Taşınır Kayıt Birimi

Birimimiz, Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Rektörlüğümüze ait taşınır malların kaydını, muhafazasını ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi görevlerini yürütmektedir. 

 Sorumlulukları, 

• Rektörlük ve birimlere ihale yolu ile alınan demirbaş ve diğer malzemenin kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre depo ve kullanıcılara giriş çıkışını yapmak.
• Mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutmak.
• Alınan malzemeyi kontrol ederek depolarda saklanmasını sağlamak, yıl sonunda sayım işlemlerini yaparak ilgili yerlere göndermek.
• Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki depolarda muhafaza etmek.
• Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
• Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
• Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
• Depoda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
• Depo sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
• Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
• Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
• Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
• Taşınır işlemleriyle ilgili belgeleri hazırlamak ve ilgili kişilere imzalatmak, imzalatılan fişleri çıkış dosyasına takmak.
• Günlük depo kontrolü yapmak.
• Depoya gelen malzemeleri teslim almak, depodan gerekli yerlere çıkışlarını sağlamak.
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Rektörlüğün ve Bölümlerin Taşınırlarını düzenlemek ve hazırlamak.
• Rektörlük olarak alınan malzemelerin girişlerini çıkışlarını yapmak, sene sonu cetvellerini hazırlamak ve Sayıştay’a bildirmek.
• Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
• Depo sayımı ve stok kontrolünü yapmak.
• Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak.
• Sorumluluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak.
• Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanların kayıtlardan silinmesi, hurdaya ayrılan malzemenin imha etmek ya da gösterilen yere tutanakla teslim etmek.
• Üniversite birimlerinin ayrılan malzemelerinin düşümünü yapmak.
• Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak.
• Depo demirbaş sayımı yapmak ve demirbaş listeleri düzenlemek.
• Depo tüketim malzemelerinin sayımını yapmak ve yapılan sayımları depo defteriyle karşılaştırmak.
• Personel yemek fişlerini birim mutemetlerinden toplamak ve kontrol edilmek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bildirmek.
• Personel yemek komisyon kararını almak ve yazmak.
• Temizlik malzemelerinin birimlere dağıtımını yapmak.
• Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
• Memur, depoya ilişkin her türlü yetkiye ve Taşınır Otomasyon Programını kullanma yetkisine sahiptir.
• Memur, sorumluluğunda bulunan depolarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. İsmail BAŞTÜRKŞube Müdürü0388 225 2632ibasturk@ohu.edu.tr
Emrah KARCIAĞAŞef0388 225 2636emrahkarciga@ohu.edu.tr
Aytek DOĞANBilgisayar İşletmeni0388 225 2636aytek.d@ohu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi:29.08.2023