Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders RSM1003 İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 4
İş güvenliği ile ilgili tanımlar. Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar. İş kazaları ve nedenleri. İş yeri güvenliği. Meslek hastalıkları. Kaza ve yaralanma. Kazalarda ilk yardım. İş güvenliği mevzuatı. İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler.
Zorunlu Ders RSM1007 MATEMATİK I 4 0 5
Küme kavramı. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar üzerinde aritmetik ve cebirsel işlemler. Denklem çözümleri. Fonksiyon kavramı. Limit kavramı.
Zorunlu Ders RSM1009 FİZİK 2 0 2
Klasik Newton Mekaniğinin Uygulamaları, Statik Elektrik Yasaları ve Coulomb Kuvvetinin Uygulamaları.
Zorunlu Ders RSM1011 RAYLI SİSTEM BİLGİSİ 3 0 4
Ulaştırma sistemleri ve bu sistemler içinde raylı sistemlerin genel tanımı. Raylı sistemleri oluşturan bölümler. Raylı sistemlerde ulaşım ve emniyet sistemleri.
Zorunlu Ders RSM1013 TEKNİK RESİM 2 2 5
Teknik resim kavramı,Teknik resimde çizgi çeşitleri, düz ve açılı çizgi çalışmaları,standart geometrik çizimler, standart izdüşüm formunu tanıtılması ve uygulanması, üç görünüş çıkartma,perspektif çizim anlatımı ve uygulama çeşitleri,kesit alma ve önemi, kesit çeşitleri, tam kesit, kısmi kesit, tarama çeşitleri,ölçü ve ölçülendirme, montaj resimlerin tanıtılması.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders RSM1002 RAYLI SİSTEM TRAFİĞİ 2 1 5
Tren ve istasyon tesisleri ilgili temel kavramlar. Trenlerle ilgili temel kavramlar. açıklar. İstasyon yolları ve makaslarla ilgili temel kavramlar. Demiryolu trafiği ile ilgili işaret ve sinyaller. Tren ve diğer demiryolu araçlarının trafiğinde işaret ve sinyallerin önemi. Arıza ve düzensizliklerde önlemler. Demiryolu araçlarının sınıflandırılması. Trenlerin seyrine ilişkin konular. Trenlerin sefere hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler. Demiryolu trafiği ile ilgili hükümler.
Zorunlu Ders RSM1004 MAKİNE BİLGİSİ 2 2 5
Tasarımda karşılaşılabilecek temel statik ve dayanım bilgileri, moment ve malzeme iletim elemanları, makine elemanlarına ait dayanım hesapları,makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırma(Bağlama elemanları, taşıma elemanları, güç aktarım elemanları, destek elemanları, enerji biriktirme elemanları), uygun makine elemanlarını standart numaralarına göre kataloglardan seçebilme,
Zorunlu Ders RSM1006 STATİK MUKAVEMET 3 0 4
Normal kuvvet etkisindeki elemanlar(Basma ve çekme mukavemeti), eğilme momentine maruz elemanlar, burulma momentine maruz elemanlar,birleşik mukavemet hallerine maruz elemanlar, düşey yüklü elemanlar, burkulma yükleri altındaki elemanlar,
Zorunlu Ders RSM1008 TREN DİNAMİĞİ 2 1 4
Dinamiğin temel prensiplerine dayanarak trenlerin dinamiği ile ilgili hesaplamalar. Temel fizik ve dinamik prensiblerine uygun olarak tekerlek kuvvetleri ile ilgili hesaplamalar. Fren dinamiği hesaplamaları. Demiryolu uygulamalarında kullanılan fiziksel kavramlar. Demiryolu uygulamalarında Fiziksel Kavramların uygulaması. Yolun Geometrik yapısı nedeni dikkate alınarak yapılan hesaplamalar, trene etki eden kuvvetlerin hesaplanması. Newton yasalarının demir yolunda hareket eden trenlere uygulaması. Trenlerin iş, güç ve enerjisinin hesaplanması. Trenlerin oluşturdukları Kuvvetler ve Momentum hesaplamaları.
Zorunlu Ders RSM1010 MATEMATİK II 4 0 5
Türev alma, integral alma, matrisler.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RSM2001 ÇEKEN ARAÇLAR 3 0 2
Çeken araçlarda temel kavramlar. Çeken araçların sınıflandırılması. Dizel lokomotiflerin sınıflandırılması, dizel hidrolik lokomotiflerin tanıtılması, ana aksamları. Dizel hidrolik lokomotiflerin çalışma prensipleri, gücün hidrolik olarak tekerleklere aktarılması.
Zorunlu Ders RSM2003 MOTOR BİLGİSİ 2 1 2
İçten yanmalı motorların tarihsel gelişimi,sınıflandırılması. Benzinli ve dizel motorlarının genel yapısı ve farkları,wankelmotorları,motor termodinamiği. Motorlarda elektrik ve elektonik sistemler. Motor yağlama sistemleri,motor soğutma sistemleri. Motor ayarları ve arızaları,motoryenileştirme,motor bakım ve onarımında kullanılan ölçme-kontrol cihazları.
Zorunlu Ders RSM2005 TREN MEKANİĞİ 2 1 3
Raylı sistem araçlarının özellikleri. Raylı sistem araçlarının seyir esnasında karşılaştıkları dirençler. Gücü sınırlayan etkenler. Araçların tip ve güçlerine göre değişik yol koşullarında çekilecek yükü hesapları. Raylı sistem araçlarının seyir sürelerinin hesaplanması.
Zorunlu Ders RSM2007 ELEKTRİK MAKİNELERİ 2 1 3
Transformatörler, Asenkron Motorlar, Senkron Motorlar, Doğru Akım Makineleri ve diğer özel tasarımlı motorların yapıları, kullanım alanları ve temel özellikleri.
Seçmeli Ders RSM2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I 1 2 4
AutoCAD’in çalışma sistemi hakkında bilgi sahibi olma, temel çizim ve düzenleme komutlarını kullanabilme, Projenin AutoCAD ortamında 2 ve 3 boyutlu olarak tasarlanması, ölçülendirme, üç görünüş çıkartma, montaj resimelerinin çizilmesi
Seçmeli Ders RSM2013 TOPOĞRAFYA 2 1 4
Topoğraya bilimine ilişkin temel kavramlar. Topoğrafya,Harita ve Ölçek kavramları. Ölçme İşlerinde Karşılaşılan Hatalarr. Ölçü dizilerinin doğruluk derecesi ölçütleri. Basit ölçme aletleri. Doğruların aplikasyonur. Basit ölçme aletleriyle harita alım yöntemleri. Bağlama ve dik koordinat yöntemi. Prizma ile ölçmelerde dikkat edilecek hususlar. Yatay kontrol noktaları. Poligon tanımı. Poligon ile ilgili ölçümler. Yükseklik ölçmeleri. Nivelmanda Kullanılan Aletler. Nivo, Mira ile ölçüm. Teodolit ve Açık okumalar.
Seçmeli Ders RSM2015 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
İngilizce dil bilgisi konuları ve kuralları. Raylı sistemler ile ilgili terimlerin tanınması. Raylı sistemler ile ilgili sözcüklerin kullanılması. Raylı sistemler ile ilgili parçaların Türkçe'ye çevrilmesi. Raylı sistemler ile ilgili bilgisayar programlarının İngilizce olarak incelenmesi. Teknik rapor yazımı.
Seçmeli Ders RSM2017 MALZEME 2 1 4
Teknik alanda kullanılan malzemeler.Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar.Atomlar ve moleküller arası bağlar.Birim kafes çeşitleri.Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar.Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri.Katılaşma esnasında dendrit ve tane (grain) oluşumu. Kristal kusurlar. Saf metal, Ara faz veya bileşik,Katı çözelti.Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri.Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim.Demir sementit faz diyagramı. Tavlama, sertleştirme ve menevişleme işlemleri ,Yüzey sertleştirme işlemleri .Malzemelerin deformasyonunu incelemek.Metalografik incelemeler yapmak.Tahribatlı malzeme muayeneleri,Tahribatsız malzeme muayeneler.
Seçmeli Ders RSM2019 KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ I 3 0 4
Kentiçi raylı ulaştırma sistemlerinin performansının belirlenmesi. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasite kavramı. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kalite kavramı. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasiteye etki eden faktörler. Kentiçi ulaşım sistemlerinin performans değerlendirmesi. İstasyonların sınıflandırılması ve gerekli performans ölçütlerini tanımlanması.
Seçmeli Ders RSM2021 GENEL RAYLI SİSTEM İŞLETMECİLİĞİ 3 0 4
Genel olarak ulaştırmanın tanımı, demiryollarının tarihsel gelişim süreci, demiryolarında kullanılan terimler. Demiryollarında kullanılan terimleri tanımlar. Yurt içi eşya taşıma hükümlerine yönelik konular. Uluslararası demiryolu eşya taşımalarına hükümlerine (CIM) yönelik konular. Uluslararası demiryolu yolcu ve bagaj taşıma taşıma hükümlerine (CIV) yönelik konular. Uluslararası taşıma düzensizliklerine (CIT) yönelik konular.
Seçmeli Ders RSM2023 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 4
Seçmeli Ders RSM2025 PERSONEL BİLGİSİ 3 0 4
Demiryolu kurumlarının yapısı. Demiryolları işletmesinin amaç ve faaliyetleri. Demiryolları işletmesinin teşkilatı Demiryolları genel müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları. Demiryolları personel politikaları. Personel ihtiyacının tespit kriterleri. Demiryollarına personel alınımları. Demiryollarının tüm birimlerinde çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları. Disiplin ilkeleri ve uyulması gerekli kurallar. Disiplin cezası gerektiren davranışlar.
Seçmeli Ders RSM2027 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Seçmeli Ders RSM2029 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Staj Dersi RSM2051 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RSM2002 ÇEKEN ARAÇLAR II 3 0 2
Elektrikli lokomotiflerin ana aksamları, çalışma prensipleri, elektrik enerjisinin havai hattan alınarak tekerleklere intikali. Elektrikli trenlerin (ünitelerin) tanıtılması, ana aksamları, çalışma prensipleri. Metroların ve Tramvayların Tanıtılması, Çalışma Prensipleri ve Ana Aksamları. Yüksek Hızlı Trenlerin Tanıtılması, Çalışma Perensipleri ve Ana Aksamları.
Zorunlu Ders RSM2004 FREN TEKNİĞİ 2 1 2
Frenleme sistemlerinde temel kavramlar ve terimler. Raylı sistem taşıtlarının fren sistemlerinin genel tanıtımı. Fren etkisi, sabo baskı kuvveti, piston kuvveti, frenleme oranı. Demiryolu taşıtlarında fren mesafesi hesabı. Anahat lokomotiflerinin fren sistemlerini tanıtma. Vagonların fren sistemleri ve elemanları. Fren sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar ve giderilmesi
Zorunlu Ders RSM2006 HİDROLİK VE PNÖMATİK 2 1 3
Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri, Devre elemanları , Hidrolik ve Pnömatik devre çizimleri ,Çeşitli devrelerin incelenmesi. Tipik devreler.
Zorunlu Ders RSM2008 RAYLI SİSTEM ARAÇ MEKATRONİĞİ 2 1 3
Raylı sistem araçlarının mekanik parçalarının bakım ve onarımı, güç aktarma organları ve fren sistemi. Raylı sistem araçlarının elektrik-elektronik, aydınlatm ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı.
Seçmeli Ders RSM2010 GENEL ELEKTRİK BİLGİSİ 3 0 4
Direnç, Akım, Gerilim, Ohm kanununu, İş, Güç ve Verim kavramları. Kirchoff Kanunları. Devre çözüm yöntemleri. Alternatif akımın temel kavramları. R,L ve C’nin alternatif akımdaki davranışı.
Seçmeli Ders RSM2012 ÇEKİLEN ARAÇLAR 3 0 4
Çekilen Araçların Temel Kavramları ve Sınıflandırılması. Yolcu Vagonlarının Tanıtılması, Çeşitleri, Özellikleri ve Isıtılması. Yük Vagonlarının Tanıtılması, Çeşitleri, Özellikleri, ve Kullanım Amaçları.
Seçmeli Ders RSM2014 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 2 1 4
Meslekle ilgili herhangi bir konuda çalışma yapma, konuyu araştırma, rapor hazırlama, raporu uygun standartlarda yazılı olarak sunma ve konuyu sözlü olarak sunabilme.
Seçmeli Ders RSM2016 KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ II 3 0 4
Ulaşım sisteminde Kalite ve Kavramları. Raylı Ulaşım sistemleri Değişkenleri. Raylı Ulaşım sisteminde Kapasite ve çeşitleri. Raylı Ulaşım sisteminde Tren koruma sistemleri. Sabit blok sisteminde ilerleme süresi hesaplamaları. Hareketli blok sisteminde ilerleme süresi hesaplamaları. Mono raylı sistemlerde zaman hesaplamaları. Feribot taşıma sistemleri ve zaman hesaplamaları. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasiteye etki eden faktörler. Kentiçi ulaşım sistemlerinin performans değerlendirmesi. İstasyonlar ve gerekli performans ölçütleri.
Seçmeli Ders RSM2018 TREN DEPO İLİŞKİLERİ 2 1 4
Demiryollarında taşınacak yolcu durumuna göre hesaplamalar. Demiryollarında yük taşınmasında hesaplamalar Şebeke bazında ihtiyaçların belirlenmesi. Demiryolu kazalarına depoların müdahalesi.
Seçmeli Ders RSM2020 GENEL YOL BİLGİSİ 3 0 4
"Ulaştırma Sistemleri. Demiryolların Tanımlanması ve Sınıflandırılması. Demiryolu Temel Teknik Prensipleri. Güzergah, Hat Sayısının Saptanması, Hız, Aliyman, Kurp, Dever, Eğim. Demiryolu Temel Teknik Prensipleri. Demiryolunun altyapı ve üstyapı inşaatlarına temel teşkil eden teknik büyüklük ve kavramları. Altyapı ve üstyapı elemanları. Raylı Sistemlerde Enerji Aktarımı. İstasyonlarda Bulunan Tesisler. Yol Kenarında Bulunan İşaret ve Kurallar. Raylı Sistemlerde Yol-Tekerlek-Hız İlişkileri."
Seçmeli Ders RSM2022 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 1 2 4
Parametrik modellemenin esasları,SolidWorks arayüzü, dosya oluşturma, kaydetme, program ve araç çubuklarının ayarları ve özelleştirilmesi, Solidworks sketch komutlarıyla parçalar hazırlama, SolidWorks katı modelleme komutları,SolidWorks yüzey modelleme komutları, İki veya daha fazla parça çizerek bunların montajının yapılması, Assembly Bölümünde 3 Boyutlu Montaj oluşturulması, SolidWorks teknik resim oluşturma (temel görünüşler, kesit alma, ölçekler, şablon oluşturma, ölçülendirme), Yüzey İşleme ve tolerans sembollerinin resim üzerinde gösterilmesi
Seçmeli Ders RSM2024 KALİTE VE GÜVENCE STANDARTLARI 3 0 4
Standardizasyonu ve önemini kavrayabilme. Kalite ve kalite kavramını açıklayabilme. Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme. Mesleki standartları açıklayabilme.Kalite güvence ve güvenilirlik analizlerinde kulanılan teknikler ve temel modeller hakkında bilgi verme.Tüketici hakları ile ilgili maddeleri kavrayabilme.
Staj Dersi RSM2052 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4