Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders DGT1001 MATEMATİK I 2 0 4
Sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, geometri, trigonometri
Zorunlu Ders DGT1003 TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ 4 0 5
Sacları kesmek, sacları perçinlemek, sacları kenet yapmak, sacları puntalamak, sacları lehimlemek, çelik boruları kesmek, çelik borulara diş açmak, bağlantı parçası sıkmak, sıva üstü tesisat yapmak, sıva altı (ankastre) tesisat yapmak, boruları kesmek, raybalamak, muf açmak, havşa açmak, rakor ile birleştirmek, bükmek, presle birleştirmek, bakır boruyu sert lehime hazırlamak ve sert lehim yapmak, plastik boruları kesmek ve plastik boruları füzyon kaynağı ile birleştirmek.
Zorunlu Ders DGT1005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I 2 2 5
Teknik resim araç ve gereçleri, çizgi çeşitleri, geometrik şekillerin çizimleri ve izdüşümü, görünüş çıkarma, ölçekler ve ölçülendirme, perspektif çıkartma ve çizimi.
Zorunlu Ders DGT1007 FİZİK 3 0 4
Birim sistemleri, vektörler, kuvvet ve moment, denge ve denge şartları, ağırlık merkezinin bulunması, hareket kanunları, iş-güç-enerji, ısı ve sıcaklık, ısı geçişi ve ısı geçişi türleri ( iletim, taşınım ve ışınım), temel akışkan özellikleri, akış türleri ve debi hesabı, kanal ve borularda akış, basınç kaybı.
Zorunlu Ders DGT1009 TEMEL ELEKTRİK 3 0 5
İletkenlerin bağlantılarını yapmak, ölçme araçlarını kullanmak, seri ve paralel devre kurmak, topraklama ve sıfırlama bağlantıları yapmak, mekanik butonlu devre kurmak, termostat kontrollü devre kurmak, presostat kontrollü devre kurmak, tek fazlı motor bağlantısı yapmak, fazların sırasını belirlemek, üç fazlı motor bağlantısı yapmak.
Zorunlu Ders DGT1011 TEKNİK RESİM 2 2 5
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders DGT1002 MATEMATİK II 2 0 4
Vektörler, limit ve süreklilik, türev, integral, matrisler ve lineer denklem sistemleri.
Zorunlu Ders DGT1004 TERMODİNAMİK 3 0 5
Termodinamiğin temel terimleri, termodinamik çevrimler, birim sistemleri, özgül hacim, yoğunluk, basınç, P-V / P-T bağıntıları. Termodinamiğin kanunları, iş-güç-verim ifadeleri, hal değişimlerinde iş, P-V diyagramları, iş ve ısı kavramları, iş ve ısı dönüşümleri, izokor, dönüşüm sürecinin incelenmesi, izobar dönüşüm sürecinin incelenmesi, adyabatik dönüşüm sürecinin incelenmesi, politropik dönüşüm sürecinin incelenmesi, konveksiyon ısı transferi, radyasyon, ısı iletimi.
Zorunlu Ders DGT1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 5
Programın çizim başlangıç ayarları, çizim komutlarını/koordinatlarını girme, geometrik şekillerin çizimleri, ölçülendirme, çizimlere yazı ekleme, çizim şablon çerçevesi, antet çizme, kasnak çizme, flanş çizme, kesit alma, perspektif çizim yapma, yüzey modelleme, katı modelleme.
Zorunlu Ders DGT1008 BORU KAYNAKÇILIĞI 2 2 5
Basınç regülatör ayarı ve alev ayarının yapılması, oksi-asetilen kaynağı ile telsiz dikiş çekilmesi, oksi-asetilen kaynağı ile telli dikiş çekilmesi, oksi-asetilen kaynağı ile iş parçasını puntalama, oksi-asetilen kaynağı ile sacları kaynakla birleştirme, oksi-asetilen kaynağı ile çelik boruları birleştirme, oksi-asetilen kaynağı ile sıcak büküm yapma, elektrik ark kaynağı, elektrik ark kaynağı ile puntalama, elektrik ark kaynağı ile boru kaynağına hazırlık, çelik boruların elektrik ark kaynağı ile puntalanması, elektrik kaynağı ile sacları birleştirme, elektrik kaynağı ile çelik boruları birleştirme, gazaltı ( mig/mag) kaynağı, gazaltı kaynağıyla sacları birleştirme, gazaltı kaynağıyla boruları birleştirme, gaz korumalı tungsten (tig) elektrik ark kaynağı.
Zorunlu Ders DGT1012 GAZ VE ŞEBEKE TASARIMI 2 1 4
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders DGT2001 DOĞALGAZ VE TESİSATI I 3 0 4
Doğalgaz proje bilgisi, doğalgaz hattı topraklama kuralları, tranşe hattı ve katodik koruma teknikleri, ana kesme vanası, Doğalgaz ve Tesisatında kullanılan vanalar, bina dağıtım hattı, doğalgaz besleme hattı.
Zorunlu Ders DGT2003 ISITMA SİSTEMLERİ I 3 0 6
Isı kaybı hesaplama, kat kalorifer tesisatı, cihaz seçimi, boru seçimi, ısıtıcılar ve ısıtıcı montaj aparatları, ısıtıcı montajı, radyatör vanaları, kat kalorifer kazanları, kazan tesisatları, baca bağlantısı. Kombi cihazları, kombi cihazlarını montajını yapma, kombi baca bağlantısı, mobil ısıtma, plastik kılıflı boru tesisatı, mobil tesisat ısıtıcı montajı, tesisatı test etme ve sistemi devreye alma. Hidrofor-depo montaj resmi çizimi, sıcak su hazırlama cihazlarının montaj resimleri, bina temiz su dağıtım sistemleri çizimi. Atık su dağıtım sistemleri ile yangın tesisatını çizimi ve kolon şeması çizimi.
Seçmeli Ders DGT2005 BAKIM ARIZA VE ONARIM 2 1 5
Akışkan bilgisi, araç, gereç ve ekipman bilgisi, malzeme bilgisi cihaz bilgisi, doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz ve Tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, işyeri çalışma prosedürleri bilgisi, mesleki fizik bilgisi, mesleki matematik bilgisi, mesleki terim bilgisi, problem çözme yeteneği, teknik resim bilgisi, cihaz bilgisi, doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz ve Tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, işyeri çalışma prosedürleri bilgisi.
Seçmeli Ders DGT2007 ÇEVRE KORUMA 2 0 2
Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği
Seçmeli Ders DGT2009 ETÜD VE PROJE TEKNİKLERİ I 2 2 4
Alt yapı bilgisi, araç, gereç ve ekipman bilgisi, doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz ve Tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, hasarsız malzeme seçimi, malzeme bilgisi, malzemenin raf ömrü bilgisi, mesleki terim bilgisi, problem çözme yeteneği, proje okuma bilgisi, standart ölçü bilgisi, teknik resim bilgisi, Doğalgaz ve Tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, işyeri çalışma prosedürleri bilgisi, meslekle ilgili mevzuat bilgisi, kazı ruhsat bilgisi, mesleki fizik bilgisi.
Seçmeli Ders DGT2011 HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 3 1 4
Havalandırma sistem elemanlarının seçimi, havalandırma sistem elemanlarının montajı, havalandırma kanalları imalatı, havalandırma kanallarının montajı, havalandırma kanallarının yalıtımı, havalandırma sistemlerinde ölçüm
Seçmeli Ders DGT2013 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 4
Mikro ekonomi verileri takip etmek, makro ekonomik göstergeleri analiz etmek, pazardaki boşlukları tespit etmek, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek. İşletmenin çevresini tanımak, talep analizi ve tahmini yapmak, işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, iş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak, tahmini gelir-gider hesabını yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak, yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.
Seçmeli Ders DGT2015 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 2 0 3
Standardizasyonla ilgili işlemler, üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartlar, kalite kavramı, standart ve spesifikasyon muayene kavramı, toplam kalite kontrol, puko döngüsü, istatistikî kalite kontrol kavramı, örnek alma yöntemleri, veri toplama teknikleri, kontrol diyagramlarının uygulanması, normal dağlım eğrisinin özellikleri, normal dağılım eğrisinin kalite kontrolünde kullanılması, toplam kalite yönetimi temel kavramları, mükemmellik modeli, liderlik kavramı, stratejik yönetim kalite teknikleri, insan kaynakları yönetimi, kaynak yönetimi sistemi, motivasyon, ekip çalışması, iletişim, öneri sistemi, bilgi yönetimi, çevre yönetimi, teknoloji yönetimi, süreç yönetim sistemi, müşteri ilişkileri, kalite yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemleri, iş güvenliği sistemleri, üretim sistemleri, anket geliştirme, kurumsal performans yönetimi.
Seçmeli Ders DGT2017 KAYNAKTA KALİTE KONTROL 3 0 5
Gözle kontrol yapmak, kaynak ağzı ölçü ve açılarını kontrol etmek, kaynak sonrası boyut kontrolü yapmak, kaynak sonrası gözle kontrol yapmak, ultrasonik muayene yapmak, magnetik parçacıkla muayene yapmak. Sıvı penetran muayenesi, radyo grafik muayeneler, stero mikroskop ile makro inceleme yapmak, optik mikroskopla inceleme yapmak, çekme testi yapmak, basma testi yapmak, eğme testi yapmak, kesme testi yapmak, burulma testi yapmak.
Seçmeli Ders DGT2019 MALZEME TEKNOLOJİSİ 2 0 4
Teknik alanda kullanılan malzemeler, atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, atomlar ve moleküller arası bağlar, birim kafes çeşitleri, katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar. Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri, katılaşma esnasında dendirt ve tane oluşumu, kristal kusurlar, saf metal, ara faz veya bileşik katı çözelti, alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri, sıvı durumda birbiri içerisinde kısmen çözünen alaşımlar. Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen alaşımlar, sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar, görsel muayene yöntemi, penetrant sıvı ile muayene yöntemi, ultrasonik muayene yöntemi, x ışını ile muayene yöntemi, manyetik muayene yöntemi.
Seçmeli Ders DGT2021 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
Seçmeli Ders DGT2025 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER 2 0 4
Modüller/içerik/konular, sıcaklık algılayıcıları, nem algılayıcıları, hız /titreşim/ivme algılayıcıları, konum algılayıcıları, yaklaşım algılayıcıları, basınç algılayıcıları, akış algılayıcıları, seviye algılayıcıları, darbe (kuvvet) algılayıcıları
Seçmeli Ders DGT2027 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 4
Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması
Seçmeli Ders DGT2029 GRİRŞİMCİLİK 4 0 4
Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisinde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi
Seçmeli Ders DGT2031 KARİYER PLANLAMA 2 0 2
Staj Dersi DGT2049 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 5
Eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işle ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirmek ve notlandırmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders DGT2002 DOĞALGAZ VE TESİSATI II 3 0 4
Doğalgaz proje bilgisi, doğalgaz hattı topraklama kuralları, tranşe hattı, katodik koruma teknikleri, ana kesme vanası, Doğalgaz ve Tesisatında kullanılan vanalar, bina dağıtım hattı, doğalgaz besleme hattı.
Zorunlu Ders DGT2004 ISITMA SİSTEMLERİ II 4 0 6
Merkezi ısıtma yapılacak binanın ısı kaybı hesabı, cihaz seçimi, ısıtıcı seçimi, pompa seçimi, genleşme deposu, tesisat boru montajı, ısıtıcı montajı, kazanlar, kazan montajı, kazan baca kesit hesabı, bacalar, kazan dairesi havalandırması. Kazan kontrol elemanları, kazan güvenlik elemanları, genleşme tankı montajı, kolektör bağlantısı, boyler montajı, kazan besleme suyu bağlantısını yapma, drenaj tesisatı, brülör montajı, yakıt tankı montajı, yakıtlar, tesisatı doldurma, tesisatın havasını alma, tesisatı test etme ve işletmeye hazır hale getirme.
Seçmeli Ders DGT2006 DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI 3 0 4
Akışkan bilgisi, araç-gereç ve ekipman bilgisi, işyeri çalışma prosedürleri bilgisi, standart ölçü bilgisi, doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz ve Tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, ilkyardım bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, malzeme bilgisi, mesleki fizik bilgisi, mesleki terim bilgisi, gazlı doğalgaz şebekesinde operasyonlara ait bilgileri, işyeri çalışma prosedürleri bilgisi, redresörün devreden çıkarılması/alınması, bilgisi akışkan bilgisi, iletişim yeteneği, akışkan bilgisi, araç-gereç ve ekipman bilgisi, doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz ve Tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, iletişim yeteneği, işyeri çalışma prosedürleri bilgisi, mesleki matematik bilgisi, işyeri çalışma prosedürleri bilgisi, mesleki terim bilgisi, test bilgisi.
Seçmeli Ders DGT2008 ETÜD VE PROJE TEKNİKLERİ II 2 2 4
Proje konusu araştırma, proje adımlarını planlama, proje bölümlerini hazırlama, projeyi yazma ve sunma.
Seçmeli Ders DGT2010 GÜNEŞ ENERJİSİ 2 0 4
Kolektör yön tayini yapmak gölgeleme etkisini dikkate almak, düz döşeme için montaj yeri hazırlamak, çatı için montaj yeri hazırlamak, panel kolektör montajı yapmak, vakum tüplü kolektör montajı yapmak, depo montajlarını yapmak, depo flatör montajını yapmak, soğuk su bağlantılarını yapmak, sıcak su bağlantılarını yapmak, boru ve tesisat izolasyonunu yapmak, tesisatla ilgili arızaları gidermek, verim düşmesiyle ilgili arızaları gidermek.
Seçmeli Ders DGT2012 ISI POMPASI UYGULAMALRI 3 1 4
İç ünite montajı yapmak, dış ünite montajı yapmak, borulama yapmak, mevcut su kaynağını analiz etmek, su kaynağını elde etmek, paket tip ısı pompası montajı yapmak, toprak kaynağını analiz etmek, toprak devresi kurmak, paket tip ısı pompası montajı yapmak.
Seçmeli Ders DGT2014 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ 3 0 5
Psikometrik diyagram ve temel psikometrik işlemler, yaz ve kış klimasının psikometrik diyagramda gösterilmesi, mahallin pratik ısı yükü hesabı, bireysel klima cihazları ve secimi, kablo kesiti ve sigorta secimi, pencere tipi klimalar, split tip klima cihazları, kanallı split tip klima cihazları.
Seçmeli Ders DGT2016 İLK YARDIM 4 0 4
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım. Dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda - baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler - sıcak çarpması - yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.
Seçmeli Ders DGT2018 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 5
Planlama yapmak, örgütleme yapmak, yöneltmek, koordinasyon sağlamak, denetim yapmak, iş analizi yapılmasını sağlamak, insan kaynaklarını planlamak, işgören adayı bulmak, iş göreni seçmek, işe alıştırma (oryantasyon) eğitimi vermek, iş gören performansını değerleme, iş görenin eğitilmesini sağlamak, kariyer planlaması yapmak, iş değerleme, ücretlendirmek, üretimi planlamak, üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak, kapasite ve stok planlaması, hedef pazarı belirlemek, ürün geliştirme fiyatlandırma, politikalarını belirlemek, tutundurma politikalarını belirlemek, dağıtım politikalarını belirlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek, gelir ve gider hesaplarını yönetmek, borç ve alacakları yönetmek varlıkları yönetmek, kaynakları yönetmek.
Seçmeli Ders DGT2020 KALİTE VE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 3
Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, efqm mükemmellik modeli.
Seçmeli Ders DGT2022 MESLEKİ İLETİŞİM 2 0 3
Çalışan müşteri ilişkileri, personelin kendini geliştirme teknikleri, yazılı ve sözlü iletişim, iş gören ve işveren ilişkileri, iş gören araç gereç ilişkileri, biçimsel iletişim, biçimsel olmayan iletişim konularında içerik ele alınacaktır.
Seçmeli Ders DGT2026 ÖLÇME VE KONTROL 2 0 4
Kumpaslar, mikrometreler, yüzey pürüzlülüğü ölçümü, vidaları ölçmek, dişli çarkları ölçmek, mastarlar ve optik camlarla yüzey kontrolü yapmak, şekil tolerans kontrolü yapmak, boyut tolerans kontrolü yapmak.
Seçmeli Ders DGT2028 TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ 2 0 4
Temiz su tesisatında kaçak tespit etme ve giderme, atık su tesisatında kaçak tespit etme ve giderme, salmastra tamiri yapma ve değiştirme, kazan borularını değiştirme, brülör bakımı ve onarımı, eşanjör bakımı, baca temizliği, gaz dönüşümü, doğalgaz filtre değişimi.
Seçmeli Ders DGT2030 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 4
İlk yardım eğitimi, ilk yardım malzemeleri, kişisel emniyet sağlama, çalışanların emniyetini sağlama, iş ortamı güvenliği sağlama.
Seçmeli Ders DGT2032 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 4
Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.
Staj Dersi DGT2050 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 5
Eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işle ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirmek ve notlandırmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4