 4
etkin bir öğretim için materyal planlama ,sınıfta kullanılan materyaller,eğitici materyal kullanırken dikkat edilecek konular
Zorunlu Ders CGE1009 ÇOCUK VE OYUN 2 0 3
oyun dağarcığını geliştirmek,oyun dağarcığını geliştirmede yararlanılacak kaynaklar. oyunları değerlendirmek, okul öncesi dönem çocuğuna uygun oyunun seçilmesi ve oynatılması. oyun oynatma teknikleri.
Zorunlu Ders CGE1011 MESLEK ETIĞI 2 0 4
etik ve ahlak kavramları; etik ve ahlak ilişkisi ,ahlaki değerler, ahlaki gelişim süreci,etik kuralları,etik toplum ilişkisi,etik davranışı etkileyen faktörler. etik sistemleri; toplumsal sözleşme etiği,kişisel etik sosyal yaşam etiği. kültür normlar değerler.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders CGE1002 ÇOCUK GELİŞİMİ II 3 0 5
sosyal gelişim, tanımı,önemi ve kavramlar,Erikson ve psikososyal gelişim dönemleri ve sosyal gelişimde bireysel farklılıklar,sosyal gelişimi değerlendirme.
Zorunlu Ders CGE1004 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 1 2 5
yaratıcılık ve sanat;yaratıcılık eğitimi,sanat eğitimi.Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler,sanatsal değeri yüksek olan yapıtlar ve bu yapıtları yaş ve gelişim düzeylerine göre değerlendirme.
Zorunlu Ders CGE1006 AİLE EĞİTİMİ 1 2 5
aile eğitimi,tanımı,önemi,amacı,gerekliliği,aile eğitimi çalışmalarının etkileri, ailelerle çalışma,okul öncesi eğitimde ailelerle işbirliği ve çalışma süreci. aile eğitimi etkinlik dosyası inceleme ve oluşturma.
Zorunlu Ders CGE1008 ÇOCUK VE DRAMA 1 2 4
yaratıcı drama,dramatik etkinlikler,eğitimde yaratıcı dramanın önemi,çocuğa kazandırdığı değerler,uygulama basamakları,drama yapılacak ortamın hazırlanması, öğretmenin dramadaki etkin rolü.
Zorunlu Ders CGE1010 ÇOCUK VE MÜZİK 2 0 4
okul öncesi dönemde müziğin önemi,türleri,müzik etkinlik çeşitleri,çalgılar,ritim aletleri ve özellikleri,temel müzik bilgileri,okul öncesi çocuğuna yönelik şarkı dağarcığı geliştirme çalışmaları ve çocuk şarkıları öğretilecektir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CGE2001 ÇOCUK PSIKOLOJISI VE RUH SAGLIGI 3 0 3
Kişilik ve benlik kavramı; kişilik gelişimi kuramları, çocukta gerçek benlik kavramını etkileyen aile faktörleri. Davranışın oluşum zinciri; uyarıcı, dürtü, güdüler, duygu. Duyum ve algı kavramları; algı özellikleri, algıda seçicilik, algıda değişmezlik, algıda organizasyon, algıda bütünlük, algı yanılması, duyum, duyum ve algı arasındaki farklar. Savunma mekanizmaları; çatışma, bastırma, yansıtma, yadsıma, yer değiştirme, karşıt tepki kurma, yalıtma.
Seçmeli Ders CGE2003 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ 3 0 4
Gelişim ve öğrenme, gelişim özellikleri, ilkeleri, gelişimi etkileyen faktörler, gelişim aşamaları, öğrenme, öğrenmenin özellikleri, öğrenme aşamaları öğrenme tipleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramı, Bilişsel Öğrenme Kuramı, Sosyal Öğrenme Kuramı, Oyun Yoluyla Öğrenme Kuramı.
Zorunlu Ders CGE2007 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 1 1 3
Bilişsel öğrenme becerilerini tanıma; özel gereksinimi olan çocukların engel gruplarına göre bilişsel düzeyde bireysel farklılıkları, özel gereksinimli çocukların engel gruplarına göre bilişsel öğrenme özelliklerini değerlendirmede dikkat edilecek noktalar, engel gruplarına göre bilişsel işlevlerde sınırlılıkları ve uyum sorunları. Bilişsel öğrenme özelliklerini tespit etmek; ilgili kişilerle görüşmek, çocuklarla ilgili tutulan diğer kayıtları ve test sonuçlarını inceleme, performansını inceleme. Bilişsel öğrenme özelliklerine uygun eğitim durumları planlama.
Zorunlu Ders CGE2009 OKUL ONCESI EGITIM KURUMLARINDA UYGULAMA I 0 6 6
Bu derste, mezun olacak öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı olarak mesleki deneyimlerinin kazanılması ve bu deneyimlerin kullanılması için gerekli eğitim ve uygulamaya önem verilir. Bu çerçevede, öğrencilerinin teorik ve pratik derslerinde aldıkları bilgilerini kendi programları ile ilgili birim; çocuk bakımevi, kreş, anaokulu gibi uygulama sahalarında kullanabilmelerini sağlamak; bu yolla, öğrencilere mezuniyetten sonraki meslek hayatlarında gerekli olacak el becerisini kazandırmak
Seçmeli Ders CGE2011 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 4
Planlama kavramı, örgütleme, yöneltme/yürütme, koordinasyon. Denetim; işlem standartları, denetim standartları, denetim araçları, denetim türleri, idari denetimler, düzeltici önlemler, denetim raporu, standart raporlar.
Seçmeli Ders CGE2013 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 3 0 4
İnternet ve internet tarayıcısı. Elektronik posta yönetimi, haber grupları /forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret
Seçmeli Ders CGE2015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 4
Araştırma konularını seçme, araştırmada temel kavramlar, araştırmanın gereği ve önemi, araştırmanın konusu (problem), problem cümlesi, ilgili kaynaklar (kaynak taraması), araştırma probleminin cevabı (hipotez), amaç ve ifade, önem, araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar), sınırlılıklar, tanımlar, kaynak araştırması yapma; araştırma yöntemi, evren ve örneklem, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler.
Seçmeli Ders CGE2017 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME 3 0 4
Sanat ve sanat dalları; sanatın tanımı, terimleri, sanatın tarihsel gelişimi, sanatın gerekliliği, önemi, başlıca sanat dalları. Sanat dallarının önemi; plastik sanatların, ritmik sanatların, fonetik sanatların önemi.
Seçmeli Ders CGE2019 GÜZEL KONUŞMA VE BEDEN DİLİ 3 0 4
Güzel konuşan bir kişide bulunması gereken özellikler, konuşurken mizahın öneminden yararlanmak, dile söyleyiş güzelliği kazandırmak. Beden dilinin özelliklerini ve etkisini öğrenmek, jest ve mimik yanlışlarından kurtulmak, yürüyüş, duruş, oturuş, sahne ve kürsüyü kullanma estetiğini kazanmak.
Seçmeli Ders CGE2021 ÇEVRE KORUMA 3 0 4
Çevre yönetmelikleri, yönetmeliklerde belirtilen çevre kuralları, yönetmeliklerde belirtilen şekilde çalışma ortamını düzenlemek, çalışma ortamı ile ilgili risk analizi yapmak, risklerin kontrolünü gerçekleştirmek, çalışan sağlığı korunması için önlemler almak, potansiyel risk kaynaklarını azaltıcı tedbirler almak.
Zorunlu Ders CGE2023 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2 0 2
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okul öncesi eğitiminin amaçları, okul öncesi dönemdeki çocukların gereksinimleri ve gereksinimlerini karşılayacak, aylık ve günlük eğitim planlarıyla desteklenerek oluşturulmuş okul öncesi eğitim programı, 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenmiş kazanım ve göstergeler
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2067 BEBEK BAKIMI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CGE2002 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA 2 0 2
Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler. Çocuk yayınlarının değerlendirilmesi. Çocukların ve ailelerin çocuk yayınları kullanmalarına rehberlik etmek; çocukların basılı ve görsel yayınları kullanmalarına rehberlik etmek, ailelere çocuk yayınları kullanmaları konusunda rehberlik etmek.
Zorunlu Ders CGE2004 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 2 0 2
Kaynaştırma eğitimi; tanımı, amaçları, ilkeleri, kaynaştırma eğitiminin ülkemizdeki ve dünyadaki gelişim süreci, kaynaştırma eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar, kaynaştırma eğitiminde görev alan personel ve özellikleri. Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişimsel gereksinimleri; kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişim özellikleri, okulöncesinde kaynaştırma eğitimi
Seçmeli Ders CGE2008 SEMİNER 3 0 4
Araştırma süreci ve teknikleri; araştırma türünü belirleme, araştırma konusunu belirleme, araştırma problemine yönelik kaynakların taranması, araştırma modelini oluşturmak, araştırma yöntemini belirleme, araştırmanın evrenini ve örneklemini belirleme, araştırma verilerini sonuçlandırmak, araştırma sonuçlarını yorumlamak, araştırma sürecini raporlaştırmak.
Zorunlu Ders CGE2010 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II 0 7 8
Yaratıcı drama etkinlikleri, yaratıcı drama etkinliğini uygulama. Değerlendirme; öğretmenin kendini değerlendirmesi, çocukların katılımını değerlendirme, etkinliği değerlendirme.
Seçmeli Ders CGE2012 SUNUM TEKNİKLERİ 3 0 4
Profesyonel yaşamda öğrencilerin gereksinim duyabilecekleri mesleki sunum ve ifade etme yeteneklerini arttırmak ve sunum akış becerisinin kazandırılması çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirilecektir.
Seçmeli Ders CGE2014 İLK YARDIM 3 0 4
Çocuklarda ilk yardım gerektiren durumlar ve yapılması gerekli acil müdahaleler. Hava yolu, solunum ve dolaşımın normal fizyolojisi. İlk yardımın temel öğeleri. Acil müdahale manevraları (maket üzerinde uygulamalı).
Seçmeli Ders CGE2016 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ 3 0 4
Animasyon etkinlikleri; animasyon programı, türleri, animasyon programının özellikleri, animasyon programında dikkat edilmesi gereken unsurlar, animasyon hizmetleri organizasyonu, organizasyon şeması, organzasyonda dikkat edilecek noktalar. Animasyon etkinliklerini planlama / uygulama; animasyon planlama süreci, animasyon organizasyonunu uygulama.
Seçmeli Ders CGE2018 ÖZEL GERESİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM 3 0 4
Cinsel eğitim; tanımı, önemi. Cinsel eğitim kaynakları; aile, okul, toplumsal çevre, yazılı ve görsel basın. Cinsel eğitimin ilkeleri; doğru zaman, eğitimcinin eğitimi, ailenin eğitimi, kabul çizgisi, yaşa uygunluk, model olma, cinsel eğitimde yapılan hatalar. Cinsel gelişim dönemleri ve özellikleri, özel gereksinimli çocuklarda cinsel eğitim uyarlamaları; özel gereksinimli çocuklarda cinsel gelişim özellikleri.
Seçmeli Ders CGE2020 MESLEKİ YAZIŞMALAR 3 0 4
Resmi ve özel yazışmalarda şekil ve içerik yönünden uyulması gereken kurallar. İş hayatında kullanılan ortalama ve blok mektup örneklerini incelemek, yazımını öğrenmek, dilekçe türlerini, şekil yönünden bulunması gereken şartları öğrenmek. Rapor türlerini, çeşitli konularda rapor yazmayı öğrenmek, tutanak ve hangi durumlarda ne zaman tutulacağını öğrenmek gibi konuları içermektedir.
Zorunlu Ders CGE2022 ÇOCUKLA İLETİŞİM 2 0 2
İletişim, süreci ve çeşitleri, öğeleri ve özellikleri, sözlü iletişim teknikleri ve kuralları, etkili iletişim yöntemleri, sözsüz iletişim, beden dili ve etkileri, iletişim engelleri, ailede dinlemenin önemi, farklı yaşlarda iletişim özellikleri, empati, sen-ben dili
Seçmeli Ders CGE2024 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 3 0 4
Seçmeli Ders CGE2026 KARİYER PLANLAMA 3 0 4
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4