Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ 3 0 4
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.
Zorunlu Ders SPY1003 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 3
İşletmecilikle ilgili bilgiler, bir iktisadi bilim olarak işletme kavramı, işletmenin kuruluşu, kuruluş yeri, işletmenin büyüklüğü, işletme fonksiyonları, yönetim, üretim, pazarlama, finans, personel, halkla ilişkiler ve diğer fonksiyonlarının incelenmesi.
Zorunlu Ders SPY1005 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 4
Hukukun tanıtımı, kaynaklarının anlatımı, Türk hukuk sisteminin ve dallarının anlatımı, hukuki olayları, ilişkileri, işlemleri tanıtma, kişilik kavramı ve buna bağlı ehliyetleri, hakları, mirası, mülkiyet hakkını, borç kavramını, sözleşme türlerini tanıtma.
Zorunlu Ders SPY1007 GENEL CİMNASTİK 2 2 5
Genel cimnastiğin tanımı, tarihsel gelişimi, düzen alıştırmaları, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletli bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler, minderde hareketler.
Zorunlu Ders SPY1009 PAZARLAMA İLKELERİ 3 0 4
Pazarlamanın tanımı, kapsamı ve özellikleri, pazarlama çevresi, pazarlamanın rolü ve önemi, işletme ve pazarlama stratejisi, pazarlama bilgi sisteminin yönetimi, endüstriyel pazarlar, uluslararası pazarlar, pazarlama bilgi sisteminin yönetimi, tüketici pazarları ve tüketici satın alma davranışı, endüstriyel pazarlar ve endüstriyel satın alma davranışı, bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma: doğru müşterilerle doğru ilişkiler oluşturma, bölümlendirme, pazar ve pazarlama araştırması.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders SPY1002 SPOR FELSEFESİ VE TARİHİ 3 0 4
Beden eğitimi ve spor kültürünün temelini anlatarak günümüz beden eğitimi ve spor kültürünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak.
Zorunlu Ders SPY1004 İKTİSADA GİRİŞ 3 0 3
Ekonomi nedir? Ekonominin temel kavramları, yatırımın önemi, arz, talep, piyasalar üretici dengesi, tüketici dengesi, enflasyon, milli gelir, döviz, istihdam, dış ticaret, devletin fiyatlara müdahalesi.
Zorunlu Ders SPY1006 FİZİKSEL UYGUNLUK 2 1 4
Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu.
Zorunlu Ders SPY1008 ATLETİZM 2 2 5
Atletizmin tanımı, tarihçesi ve sınıflandırması. Atletizm ile ilgili temel konu içeriklerini (Koşular, atmalar, atlamalar) teorik ve uygulamalı olarak vermek. Aynı zamanda bir okul takımını yarışmalara nasıl hazırlayacağını uygulamalı olarak öğretmek.
Zorunlu Ders SPY1010 YÖNETİM BİLİMİ 3 0 4
Bu dersin içeriği yönetime dair kavramlar, yönetimin niteliği, önemi, yönetim düşüncesinin gelişimi, evrensel yönetim teorileri ve yönetim fonksiyonlarının incelenerek, yönetim biliminin temellerinin oluşturulmasını kapsamaktadır.
Zorunlu Ders SPY1012 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3 0 3
Bu derste kişinin bulundukları örgütü daha iyi tanıması için kültürel farklılaşma, kültürel değişim, kültürel görecelik ve entegrasyon, örgüt kültürünün yönetim anlayışına etkileri gibi konulara değinilecektir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SPY2001 ANTRENMAN BİLGİSİ 3 0 4
Antrenmanın tanımı, antrenman planlaması, ilkeleri ve dinlenme. Kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve koordinasyon. Sporda testler.
Zorunlu Ders SPY2003 SPOR VE İLETİŞİM 3 0 5
İletişim kavramı ve kapsamı, iletişimin amacı ve önemi, iletişim araçları, iletişimin insan davranışlarındaki rolü, iletişim süreci, iletişim türleri, iletişim engelleri, spor ve iletişim, spor kulüpleri ve iletişim, kulüp içi iletişim sorunları antrenör ve iletişim, hakem ve iletişim.
Zorunlu Ders SPY2005 SOSYOLOJİ 3 0 5
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Zorunlu Ders SPY2007 SPOR YÖNETİMİ I 3 0 6
Spor yönetimi ile ilgili temel kavramları bilme ve spor yönetim modelleri ile ilgili kavramları kavrayabilme.
Seçmeli Ders SPY2009 SPORDA ETİK 3 0 5
Spor ahlakında karşılaşılan sorunlar ve ahlaki değerlerin evrensel boyutlarda kabul ve spor alanlarında hayata geçirilmesi. Sporda ahlaki davranışların sporda şiddeti azaltmadaki rolü.
Seçmeli Ders SPY2011 OLİMPİZİM VE FAIRPLAY 3 0 5
Fair Play anlayışının oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve okul beden eğitimindeki rolü ve önemi.
Seçmeli Ders SPY2013 YÖNETİMDE ETİK 3 0 5
Etik kavramı ve çeşitleri, kamu yönetimi etiğinin felsefi temelleri, kamu yönetimi ile etik arasındaki ilişki, kötü yönetimin ve yolsuzluğun önlenmesinde etiğin etkisi, meslek ahlakı, etik eğitimi, kamu idarecilerinin kararlarına etik değerlerin etkisi, kamu hizmetlerinde etiğin etkinlik ve verimlilik üzerindeki etkisi ve Türk kamu yönetiminin etik açıdan değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders SPY2015 TOPLAM KALİTE YÖNTEMİ 3 0 5
Kalitenin tanımlanması, kalitenin tarihi gelişim süreci, toplam kaliteye yönetiminin tanımlanması ve ilgili kavramlar, toplam kalite yönetiminin temel ögeleri, toplam kalite yönetimini etkileyen temel faktörler, toplam kalite anlayışı ve kalite maliyetleri, toplam kalite anlayışında insan faktörü, dünyada ve Türkiye’de toplam kalite yönetimi uygulamaları.
Seçmeli Ders SPY2017 KAMU YÖNETİMİ 3 0 5
Kamu yönetiminin tanımını, yönetim kuramlarını, bürokrasiyi, yönetim ilkelerini, yerel yönetimleri, türlerini, Türkiye - Avrupa kıyaslamasını, denetim mekanizmalarını ve kamu personelinin değerlendirilmesini içermektedir.
Seçmeli Ders SPY2019 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI 3 0 5
Anayasa ve diğer mevzuat çerçevesinde genel hatlarıyla Türk kamu yönetiminin örgütsel yapısı ve kamu yönetiminin insan unsuru olan kamu görevlileri ele alınmıştır.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SPY2002 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 4
Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi, iş tatmini, motivasyon yükseltici önlemler, örgütsel davranışlar, grup, lider oluşumu, örgütlerde psikolojik şikayetler, iş ortamının fiziksel sorunları, bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermektedir.
Zorunlu Ders SPY2004 SPOR EKONOMİSİ 3 0 6
Ekonomi ve spor ekonomisi kavramları, spor ekonomisi tanımı, kapsam ve önemi, ekonomi politikaları ve spor, spor piyasasındaki temel ekonomik kriterler, spor piyasasının özellikleri, spor hizmetlerinin ekonomideki rolü, spor hizmetlerinin sınıflandırılması, spor talebinin ekonomik analizi, spor arzı, spor ve istihdam ilişkisi.
Zorunlu Ders SPY2006 SPOR HUKUKU 3 0 5
Spor hukuku temel kavramları, sporun idari yapılanması, spor yargısı, sportif sözleşmeler, doping.
Zorunlu Ders SPY2008 SPOR SOSYOLOJİSİ 3 0 5
Sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kurumları ve sportif aktivitelerdeki değişik görünümlerinin verilmesi.
Seçmeli Ders SPY2010 GÜREŞ 2 2 5
Güreşin tarihçesi, güreşin temel tanımları, temel duruş - tutuş ve temel teknik öğretimi. Güreş kural bilgisini, temel güreş tekniklerini ve gelişimleri kavramayı, antrenörlük prensiplerini öğretmek üzere düzenlenmiştir.
Seçmeli Ders SPY2012 BADMİNTON 2 2 5
Badmintonun, temel teknik ve becerilerinin öğrenilmesini kapsar.
Seçmeli Ders SPY2014 TENİS 2 2 5
Tenis; tarihçesi, Türkiye'de tenis, dünyada tenis. Oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda. Malzemenin tanıtılması, raket, top, file, kıyafet. Saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması. Teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve servis. Dereceli turnuvalar, 1. derece turnuvalar, 2. derece turnuvalar, klasman turnuvaları. Hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders SPY2016 YÜZME 2 2 5
Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.
Seçmeli Ders SPY2018 KAYAK 2 2 5
Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme (kullanılacak uygun malzemelerin seçimi, kar sabanı, düz kayma, dönüşler, slalom kayışlar, kapı tanıma ve kapı geçişler).
Seçmeli Ders SPY2020 DAĞCILIK 2 2 5
Dağcılık tarihi, Türkiye’de dağcılık, kıyafetler, ekipmanlar, yürüyüş bilgisi ve tekniği, kampçılık, hipotermi, soğuk rahatsızlıkları, tehlikeler, acil durumlar.
Seçmeli Ders SPY2022 SATRANÇ 2 2 5
Satrancın tanımı, satranç tahtasına genel bakış, satranç taşlarının hareketi, notasyon, mat konumları, taşların değeri, açmaz, örtü, çatal, şiş hamleleri, taktik.
Seçmeli Ders SPY2024 HALK OYUNLARI 2 2 5
Anadolu Türk halk oyunlarının ortaya çıkışı, halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SPY3001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 0 5
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi vb.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, deney desenleri verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin raporlaştırılması.
Zorunlu Ders SPY3003 TÜRK SPOR TEŞKİLATI 3 0 4
Türk spor teşkilatının tarihi süreç içinde gelişimi, mevcut spor teşkilatının yapı ve işleyişi, Türk spor yönetimine ilişkin mevzuatın incelenmesi, temel sorunlar, sorunların nedenleri ve çözüm yolları.
Zorunlu Ders SPY3005 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 6
Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çevresi, insan kaynakları planlaması, iş gören alma yöntemleri ve koşulları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, eğitim, ücretlendirme, kariyer planlaması, personel disiplini, uluslararası insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemi ve e-insan kaynakları.
Seçmeli Ders SPY3007 SPOR PAZARLAMASI 3 0 5
Bu dersin içeriği öğrencilere spor endüstrisine giriş, spor pazarlaması kavramı, sporda tüketici ve taraftar davranışı, spor pazarlarının bölümlendirilmesi, spor pazarlama karması, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararları ve stratejik spor pazarlama yönetimi ile ilgili bilgilerin aktarılmasını sağlamaktır.
Seçmeli Ders SPY3009 TÜKETİCİ DAVRANIŞI 3 0 5
Öğrencilerin; tüketici davranışını ve kararlarını etkileyen faktörler ve tüketici karar alma süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve tüketici davranışını etkileyen faktörlerin anlaşılması arasındaki ilişkinin açıklanması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders SPY3011 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 3 0 5
Bu ders pazarlama araştırması nedir? Niçin önemlidir? Pazarlama problemlerine ilişkin bilginin toplanması ve analizinde kullanılan araştırma yöntemleri ve pazarlama araştırmalarının uygulama alanlarını tanıyabilme konularını içerir.
Seçmeli Ders SPY3013 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA 3 0 5
Bu ders stratejik yönetime giriş, stratejik planlama, özgörü (vizyon) / özgörev (misyon), çevre analizi, çevre faktörlerinin ölçülmesi, temel stratejiler ve alt grup ölçekleri ile örnek olay inceleme konularını kapsar.
Seçmeli Ders SPY3015 SPOR POLİTİKALARI 3 0 5
Spor ve politika kavramları, spor politika ilişkisi ve spor politikası nedir? Spor politikasının spora katkısı ve diğer ülkelerin spor politikalarının incelenmesi.
Seçmeli Ders SPY3017 SPOR YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Ulusal ve uluslararası spor yönetimi alanında tartışılan konuların ve sorunların tespiti ve yorumlanması, Türk spor yönetiminde yasal gelişmeler, Türk sporunun teşkilatlanma sorunları, spor kulüplerinin dünyadaki ve Türkiye'deki görünümü, spor politikaları.
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SPY3002 SPORDA İSTATİSTİK 3 0 5
Tanımı, kapsamı, veriler ve düzenlenmesi, örnekleme kuramı, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, standart puanlar, hipotez testler, korelasyon ve regresyon için spor alanından örneklerle istatistik hesaplamalar.
Zorunlu Ders SPY3004 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 3 0 5
Liderlik ve liderlik özelliklerini anlayabilme, liderde olması gereken özelliklerin neler olduğu, ne tür alanlarda lidere ihtiyaç duyulduğu, lider ve yönetici arasındaki fakın ne olduğu anlatılmaktadır.
Zorunlu Ders SPY3006 SPOR TESİSLERİ İŞLETMESİ VE ETKİNLİK YÖNETİMİ 3 0 5
Bu ders, spor tesislerinin yapısı hakkında genel bilgi, tesis türleri, kuruluş yeri, yönetim süreçleri personel yönetimi, üretim, pazarlama bilgisi ve etkinlik planlama aşamaları, etkinlik takımı oluşturma, etkinliğin gerçekleştirilmesi ve etkinlik sonrası değerlendirmeleri içerir.
Seçmeli Ders SPY3008 FUTBOL 2 2 5
Tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dripling, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Seçmeli Ders SPY3010 VOLEYBOL 2 2 5
Voleybolun tanımı ve tarihi gelişimi, temel teknikler, hücum ve savunma sistemlerinin öğrenilmesi.
Seçmeli Ders SPY3012 BASKETBOL 2 2 5
Basketbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler. Antrenman planlaması.
Seçmeli Ders SPY3014 HENTBOL 2 2 5
Bu ders hentbol alanındaki savunma sistemleri, antrenman programları ve öğretim yöntemleri ve ilkelerine yöneliktir.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders SPY4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Spor yönetim bilimleri alanında planlanmış olan bitirme tezi çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
Zorunlu Ders SPY4003 SPOR PSİKOLOJİSİ 3 0 5
Spor psikolojisinin tanımı, tarihi ve çeşitleri. Kişilik belirleyicileri, yaklaşımlar, kişilik teorileri, sporcuların kişiliklerinin araştırılması, müsabaka öncesinde, anında ve sonrasında psikolojik hazırlık, psikolojik problemlerin giderilmesi.
Zorunlu Ders SPY4005 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 5
Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.
Zorunlu Ders SPY4007 REKREASYON 3 0 5
Rekreasyonun tanımı, rekreasyon, serbest zaman ve oyun arasındaki ilişki. Rekreasyonun sınıflandırılması, rekreasyon hizmet alanları, rekreasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar.
Seçmeli Ders SPY4009 SPOR PAZARLAMASINDA REKLAM VE TUTUNDURMA 3 0 5
Pazarlama iletişimi kavramı ve ögeleri, reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma, ürün, ambalaj, fiyat ve dağıtım, diğer pazarlama iletişimi araçları, pazarlama iletişimi planlama süreçleri.
Seçmeli Ders SPY4011 SPORDA SPONSORLUK VE KAYNAK OLUŞTURMA 3 0 5
Spor pazarlaması ve endüstrisi, kaynak yaratma, sponsorluğun tanımı, amacı, sponsorluk türleri, sponsorluk faydaları, sponsorluk iletişimi, sponsorluk sözleşmesi, sponsorluğun yönetimi süreci.
Seçmeli Ders SPY4013 GİRİŞİMCİLİK 3 0 5
Girişimcilik nedir? Sporda girişimcilik nedir? Girişimcide bulunması gerekli özellikler ve dikkat etmesi gereken kurallar, sporda girişimciliğin çeşitleri, girişimcilik örnekleri, girişimcilik ve kredi sağlayan kurumlar, örnek projeler ödevi, girişimcilik seminer ve kursları, ders içerikleri hakkında bilgi.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders FRM4020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 8 10
Zorunlu Ders SPY4002 KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ 3 0 6
Sporda gelişmiş ülkelerin spor yönetim yapılarını inceleyerek Türk spor yönetimini değerlendirme.
Zorunlu Ders SPY4004 SPORDA HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA 3 0 4
Halkla ilişkilerin yönetim fonksiyonu olarak gelişimi, halkla ilişkiler süreci ve politikaları, halkla ilişkilerin ilkeleri, halkla ilişkilerdeki araştırma yöntemleri, halkla ilişkiler departmanının örgütlenmesi, sponsorluk, lobicilik.
Zorunlu Ders SPY4006 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 5
Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.
Zorunlu Ders SPY4008 SPOR YÖNETİMİ UYGULAMASI 1 4 5
Gençlik spor il müdürlükleri ve kulüplerde yönetim uygulamalarını incelemek, bilgi edinmek, uygulamalı olarak öğrenmek.
Seçmeli Ders SPY4012 FUTBOL 2 1 5
Tanımı, tarihi, temel pozisyonlar, pas, top kontrol, dripling, şut, kaleci, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Seçmeli Ders SPY4014 VOLEYBOL 2 1 5
Voleybolun tanımı ve tarihi gelişimi, temel teknikler, hücum ve savunma sistemlerinin öğrenilmesi.
Seçmeli Ders SPY4016 BASKETBOL 2 1 5
Basketbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler. Antrenman planlaması.
Seçmeli Ders SPY4018 HENTBOL 2 1 5
Bu ders hentbol alanındaki savunma sistemleri, antrenman programları ve öğretim yöntemleri ve ilkelerine yöneliktir.
Seçmeli Ders SPY4020 GÜREŞ 2 1 5
Güreş konusunda teknik, taktik ve uygulama becerilerinin öğretilmesi.
Seçmeli Ders SPY4022 BADMİNTON 2 1 5
Badmintonun, temel teknik ve becerilerinin öğrenilmesini kapsar.
Seçmeli Ders SPY4024 HALK OYUNLARI 2 1 5
Halk oyunlarının tarihçesi, çeşitli yörelerin halk oyunlarından örnekler, halk oyunlarının yaygınlaştırılması.
Seçmeli Ders SPY4026 TENİS 2 1 5
Tenis; tarihçesi, Türkiye'de tenis, dünyada tenis. Oyun kuralları, tekli ve çiftli müsabakalarda. Malzemenin tanıtılması, raket, top, file, kıyafet. Saha ölçüsü, teklerde ve çiftlerdeki ölçülerin tanıtılması. Teknik terimlerin açıklanması, forehand, backhand, forehand vole, backhand vole, smaç ve servis. Dereceli turnuvalar, 1. derece turnuvalar, 2. derece turnuvalar, klasman turnuvaları. Hakemlik bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders SPY4028 YÜZME 2 1 5
Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.
Seçmeli Ders SPY4030 KAYAK 2 1 5
Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme (kullanılacak uygun malzemelerin seçimi, kar sabanı, düz kayma, dönüşler, slalom kayışlar, kapı tanıma ve kapı geçişler).
Seçmeli Ders SPY4032 ATLETİZM 2 1 5
Atletizmin tanımı, tarihçe ve sınıflandırması. Sürat, orta ve uzun mesafe koşuları, bayrak koşuları, engelli koşular, yürüyüşler, çoklu yarışların saha ölçüleri, kuralları ve antrenman örnekleri.
Seçmeli Ders SPY4034 DAĞCILIK 2 1 5
Dağcılık tarihi, Türkiye’de dağcılık, kıyafetler, ekipmanlar, yürüyüş bilgisi ve tekniği, kampçılık, hipotermi, soğuk rahatsızlıkları, tehlikeler, acil durumlar.
Seçmeli Ders SPY4036 SATRANÇ 2 1 5
Satrancın tanımı, satranç tahtasına genel bakış, satranç taşlarının hareketi, notasyon, mat konumları, taşların değeri, açmaz, örtü, çatal, şiş hamleleri, taktik.