Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - COĞRAFYA BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders COG1001 COĞRAFYAYA GİRİŞ 2 0 5
Coğrafyanın tanımı, coğrafyanın kapsamı, coğrafyanın tarihsel gelişimi, akademik coğrafyanın geçirdiği evreler, temel coğrafi yaklaşımlar, gelenekler, tanımlar. Akademik disiplin olarak Beşeri ve Fiziki Coğrafyanın alt dallarının kısaca tanıtımı
Zorunlu Ders COG1003 GENEL JEOLOJİ 2 0 5
Minerallerin tanıtıcı özellikleri, kayaları oluşturan başlıca mineraller, katılaşım kayaları, başkalaşım kayaları, çözülme ve kimyasal ayrışma, Jeolojik haritalama, yapısal jeoloji, levha tektoniği, jeolojik zamanlar, fosiller, depremler
Zorunlu Ders COG1005 KLİMATOLOJİ VE UYGULAMALARI I 2 0 5
Klimatolojinin coğrafya açısından önemi ve diğer konularıyla olan ilişkisi, radyasyon ve Dünya’nın sıcaklık şartları, atmosfer hareketleri, nemlilik, yoğuşma, yağış, hava kütleleri, cepheler, hava tipleri, siklonlar ve antisiklonlar, uygulama çalışmaları.
Zorunlu Ders COG1007 FİZİKİ COĞRAFYA 3 0 5
Fiziki Coğrafyanın tanımı, kapsamı, teoriler, Fiziki Coğrafya’da tarihi gelişim. Fiziki coğrafyanın, çalışma alanları. Klimatoloji, Botanik, Pedoloji, Jeoloji, Jeomorfoloji gibi bilim dalları arasındaki yeri ilişkiler ve yaklaşımlar, çalışma prensipleri, multi disipliner ve disiplinler arası çalışmalar, insanın çevre üzerindeki etkisi, bakış açısı, ekonomik ve küreselleşme sürecinde yüklendiği sorumluluklar, ekonomik faaliyetler ve fiziki coğrafya açısından afet ve çevre sorunu boyutunda değerlendirme ve çalışma prensipleri. Uluslar arası yeri ve önemi.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders COG1002 GENEL JEOMORFOLOJİ 2 0 5
Jeomorfolojinin tanımı ve kısa tarihçesi. Dünya’nın jeofizik özellikleri, yerkabuğu hareketleri ve iç kuvvetler, yerkürenin jeolojik evrimi ve jeokronoloji, morfojenetik bölgeler, jeomorfolojik evrim ve karışıklıklar.
Zorunlu Ders COG1004 KLİMATOLOJİ VE UYGULAMALARI II 2 0 5
Genel atmosfer dolaşımı, iklim tasnifleri ve iklim tipleri, sinoptik haritalar ve hava tahminleri, iklim değişiklikleri ve uygulama çalışmaları.
Zorunlu Ders COG1006 KARTOGRAFYA 2 0 5
Kartografyanın tanımı, tarihi gelişimi; kartografyaya hizmet eden bilim adamları ve kartografyanın coğrafya içindeki yeri. Yerküre ve koordinatlar sistemi, Genel sınıflandırmaya göre projeksiyon tipleri, projeksiyon seçimi, harita alma ve yapmanın esasları. Geodezi ( Triangülasyon (Nirengi) Nivelman, Plançete metodu ) ve Fotogrametrinin temelleri.
Zorunlu Ders COG1008 BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA 3 0 5
Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın tanımı, kapsamı, teoriler, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya’da tarihi gelişim. Kültür coğrafyası, kültürel farlılıklar. Nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası ve insanın çevre üzerindeki etkisi. Ekonomik coğrafyanın tanımı ve kapsamı, ekonomik küreselleşme, ekonomik kalkınma, tarımsal üretim ve tarım bölgeleri, balıkçılık faaliyetleri, ormancılık faaliyetleri, madenler ve enerji kaynakları, sanayi faaliyetleri, ulaşım sektörleri ve ulaşım bölgeleri.
Zorunlu Ders COG1010 HİDROGRAFYA 2 0 3
Yeraltı sularının tanımı, oluşumu ve kaynağı, akarsular, göller, denizler ve okyanuslar, kıyı ve denizaltı şekilleri, Türkiye’nin yeraltı suları ve kaynakları, Türkiye’nin akarsuları, Türkiye’nin gölleri
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders COG2001 AKARSU VE KARST JEOMORFOLOJİSİ 3 0 5
Akarsular ve taban seviyesi, flüvyal şekillendirmenin mekanizması, vadi oluşumu, vadi kuruluşu ve drenaj tipleri, yapısal drenaj ilişkisi, peneplen kavramı, gençleşme ile ilgili şekiller. Karstlaşmanın şartları, erime süreçleri, karstlaşma ve litoloji, yapı, yükseklik ve karstlaşma, karstik topografya şekilleri, karst topografyasının gelişim safhaları.
Zorunlu Ders COG2003 İÇ ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASI 3 0 5
İç Anadolu Bölgesinin fiziki, beşeri ve iktisadi coğrafyası, İç Anadolu Bölgesinin bölüm ve yöreleri, tarihi, kültürel yapısı, medeniyetler
Zorunlu Ders COG2005 TOPRAK VE BİTKİ COĞRAFYASI 3 0 5
Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri, toprak suyu, toprak oluşumunda ana materyal, toprak oluşumunda organik faktörler, toprak oluşumunda iklim faktörü, toprak oluşumunda topografya faktörü, toprak oluşumunda zaman faktörü, yeni gelişmekte olan topraklar, toprak oluşumundaki olaylar, toprakların sınıflandırılması ve Dünya Toprak Coğrafyası ve Türkiye toprakları. Bitkilerin yetişme şartları, bitki örtüsü-toprak ilişkisi, bitki örtüsü-relief ilişkisi ve bitki toplulukları
Zorunlu Ders COG2007 NÜFUS VE YERLEŞME COĞRAFYASI 3 0 5
Sayımlar, nüfus artışı, nüfus artışı ile ilgili görüşler, nüfus değişimi, doğurganlık, ölümler, beslenme, sağlık, hastalıklar, nüfus politikaları, göçler ve nüfus dağılışı. Yerleşme coğrafyasının tanımı ve kapsamı, Yerleşme sahası ve yerleşmelerin dağılışı, Meskenler, Kır yerleşme şekilleri, Şehir yerleşme şekilleri
Seçmeli Ders COG2009 GEOEKOLOJİ 3 0 5
Ekosistem, unsur ve etkenlerinin sistematiği, değişimleri, Ekoloji’nin ve Geoekoloji’nin tanımı, Ekoloji ve Geoekoloji arasındaki farklar, Yeryüzünde ekolojik bakımdan farklı mekanların geoekoloji açısından ayrılması, tüm özelliklerinin nedensel ilişkilerle belirlenmesi ve tasnif edilmesi,
Seçmeli Ders COG2011 TEMEL İSTATİSTİK 3 0 5
İstatistik Ve Coğrafya, Belirtici İstatistik, Temel Olasılık Teorisi, Rassal Değişkenler Ve Olasılık, Dağılım Fonksiyonları, Örnekleme, İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testler Parametrik-Olmayan İstatistik, İki Değişken Arasında Regresyon ve Korelasyon
Seçmeli Ders COG2013 HARİTALAMA TEKNİKLERİ 3 0 5
Ölçek tayini ve muhtelif ölçekler, ölçek ve saha arasındaki ilişki, haritaları büyütme ve küçültme, harita üzerinde mesafe, saha ölçülmesi, harita çeşitleri, dağılış (korokromatik, koroplet, noktalama, kualitatif, dinamik, patern) haritaları, diyagram çeşitleri ve mahiyeti, reliefin gösteriliş tarzı (tarama, gölgeleme, izohips, modern), relief analizleri, blok diagramlar ve arazi taslakları, haritalarda semboller ve yazılar. Harita analizleri (Map Reading), Jeolojik ve jeomorfolojik haritalar.
Seçmeli Ders COG2015 AFRİKA COĞRAFYASI 3 0 5
Afrika Kıtasının fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri, kıtanın jeolojik ve jeomorfolojik gelişimi, yerşekli toplulukları, doğal kaynakları ve kültürel yapısı, Afrika ülkeleri coğrafyası
Seçmeli Ders COG2017 ŞEHİR COĞRAFYASI 3 0 5
Şehir Coğrafyası’nın tanımı ve kapsamı, şehirleşme hareketleri, şehirlerin ortaya çıkışı ve yeryüzünde dağılışı, şehirlerin fonksiyonları, şehirlere bağlı bölgeler, şehir sınıflandırmaları, şehir yerleşme şekilleri
Seçmeli Ders COG2019 TÜRKİYE JEOLOJİSİ VE JEOMORFOLOJİSİ 3 0 5
Türkiye’nin Genel Jeolojik Yapısı, Türkiye’nin tektonik özellikleri, Türkiye’nin jeomorfolojik özellikleri, Türkiye’nin morfolojik birimleri
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders COG2002 BUZUL VE VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ 3 0 5
Buzullar ve buzul tipleri, günümüzdeki buzulların dağılışı, buzul topografyasına ilişkin şekiller, aşınım şekilleri, birikim şekilleri, periglasial şekiller Volkanik Kayaçlar, volkan topografyası tipleri, volkanik birikim şekilleri, volkanik aşınım şekilleri, Dünya’da volkan ve volkan reliefinin dağılışı
Zorunlu Ders COG2004 MARMARA VE KARADENİZ BÖLGELERİ COĞRAFYASI 3 0 5
Marmara ve Karadeniz Bölgelerinin Fiziki Coğrafyası, Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, bölgelerin Bölüm veYöreleri (Bölgenin jeolojik yapısı, dağları, karstik şekilleri, platoları, ovaları, kıyı şekilleri, akarsu ve gölleri, jeomorfolojik özellikleri, iklimi, toprak özellikleri ve bitki örtüsü)
Zorunlu Ders COG2006 KITALAR VE ÜLKELER COĞRAFYASI 3 0 5
Kıtaların oluşumları, jeolojik ve jeomorfolojik yerşekil toplulukları, fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri, doğal ortam koşulları ve medeniyetler, tarih içinde oynadıkları roller ve kıtalar arası ilişkiler, ülkelere bakış
Zorunlu Ders COG2008 OSEANOGRAFYA 3 0 5
Oseanografya tanımı, doğuş, gelişimi ve araştırmaları, deniz suyunun kimyasal bileşimi ve fiziksel (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk) özellikleri, okyanus ve denizlerde akıntıların nedenleri, yüzey dolaşımı, iç ve kenar denizlerde akıntılar, dalgaların oluşumu, sınıflandırılması, gel-git oluşturan kuvvetler
Seçmeli Ders COG2012 AKADEMİK İNGİLİZCE 3 0 5
Genel gramer çalışmaları, Akademik İngilizcede gramer kullanımı ve konuşma dilinden farkları, İngilizce Coğrafi terimlerin etimolojik açıdan değerlendirilmesi, İngilizce Coğrafi kelimeler üzerine sözlük çalışması,.Fiziki ve Beşeri Coğrafya alanında Mesleki İngilizcede seçilmiş konular.
Seçmeli Ders COG2014 METEOROLOJİK ÇALIŞMALAR VE HARİTALAMA TEKNİKLERİ 3 0 5
Meteorolojinin coğrafya açısından önemi ve klimatoloji ile olan ilişkisi, radyasyon ve sıcaklık şartları, atmosfer hareketleri, nemlilik, yoğuşma, yağış, hava kütleleri, cepheler, hava tipleri, siklonlar ve antisiklonlar, uygulama çalışmaları. Sinoptik gözlem ve haritalamalar, semboller ve yazılar, harita ve diyagram çeşitleri,
Seçmeli Ders COG2016 AVRUPA VE ASYA COĞRAFYASI 3 0 5
Kıtaların, jeolojik ve jeomorfolojik evrimleri, fiziki ve beşeri coğrafya açısından yaklaşımlar, kıtalar arası ilişkiler ve büyük ekonomik güçler ve tarihi süreçler Asya ülkelerinin (Orta Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya) fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri, farklı kültürel ve farklı doğal ortamlar
Seçmeli Ders COG2018 TARİHİ COĞRAFYA 3 0 5
Coğrafya ve tarihi, Klasik ve eski çağda Coğrafya, klasik Coğrafya’nın ortaya çıkışı, Çin ve İslam Coğrafyaları, Avrupa’da Coğrafya’nın yeniden doğuşu, ilk büyük keşifler, keşiflerin etkisi, Osmanlılarda coğrafya ve kartografya, bilimsel devrim sırasında Coğrafya, Coğrafya’nın akademik bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, aydınlanma çağında coğrafya ve ikinci keşifler çağı, Coğrafya’nın bilimsel kimlik kazanması, Coğrafya’nın gelişmesine katkıda bulunan coğrafyacılar
Seçmeli Ders COG2020 TÜRKİYE'NİN MORFOKLİMATİK İKLİMİ 3 0 5
Türkiye ikliminin genetik ve dinamik etkenleri, Planetar faktörler, Coğrafi faktörler, Sıcaklık, yağış ve rüzgârlar, Türkiye’de makroklima tipleri ve bölgeleri, Türkiyenin Morfoklimatik Bölgeleri
Seçmeli Ders COG2022 TÜRKİYE EKOLOJİK BÖLGELERİ 3 0 5
Ekolojik sınıflandırma sistemleri, Türkiye’nin ekolojik bölgelere ayrılmasında ele alınan ögelerin (iklim, yüzey şekilleri, toprak ve ana materyal, biyotik faktörler) önemi, değerlendirilmesi ve bu bölgelerin (bölge, bölüm, alt bölüm) ekolojik özellikleri,
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders COG3001 KIYI VE KURAK YARIKURAK BÖLGELER JEOMORFOLOJİSİ 3 0 5
Kıyının tarifi, falez ve abrazyon düzlüğü, deltalar, plajlar, kıyı okları ve tombololar, kıyı kumulları, kıyı tipleri, eski kıyılar, kıyıların oluşumu ve gelişimi. Kurak bölgeler, yarı kurak bölgeler, şekillendirici etmenler, şekillenme süreçleri ve topografya şekilleri
Zorunlu Ders COG3003 EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİ COĞRAFYASI 3 0 5
Ege ve Akdeniz Bölgelerinin fiziki, beşeri ve iktisadi coğrafyası, Bölgelerin bölüm ve yöreleri (Bölgenin jeolojik yapısı, dağları, karstik şekilleri, platoları, ovaları, kıyı şekilleri, akarsu ve gölleri, jeomorfolojik özellikleri, iklimi, toprak özellikleri ve bitki örtüsü)
Zorunlu Ders COG3005 TARIM VE SANAYİ COĞRAFYASI 3 0 5
Tarımsal faaliyetlerin başlıca özellikleri, tarımın gelişmesi, tarımsal üretim, tarım alanlarının başlıca özellikleri, tarımsal yöntemler, tarım faaliyetlerini etkileyen beşeri ve fiziki koşullar, dünya gıda üretimi ve Dünya tarımının başlıca sorunları, tarım bölgeleri. Sanayi faaliyetlerinin coğrafi yönden incelenmesi, sanayi yapısı ve gelişmesi, sanayi devrimi ve sanayileşme, günümüzde sanayi, modern sanayinin kuruluş yerini belirleyen faktörler, dünya sanayi bölgeleri.
Zorunlu Ders COG3007 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3 0 5
CBS nedir? Nasıl çalışır?, CBS için ihtiyaçlar, CBS metodolojisi, veri toplama yöntemleri, CBS veri yapıları, analiz, CBS ve uzaktan algılama
Seçmeli Ders COG3009 COĞRAFYA'DA VERİ TOPLAMA VE LABORATUVAR TEKNİKLERİ 3 0 5
Jeolojik ve jeomorfolojik arazi çalışmalarının temel prensipleri, sırt çantası ve kamp malzemeleri, Türkiye’nin jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerine, iklimine, toprak ve bitki örtüsüne, hayvan topluluklarına ve hidrografik özelliklerine ait örneklerin alınması, saklanması, örneklerin analizi ve değerlendirilmesi, mevcut laboratuar çalışmalarına örnekler, teknikler ve yöntemler, malzemeler, kronolojilerin oluşturulması, sayısal ortama aktarımı, laboratuar malzemelerinin kullanımı, korunması, temizlenmesi. Sedimantolojik analizler, tane boyu analizleri, indis ölçümleri, modern metotlar ve güncel uygulamalar, araştırma örnekleri.
Seçmeli Ders COG3011 OKYANUSYA COĞRAFYASI 3 0 5
Ada kıta, adalar kıtası, Fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri, jeolojik ve jeomorfolojik yerşekilleri, farklı ortamlarda farklı doğal ve kültürel değerler, ekolojik ortam farklılıkları,Okyanusya ülkeler coğrafyası
Seçmeli Ders COG3013 JEOARKEOLOJİ 3 0 5
Yer bilimleri prensipleri ve metodlarının arkeolojik çalışmalarda kullanılma esasları, sediment oluşumunun ve arkeolojik kayıtların oluşumunun temel işlemleri, yaşlandırma ve köken tayini metodları, arkeolojik yerleşim yerleri ile o bölgenin jeolojisi arasındaki ilişki, arkeolojik siteler ve yakın çevresindeki jeolojik ve jeomorfolojik yapıları tanımlama ve sınıflandırma, Dünya’dan ve Türkiye’den güncel örnekler
Seçmeli Ders COG3015 BİYOCOĞRAFYA 3 0 5
Biyocoğrafya tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi, ekosistemlerde doğal denge ve besin zinciri, ekosistem öğeleri (canlı, cansız), döngüleri ve değişimleri, ekolojik açıdan atmosfer, hidrosfer ve litosferdeki toprak tipleri topraktaki organizmalar, vejetasyon formasyonları, denizdeki popülasyon zenginliği ve verimlilik, ekosistemdeki bozulma, kirlenmeler ve bunlardan korunma yolları
Seçmeli Ders COG3017 FİZİKİ ORTAM VE EKOTURİZM 3 0 5
Ekoturizm’in tanımı ve amaçları, Ekoturizm’in çıkış ve gelişme nedenleri, ilkeleri, türleri, Ekoturizm’in çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri
Seçmeli Ders COG3019 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM 3 0 5
Grafik Tasarım sürecinde kullanacakları Corel Draw ve programlar konusunda ön bilgi vermek, görsel iletişimdeki temel kavramlar ve yöntemler, grafik tasarım ve Coğrafya
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders COG3002 KUVATERNER COĞRAFYASI 3 0 5
Kuvaternerin genel özellikleri, denüdasyonal süreçler ve morfolojik gelişim, kuvaterner kıyı morfolojisi, volkanizması, o dönemde oluşmuş glasyaller ve akarsu şebekesinin oluşumu ve gelişimi, kuvaterner esnasında neotektonik, Marmara, Batı Anadolu, Orta Anadolu, Doğ Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde kuvaterner arazisindeki omurgalılar ve kuvaterner faunası
Zorunlu Ders COG3004 DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ COĞRAFYASI 3 0 5
Doğu Anadolu Bölgesinin fiziki, beşeri ve iktisadi coğrafyası, Doğu Anadolu Bölgesinin bölüm ve yöreleri. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin fiziki, beşeri ve iktisadi coğrafyası, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bölüm ve yöreleri, kültürel ve doğal miraslar
Zorunlu Ders COG3006 PAZARLAMA VE ULAŞIM COĞRAFYASI 3 0 5
Ticari örgütlenmenin çeşitliliği, sanayileşmiş ülkelerde ticaretin örgütlenmesi, liberal ekonomiye sahip ülkelerde ticaretin örgütlenmesi, ticaretin kuruluş yeri teorisi denemesi, pratiği ve kuruluş yerinin karşılaştığı büyük engeller, ticari merkezlerin hiyerarşileşmesi örnekleri, pazar alanları (tarım, sanayi, balıkçılık, ormanlardan yararlanma, madencilik, ulaşım,rekreasyon ve turizm) ve konu alan araştırmalar, pazarlama sistemleri ve bölgeler Ulaşımın gelişmesi, ulaşım faaliyetleri (iklim ve topografya ilişkisi) ulaşım ağları, karayolları ulaşımı, demiryolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı, havayolu ulaşımı ve gelişmesi, boru hatlarının dağılışı ve gelişmesi
Zorunlu Ders COG3008 MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI 3 0 5
Madenciliğin tanımı ve önemi, maden çıkarımında uygulanan başlıca yöntemler, madencilik faaliyetlerinin dağılışı, metalik madenler, ametalik madenler, madencilik faaliyetleri - çevre sorunları, Enerjinin Tanımı, Enerjinin Taşınması, Kullanılacak Enerjinin Seçimi, Enerji Üretimi, Başlıca Enerji Kaynakları, Kömür, Petrol, Doğalgaz, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Elektrik Enerjisi, Alternatif Enerjiler.
Seçmeli Ders COG3010 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZLERİ 3 0 5
Coğrafi verilerin istatistiksel değerlendirilmesi, sayısal dağılımların tasviri, verilerin gruplandırılması, merkezi eğilim ölçülmesi (mod, medyan, aritmetik ortalama), değişkenliğin ölçülmesi, mekansal dağılımların tasviri, nokta, çizgi kalıpları, biçimin (alanın) açıklanması, nüfus ve yerleşme, tarım, sanayi, ulaşım, haberleşme ve ticaret istatistikleri Türkiye’nin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, iklimi, iklim tipleri, toprak ve bitki örtüsü, hidrografik özelliklerinin ve fauna topluluklarının CBS’de veri girişi, yapıları, analizi ve değerlendirme, Nüfusun yaş ve cinsiyet özellikleri, dağılışı ve yoğunlukları, yaş bağımlılık oranları, yerleşme ve dağılışı, göç, tarım, sanayi, hayvancılık, ulaşım, enerji, haberleşme ve ticaret gibi beşeri ve ekonomik unsurlara ait verilerin istatistiksel çözümlenmesi ve değerlendirilmesi
Seçmeli Ders COG3012 UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ 3 0 5
Mühendislik Jeomorfolojisi açısından günümüz modern mühendislik araştırma ve uygulamalarında doğal ortamın tanımlanması, kullanılan yöntem ve malzemeler, ovalarda ve dağlık alanlarda işleyen süreçler, doğal riskler ve yapılaşma, mevki tayini, harita çalışmaları, doğal denge, morfolojik süreçlere dayalı uygulamalı jeomorfoloji yöntemleri, sayısal veriler ve modellemeler, ölçümler ve değerlendirmeler. Çevre, kıyı ve şehir bölge planlamaları ve uygulamaları, planlamada yer seçimi ve önemi, Havza analizleri, Kıyı yönetim planları, Doğal afet risk Haritaları, Yamaç analizleri, Hidro morfoloji çalışmaları
Seçmeli Ders COG3014 ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 5
Doğal çevre sorunları, çevre kirliliği, yerin yapısı, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü ve doğal hayvanlar ile ilgili çevre sorunları, küresel ısınma, iklim değişimleri, çevre sorunlarının gelişimi ve önemi, Temel çevre sorunlarına ilişkin çözüm ve öneriler
Seçmeli Ders COG3016 KUZEY VE GÜNEY AMERİKA COĞRAFYASI 3 0 5
Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının Fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri, kıtaların oluşum ve gelişimleri, yerşekli toplulukları, kültürler ve doğal kaynaklar, kıtaların ülkeleri ve toplumsal yaşamlar.
Seçmeli Ders COG3018 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI 3 0 5
Turizm coğrafyasının tanımı ve konusu, Turizmin çeşitleri ve şekilleri, Turizm coğrafyasını oluşturan faktörler, Türkiye neden turist çekici bir konumdadır? Ege Bölgesinde turizm, Akdeniz Bölgesinde turizm, Doğu Anadolu Bölgesinde turizm, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde turizm, Karadeniz Bölgesinde turizm, Marmara Bölgesinde turizm, Türkiye turizminin sorunları ve yaklaşımlar, alternatifler.
Seçmeli Ders COG3020 TÜRKİYE RELİEF ŞEKİLLERİ VE ARAZİ KULLANIMI 3 0 5
Türkiye’de arazinin sınıflandırılması, araziden yararlanmada insan rolü, litosfer, relief ve eğim faktörlerinin (relief) Türkiye’deki yerleşmenin ve ekonomik faaliyetlerin dağılışı ve yararlanma açısından ova, plato ve dağ tipleri,
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders COG4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Bilim ve bilgi, bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri, araştırmanın planlanması, araştırma yöntemleri, makale incelenmesi, çalışmanın amacı, çalışmasının kapsamı, yöntem, kullanılacak araç-gereç, hazırlık safhası, saha çalışması, analiz, sentez, sonuç, bilimsel düşünme ve uygun araştırma yöntemleri, literatür çalışmaları, coğrafyada eğitim-öğretim aldığı süre içinde bilimsel teorik bilgilerin kullanımı ve bilimsel bir çalışmaya dönüştürebilme
Zorunlu Ders COG4003 SİYASİ COĞRAFYA 3 0 5
Tanımlar, Siyası coğrafya ile ilgili başlıca görüşleri, siyasi coğrafyada fiziksel etkenler, siyasi coğrafyada beşeri etkenler, Türkiye’nin katıldığı siyasi oluşumlar, güncel sorunlar, Dünya’da siyasi ve ekonomik örgütler
Zorunlu Ders COG4005 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI 3 0 5
Dünyamıza genel bir bakış, Dünya sorunlarının tarihi gelişmiş, dünyanın beşeri, çevre, nüfus, yerleşme, ekonomik, tarım ve hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık, maden ve enerji kaynakları, sanayi faaliyetleri, iletişim ve ulaşım, turizm ve ticaret gibi faaliyetlerinin getirdiği sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar, anlaşmalar ve istatistiki bilgiler
Seçmeli Ders COG4007 TÜRKİYE ÇEVRESİNDEKİ DENİZLER 3 0 5
Yurdumuzu çevreleyen Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz çanaklarının oluşum ve gelişimleri, denizlerin, denizaltı jeolojisi ve jeomorfolojisi, denizlerin sularının fiziksel, kimyasal ve dinamik özellikleri, denizlerimizde ki hareketlilik (dalgalar, akıntılar, gel-git), canlı popülasyonu, seyir, hidrografi ve oseanografi çalışmaları.
Seçmeli Ders COG4009 TIBBİ COĞRAFYA 3 0 5
Coğrafya çalışmalarının sağlık sorunlarının bulunduğu mekan ve ortam arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, doğal mekanın insan sağlığına etkilerini belirleme, çevre sağlık ilişkileri, mekansa değerlendirilmesi, coğrafi epidomiyoloji, coğrafi patoloji, hastalık ekolojisi, tarihte başlıca salgınlar ve mekanlar, tıbbi coğrafyanın çalışma şekilleri, tarihsel gelişimi, kültür ve kültür kalıpları ile ilişkiler, ekonomik ve ortam koşulları, deneysel yaklaşımlar ve modellemeler, Türkiye’den ve dünyadan örnekler, yapılan çalışmalar. İlgili meslek grupları. Arazi kullanımı planlaması ve iskan alanlarında tıbbi jeolojinin önemi
Zorunlu Ders COG4011 HAVA FOTOLARI VE UZAKTAN ALGILAMA 3 0 5
Fotogrametrinin tanımı, başlangıç ve gelişimi, kullanılış alanları ve türleri, stereoskopik hava fotolarının özellikleri, ölçekleri ve düzeltilmesi stereoskopik görüş, derinlik ve görüntü elde etme, fotoların yorumlanması, hava trigülasyonu, Planimetrik metotlarla haita yapımı, hava fotolarından topografik haritalama haritalama
Seçmeli Ders COG4013 ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ COĞRAFYASI 3 0 5
Türkistan’da, İdil-Ural bölgesinde, Azerbaycan’da, Yakutistan ve Sibirya’daki Türk sahalarında nüfusun bölgelere göre dağılışı, Türk sahaları nüfusunda diğer unsurlar, Türk Dünyasında kır ve şehir nüfusları, Türk Dünyası’nın iktisadi (ziraat, hayvancılık, yeraltı zenginlikleri) durumu
Seçmeli Ders COG4015 BALKAN ÜLKELERİ COĞRAFYASI 3 0 5
Balkan ülkeleri (Kosova, Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Hırvatistan) coğrafyasının fiziki, beşeri ve ekonomik yapısı, etkinlikleri, Tarihi süreç içinde değişimler ve gelişmeler
Seçmeli Ders COG4017 TÜRKİYE NÜFUS VE YERLEŞME COĞRAFYASI 3 0 5
Türkiye’de Nüfus ve Nüfus Sayımları, Nüfus Artışı Ve Sonuçları, Türkiye’de Nüfus Dağılışı Ve Bunu Etkileyen Faktörler, Türkiye Nüfus Yoğunluğu, Türkiye Nüfusunun Özellikleri, Kırsal Nüfus, Kentsel Nüfus, Göçler Türkiye’de yerleşmenin tarihçesi, kır yerleşmeleri, şehir yerleşmeleri, yerleşmelerin dağılışı ve yoğunluğu, mesken tipleri
Seçmeli Ders COG4019 TÜRKİYE SULAR COĞRAFYASI 3 0 5
Akarsu bilimi, akarsuların hızı, akarsuların hidrolojik özellikleri, rejimlere göre akarsu tipleri, akarsu yükü ve akarsu şebekelerinin kuruluşu ve uğradıkları değişiklikler, göllerin coğrafi önemi, morfolojisi, oluşması, göl bölgeleri ve coğrafi dağılışının özellikleri Türkiye’nin coğrafi bölgelerindeki akarsular, barajlar ve göller
Seçmeli Ders COG4021 İŞARET DİLİ 3 0 5
XX
Seçmeli Ders COG4023 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
X
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders COG4004 DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI 3 0 5
Afet Türleri, afetlerin doğurduğu sonuçlar, coğrafyada afetin yeri, çözülme ve kütle hareketleri, heyelanlar, depremler, kaya düşmesi, çığ, aşırı kar, sel-su baskını, don, dolu, tipi, fırtına, sis, yıldırım, orman, yangını, Türkiye’de afetler
Zorunlu Ders COG4006 PALEOCOĞRAFYA 3 0 5
Jeolojik dönemlerin tanım ve kapsamları, jeolojik zamanlar olaylar ve yaşamlar, paleotektonik, paleomagnetizma, jeomorfoloji, sedimantasyon, paleosoller, paleoklimatoloji, paleoekoloji, bitkisel ve hayvansal, fosiller gibi kalıntıların değerlendirilmesi, antropolojik yaklaşımlar ve geçmiş yaşamlardan örnekler, klimatik değişimler ve doğal ortam değişimleri geçmişten günümüze dünya
Zorunlu Ders COG4008 TURİZM COĞRAFYASI 3 0 5
Rekreasyon, rekreasyonel seyahat: turizm, turizm ve mekan, turizmde talep ve güdüler, turizmde çekicilikler, turizmde ulaşım, turizmde konaklama, kaynakların turizm amaçlı kullanım, turizmin etkileri, kitle turizmine alternatifler, Dünya turizm hareketinin başlıca özelikleri, Dünya turizminin günümüzdeki bölgesel kalıbı, turizm bölgeleri, alternatif yaklaşımlar
Seçmeli Ders COG4010 JEOPOLİTİK 3 0 5
Jeopolitik esaslar, ekoller, Türkiye’nin coğrafi ve özel konumu, devlet yapısı, sosyal ve kültürel özellikler, eğitim, jeopolitik ve jeostratejik yönden değerlendirilmesi, çevre ülkelerin sosyo-ekonomik özellikleri ve jeopolitik konumları, Türkiye ile ilişkileri açısından değerlendirilmesi
Seçmeli Ders COG4012 MİRAS COĞRAFYALAR 3 0 5
Geçmişten günümüze doğal ve kültürel miras olarak tanımlanan değerlerin Türkiye ve dünyada dağılışları, jeo-park, sit alanı, yaban hayatı sahaları, milli park gibi koruma alanlarının dağılışları ve doğal ortam koşulları, anıt yer şekilleri, anıt ağaçlar, anıt mimariler gibi kavramların önemi ve korunması, yasalar ve yönetmelikler
Seçmeli Ders COG4014 KÜLTÜREL COĞRAFYA VE MEKAN ANALİZİ 3 0 5
Doğal Ortam şartlarının insan ve etkinlikleri üzerine etkisi, Kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel bütünleşme, kültürel coğrafi görünüm, halk kültürü ve popüler kültür, kültür bölgeleri, Dünya, kültür alemleri,, kültürel farklılıklar ve kültürel çatışmalar, diller, dinler, sanatsal faaliyetler ve öne çıkan kültürel ögeler, toponomi
Seçmeli Ders COG4016 ORTADOĞU ÜLKELER COĞRAFYASI 3 0 5
Ortadoğu kavramının jeopolitik önemi ve tarihi süreç içinde oynadığı rol, Ortadoğu ülkelerinin tanımsal sınırları, halklar ve yaşamları, birbirleri ile olan tarihi geçmiş ilişkileri ve sosyolojik yaklaşımlar, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Katar, Umman, Bahreyn gibi Ortadoğu ülkelerinin konumu, fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri.
Seçmeli Ders COG4018 TÜRKİYE VEJETASYON COĞRAFYASI 3 0 5
Türkiye’de doğal bitki örtüsünün sınıflandırılması, dağılışı, bitki türlerinin tanımlanması, endemik türler, vejetasyonu dağılış ve gelişiminde etki olan faktörler, iklim, toprak yapısı ile olan ilişkileri, nedensellik prensibi ile fark ve benzerliklerin ortaya konulması, ekolojik farklılıklar, ortamsal yorumlar.
Seçmeli Ders COG4020 TÜRKİYE SANAYİ VE ULAŞIM COĞRAFYASI 3 0 5
Sanayi faaliyetlerinin gelişimi, Türkiye’de sanayinin yapısı, belli başlı sanayi kolları, sanayi tesislerinin dağılışı, sanayi bölgeleri , Türkiye’de ulaşımın gelişmesi, Türkiye’deki ulaşım ağlarını mevcut durumu gelişimi, Türkiye’deki karayolları, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşımının, boru hatlarının dağılışı ve gelişmesi