Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı, İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar, Osmanlı Devletinin Yıkılışı, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları, XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders DHF1001 KORUYUCU HEKİMLİK VE EPİDEMİYOLOJİ 1 0 1
Halk sağlığı alanında araştırma planlama ve uygulama becerisini içerir. Toplum ağız diş sağlığı ve koruyucu hekimlik tanımı, Ağız sağlığı eğitimi ve ağız diş bakım uygulamaları, Mikrobiyal dental plak terimi ve ağız sağlığına etkisi, Diş çürüğü etyolojisi, çürük tipleri ve sınıflandırması, Beslenme ve ağız diş sağlığı ilişkisi, Erişkinlerde ve çocuklarda çürük riskinin belirlenmesi, Toplum esaslı ağız diş sağlığını yükseltmeye yönelik koruyucu programlar, Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, stratejileri, Epidemiyolojinin kullanım alanları ve epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması, Tanımlayıcı araştırmalar, Analitik araştırmalar, Deneysel araştırmalar, Metodolojik Araştırmalar (Geçerlilik, Güvenlilik Araştırmaları), Epidemiyolojik araştırma planlama, epidemiyolojik ölçütler (sağlık göstergeleri), epidemiyolojik verileri sunum teknikleri (tablo ve grafikler).
Zorunlu Ders DHF1002 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 0 2
Davranış bilimlerine giriş, Davranışın Nörobiyolojik Kökenleri , Psikoloji, Normal-anormal, psikoz-nevroz, Cinsellik, Bilinç, duyum ve algı, duygular ve heyecanlar, Düşünme ve problem çözme süreci ve zeka, Öğrenme ve Bellek, Motivasyon(güdülemeli davranış), engellenme–çatışma ve agresyon Psikoanalitik kuram ve ego savunma düzenekleri, Ruhsal Cinsel ve Ruhsal Toplumsal gelişme, Kendini tanıma ve kişilik gelişimi ve kişiliğin değerlendirilmesi, Sosyalleşme ve sosyal etki, İletişim.
Zorunlu Ders DHF1003 DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ VE ETİK İLKELER 1 0 1
Diş Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi, İyi Hekimliğin Temel Bileşenleri, Kanıta Dayalı Tıp, Etik ve Profesyonel Değerler, Düzenlemeler ve Kurumlaşmalar, İnsan Hakları, Hasta Hakları, Hekimin Etik Sorumluluları ve Hekim Hakları, Diş Hekimliği Etiğinin Temel İlkeleri, Diş Hekimliği Etiğinin Sorunlarına Yaklaşım, Malpraktis-Aydınlatılmış Onam, Hekim-Hasta İletişimi ve Eser Sözleşmesi, Diş Hekimliğinde Etik, Estetik ve Ekonomi, Hekimin Tedavi Etme Yükümlülüğü Bağlamında Hepatit C ve HIV, Muayene Hekimliğinde Önemli Unsurlar
Zorunlu Ders DHF1004 BİYOFİZİK 2 0 2
Biyofizik ve Sistem Tanımı, Ölçme, Ölçek, Hata, Kuvvet Vektörleri, Dönme Momenti, Statik, Kas-İskelet Sisteminin Mekaniği, Stress, Strain, Enerji, Madde, Termodinamik, Hücrede biyofiziksel olaylar, Biyoelektrik ölçü, gözlem ve uygulama araçları, dolaşım ve solunum biyofiziği, Biyolojik reseptörler, Radyasyon biyofiziği, Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin temel ilkeleri, Lazer ışınları ve tıpta kullanımı.
Zorunlu Ders DHF1005 DİŞ HEKİMLİĞİNE GİRİŞ 2 0 3
Zorunlu Ders DHF1006 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2
İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve önemi, tarihsel gelişimi, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, İş kazaları, sebepleri ve alınması gereken önlemler, Risk değerlendirmesi genel kavramlar ve yöntem, Diş hekimliği laboratuvarlarında ön tehlike analizi, Yangından korunma, acil durum, tahliye ve kurtarma, Fiziksel ve kimyasal risk etmenleri, Ergonomik ve psikososyal risk etmenleri, Meslek hastalıkları ve genel korunma prensipleri, Diş hekimliğinde karşılaşılan mesleki risk faktörleri, Kişisel koruyucu donanımlar.
Seçmeli Ders DHF1021 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ VE TOPLUMSAL SORUMLULUK 1 0 1
Üniversite kavramı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kuruluşu, akademik birimler, kampüsler, sosyal tesislerin tanıtımı, Diş hekimliği fakültesinin tanıtımı, bölümler, akademik kadro, mezunların istihdam imkânları, Sınav ve disiplin yönetmeliği, Öğrenci hak ve sorumlulukları, Kariyer ve kariyer planlamanın önemi, CV hazırlama, Dilekçe yazma, Konuşma ve ifade becerileri, Bilgiye erişim, Gezi, Gözlem, Araştırma, Kütüphane, Sorumluluk ve sosyal sorumluluk: Kavram analizi, Etik, ahlak ve gönüllülük, Sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimi, Kurumsal sosyal sorumluluk, Uluslararası sosyal sorumluluk, Sosyal hizmetler ve insan hakları bağlamında sosyal sorumluluk, Sosyal etkinlikler, birlikte çalışabilme becerisi
Seçmeli Ders DHF1023 İLETİŞİM BECERİLERİ 1 0 1
Zorunlu Ders DHF1101 TIBBI BİYOLOJI VE GENETİK 1 1 4
Tıbbı Biyoloji ve Genetiğe Giriş, Canlıların orjini, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, canlılıkta makro moleküller, Hücre zarı yapısı, özellikleri ve fonksiyonu, Sitoiskelet ve hücrelerarası bağlantılar, Hücre organelleri ve fonksiyonları-I,II, Hücre çekirdeği ve replikasyonu, RNA çeşitleri ve transkiripsiyon, Genetik şifre ve translasyon, Genom yapısı ve organizasyonu, Gen aktivetelerinin kontrolü-I,II, Hücre bölünmeleri, hücre döngüsü, hücre döngüsünün kontrol mekanizmaları-I,II, Mutajenik etmenler ve mutasyon çeşitleri, DNA tamir mekanizmaları, Sinyal İletiminin temel prensipleri, Hücre ölümü ve yaşlanma mekanizmaları, Kök Hücre Biyolojisi, Tıbbı biyolojide güncel teknikler, Genetik kalıtım kalıpları, Kromozom yapısı ve sitogenetiğin temel prensipleri, Kalıtsal Hastalıklar ve Kalıtsal diş hastalıkları, Gelişim biyolojisi ve genetiği, Immünobiyoloji, Laboratuvar tanıtımı, kuralları, araç gereçlerin tanıtımları, Işık mikroskobu kullanımı, Canlı-cansız hücre çeşitleri, Mitoz bölünme.
Zorunlu Ders DHF1102 ANATOMİ 2 2 8
Anatomi’ye giriş (anatomik pozisyon, eksen, düzlem ve hareketler ve terminoloji), Kemikler hakkında genel bilgiler, Eklemler hakkında genel bilgiler, eklemlerin sınıflandırılması, eklem tipleri, Kaslar hakkında genel bilgiler, kasların kasılma prensipleri, kas tipleri, Üst ekstremitenin kemikleri ve eklemleri, Üst ekstremitenin kasları, Plexus brachialis, Alt ekstremitenin kemikleri ve eklemleri, Alt ekstremitenin kasları, Plexus lumbalis ve plexus sacralis, Norma’lar, neurocranium kemikleri (os frontale, os parietale os occipitale, os ethmoidale os sphenoidale, os temporale), Viscerocranium kemikleri (os nasale, concha nasalis inferior, vomer, os zygomaticum, os lacrimale, maxilla, os palatinum, mandibula), Kafa iskeletinin bütünü (orbita, cavitas nasi, cavitas oris,fossa temporalis, fossa infratemporalis, fossa pterygopalatina), Mimik kaslar, çiğneme kasları, Vertebralar, Boyun kasları, boyun üçgenleri, plexus cervicalis, Columna vertebralis, Toraks iskeleti, Göğüs ve sırt kasları, Karın duvarı kasları.
Zorunlu Ders DHF1103 DİŞ MORFOLOJİSİ VE MANİPÜLASYONU 2 5 14
Morfoloji ve terminolojiye giriş: dişlerin tanıtımı; diş tanıtım formülleri ve numaralandırma sistemleri; Üst keserlerin morfolojisi; Alt keserlerin morfolojisi; Kaninlerin morfolojisi; Üst Küçük Azı dişlerinin morfolojisi; Alt küçük azı dişlerinin morfolojisi; Üst büyük azı dişlerinin morfolojisi; Alt büyük azı dişlerinin morfolojisi; Dişlerin dental ark içinde yan yana ve karşılıklı konumlarının morfolojik olarak değerlendirilmesi; Fonksiyonel okluzal morfoloji; Alçı tanımı, çeşitleri ve kullanımı; Mum tanımı, çeşitleri ve kullanımı; Akril tanımı, çeşitleri ve kullanımı; Akriliklerde polimerizasyon ve hataları; Döküm materyalleri ve revetman; Döküm hataları ve lehim teknikleri; Sabit proteze giriş; Diş preparasyon prensipleri; Diş preparasyonunda biyomekanik kavramlar; Sabit protezlerde servikal bitim sınırı; Tam döküm metal kron; Daylı model hazırlama ve modellerin artikülatöre bağlanması; Köprü restorasyonları; Köprü gövde tasarımı - konnektörler ve gövde ile mukoza ilişkisi; Geçici kron restorasyonları geçici restorasyon uygulamaları; Parsiyel kronlar bölümlü kuron ; inley ; onley; Sabit protezlerde destek dişlerin değerlendirilmesi; Sabit protezlerde form ve estetiğin sağlanması; Diş preparasyonunda döner aletler.
Zorunlu Ders DHF1104 BİYOİSTATİSTİK 1 1 4
İstatistiğin önemi, istatistikte kullanılan temel kavramlar, araştırma tipleri, ölçme ve ölçekler, örnekleme yöntemleri, yanlılık, randomizasyon ve körleme, tanımlayıcı istatistikler, olasılık ve teorik olasılık dağılımları, normal dağılım ve özellikleri, bazı kesikli olasılık dağılımları, hipotez testleri, parametrik ve parametrik olmayan istatistik testler, kategorik veri analizi, doğrusal regresyon ve korelasyon analizi.
Zorunlu Ders DHF1105 BİYOKİMYA I 2 0 4
Biyokimyaya Giriş Biyomoleküller Asitler, Bazlar, Tamponlar, Aminoasitlerin Yapı, Fonksiyon ve Özellikleri, Peptitler, Proteinlerde Yapı ve Sınıflandırma, Proteinlerin Fonksiyon ve Özellikleri, Biyokimyasal Kataliz: Enzimler ve Koenzimler, Enzim Kinetiği, Karbonhidratlarda Yapı, Sınıflandırma: Monosakkaritler, Disakkaritler, Polisakkaritler , Karbonhidratların Fonksiyon ve Özellikleri, Lipidlerin Yapısı ve Sınıflandırılması, Lipidlerin Fonksiyonları, Hemoglobin ve miyoglobin, Biyolojik Membranlar, Nükleik Asitlerin Yapı, Fonksiyon ve Özellikleri, Vitaminlerin Yapısı, Fonksiyonu ve Koenzim Özellikleri, Mineraller, Hormonların yapısı, fonksiyonları ve sınıflandırılması.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Türk Dili dersi yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu şekliyle Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini pekiştirmektir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Şimdiki zaman; şimdiki zaman; bu zamanlarda sözlü, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tanımlama, yön verme, kişisel bilgilere yönelik soru-cevap kalıpları); okuma becerileri (restoranlar, dinlenme salonları, otobüsler, trenler vb.), alışveriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yönlendirme, yer/kişi yönlendirmeleri vb.).
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
2. SINIF DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders DHF2021 MESLEKİ İNGİLİZCE 1 0 1
Seçmeli Ders DHF2022 DENTAL FOTOĞRAFÇILIK 1 0 1
Seçmeli Ders DHF2023 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 1 0 1
Seçmeli Ders DHF2024 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON 1 0 1
Zorunlu Ders DHF2101 MİKROBİYOLOJİ 2 0 4
Zorunlu Ders DHF2102 ANATOMİ 2 2 6
Zorunlu Ders DHF2103 HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ 2 0 4
Zorunlu Ders DHF2104 FİZYOLOJİ 2 0 4
Zorunlu Ders DHF2105 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 2 6 12
Zorunlu Ders DHF2106 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ 2 4 10
Zorunlu Ders DHF2107 ENDODONTİ 2 4 10
Zorunlu Ders DHF2108 MADDELER BİLGİSİ 2 0 4
Zorunlu Ders DHF2109 BİYOKİMYA II 2 0 4