Yönetmelik

28 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30902

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE YÖRESİ TARİHİ VE

KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Yöresi Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Yöresi Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (NİĞTAM): Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Yöresi Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları;

a) Niğde yöresi tarihi üzerine araştırmalar yapmak,

b) Niğde yöresi kültürü ve toplumsal yapısı üzerine incelemeler yapmak,

c) Niğde yöresinde yer alan tarihi değere sahip sanat eserleri üzerine çalışmalar yapmak ve envanterini oluşturmak,

ç) Niğde yöresi somut olmayan kültürel mirasını tespit etmek ve yaşamasına yönelik çalışmalar yapmak,

d) Niğde yöresinin sosyo-ekonomik yapısını ve yatırım potansiyeline yönelik çalışmalar yapmak,

e) Niğde yöresinin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Niğde yöresi tarihi, kültürü, toplumsal yapısı, ekonomik durumu ve somut olmayan kültürel mirasa ilişkin bilgi ve belgeleri tespit etmek, değerlendirmek ve envanter çalışması yapmak.

b) Uluslararası ve ulusal düzeyde sempozyum, konferans, seminer, çalıştay, sergi, panel, film gösterimleri, yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

c) Merkez bünyesinde Niğde yöresi tarihi, kültürü, toplumsal yapısı, ekonomisi, somut olmayan kültürel mirası alanlarında bir ihtisas kütüphanesi ve arşivi oluşturmak.

ç) Niğde ve yöresine ilişkin olarak özel ve kamu kurumlarında bulunan yazma ve matbu eserlerin orijinallerini veya kopyalarını bağış ve satın alma yoluyla temin etmek.

d) Niğde yöresine ilişkin yabancı dillerde yapılmış çalışmaların çevirisini yapmak/yaptırmak.

e) Üniversitemizde yapılacak olan lisans ve lisansüstü tezler ile diğer ilmî çalışmalardan Merkezin amacına uygun olanları yayımlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşların desteğini almak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi ile Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süreleri Müdürün görev süresinin bitiminde sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan, gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede görev yapan Merkezin amaçları kapsamında uzmanlığı bulunan iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden veya alanında uzman kişiler olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze, çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020