Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ - GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders GZT1001 GENEL İKTİSAT 2 0 3
İktisadi temel kavramlar, arz, talep, üretim ve tüketim teorileri, fayda, maliyet, piyasa dengesi, piyasa türleri, enflasyon, deflasyon, milli gelir, gayri safi milli hasıla.
Zorunlu Ders GZT1003 İLETİŞİME GİRİŞ 3 0 5
Zorunlu Ders GZT1005 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3 0 4
Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, uygulama alanı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan bilimler, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler; sistemin kurulmasında sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zeka, kişilik ve benlik, tutumlar ve ön yargı, bireylerarası iletişim, uyum sorunları ve savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları, motivasyon, stresle başa çıkma ve davranış bilimlerinde liderlik konuları dersin alanıdır.
Zorunlu Ders GZT1007 TEMEL GAZETECİLİK 3 0 6
Gazete, gazetecilik ve gazeteci kavramları, gazetenin ve gazeteciliğin tarihsel gelişimi, gazeteciliği etkileyen koşullar ve mesleğin günümüzdeki durumu üzerinde durulacak, gazetenin yapısal ve teknik özellikleri, diğer kitle iletişim araçlarından ayrılan yönleri, gazetenin işlevleri; haber, bilgi enformasyon dağılımı, ajanslar, uluslararası iletişim; genel yayın politikası, işlevi, bileşenleri ve uygulaması, gazetede organizasyon yapısı, bölümleri ve çalışanlar; gazete yayına hazırlama ve yayınlama süreci, gazete baskı türleri ve aşamaları gibi konular anlatılacaktır.
Zorunlu Ders GZT1009 TEMEL HUKUK 2 0 2
Hukuk, hukuki yaptırımlar, hukukun kaynakları, hukukun kolları, haklar, hakların edinilmesi ve kaybedilmesi, hakların kullanılmasını düzenleyen kurallar, gerçek ve tüzel kişilik, hukuksal ilişkiler, işlemleri olaylar, sosyal kurallar ve hukuk kuralları gibi konularda genel bilgiler verilmektedir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders GZT1002 İLETİŞİM TARİHİ 3 0 4
Tarih kavramı, bilgi, haberleşme, sözlü ve yazılı kültür, kitle iletişim araçları ve medya kavramları üzerinde durulmakta, bunlarla ilgili olay ve olgular tarihsel ve toplumsal bağlamları etrafından değerlendirilmektedir.
Zorunlu Ders GZT1004 HABER TOPLAMA VE YAZMA 2 1 5
Bu dersin içeriğinde; haber kavramı, özellikleri, unsurları, haber değeri, profesyonel ölçütler, haber kaynağı, birincil ve ikincil kaynaklar, haber toplama teknikleri, haber yazma teknikleri, farklı kaynaklardan gelen haberleri tekrar düzenleme(redaksiyon), farklı türden haberlerin yazılması (adliye-asayiş ve güvenlik, spor, ekonomi, politika vb.) bulunacaktır.
Zorunlu Ders GZT1006 SOSYOLOJİ 2 0 2
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Zorunlu Ders GZT1008 SİYASET BİLİMİ 2 0 4
Siyaset biliminin tanımı, siyaset bilimi açısından devlet, temel kavram olarak siyasal iktidar ve egemenlik, siyasal iktidarın meşruluk temeli, siyasal iktidar içinde toplum ve otorite arasındaki ilişki, ulus devlet ve milliyetçilik gibi unsurlar dersin esasını oluşturmaktadır.
Zorunlu Ders GZT1010 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 2 1 6
Stüdyo donanımının, makine ve ekipmanların tanıtımı, ışık (yönleri, türleri) ve kompozisyon, dijital görüntü işleme, proje briefleri, çekim teknikleri konularına değinilerek prodüksiyon aşamasına kadar reklam çalışmalarına odaklı fotoğrafçılıkla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Zorunlu Ders GZT1012 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM 1 1 2
Yapılan işte dilin neden ve nasıl başarıyla kullanılacağına dair bilgi ve kurallar, yazıl ve sözlü anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GZT2001 GAZETE YAZI TÜRLERİ 2 0 2
Haberin teknik özellikleri, olay ve olgu haberin tanımı ve örnekleri, araştırma haberin özellikleri, derleme haber, öykü haber, köşe yazısı, röportaj, söyleşi, makale, eleştiri, portre yazı, fotoğraf altı yazısı, deneme, gezi yazısı türleri üzerinde durulacaktır.
Zorunlu Ders GZT2003 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 1 4
Bilimsel araştırmalarda kullanılan kavramlar, bilimsel araştırma çeşitleri, bilimsel araştırma aşamaları, araştırmada kullanılan teknikler gibi konular ve bilimsel araştırma örnekleri incelenecektir.
Zorunlu Ders GZT2005 TÜRK BASIN TARİHİ 3 0 5
Türkiye basın tarihi, önemli dönüm noktaları, dönemler ve kırılmalar açısından incelenmektedir.
Zorunlu Ders GZT2007 BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI 1 2 5
Bu derste temel fotoğraf dersinde edinilen bilgi ve beceriler bağlamında fotoğrafçılık uygulamaları yapılacaktır. Bu ders, fotoğrafçı ya da fotomuhabir olarak fotoğraf üretirken dikkat etmesi gereken unsurlar, basın fotoğraflarının gazetelerde yer alma süreçleri, editörlerin fotoğrafları seçerken dikkat ettiği kriterler ve gazetelerde yer alan fotoğrafların kamuoyuna etkisi, kullanılacak fotoğrafların propaganda yapabilme özelliklerini kapsamaktadır.
Zorunlu Ders GZT2009 İLETİŞİM KURAMLARI 3 0 4
Kitle iletişim kavram, süreç ve kuramları çerçevesinde kitle iletişim araçlarının toplumsal etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Zorunlu Ders GZT2011 İNTERNET VE YENİ MEDYA 3 0 5
Teknolojinin gelişimi, internetin ortaya çıkışı ve etkileri, web 1.0, web 2.0, web 3.0, yeni medya, sosyal medya, internet ve sosyal medyanın gündelik, sosyal ve ekonomik yaşamdaki yeri
Zorunlu Ders GZT2013 SAYFA TASARIMI 1 2 5
Bu ders kapsamında Indesing yazılımının özellikleri, araçların kullanımı, yeni belge oluşturma, metin yerleştirme ve metni akıtma, metni bir nesnenin etrafına sarma, paragraf stillerinin uygulanması, fotoğraf yerleştirme ve kırpma, özel sayfa ayarları oluşturma, photoshoptan fotoğraf aktarma gibi bilgisayar destekli sayfa tasarım programların özellikleri öğretilmektedir.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GZT2004 İLETİŞİM HUKUKU 3 0 3
Bu derste kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevleri, kitle iletişim hukuku tanımı, iletişim özgürlüğü, siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğü, uluslararası belgelerde, anayasamızda haberleşme özgürlüğü, haberleşme özgürlüğünün temel öğeleri, özgürlüğünü düzenleyen ve sınırlayan kanunlar ve hükümleri, basın rejimi, sansür, radyo ve televizyon rejimi, radyo ve televizyon programlarına ilişkin sınırlamalar, cevap ve düzeltme hakkı, Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, TRT Kanunu, Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi anlatılır.
Zorunlu Ders GZT2006 HABER EDİTÖRLÜĞÜ 1 2 4
Öğrencilerin gazete, televizyon, radyo, internet vb. farklı kitle iletişim ortamlarıiçin haber üretim süreçlerinde editörün rolü ve önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve editörlük pratiği yapmalarını sağlamak.
Zorunlu Ders GZT2008 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI 2 1 6
İletişim alanına özgü araştırma yöntem ve teknikleri, içerik analizi, söylem analizi
Zorunlu Ders GZT2010 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2 0 4
Eflatun ve Aristo dönemi ile başlayıp, egemen devlet anlayışı (Machiavelli, Hobbes vs.), anayasal hükümet (Locke), demokrasi kavramı ( Rousseau, Tocqueville) siyasi düşünce tarihinin önemli isim ve kavramları üzerinden dönem içerisinde tartışmalar yürütülecektir.
Zorunlu Ders GZT2012 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 4
Mesleki terimlerin öğrenilmesi, öğrencilerin mesleği ile ilgili konularda yabancı bir dilde dinlediğini ve okuduğunu anlama, alanıyla ilgili konularda yazabilme becerisi kazanmasına yönelik yabancı makaleler okutulacak ve çevirileri yaptırılacaktır.
Zorunlu Ders GZT2014 SAYFA TASARIMI UYGULAMALARI 1 2 5
Bu ders kapsamında öğrenci sayfa tasarımı dersinde öğrendiği programlarda farklı mecralara ilişkin sayfa tasarımı uygulamaları yapmaktadır.
Zorunlu Ders GZT2016 İNTERNET KAMUOYU VE DEMOKRASİ 3 0 4
Kamuoyu kavramı ve kamuoyu olgusunun tarihsel süreçte ortaya çıkışı, kitle iletişim araçları ve kamuoyu ilişkisi, kamuoyu araştırmaları ve medya ilişkisi, kamuoyu araştırmaları ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve getirdikleri standartlar, propaganda kavramı propaganda teknikleri, propaganda ve toplumsal kontrol, kamuoyu ve propaganda ilişkisi ve Türkiye’de kamuoyu gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GZT3001 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2 1 5
Medya okuryazarlığının açıklanması, dünyada ve Türkiye’de medya okuryazarlığı süreci, kitle iletişim araçlarının hedef kitleye mesaj verme biçimleri, televizyon program türleri, televizyonun etkileme gücü, aile, çocuk ve televizyon, televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler; radyonun işlevleri, radyo program türleri ve analizleri, periyotlar, işlevleri, gazete ve dergi, temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın önemi, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri, medyada etik ve mevzuat bu dersin konusunu içermektedir.
Zorunlu Ders GZT3003 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 2 1 5
Sosyal medya, sosyal medya yöneticiliği, facebook, twitter, instagram, youtube, içerik üretimi, etkileşim
Staj Dersi GZT3005 STAJ 0 0 5
Zorunlu Ders GZT3007 RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ 3 1 5
Radyo Haberciliğinin Gelişimi, Radyo Haberciliğinin Genel Özellikleri, Radyo Haberi Toplarken Dikkat Edilecek Noktalar, Radyo Haberi Yazma, Radyo Haberini Sunuma Hazırlama, Televizyon Haberciliği, Televizyon Haber Çeşitleri, Habere Uygun Görüntü Toplama, Haber Görüntü Kaynakları, Televizyon Haberinin Yapısı ve Yazımı, Kamu Spotu Yazma,
Zorunlu Ders GZT3009 İLETİŞİM, MEDYA VE ETİK 3 0 5
Etik kavramı ve etik kuramları, iletişim etiği kavramı ve gelişimi, özdenetim yöntemleri, gazetecilikte etik sorunlar ve etik kodları, gazetecilerin okuyuculara, haber kaynaklarına ve haberde yer alan kişilere karşı etik sorumlulukları, sektörden kaynaklanan etik sorunlar, savaş ve çatışma dönemlerinde gazetecilik etiği, televizyon haberciliğinde etik sorunlar gibi konular üzerinde durulmaktadır.Bu derste etik kavramı ve etik-medya ilişkisi anlatılacaktır.
Seçmeli Ders GZT3013 YEREL HABERCİLİK 3 0 5
Seçmeli Ders GZT3015 MEDYA VE İDEOLOJİ 2 1 5
Seçmeli Ders GZT3017 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 2 1 5
Seçmeli Ders GZT3019 EKONOMİ HABERCİLİĞİ 1 2 5
Seçmeli Ders GZT3021 POPÜLER KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders GZT3023 HABER ÇÖZÜMLEMELERİ 1 2 5
Seçmeli Ders GZT3025 İMAGOLOJİ VE BEDEN DİLİ 2 1 5
Seçmeli Ders GZT3027 FELSEFE 1 2 5
Seçmeli Ders GZT3029 ULUSLARARASI İLETİŞİM 3 0 5
Ulus, kültür, gelişmişlik ve ideoloji kavramları, iletişim ve uluslararası iletişim kavram ve süreçlerinin tanımlanması, uluslararası iletişim bağlamında ürün eşitlemesi, çokuluslu-uluslararası şirket, dikey bütünleşme, deregülasyon, küreselleşme sonuçları, uluslararası iletişimde reknoloji ve teknolojinin biçimsel öğeleri, uluslararası iletişimde hammadde ve jeopolitik bir sorun olarak iletişim hammaddesi, uluslararası iletişimde haber, haber dolaşımı, haber ajansları, işleyişi ve sorunları konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3069 HABER ÇÖZÜMLEMELERİ 1 2 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3091 İŞARET DİLİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Staj Dersi GZT3000 STAJ 0 0 5
Zorunlu Ders GZT3002 İNTERNET GAZETECİLİĞİ 2 1 5
İnternet gazeteciliğinin tarihi gelişimi, internete özgü haber türleri ve haberin dönüşümü, sanal ortamda haberciliğin yöntem ve ilkeleri, internet haberi için bilgi toplama ve haber yazım teknikleri, bir internet haber sitesinin taşıması gereken özellikler, güvenilir internet haberlerinin nitelikleri.
Zorunlu Ders GZT3004 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Bu derste, toplumsal tasarımlarda kitle iletişimine biçilen rol ve tarihsel süreçte aldığı görünümler; (örn. yeni sömürgecilik, kültürel emperyalizm), kamusal-özel alan, birey, medya ve gündelik yaşam, hakikat inşası ve medya, görsel kültür, enformasyon toplumu, küreselleşme ve yerelleşme, alternatif medya ve medya okuryazarlığı ve iletişim araştırmalarının Türkiye’deki gelişimi ve örnekleri, kitle iletişiminin ve araçlarının sosyolojik boyutta işlevleri, işleyişi ve etkisi bağlamında tartışılacaktır.
Zorunlu Ders GZT3006 WEB TASARIMI 1 2 5
İnternet ve web tasarımı, web tasarımında temel ilkeler, HTML giriş ve etiketleme, metin ve görünüm düzenlemeleri, bağlantı oluşturma, HTML tablo oluşturma, web editörlüğü, editör aracılığıyla tablo oluşturma, çoklu ortam bileşenleri, stil şablonu oluşturma.
Zorunlu Ders GZT3008 UYGULAMALI GAZETECİLİK I 1 2 5
Bu ders kapsamında öğrencilerin uygulamalı olarak haftalık gazete hazırlamaları beklenmektedir.
Seçmeli Ders GZT3010 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 3 0 5
Kamu, kamuoyu kavramları, kamuoyu araştırmalarının tarihsel gelişimi, kamuoyu oluşturmada medyanın etkisi, izler kitle araştırmaları, kamuoyu araştırmasında yararlanılan yöntemler, anket yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar, örneklem kavramı ve yöntemler, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi, standart sapma, standart hata, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi
Seçmeli Ders GZT3014 MEDYA VE SİVİL TOPLUM 2 0 5
Sivil toplum kavramı ve kavramın demokrasi ile ilişkisi, sivil toplum ve demokratik katılım, medya ve demokratik katılım, insan hakları sivil toplum ilişkisi, sivil toplum ve küreselleşme, sivil toplum kuruluşu ve baskı grubu tanımı ve çalışma alanları, sivil toplum ve devlet ilişkisi, kamusal alan, Türkiye’de ve dünyada sivil toplumun gelişimi, haber süreçlerinde sivil toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşu olarak gazeteci örgütleri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders GZT3016 MEDYA VE TÜKETİM TOPLUMU 3 0 5
Yaşam tarzları ve medya, tüketim kültürü kavramı ve tarihsel evreleri, , medya ve boş zaman etkinlikleri, türkiye'de tüketim kültürünün arka planı ve medya, popüler kültür olarak türkiye'de tüketim, magazin; medyanın magazinleşmesi ve yaşamları, medyadaki reklam haberler, haberler yoluyla tüketim alışkanlığı yaratılması.
Seçmeli Ders GZT3022 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
Girişimcilik tanımı, girişimcilik ve küçük işletmelerin yönetimi ile ilgili temel kavram ve konuların tanıtılması, yeni bir işe başlamanın aşamaları, işyeri organizasyonu, girişimcilik sürecinin dünyadan ve Türkiye'den örneklerle değerlendirilmesi, Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve liderlik davranışı.
Seçmeli Ders GZT3024 SAĞLIK HABERCİLİĞİ 2 1 5
Sağlık haberciliğinin tanımlaması, sağlık iletişiminde etik, hedef kitle ve kaynak kavramları, gazetelerde sağlık haberleri ve sağlık haberciliği, televizyonda sağlık haberleri ve sağlık haberciliği, dergilerde sağlık haberleri ve sağlık haberciliği, sosyal medyada sağlık haberleri ve sağlık haberciliği, medikal dergilerde sağlık haberleri ve sağlık haberciliği.
Seçmeli Ders GZT3026 ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK UYGULAMALARI 2 1 5
Araştırmacı gazeteciliğin farklı tanımları ve bu gazetecilik türünü diğerlerinden farklılaştıran özellikler, araştırmacı gazeteciliğin ortaya çıkış koşullarının tartışılması, Dünyadan araştırmacı gazetecilik örnekleri, Türkiye'den araştırmacı gazetecilik örnekleri, Araştırma haber konuları ve konuların taşıması gereken nitelikler, Araştırma haberde kullanılan haber ve bilgi kaynakları, yeni medyalar ve yeni araştırmacı gazetecilik türleri, yurttaş gazeteciliğinin yükselişi, araştırma haberinin yazımı
Seçmeli Ders GZT3030 İKNA KURAMLARI 3 0 5
İkna kavramının tanımıyla başlanan ders, ikna sürecinin aşamaları, ikna sürecinde iletişim modelleri, ikna yolları, kişisel kabul süreci, etki, eylem ve davranış kavramları arası ilişki, değer-beklenti kuramları vb. konular ile sürdürülmektedir.
Seçmeli Ders GZT3034 SOSYAL SORUMLULUK 3 0 5
Sosyal sorumluluk kavramının tarihsel gelişim süreci, sosyal sorumluluk yaklaşımları ve modelleri, sosyal sorumluluk projelerinde uygulama alanları, dünyada ve Türkiye'de uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi, kurumsal sosyal sorumluluğun aşamaları ve projelendirme sürecinde halkla ilişkiler sorumlusuna düşecek görevler, bir proje tasarımı.
Seçmeli Ders GZT3036 RETORİK 1 2 5
Retorik tanımları, özellikleri, retorik tarihi, retorik: ethos, pathos ve logos, retorik ve tartışma, retorik ve ikna.
Seçmeli Ders GZT3038 RÖPORTAJ TEKNİKLERİ 2 1 5
Röportaj tanımı ve özellikleri, yazılı, görsel, sesli ve dijital medyadaki farklı röportaj teknikleri, röportaj örnekleri, röportaj süreçleri (hazırlık aşamaları ve uygulamaları), soru hazırlama, söyleşi ve röportaj arasındaki farklılıklar ve benzerlikleri öğretmek ve örneklerle incelemektir.
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GZT4000 BİTİRME PROJESİ 0 2 5
Tez önerisi ve tez planı hazırlama, bilimsel yazım kuralları çerçevesinde yazma ve sunma, alana özgü bir proje konusu bulma, hazırlama ve uygulama
Zorunlu Ders GZT4003 YENİ MEDYA HABERCİLİĞİ 2 1 5
Bu ders, dijital medya ile değişen habercilik pratiklerini çeşitli sosyal paylaşım platformları, çevrim içi haber siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden ele almaktadır. Ders kapsamında, çevrim içi gazeteler ve sosyal paylaşım platformları, mobil gazetecilik uygulamaları, yoğun teknolojik donanımlı yeni gazetecilik uygulamalarına yer verilecektir.
Zorunlu Ders GZT4005 HABER PORTALI YARATMA 2 1 5
Bu ders kapsamında öğrencilere haber portalı yaratmak için ilgili bilgisayar programlarının sayfa düzeni kullanımı ve diğer bağlantılı uygulamalar hakkında temel bilgiler verilecektir. Bu ders özellikle gazetecilik pratiklerine uygun WEB sayfası düzenlemek için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerecektir.
Zorunlu Ders GZT4007 UYGULAMALI GAZETECİLİK II 1 2 5
Haber yazımı, haber üretim süreçleri, röportaj, bilgiye ulaşma kaynakları, araştırma yöntemleri gibi süreçler ve bu süreçlerin uygulanması
Seçmeli Ders GZT4021 KÜRESELLEŞME VE POSTMODERNİTE 2 0 5
Küreselleşmenin temel dinamikleri ve sonuçları, küreselleşmenin ekonomik, kültürel, toplumsal ve uluslararası boyutları, modern düşüncenin dönüşümü, postmodern düşünce, Postmodernitenin toplum ve siyaset üzerindeki etkileri, küreselleşme ile postmodernite arasındaki ilişki.
Seçmeli Ders GZT4023 TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA 3 0 5
Kamusal alan kavramının tarihi gelişimi ve değişimi, temsili kamuoyunun dönüşümü, toplumsal hareketler ve alternatif kamular, günümüzün kamusal alanları ve sivil toplum tanımlamaları, toplumsal hareket kavramı ve toplumsal hareketler kuramları, toplumsal hareketler ve siyaset, toplumsal hareketler ve demokrasi, sivil itaatsizlik hareketleri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders GZT4025 GÖSTERGEBİLİM 2 0 5
Saussure'ün başlattığı kuramlardan hareketle gösterge, gösteren, gösterilen, ikon, belirti, simge, sembol, metin, düzanlam, yananlam kavramları, gösteren-gösterilen ilişkisi üzerinden anlam ilişkisini irdeleme, göstergebilimsel çözümlemeler.
Seçmeli Ders GZT4027 UYGULAMALI SUNUCULUK VE DİKSİYON 2 1 5
Fonetik ve diksiyonun tanımı, Türkçe'de sesler ve özellikleri, Türkçe'nin bütünsel özellikleri, doğru solunum yöntemleri, harflerin doğru söylenişi ve egzersizler, söyleniş ve boğumlama kusurları, güzel konuşmaya yönelik uygulamalar.
Seçmeli Ders GZT4029 TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ 2 0 5
1923- 1938 Atatürk Dönemi, Atatürk’ün ölümünden sonrası,1950- 1960 Demokrat Parti Dönemi, 1960 Askeri darbesi ve sonrası, 12 Mart 1971 Muhtırası, 1980 olayları ve siyasi çatışmalar, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve sonrası, Turgut Özal ve dışa açılma dönemi, Koalisyon Hükümetleri Dönemi, 28 Şubat süreci, 2000 Sonrası Dönem, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi.
Seçmeli Ders GZT4031 İNTERNET GİRİŞİMCİLİĞİ 1 2 5
Geleneksel girişimcilik, internet girişimciliği, yaratıcılık, fikir üretme, teknolojiyi kullanma.
Seçmeli Ders GZT4033 MEDYADA GÜNCEL SORUNLAR 3 0 5
Sermaye sorunları, haber tekelleri, şiddet ve cinsellik, tüketim ve medya, popüler kültür ve medya, promosyon mücadelesi, otokontrol, işletme ve istihdam sorunları, yasal düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar.
Seçmeli Ders GZT4035 SPOR HABERCİLİĞİ 1 1 5
Sporun dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, sporun toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevleri, spor basını, spor basınının Türkiye’deki ve dünyadaki gelişimi, spor haberi, farklı mecralar için spor haberi yazımı.
Seçmeli Ders GZT4037 ÇEVRE GAZETECİLİĞİ 1 1 5
Çevre sorunları, bu sorunların sınıflandırılması ve haberleştirme sorunları, çevre haberlerinin sunum teknik ve biçimleri.
Seçmeli Ders GZT4039 YENİ MEDYA VE SİYASET 3 0 5
Bu dersin içerikleri arasında; basının tarihi, sahiplik yapısı ve düzenlemesi, haber yapım süreci, küresel basın ve dış politika yapımı, yeni medya, yeni medya ve seçim kampanyaları, yeni medya ve siyaset ilişkileri, yeni medya ve kamuoyu eğilimleri arasındaki ilişki konuları yer almaktadır.
Seçmeli Ders GZT4041 DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİ 2 1 5
Enformasyon toplumu ve internet, web teknolojilerinin gelişimi, sosyal medyada içerik üretimi, internet siteleri için içerik üretimi
Seçmeli Ders GZT4043 MEDYADA VERİ MADENCİLİĞİ 3 0 5
Verileri toplama, sınıflandırma, analiz etme. Verilerin gazetecilik uygulamalarına entegre edilmesi, sosyal medya üzerinden verilerin işlenmesi.
Seçmeli Ders HIR4045 DİJİTAL BİLGİ KAYNAKLARI 3 0 5
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4065 GÖSTERGEBİLİM 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GZT4002 ALTERNATİF MEDYA UYGULAMALARI 2 1 5
Anaakım medya teorileri karşısında yer alan alternatif söylem ve biçimlere sahip alternatif medya teorileri, topluluk medyası, rizomatik medya, sivil toplum medyaları, Türkiye ve dünyadaki alternatif medya uygulamaları
Seçmeli Ders GZT4020 GÜNDELİK HAYAT VE MEDYA 3 0 5
Gündelik hayat kavramı, gündelik hayatın kurgusunda iletişim araçları, Osmanlı’nın son dönemlerindeki gündelik hayatın basında yer alışı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında gündelik hayat ve basında resmedilişi, çok partili hayata geçme döneminde gündelik hayat ve basın, Savaş dönemlerinde gündelik hayat ve medya, popüler kültürün gündelikliği, günümüz kültürünün gündelik hayatta ve basında yansımaları.
Seçmeli Ders GZT4022 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3 0 5
Kültürlerarası iletişim kuramları, farklı kültürel ortamlarda kurulan iletişimlerin etkinliği, ulusal kültürler ve kültürlerarası iletişim unsurları
Seçmeli Ders GZT4024 SİYASAL İLETİŞİM 3 0 5
Siyasal iletişimle ilgili kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar, siyasal iletişimi çözümlemek, siyasal iletişimin rolü, politik konuşma ve politik söylem üzerinde medya etkileri, siyasal kampanyalar, siyasal pazarlama, siyasal reklamlar.
Seçmeli Ders GZT4026 EDEBİ GAZETECİLİK FORMLARI 2 0 5
Edebiyat, haber ve gazetecilik, edebi gazeteciliğin kavramsal çerçevesi, dünyada ve Türkiye’de edebi gazetecilik, Amerikan edebi gazeteciliği, George Orwell ve edebi gazetecilik, Fakir Baykurt ve edebi gazetecilik, Yaşar Kemal ve edebi gazetecilik.
Seçmeli Ders GZT4028 KURUMSAL İLETİŞİM 3 0 5
Kurumsal iletişim kavramı ve sınıflandırılması, kurum kimliği ve imajı, kriz yönetimi, kurumsal iletişim stratejisi oluşturma
Seçmeli Ders GZT4030 GRAFİK VE ANİMASYON 1 3 5
Fotoğraf formatları, fotoğraf kaydetme ve hareketlendirme, fotoğraf dosyaları düzenleme, animasyon eserler oluşturma teknikleri.
Seçmeli Ders GZT4032 SOSYAL POLİTİKA 3 0 5
Toplumu ilgilendiren temel ekonomik ve sosyal konular, işgücü piyasası ve çalışma koşulları, sosyal politika kurumları, sosyal politika hedefleri
Seçmeli Ders GZT4036 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA 2 0 5
Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımlar, toplumsal cinsiyetin inşa biçimi, Toplumsal cinsiyet ve iktidar, Toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisi, Medyadaki cinsiyetçi temsiller.
Seçmeli Ders GZT4038 DERGİ YAYIMCILIĞI UYGULAMALARI 2 1 5
Dergi yayıncılığının nitelikleri, dergi yayıncılığının tarihçesi, dergi yayıncılığı türleri, dergi tasarım biçimleri, baskı teknikleri, dergi yayıncılığı uygulaması
Seçmeli Ders GZT4040 POLİTİK KÜLTÜR VE MEDYA 3 0 5
Politik kültür kavramı ve süreçleri, politik kültürün sosyal ve psikolojik unsurları, Türk politik kültürünün temel nitelikleri, Türk politik kültürü ve medya arasındaki ilişkiler.
Seçmeli Ders GZT4044 GÖZETİM TOPLUMU VE MEDYA 3 0 5
Gözetim ve Gözetim Toplumu Üzerine Kavramsal Çerçeve, Modern Toplumda Gözetim, Denetim ve İktidar, Devlet ve Gözetim: Fişleme ve Elektronik Künyeleme, Güvenlik Olgusu ve Gözetim, Postmodern Toplumda Gözetim, Gözetimin Gündelikleşmesi ve Mahremiyet, Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Gözetim, Gözetim ve Etik.
Seçmeli Ders GZT4046 DİJİTAL KÜLTÜR 3 0 5
Dersi alan öğrenciler, dijital kuramları ve üretimleri incelemek yanında, gözetleme, sansür, cinsiyet, etnik kimlik ve kamusal alanın ticarileşmesi gibi temel etik konular üzerinde düşünme fırsatı bulacaklardır.
Seçmeli Ders GZT4048 DİJİTALLEŞEN GAZETECİLİKTE İŞ MODELLERİ 3 0 5
Bu ders kapsamında, dijital medya gazeteciliğine ilişkin çeşitli iş modelleri üzerinde durulacak ve örnekler incelenecektir.
Seçmeli Ders GZT4050 TEKNOLOJİ VE ENFORMASYON TOPLUMU 3 0 5
Bu derste kısaca Teknoloji ve Enformasyon toplumu ilişkisine ile ilgili yaklaşımlar incelenecektir.
Seçmeli Ders GZT4052 SOSYAL MEDYA VE TÜKETİM 3 0 5
Bu derste sosyal medya ve tüketim ilişkisi incelenecektir
Seçmeli Ders GZT4054 VERİ VE ROBOT HABERCİLİĞİ 2 1 5
Verilerin kaynak olarak habercilikte kullanımı, veri gazeteciliğine ilişkin tanımlar, veri gazeteciliğinin gelişimi, veri gazeteciliğine ilişkin güncel yaklaşımlar, robot gazeteciliği hakkında temel bilgiler ve kullanım alanları.
Seçmeli Ders HIR4042 ÇOCUK VE MEDYA 3 0 5
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4062 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5