Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - RESİM BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders GSR1001 DESEN I 2 2 6
Desende iç ve dış form, farklı dönemlerde sanatçıların desen anlayışlarının incelenmesi. Yüzey hacim ilişkileri çizgi perspektifi, figür ve portrede karakter anlatımlarına dayalı desen çalışmaları, detay etütleri
Zorunlu Ders GSR1003 SANAT TARİHİ I 2 0 5
Sanat tarihinin temel kavramları. Sanat ve sanatçı kavramları. Tarih öncesi dönemden itibaren uygarlıkların sanat eserlerinin ortaya çıkışı etkileri ve özellikleri.
Zorunlu Ders GSR1005 RESİM TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI I 2 2 6
Boyalar: Pigmentler, Boyar maddeler, Boyalarda ışığın etkisi. Boya Tutucuları: Doğal tutucular, Yapay tutucular, İncelticiler ve çözücüler; Fırçalar: Fırçaların özellikleri ve kullanım alanları; Boya Zeminleri: Tuval hazırlama, Yağlıboya ve suluboya kağıtları ve özellikleri. Resim Boyaları: Suluboya, Guaj boya, Yağlıboya, Akrilik boya, Koruyucu ve Dekor Boyaları: Sentetik boyalar, Selülozik boyalar, Akrilik boyalar. Boya Dolguları: Üstübeçler ve litapon. Çizer malzeme çeşitleri ve özellikleri. Boya koruyucular. Dekoratif resim teknikleri ve kullanılan malzemelerin özellikleri.
Zorunlu Ders GSR1007 TEMEL TASARIM I 4 2 6
Görsel Dili Oluşturan Temel Elemanlar, İlkeler: Nokta, çizgi, leke, renk, ritim, denge, form, hacim, zıtlık, vb.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders GSR1002 DESEN II 2 2 6
İnsan bedenini kavramak ve estetik uyum çerçevesinde algılayarak onu malzeme ile yeniden üretebilmektir.
Zorunlu Ders GSR1004 SANAT TARİHİ II 2 0 5
Sanat tarihinin temel kavramları. Sanat ve sanatçı kavramları. Tarih öncesi dönemden itibaren uygarlıkların sanat eserlerinin ortaya çıkışı etkileri ve özellikleri.
Zorunlu Ders GSR1006 RESİM TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI II 2 2 6
Dersin İçeriği rengin önemi karışımları perspektifi armonileri ve kompozisyon renkle hacimlendirme. Boyar malzemelerle natürmort peyzaj figür obje çalışmaları.
Zorunlu Ders GSR1008 TEMEL TASARIM II 4 2 6
Görsel anlatımda renk, renk kontrastları, üçboyutlu form oluşturmada tasarım ilkeleri.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GSR2001 RESİM ATÖLYE I 2 4 10
Peyzaj, natürmort ve figüratif çalışmalarda kurgu sorunları ve teknik ilişkiler, temel tasarım ilke ve elemanları, renk uyumu, renk ilişkileri.
Zorunlu Ders GSR2003 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ 2 0 3
Yunan mitolojisinin incelenmesi, ikonografinin incelenmesi, konuların batı resim ve heykel örnekleri ile ele alınması.
Zorunlu Ders GSR2005 DESEN III 2 2 6
Kompozisyon, oran-orantı konularının incelenmesi, çizgi, form, hacim, modelden çalışmalar. Canlı modelden yorum, dönemlerin desen anlayışları, tek ve grup portreleri.
Zorunlu Ders GSR2007 SANAT VE KÜLTÜR 2 0 4
Tarihsel süreçte çeşitli uygarlıkların kültürel yapılarındaki değişimin incelenmesi. Genel olarak kültür kavramı
Zorunlu Ders GSR2009 SANAT KAVRAM VE KURAMLARI 2 0 3
Yaşama yeni bir anlam kazandırılmasında ve insanın kendini tanıma çabasında önde gelen başarılardan biri sayılan sanatlara ilişkin düşünce ve yorumlara yer verilerek, kuramlar hakkında bilgiler verilecektir. Öğrencilere, sanatın evrensel boyutuna katmayı amaçlayan bu ders, alımlayıcısız bir sanat etkinliğinin olanaksızlığını da vurgular. Genel bir bakışın ardından filozofların görüşleri ışığında ele alınan sanatlar, özlü ve anlaşılır bir biçimde aktarılmaya çalışılacaktır.
Seçmeli Ders GSR2011 TİPOGRAFİ 2 2 4
Tipografinin tarihi ve temelleri, font stilleri, font oluşturma, hareketli tipografi tasarımları hakkında bilgi sahibi olur.
Seçmeli Ders GSR2013 GRAFİK 2 2 4
Tasarımın temel kavramlarını ve biçimlerini tanımlar. Grafik Tasarımın uygulama tekniklerini uygular. Tasarımlarını sunma becerisi edinir.
Seçmeli Ders GSR2015 ARTİSTİK ANATOMİ 2 2 4
Anatomiyi kavramak ve iskelet sistemini estetik uyum çerçevesinde algılayarak onu uyugn malzemeler kullanarak yeniden üretebilmektir.
Seçmeli Ders GSR2023 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GSR2002 RESİM ATÖLYE II 2 4 10
Peyzaj, natürmort ve figüratif çalışmalarda kurgu sorunları ve teknik ilişkiler, temel tasarım ilke ve elemanları, renk uyumu, renk ilişkileri.
Zorunlu Ders GSR2004 SANAT FELSEFESİ 2 0 3
Sanat Bilim Dalları Sanat Felsefesi ve Ontolojisi Antik dönem Güzellik ve Estetik kavramı Baumgarten, Kant ve Hegel Estetiği.
Zorunlu Ders GSR2006 DESEN IV 2 2 6
Desende iç ve dış form, farklı dönemlerde sanatçıların desen anlayışlarının incelenmesi. Yüzey hacim ilişkileri çizgi perspektifi, figür ve portrede karakter anlatımlarına dayalı desen çalışmaları, detay etütleri.
Zorunlu Ders GSR2008 TÜRK SANATI TARİHİ 2 0 3
İslam öncesi Türk kültür ve sanatı; Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı ve Gazneli devletlerinin sanatlarından örnekler incelenerek, sanat anlayışları, esin kaynakları ve etkiledikleri sanat yaklaşımları açıklanır.
Zorunlu Ders GSR2010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE RESİMLEME 2 2 4
Tasarım programlarının temel bilgilerinin teorikte ve pratikte verilmesi, mesleki uygulamalar için altyapının oluşturulması.
Seçmeli Ders GSR2014 VİTRAY 2 2 4
Vitray ve kullanıldığı alanlar Vitray sanatının tarihi Vitrayda kullanılan araç ve gereçler Eskiz hazırlamak Çalışma konusunun mekana uygunluğunu belirleme Eskiz büyütme ve kartona geçirme Kalıp hazırlama Elmas ile çalışma Cam türleri ve cam ayırma Cam kesme Kurşunlu vitray yapma Yapıştırma vitray yapma Cam yapıştırma Tıffany Vitray yapma.
Seçmeli Ders GSR2016 MODELAJ 2 2 4
Bu dersle atölye ortamının elverdiği fiziksel koşullar çerçevesinde seçilecek olan modelaj malzemesiyle tasarımlar yapılacaktır. Yapılmış olan tasarımların kalıplama teknikleri anlatılacak ve mekanın teknik özellikleri çerçevesinde kalıplama uygulamaları yapılacaktır.
Seçmeli Ders GSR2018 MİNYATÜR 2 2 4
Minyatür Sanatı tarihine giriş; dönemlere göre üsluplar ve örnek minyatürler, minyatüründe kulanılan malzemeler; geleneksel ve güncel malzemelerin tanıtımı, Özgün malzemelerle günccel minayatür tasarımaları.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GSR3001 RESİM ATÖLYE III 2 4 10
İç mekân: sanatçı ve eserlerinden analizler yapma, kurgular hazırlama, kompozisyonda açık- koyu, ritm, denge ve ruhsal durum ilişkileri. Nesne-mekân-figür ilişkisi. Tek figürlü oda içi (mekân) yorumları. Gözleme dayalı çalışmalar, monokrom kompozisyonlar.
Zorunlu Ders GSR3003 SANAT PSİKOLOJİSİ 2 0 3
Psikoloji Bilimine Genel Bakış, Psikoloji ve Sanat İlişkisi, Temel İlgi Alanı, Metodu, Sanat Psikolojisi Bağlamında Sanat Nedir? Sanatta İlgi ve Yönlendirilmesi Süreçlerinde Sanatçı İzleği, Sanatta Yetenek Rol Model Olarak Sanatçı ve Toplum Algısı
Zorunlu Ders GSR3005 DESEN V 2 2 6
Ön, orta ve arka plan anlatımları, zıtlık ve denge, iç ve dış mekân kavramları. Tek figürlü kompozisyon, çok figürlü kompozisyon; Açık-koyu; farklı malzemeler ile taslak ve etütler.
Zorunlu Ders GSR3007 ÇAĞDAŞ SANAT I 2 0 3
19. yüzyılın ilk yarısında Batı sanatında oluşan eğilimler ve sanat akımları.
Zorunlu Ders GSR3009 BASKI TEKNİKLERİ I 2 2 4
Baskı resmin tarihçesi, sanatçılar, teknikler monotip, şablon baskı. Pozitif baskı, negatif baskı, doğal ve yapay gereçlerle tek ve iki kalıpla renkli baskı uygulamaları.
Seçmeli Ders GSR3011 FOTOĞRAF 2 2 4
Fotoğraf makinelerinin tarihi objektif film ışık banyo ve baskı standart geniş tele zoom ve makro objektifler pozlama kontrol mekanizmaları
Seçmeli Ders GSR3013 DUVAR RESİM 2 2 4
Mozaik Resim Tekniği: Eskiz hazırlanması ve uyulması gereken prensipler, Eskizin büyütülmesi ve malzeme seçimi, Mozaiklerin resme göre kâğıda yapıştırma işlemi, Kalıcı zemine mozaik resmin montajı.
Seçmeli Ders GSR3015 EBRU 2 2 4
Ebru sanatının tarihçesi, Ebru Sanatında denge, renk ve ahenk değerlerin incelenmesi. Ebru yapımında malzemenin önemi ve malzeme hazırlıkları Kitre ve diğer kıvam artırıcı malzemeler. Türk Ebru Sanatında kullanılan ebru çeşitleri ve uygulama teknikleri.
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GSR3002 RESİM ATÖLYE IV 2 4 10
Peyzaj, natürmort ve figüratif çalışmalarda kurgu sorunları ve teknik ilişkiler, temel tasarım ilke ve elemanları, renk uyumu, renk ilişkileri.
Zorunlu Ders GSR3004 SANAT ESERLERİ ANALİZİ 2 0 3
Sanat eseri analizinde plastik çözümleme ve ikonografik çözümleme. Eserin oluşumunda sanatçı, eser, seyirci ilişkisi. Eser incelemesinde arkaik, klasik, barok, modern teknoloji çağının etkileri. Klasik üslup eserlerden örneklerin incelenmesi.
Zorunlu Ders GSR3006 DESEN VI 2 2 6
Kompozisyon, oran-orantı konularının incelenmesi, çizgi, form, hacim, modelden çalışmalar. Canlı modelden yorum, dönemlerin desen anlayışları, tek ve grup portreleri.
Zorunlu Ders GSR3008 ÇAĞDAŞ SANAT II 2 0 3
Türk resim tarihinin gelişimi belirtilerek, özellikle Türk resminde 19.yy’ dan günümüze geçiş sürecinde yaşanan sosyal, toplumsal ve sanatsal faaliyetlerin Türk resim sanatına olan etkileri incelenir.
Zorunlu Ders GSR3010 BASKI TEKNİKLERİ II 2 2 4
Yüksek baskı tekniğinde eser analizleri, yüksek baskı teknikleri: Linol baskı, ağaç baskı ve kalıpları: tek renkle baskı, çok renkle baskı.
Seçmeli Ders GSR3012 DENEYSEL ATÖLYE 2 2 4
Güncel Sanat: Tuval resmi, Soyut, Figüratif, Karışık teknik, Minimal, Pop, Kavramsal, Çağdaş yorumlar konularında kuramsal araştırmalar ve boyar malzemeler, hazır nesneler, kolajlar vb. teknik yaklaşımlarla deneysel uygulamalar.
Seçmeli Ders GSR3014 MÜZE EĞİTİMİ 2 2 4
Müzelerde eğitim uygulamalarının kapsamı; müze eğitimi politikası; müzeler için eğitim uygulamalarının geliştirilmesi: tasarım, uygulama, değerlendirme; belirlenen bir müze için eğitim etkinliği önerisi yazılması ve sunumu.
Seçmeli Ders GSR3016 KALİGRAFİ 2 2 4
Kaligrafinin tarihçesi ve gelişim süreci, kaligrafik tasarımların incelenmesi, latin alfabesinde kaligrafik özgün tasarımların ortaya konulması.
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GSR4001 RESİM ATÖLYE V 2 4 10
Peyzaj, natürmort ve figüratif çalışmalarda kurgu sorunları ve teknik ilişkiler, temel tasarım ilke ve elemanları, renk uyumu, renk ilişkileri.
Zorunlu Ders GSR4003 SANAT SOSYOLOJİSİ 2 0 3
Sanat ve Toplum Kavramlarına Genel Bir Bakış; Sanat Yapıtı Toplum ve Sanatçı-Toplum ilişkilerinin biçimleri.
Zorunlu Ders GSR4005 DESEN VII 2 2 6
İnsan bedenini kavramak ve estetik uyum çerçevesinde algılayarak onu malzeme ile yeniden üretebilmektir.
Zorunlu Ders GSR4007 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 0 4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi olabilme
Zorunlu Ders GSR4009 PROJE I 2 2 7
Mezuniyet Projesi olarak, Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleriyle oluşturulan Proje Konusunun bir Araştırma Raporuyla Savunulması. Proje uygulama ve konusunun sunum ve savunmasının profesyonel yaklaşımlara göre belirlenip karma sergi ile yapılması.
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4075 PERSPEKTİF 2 1 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders FRM4020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 8 10
Zorunlu Ders GSR4002 RESİM ATÖLYE VI 2 4 10
Peyzaj, natürmort ve figüratif çalışmalarda kurgu sorunları ve teknik ilişkiler, temel tasarım ilke ve elemanları, renk uyumu, renk ilişkileri.
Zorunlu Ders GSR4004 SANAT VE ÇEVRE 2 0 3
Sanat eserleri bağlamında çevre- insan, çevre- birey olma, çevre-kültür ilişkileri incelenir. Sosyal sorumluluk olarak sanat alanında çevremizle kurabileceğimiz iletişim yolları sınanır. Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma.
Zorunlu Ders GSR4006 DESEN VIII 2 2 6
İnsan bedenini kavramak ve estetik uyum çerçevesinde algılayarak onu malzeme ile yeniden üretebilmektir.
Zorunlu Ders GSR4008 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 0 4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi olabilme
Zorunlu Ders GSR4010 PROJE II 2 2 7
Mezuniyet Projesi olarak, Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleriyle oluşturulan Proje Konusunun bir Araştırma Raporuyla Savunulması. Proje uygulama ve konusunun sunum ve savunmasının profesyonel yaklaşımlara göre belirlenip karma sergi ile yapılması.
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5