Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MİMARLIK FAKÜLTESİ - PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi PEM0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders PEM1001 TEMEL TASARIM I 2 2 6
Tasarımın tanımı, tasarımı oluşturan bileşenlerin (çizgi, biçim, ölçü, aralık, doku, renk, ışık ve gölge, vurgu, dizi, hareket) ve tasarıma yön veren ilkelerin (tekrar-ritm, aralıklı tekrar, denge, zıtlık, uyumlaştırma, egemenlik, birlik, uygunluk, hiyerarşi, tamamlık) ayrıntılı olarak çalışılmasının yapıldığı derste bunlara ilaveten, tasarım öğretiminin amaç ve faydaları ve tasarım çalışmalarının aşamaları da verilmektedir. Ders kapsamında öğrenilen tasarım ilkeleri ve tasarım bileşenleri doğrultusunda örnek tasarım çalışmaları da yapılmaktadır.
Zorunlu Ders PEM1003 PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ 2 0 2
Peyzaj Mimarlığında kavramlar. Peyzaj ve Peyzaj Mimarlığı’nın sistematik olarak sınıflandırılması. Peyzaj Planlama İlkeleri. Peyzaj alan etüdleri, proje ve uygulama safhaları. Peyzaj elemanları ve peyzaj uygulamalarında materyal-malzeme kaynakları ve sınıflandırılması
Zorunlu Ders PEM1005 ÇİZİM TEKNİĞİ 2 2 5
Çizim ve grafik anlatım teknikleri hakkında genel bilgiler, çizim malzemelerinin tanıtımı ve kullanımı, çizim teknikleri, ölçülendirme, ölçekler, kesit alma, cisimlerin iki ve üç boyutlu görünüşlerinin kavranması.
Zorunlu Ders PEM1007 JEOMORFOLOJİ 2 0 2
İç kuvvetler (orojenez, epirojenez, volkanizma, depremler). Mineraller ve kayalar, dış kuvvetler (çözülme ve kütle hareketleri). Glasiyal şekiller, taraçalar, kıyı şekilleri vb. gibi jeomorfolojik birimler, Yeryüzünün yapısı ve fiziksel özellikleri, yeryüzünün içsel ve dışsal dinamik oluşum süreci, kıtaların kökeni, ve kayaların tanımlanması.
Zorunlu Ders PEM1009 PEYZAJ EKOLOJİSİ 2 0 3
Peyzaj ekolojisine giriş ve temel kavramlar, Peyzaj ekolojisinin temel uğraşı alanları, Peyzaj ekolojisinin Peyzaj Mimarlığına katkısı, Peyzaj ekolojisinin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri, Peyzaj ekolojisinin kısa tarihi, Peyzaj yapısını oluşturan doğal ekolojik faktörler ve aralarındaki ilişkiler, Kirlilik ve çevreye olan etkileri.
Zorunlu Ders PEM1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği'nin tarihi gelişimi, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, Ulusal ve Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar,İş kazaları ve meslek hastalıkları, Fiziksel Risk etmenleri, Kimyasal Risk etmenleri, Biyolojik Risk Etmenleri.
Zorunlu Ders PEM1013 MATEMATİK I 2 0 3
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders PEM1002 TEMEL TASARIM II 2 2 5
Tasarımın tanımı, tasarımı oluşturan bileşenlerin (çizgi, biçim, ölçü, aralık, doku, renk, ışık ve gölge, vurgu, dizi, hareket) ve tasarıma yön veren ilkelerin (tekrar-ritm, aralıklı tekrar, denge, zıtlık, uyumlaştırma, egemenlik, birlik, uygunluk, hiyerarşi, tamamlık) ayrıntılı olarak çalışılmasının yapıldığı derste bunlara ilaveten, tasarım öğretiminin amaç ve faydaları ve tasarım çalışmalarının aşamaları da verilmektedir. Ders kapsamında öğrenilen tasarım ilkeleri ve tasarım bileşenleri doğrultusunda örnek tasarım çalışmaları da yapılmaktadır.
Zorunlu Ders PEM1004 YAPI MALZEME BİLGİSİ 2 0 2
Yapı malzemelerinin temel özellik ve davranışları, sınıflandırma teknikleri, mimaride kullanılan geleneksel ve çağdaş yapı malzemeleri; doğal taş, pişmiş toprak, cam, ahşap, metal, plastik, beton yapı malzemeleri, boyalar, alçı, kireç, çimento, agregalar, sınıflandırılması, özellikleri, üretimi, türleri, kullanım alanları, uygulama yöntemleri.
Zorunlu Ders PEM1006 DENDROLOJİ I 2 2 6
Odunsu bitkilerin tanınması, sınıflandırılması, kullanımı, değerlendirilmesi, üretimi, yetiştirme koşulları ve bakım istekleri, kültürel sorunları vb. konuların öğretilmesini amaçlamaktadır.
Zorunlu Ders PEM1008 PEYZAJ SANAT TARİHİ 2 0 3
Mezopotamya kültürü. İslam Mimarlığı. Türk Mimarlığı. Anıtsal mimarlığın örnekleri. Mimarlık ve peyzaj mimarlığı ilişkisi, bahçe ve peyzaj tasarım kavramları. Uzakdoğu kültürü ve bahçe. Çin bahçesi. Japon bahçesi. İlişkiler, etkileşim ve süreklilik.
Zorunlu Ders PEM1010 PEYZAJ ANALİZİ 2 0 2
Peyzaj malzeme tasarım arasındaki iç ilişkiler. Malzemelerin temel özellikleri: Taş, ahşap, beton, seramik, metal, cam, plastik ve diğerleri. Peyzaj malzemelerinin fonksiyonları ve peyzaj tasarımı için uygun malzeme seçimi. Yapı, peyzaj yapı elemanları ve konstrüksiyon kavramları, rekreasyon ve diğer açık mekan etkinlikleri için konstrüksiyon. Kullanıcıların doğal ve yapay çevreyle ilişkileri.
Zorunlu Ders PEM1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
Çalışma hayatında etik, Kaynak işlerinde İSG, Kaldırma araçlarında İSG, Yangın, Basınçlı kaplarda İSG, Yüksekte çalışmalarda İSG, Sağlık ve Güvenlik işaretleri, Mesleklere özgü İSG, Kişisel koruyucu donanımlar, Laboratuvar güvenliği ve koruyucu önlemler, Acil durum planları, Risk değerlendirme yöntemleri.
Zorunlu Ders PEM1014 MATEMATİK II 2 0 3
İntegrasyon,İntegral, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, İntegrasyon teknikleri, Kutupsal koordinatlar, Transandant fonksiyonlar, L’Hospital kuralı.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders PEM2001 PROJE I 2 2 6
Dersin İçeriği Konu ile ilgili literatür çalışması Konu ile ilgili özgün senaryo kurgulama Konu ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması, ihtiyaç-alanın imkanları analizi Tüm bu değerlendirmelerin ışığı altında ilk mekansal örgütlenmelerin eskizlerinin ortaya koyulması ve eleştirilmesi Yarıyılın sonuna kadar öneriler geliştirme ve eleştirme Öneri-eleştiri sürecinin devam ettirilmesi Sonuç olarak üzerinde fikir birliği sağlanan çalışmanın plan, kesit, görünüş ve maket anlatımlarının teslimi.
Zorunlu Ders PEM2003 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU I 2 2 4
Peyzaj yapılarını açıklığa kavuşturma ve inşa etme sanatı olan konstrüksiyonun amaçları, döşeme elemanları ve bunların yapım teknikleri, yol, otopark, bordür, basamak, rampa, korkuluk çeşitleri ve yapım teknikleri, drenaj ve çevreleme elemanları (taş, tuğla ve beton duvarlar, çitler ve parmaklıklar) ile çatı elemanları malzeme ve yapım teknikleri ile birlikte yapımına ilişkin plan, kesit ve perspektif çizimlerinin yapılabilmesine yönelik teknik bilgiler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.
Zorunlu Ders PEM2005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I 2 2 4
Ders kapsamında temel bilgisayar bilgisi verildikten sonra, proje çizim ve görselleştirmelerinin gerçekleştirildiği AutoCAD ve Photoshop programları anlatılmaktadır.
Zorunlu Ders PEM2007 PERSPEKTİF ÇİZİM TEKNİĞİ 2 2 4
Perspektif Çizim Tekniği dersi kurallı perspektif çizim yöntemlerini öğreten bir derstir. Perspektif, nesnelerin üç boyutlu görünümünü, 2 boyuta indirgeyerek düz bir yüzeyde gösteren bir izdüşümdür. Kurallı ve teknik bir çizimdir.
Zorunlu Ders PEM2009 DENDROLOJİ II 2 2 4
Genel olarak bitkiler dünyası, flora ve vejetasyon, bitkilerde isimlendirme, Angiosperm (kapalı tohumlu) bitkilerine ait ağaç, ağaçcık ve çalıların genel özellikleri ve sistematiği, dünyada ve özellikle Türkiye'de yetişen geniş yapraklı bitkilerin tanıtımları, önemli cins, tür, alttür, kültür ve varyetelerine ait botaniksel, yetişme ortamı ve dağılışlarına ait özellikler, bitkilerin peyzaj mimarlığında estetik ve işlevsel kullanım özellikleri açısından değerlendirilmeleri
Zorunlu Ders PEM2011 PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ I 2 2 4
Arazi biçimleme, model, ulaşım ve sirkülasyon, eğim geçme araçları, basamak, rampa ve duvar çözümleri, otopark düzenlemeleri, yağmursuyu denetim ve yönetimi gibi konular ders içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders PEM2021 ÇİM VE SPOR ALANLARI 2 0 2
Ülkemiz ve dünyada peyzaj bakımı sektörünün karşılaştırılması, sürdürülebilir ve az bakımla yönetilen peyzajların oluşturulması, su etkin peyzajların oluşturulması ve ikincil kalite tuzlu suların çim sahalarda kullanımı, yeşil alanlarda yaygın görülen hastalık ve zararlılar ve kontrolleri, yabancı otlar ve mücadelesi, toprak yapısı ve ıslahı, bitki büyüme düzenleyicilerinin ve çim boyalarının yeşil alanlarda kullanımı ve diğer ileri bakım teknikleri ders kapsamında ele alınacaktır.
Seçmeli Ders PEM2023 ÇEVRE SORUNLARI 2 0 2
Doğa ile insan arasındaki uzaklaşma insanın doğal kaynaklardan yararlanma kapasitesini ve dolayısıyla da çevre sorunlarını artırmıştır. Ders kapsamında; çevre sorunları ve nedenleri, insan ve çevre ilişkilerinin tarihçesi, dünyada ve ülkemizde çevre politikaları ve başlıca çevre sorunları hava, su, toprak, gürültü ve görsel kirlilikler, Biyolojik çeşitliliğin azalması, Türkiye’nin çevre sorunlarının bölgesel ölçekte değerlendirilmesi, çevre sorunlarına karşı alınabilecek önlemler ve Sürdürülebilir Kalkınma kavramları hakkında bilgi verilecektir.  
Seçmeli Ders PEM2025 MİMARLIK BİLGİSİ 2 0 2
Mimarlık Bilgisi dersi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerine temel mimarlık konularını; mimari tasarım sürecini ve çizim tekniklerini öğreten bir derstir.
Seçmeli Ders PEM2027 GENEL EKOLOJİ 2 0 2
Temel Ekolojk kavramlar, Ekolojik ilişkiler, Güncel yaşamda ekolojinin kullanımı, Sistemler ve modeller, Madde döngüleri, Biyolojik birikim, Ekolojik denge örnekleri, Ekoloji ve Adaptasyon, Karasal Ekoloji, Populasyon Ekolojisi, Komünite ve Ekosistem Ekolojisi, Kent Ekolojisi, Biyoçeşitlilik.
Seçmeli Ders PEM2029 SERBEST EL ÇİZİMİ 2 0 2
Serbest el ile çizim tekniğinin esasları, bu teknikte kullanılacak yöntemler ve araçlar, eskiz çalışmaları, grafik anlatım.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders PEM2002 PROJE II 2 2 6
Peyzaj Mimarlığı proje çalışmalarında kullanılan proje aşamalarından sürvey, çevre ve alan analizi, avan proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel uygulama projeleri ve detay paftalarının neler olduğu ve hangi kapsamda değerlendirilmesi gerektiği açıklanmakta ve uygulama olarak örnek proje çalışmaları; mahalle, semt parkı gibi kentsel alanda yer alan alanlar için sorun belirleme, analiz çalışmaları ve tasarım projesi yaptırılmaktadır
Zorunlu Ders PEM2004 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU II 2 2 4
Malzeme ve yapım teknikleri ile birlikte yapımına ilişkin plan, kesit ve perspektif çizimlerinin yapılabilmesine yönelik teknik bilgiler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir
Zorunlu Ders PEM2006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II 2 2 4
Peyzaj Mimarlığında kullanılan modelleme ve görselleştirme programı olan 3D Studio Max programı anlatılmaktadır. Temel çizim komutlarının anlatılmasının ardından üç boyutlu model oluşturulması ve görselleştirilmelerin yapılabilmesi için doku, materyal ve ışık bilgileri verilmekte ve uygulamalı örnekleri anlatılmaktadır.
Zorunlu Ders PEM2008 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ 2 2 4
Süs bitkileri kapsamında yer alan bitkilerin (iç mekan ve dış mekan süs bitkilerini temel alarak) üretim teknikleri, farklı bitki türleri için önerilen farklı üretim teknikleri ve bunların bakım önerileri, temel üretim tekniklerinden tohumla ve çelikle üretimlerin genel özellikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Zorunlu Ders PEM2010 BİTKİSEL TASARIM I 2 2 4
Bitkilerin estetik ve işlevsel özellikleri; bitkilerin estetik ve işlevsel kullanımları, peyzaj tasarım sürecinde bitkisel tasarımın yeri.
Zorunlu Ders PEM2012 PEYZAJ TASARIMINDA KURAM VE YÖNTEMLER 2 0 2
Peyzaj Mimarlığında Kullanılan Yöntemler, Amaç ve Hedefe Yönelik Yöntemler, Uzamsal Kuramlar, Davranışsal Kuramlar, Estetik Kuramları
Seçmeli Ders PEM2020 PEYZAJ PLANLAMA YÖNTEMLERİ 2 0 3
Peyzaj tanımı, peyzaj elemanları arasındaki ilişkiler modeli, Peyzaj karakteristiğini oluşturan abiyotik, biyotik ve kültürel bileşenler, Peyzajın yapısı ve işlevleri, Peyzajın tanımlanması, peyzaj mozaiğini oluşturan elemanlar, Peyzaj yapı modelleri, patch, koridor, matris modeli, Planlama süreci ve aşamaları, Peyzaj planlama ve değerlendirme yöntemleri, Üst üste bindirme yöntemi, Peyzaj planlama çalışmalarında analiz süreci, Ian Mc Hargın çalışmaları, Peyzaj planlamada bilgisayar kullanımı, peyzaj planlamada veri yapıları, Peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi, Peyzaj değişimi saptama ve izleme.
Seçmeli Ders PEM2022 AĞAÇLANDIRMA TEKNİKLERİ 2 0 3
Ağaçlandırma teknikleri, planlaması ve bakım işleri, Otsu ve odunsu bitkilerin üretim teknikleri
Seçmeli Ders PEM2024 DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ 2 0 3
Türkiye’nin bitki coğrafya bölgeleri Türkiye’nin doğal yapısı ve bitki örtüsünün dağılışını etkileyen temel faktörler, Türkiye florasının genel özellikleri Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları Bitki örtüsünün tahrip faktörleri ve insan etkileri, Maki vejetasyonu Kıyı kumulu vejetasyonu, Sulak alanlar ve tuzlu alanların vejetasyonu, Herdem-yeşil orman vejetasyonu, Yaprak döken orman vejetasyonu
Seçmeli Ders PEM2026 GENEL EKONOMİ 2 0 3
Ekonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları, uluslar arası iş gücü akımları, bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, yabancı sermaye, çok uluslu şirketler, ticaret borsaları, elektronik ticaret
Seçmeli Ders PEM2028 STATİK VE MUKAVEMET 2 0 3
Statiğin temel kavramları, maddesel noktanın dengesi, uzay kuvvetler sistemi, moment kavramı, bir kuvvetin bir noktaya, bir eksene göre momenti, eşdeğer kuvvet sistemleri, taşıyıcı sistemler, ağırlık merkezleri, atalet momenti, iç kuvvetler, sürtünme kuvveti, gerilme, emniyet katsayısı, kirişlerde iç kuvvetler ve kesit tesir diyagramları, normal kuvvet, katı cisimlerin mekanik özellikleri, basit ve bileşik mukavemet halleri.
Seçmeli Ders PEM2030 SANAT TARİHİ 2 0 3
Sanat nedir? Sanat Tarihi nedir?, Sanat Tarihinin diğer bilim dalları ile ilişkileri, Sanat eserlerinin korunmasının önemi ve dünyanın 7 harikası,
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders PEM3001 PROJE III 2 2 6
Örnek bir alanın seçilerek, peyzaj planlama ve/veya tasarım ilkeleri ve aşamalarına uygun olarak uygulanabilir projeler üretmek
Zorunlu Ders PEM3003 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 2 0 2
Öğrencilere, peyzaj mimarlığı çalışma alanlarından birini oluşturan çevresel etki değerlendirmesi uygulamalarını yürütebilecekler bilgi-oordinasyon temeline dayalı beceriyi kazandırmaktır.
Zorunlu Ders PEM3005 BİTKİSEL TASARIM II 2 2 4
Bitkilerin temel sınıflandırması, kapalı tohumlu bitkilerin genel morfolojik özellikleri, kapalı tohumlulara ait sınıflar, familyalar ve genel özellikleri, familyalardaki cins ve türlerin tanımlayıcı özellikleri. Cins ve türlerin peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanımlarına yönelik bilgiler. Yaygın çeşitler.
Staj Dersi PEM3007 STAJ I 0 0 5
Fakülte çiftlik, üretim ve araştırma istasyonu ile bölüme ait bahçelerindeki üretim ve araştırma çalışmalarına katılarak pratiğini geliştirmek
Zorunlu Ders PEM3009 PEYZAJ PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2 2 4
Harita projeksiyonları, Harita yorumlama, Topoğrafik Haritalar, Coğrafi veri, Konumsal analizler, Peyzaj planlama da CBS kullanımı hakkında bilgilendirme, ArcGIS programı ve peyzaj planlamada kullanım uygulamaları
Zorunlu Ders PEM3011 PEYZAJ PLANLAMA 2 2 4
Peyzaj planlamanın tarihçesi, tanımlar ve terminoloji, Planlama süreci ve planlama yaklaşımları, Peyzaj planlama sürecinde SWOT ve sorun analizi, Planlama hiyerarşisi, Katılımcı planlama yaklaşımı ve planlamada paydaş analizi, Planlama örnekleri
Seçmeli Ders PEM3021 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 2 0 2
Doğa koruma ile ilgili kavramlar, doğa koruma – çevre koruma ilişkisi, doğa korumanın tarihçesi, önemi, nedenleri, korunan alan statüleri, korunan alanların ilanı ile ilgili kriterler, planlanması, korunan alanların saptanmasındaki yasal dayanaklar ve örgütler, doğa koruma örgütleri Türkiye’de bulunan korunan alanlar.
Seçmeli Ders PEM3023 PEYZAJ VE KENT ESTETİĞİ 2 0 2
Kentsel tasarım alanında bugün sürdürülmekte olan pratiğin kavranması ve çağdaş uygulamaları (ulusal ve uluslararası) karşılaştırmalı olarak değerlendirerek, kent estetiği kapsamında detaylı konular işlenecektir.
Seçmeli Ders PEM3025 ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA 2 2 3
Şehir planlamada kuramlar, Şehir bölge kavramları, Ölçek ve mekan ilişkisi, Şehir planlama tarihi, Yerel planlama, Türkiye’de yerel planlama süreci, plan tipleri, planlama hiyerarşisi
Seçmeli Ders PEM3027 PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ II 2 2 3
Mühendislik mekaniği ile kuvvet etkisi altında kalan peyzaj yapılarının denge ve hareket koşullarının bu ders kapsamı içerisinde verilmesi amaçlanmıştır. Ders kapsamında; yapı malzemelerinin özellikleri, yapı malzemelerinde aranan temel özelikler, yapıyı meydana getiren elemanlar, yapı zemini, temeller, duvarlar, kolon ve kirişler, döşemeler, çatılar, yapılara gelen yükler, ölü yükler, canlı yükler, döşeme yükleri, kar ve buz yükü, rüzgar yükü, su yükü, toprak yükü konuları aktarılmaktadır.
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3063 KENTLERDE PEYZAJ TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3065 DÜNYA VE PEYZAJ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders PEM3002 PROJE IV 2 2 6
Kent ölçeğinde açık alanların (meydanlar, yaya mekânları, odak noktaları vb.) planlanması ve tasarlanmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Fonksiyon alanları belirlenirken kullanıcı kitlesinin sosyal yapısını ortaya koymaya yönelik anket oluşturulması ve bu anketlerin değerlendirilmesi sonucunda fonksiyon alanlarının belirlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Proje çalışması; peyzaj tasarım sürecine uygun olarak, survey, alan analizi, fonksiyon planı, avan proje, yapısal tasarım, bitkisel tasarım, kesit ve detay paftalarını içermektedir.
Zorunlu Ders PEM3004 KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN PLANLAMA 2 2 5
Kent ölçeğinde açık ve yeşil alanların tanımlanması, sınıflanması, dünyada ve ülkemizde geçerli standartlar, konu ile ilgili mevzuat ve dünyadan ve Türkiye’den örnek çalışmaların öğrencilere anlatılmasıdır.
Zorunlu Ders PEM3006 TURİZM VE REKREASYONEL ALAN PLANLAMA 2 2 5
Farklı statülerdeki ve özelliklerdeki doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra insanların rekreasyon, esinlenme, eğitim gibi farklı amaçlarına yönelik kullanımına imkan sağlayacak biçimde düzenlenmeler. Düzenlemelerde dikkat edilecek hususlar. Doğal alanlarda koruma derecesine göre gerçekleştirilebilecek turistik faaliyetlerin belirlenmesi
Zorunlu Ders PEM3008 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER 2 2 5
Sürdürülebilir çevre açısından yeşil(çim) alanların ve çim bitkilerinin tanımı, tarihçesi, önemi ve işlevleri. Dünya’da ve Türkiye’de yeşil alanlar ve çim bitkilerinde kalite ölçütleri, üretim teknikleri.Serin ve sıcak iklim çim bitkileri ile diğer familya çim bitkileri. Yeşil alanlarda bakım işlemleri, Akdeniz iklim bölgelerinde çim alan tesis etme ilkeleri, spor alanları, reklamasyon alanları, rekreasyon alanları yapımı.
Zorunlu Ders PEM3010 PEYZAJ YÖNETİMİ 2 0 3
Peyzaj yönetimi tanımı, kavramı ve kapsamı. Peyzaj yönetimi kavramının gelişim süreci. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında peyzaj yönetimi. Peyzaj yönetiminin temel ilkeleri. Peyzaj yönetimine teorik yaklaşımlar ve bu yaklaşımların örneklendirilmesi. Peyzaj yönetiminde kantitatif peyzaj parametrelerinin tanımlanması. Peyzajın yapı, fonksiyon ve değişim özellikleri. Peyzaj yönetiminde indikatörler, zamansal ve mekansal değişim. Peyzaj yönetiminde sürdürülebilirlik, sistem perspektifi, holistik ve transdisipliner yaklaşımlar.
Seçmeli Ders PEM3020 HERKES İÇİN TASARIM 2 0 2
Bireylerdeki fiziksel ve bilişsel farklılıkları anlamak, empati kurabilmek, birey özellikleri ve çevre tasarımı arasında ilişkiyi anlamak, engel gruplarını (körlük, duyma engelli, ortopedik engellileri anlamak, bu amaçla ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeler yapmak, gözlem yeteneğini geliştirmek, engelsiz peyzaj tasarımına ilişkin kavramlar (evrensel tasarım, herkes için tasarım, peyzaj erişilebilirliği vb.) standartlar, ulusal/uluslararası yasalar ve örnekleri irdeleyerek, örnek bir alan üzerinde engelsiz peyzaj tasarımına (kırsal/ya da kentsel bir alanda) ilişkin teorik ve pratik bilgileri kapsamaktadır.
Seçmeli Ders PEM3022 TEMEL ŞANTİYE VE APLİKASYON BİLGİSİ 2 0 2
Yapı üretim sürecine genel bakış, Yapım aşamasında rol alan paydaşlar iş sahibi / müşteri, tasarımcılar, ana yüklenici, alt yükleniciler, malzeme tedarikçileri, ekipman tedarikçileri, çeşitli konulardaki danışmanlar ele alınarak her bir paydaşın süreçteki rolü, Şantiye hazırlığı ve kuruluşu, bu konuda dikkat edilmesi gereken konular, işin hukuksal boyutu, alınması gereken izinler, sigortalar
Seçmeli Ders PEM3024 KENTSEL TASARIM 2 2 4
Kentsel tasarım disiplini, bu alandaki temel konuların ve güncel yaklaşımların kentsel mekânların tasarlanma ilkeleri, dünyamızda ve ülkemizde kullanılan kentsel planlama ve tasarım teknikleri ile trafik sorunları ve çözüm ilişkileri. Kent ölçeğinde açık ve yeşil alanların tanımlanması, sınıflanması, dünyada ve ülkemizde geçerli standartlar, konu ile ilgili mevzuat.
Seçmeli Ders PEM3026 TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE DÜZENLEME 2 2 4
Tarihi çevre, tarihi kent ve koruma kavramlarının anlatılması; tarihi çevrelerin korunması ve düzenlenmesine yönelik teorik bilgilerin verilmesi; uygulanmış koruma ve düzenleme çalışmalarının gösterilmesi; tarihi çevre planlama ve tasarım çalışmalarının anlatılması, tarihi kent dokularını içeren yerleşimlerin örneklerle anlatılması, yurt içi ve yurt dışı tarihi çevre ve kent örneklerinin sunulması.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders PEM4001 PROJE V 4 4 12
Zorunlu Ders PEM4003 İÇ MEKAN BİTKİLENDİRME TASARIMI 2 2 4
Zorunlu Ders PEM4005 BİTİRME PROJESİ I 2 0 3
Staj Dersi PEM4007 STAJ II 0 0 5
Seçmeli Ders PEM4021 PEYZAJDA RESTORASYON VE RÖLÖVE 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4023 MAKET YAPIM TEKNİĞİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4025 PROJE UYGULAMA TEKNİĞİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4027 KÜLTÜR, SANAT VE PEYZAJ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4029 AKADEMİK YAZMA 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4031 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4033 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4035 HALK OYUNLARI 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4037 ARKEOLOJİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4039 İLETİŞİM 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4041 İŞARET DİLİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4043 GİRİŞİMCİLİK 4 0 3
Seçmeli Ders PEM4045 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4047 KARİYER PLANLAMA 2 0 3
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders PEM4002 PROJE VI 4 4 12
Zorunlu Ders PEM4004 KIYI PEYZAJ PLANLAMA 2 2 4
Zorunlu Ders PEM4006 BİTİRME PROJESİ II 2 0 3
Zorunlu Ders PEM4008 PEYZAJ BAKIM TEKNİĞİ 2 2 5
Seçmeli Ders PEM4020 EKOTURİZM 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4022 ÇATI BAHÇELERİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4024 BİTKİ ÜRETİM YETİŞTİRME TEKNİĞİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4028 ÇEVRE VE TOPLUM 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4030 ÇEVRE VE ENERJİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4032 KENT VE KÜLTÜR 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4034 KRİZ YÖNETİMİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4036 LİDERLİK VE MOTİVASYON 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4038 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4040 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 3
Seçmeli Ders PEM4042 KENT SOSYOLOJİSİ 2 0 3
Seçmeli Ders USD4058 SÜRDÜRÜLABİLİRLİĞE GİRİŞ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4060 TASARIM ATÖLYESİ 1 3 5