Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2010 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki beşinci bölüm olarak kurulmuştur. Bölüm, ilk lisans öğrencisini 2011 yılında almıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında 2018 yılında ilk yüksek lisans öğrencilerini almıştır. Bölüm kadrosunda 1 Profesör 3 Doçent 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir.

Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve ilgili yüksekokul/Fakülte/enstitü yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 240 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre gerekli koşulları sağlaması durumunda lisansüstü eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.

Amaç ve Hedefler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi, güçlü bir bilgi birikimine sahip olmak, küreselleşen dünyayı daha iyi kavramak ve böyle bir dünyada başarılı olmak isteyenler için doğru bir başlangıç noktasıdır. Bölüm ilk olarak öğrencilerinin yerel, ulusal ve küresel olgu ve olayları olay ve gelişmeleri eleştirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini; yerel, ulusal ve küresel düzeyde ortaya çıkan sorunlar için çözüm önerileri geliştirebilme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, ayrıca öğrencilerinin mezun olduktan sonra etkin ve sorumluluk sahibi politikacılar, memurlar, yöneticiler, bilim adamları, siyasi analistler ve vatandaşlar olarak topluma katılmasını amaçlamaktadır.

Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DERECESİ verilmektedir.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans programı, 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları
Türk öğrenciler, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların TM-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.


İletişim

Telefon: 0388 225 24 91

Adres: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Merkez Yerleşke, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 51240 NİĞDE

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, sosyal bilimler alanında farklı disiplinlerin sentezlenmesi temelinde ortaya çıkan disiplinler arası bir bölüm olması nedeniyle öğrenciler çok yönlü bir eğitim almaktadır. Bu durum öğrenciler için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu özellikler, kamu yönetimi mezunlarının çok farklı alanlarda çalışmasına olanak sağlamaktadır.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 31 – Sosyal ve Davranış Bilimleri

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 31- sosyal ve Davranış Bilimleri

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi


Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Alan Çalışması
Rapor Yazma

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra, aldıkları dersler ve ilgi alanlarına göre başta kamu sektörü olmak üzere, ulusal ve uluslararası firmaların farklı iş kollarında istihdam edilebilmektedir. Kamu sektöründe ise başta kaymakamlık, idari hâkimlik ve müfettişlik gibi alanlarda çalışabilmektedirler. Özel sektörde ise öğrencilerin yeterlilikleri ölçüsünde başta bankacılık olmak üzere birçok çeşitli iş kollarında istihdam olanağı bulunmaktadır.

Bölüm mezunları aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik ilerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.


Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.
· Ara Sınav
· Final Sınavı
· Telafi Sınavı
· Kısa Sınav
· Ödev Değerlendirme
· Rapor Sunma
· Bilgisayarla Sunum Yapma
· Tez Sunma
· Belge Sunma 

Sınavlar

Öğrencilerin, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.
Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz. 

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
2015-2016 Öğretim yılı itibariyle bölümümüzün ikinci öğretim programı da açılmıştır.

Son Güncelleme Tarihi:19.03.2021