Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I 2 1 4
Yaşlanma ve yaşlılık, yaşlıda hipertansiyon ve kalp yetmezliği, yaşlıda damar hastalıkları, demans, Parkinson hastalığı, yaşlıda idrar inkontinansı ve bakımı, yaşlıda fekal inkontinans ve bakımı, yaşlıda beslenme ve takibi, yaşlıda fiziksel aktivite değişiklikleri, yaşlıda hemşirelik bakımı, bası yaraları ve bakımı, yaşlıda ilaç kullanmanın takibi, kardiopulmoner resütasyon.
Zorunlu Ders YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ I 2 0 3
Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması; tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; kökler, örnekler ve sonekler; hareket, solunum, kardiyovasküler ve sindirim sistemine ilişkin; kan ve kan yapıcı organ ile iç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler; sinir sistemi ve psikiyatri hastalıklara ilişkin terimler; ürogenital sistemi, deri ve meme hastalıkları ile göz ve kulağa ilişkin terimler.
Zorunlu Ders YAB1005 ANATOMİ FİZYOLOJİ 2 2 6
Anatominin tanımı, genel bölümler ve genel kavramlar; Hücre, anatomik terimler; İskelet sistemi. Eklemler, kaslar;Dolaşım,Endokrin,Solunum, Sindirim, Boşaltım, Üreme ve sinir sistemi; 5 Duyu
Zorunlu Ders YAB1007 PSİKOLOJİ 2 0 3
Psikoloji ve Yöntemleri; Algı; Gereksinimler, İçgüdüler, dürtüler Engelleme, Çatışma, Çaba Amaçlama; Duygu; Öğrenme; Bellek; Zeka; Dikkat; İrade; Bilinç; Bilişsel Kurama Göre Gelişim Evleri; Psikanalitik kuram ve Savunma Mekanizması; Grupların davranış üzerindeki etkisi
Zorunlu Ders YAB1009 TEMEL GERANTOLOJİ 2 0 3
Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi, yaşlılıkta ortaya çıkan değişiklikler ve yaşlılık çeşitleri, yaşlılığı etkileyen faktörler ve erken yaşlanmanın önlenmesi, yaşlılığı etkileyen faktörler ve erken yaşlanmanın önlenmesi, yaşlılık sorunları, yaşlı bireyin değerlendirilmesi, yaşlı beriyen genel bakımı, yaşlılık ve etik, yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin önemi, geriatrik aciller, yaşlılıkta sık görülen sorunlar ve bakımı, sağlıklı ve aktif yaşlanma, ülkemizde yaşlıların durum
Zorunlu Ders YAB1011 ANATOMİ 2 1 4
Zorunlu Ders YAB1013 FİZYOLOJİ 2 0 3
Zorunlu Ders YAB1015 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 0 3
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YAB1002 YAŞLI BAKIM UYGULAMALARI II 2 1 4
Oral ilaç uygulamaları, Paranteral ilaç uygulamaları; Sıcak- Soğuk uygulamaları; Ağrı- Uyku; solunum sistemi ve Uygulamaları; Gastro- intestinal sistem uygulamaları; Üriner sistem ve uygulamaları; yara bakımı; Yatağa bağlı yaşlı bakamı; Terminal dönemde yaşlı bakımı
Zorunlu Ders YAB1004 TIBBİ TERMİNOLOJİ II 2 0 4
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) Son ekler (Suffixes)
Zorunlu Ders YAB1006 FARMAKOLOJİ 2 0 3
Farmakolojide Giriş ve tanımlar, Farmakolojinin inceleme alanı, bölümler; Formasötik şekiller ve ilaç uygulama yolları; Farmakokinetik özellikler; ilaç yan etkileri ve toksit etkiler, zehirlenmeler ve tedavileri; Otonom sinir sistemi ilaçları; Koroyovaıküler sistem ilaçları; sinir sistemi ve psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar; solunum sistemi ile ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlar; sindirim sistemi ile ilgili hastalıklarda kullanılan ilaçlar; Antibiyotikler; Endokrin sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar; Kanser tedavisinde kullanıla ilaçlar; Antiviral, autufungal, autiprotozaol, autihelmintik ilaçlar, dezenfektanlar; reçete bilgisi
Zorunlu Ders YAB1008 YAŞLI BESLENMESİ 2 0 3
Genel beslenme, tanımı, önemi, toplu beslenme sistemlerinde menü yönetimi, yeterli ve dengeli beslenme, toplu beslenme yapılan kurumlarda gıda yönetimi ve organizasyonu, yaşlılık ve beslenme, beslenme ve kanser, şeker hastalığında beslenme, sağlıklı yaşam ve beslenme, besin ilaç etkileşimi, ilaç alan hastaların beslenmesi, toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışan personel için saritasyon, beslenmenin koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetindeki önemi, bireyin kendi yaşam şekline uygun diyetin özellikleri, hastalıkların oluşmasında beslenme ile ilgili etmenler, hastalık anında diyet te yapılması gerekli değişiklikler
Zorunlu Ders YAB1010 GENEL İLETİŞİM 2 0 3
İletişim kavramının tanımlanması, Etkileşim ve haberleşmenin tanımlanması, İletişim süreci ve iletişimin unsurlarının açıklanması, başarılı bir iletişimin aşamaları, etkileyici iletişim, iletişimde rol oynayan sosyal faktörler, iletişimde kültür, davranış ve tutumların rolü, iletişim biçimleri, sözsüz iletişim faktörleri, iletişim ve beden dili, kurumsal iletişim, iletişim Ağlarının (örüntülerinin) yapısı, İletişimde kişilerarası mesafe, günümüzde iletişim teknolojileri, iletişim yöntemleri, bir organizasyon olarak hastanelerde iletişim, iletişim engelleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ( kişiler arası iletişim ), etkili bir iletişimin unsurları ( Bazı temel kurallar
Zorunlu Ders YAB1012 ARAŞTIRMA PROJESİ I 2 0 2
Zorunlu Ders YAB1014 İLK YARDIM 2 0 4
Zorunlu Ders YAB1016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 3
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2069 ÖZEL GEREKSİNİMLİ YAŞLI BAKIMI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
Zorunlu Ders YAB2001 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK 2 0 2
Yaşlı Bakım elemanı tanımı, tarihçesi, Mevzuat ve tüzüklere göre yaşlı bakım elemanı, Yaşlı Bakım elemanının görevleri fonksiyonları, Meslek nedir? Mesleği oluşturan unsurlar nelerdir.Meslek Etiği nedir? Etik ahlak hukuk değerler kavramlar, Etik-Değer Çatışmaları ikilemler Yaşlı bireye hizmet veren kurumlar, İnsan hakları yaşlı bireyin hakları, Yaşlı bakım elemanının sahip olması gereken özellikler, Yaşlı bakım elemanlarının eğitim süreli, Yaşlı Bakım elemanlarının istihdam alanlar.
Zorunlu Ders YAB2003 HASTALIKLAR BİLGİSİ VE BAKIMI 3 1 2
Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri oluşumu ve sınıflandırılması, enfeksiyondan korunmada bağışıklama. Bağışıklık tipleri ve bağışıklamanın yararları, enfeksiyondan korunmada izalasyon ve izalasyon yöntemleri, solunum, sindirim, deri ve muhoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının genel özellikleri, bakımı ve korunma önlemleri, AİDS, viral hepatitler, HAV, HBV, diğer virüs hepatitleri genel özellikleri korunma kontrol, kronik hastalıklar tanımı, özellikleri , seyri ve evreleri bakımı, kardiyovasküler ve metobolik sisteme ait kronik hastalıklar, pulmoner sistem hastalıkları, nörolojik sisteme ait kronik hastalıklar ve kronik yorgunluk sendromu, yaşlılıkta kişilik ve yaşlıda organik bozukluklar
Zorunlu Ders YAB2005 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ 2 1 3
Hücre yapısı ve insan vücudundaki sistem, fiziksel yapılar Metabolik enerji ve egzersiz ve toparlama kaslar ve egzersizler, sinir sistemi ve egzersizler, Solunum sitemi ve egzersizler, Dolaşım sistemi ve egzersiz Hormonel sistem ve egzersizler, Vitaminler ve Minareler Aşırı antrenmanlılık hali, Hareket germe ve eklem hareketleri Vücut mekaniği Su terapisi havuz cimlastiği Üst ekstremiteler Bağ dokusu ve has gelişmeleri Dirsek ve omuz yaralanmaları, Önkol ve bilek yaralanmaları, Kireçlenmeler
Zorunlu Ders YAB2007 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 0 2 2
Araştırma , araştırma türleri, araştırmada aşamalar, araştırmanın kısımları, alıntı, alıntı yazım kuralları.
Seçmeli Ders YAB2009 GERİATRİK PSİKİYATRİ 2 0 4
Yaşlılıkta kişilik, yaşlıda organik bozukluklar Yaşlıda Affektif hastalıklar, Yaşlıda anksiyete bozukluklar yaşlılarda şizofreniye benzer paranoid durumlar.
Seçmeli Ders YAB2011 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 0 4
Sosyoloji nedir? Sosyolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi Birey ve toplum toplumsal kurumlar kültür ve toplum sağlık sosyolojisine giriş, tıp ve sosyoloji ilişkisi sağlık sosyolojisinin çalışma alanları hafta kültür ve sağlık hastalık ilişkisi sosyal yapının sağlık ve hastalık üzerine etkisi Bir sosyal sistem olarak sağlık ve hastalık Tıbbi uygulamaların sosyo kültürel safhaları halk tıbbi modern tıp hastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyo kültürel yönü hasta hemşire hekim hastane ilişkileri sosyal örgütleme ve sağlık hastalık sistemi sağlık ve hastalık yönünden beslenmeyi etkileyen sosyo kültürel unsurlar halkın sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançlar sistemi, sağlık hastalık ve sosyal değişme.
Seçmeli Ders YAB2013 YAŞAM BECERİLERİ VE SOSYAL ETKİNLİK 3 0 4
Kendini tanımak, benlik olgusunun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, davranışlar ve birey olmayla ilişkisini bilmek İletişimin tanımını, etkin iletişimi, iletişimde sorun alanlarını, iletişim çatışmalarını, empati becerilerini bilmek Davranış penceresini, karşılarındakinin sorunu olduğunda ne yapabileceklerini-Aktif dinleme, kendilerinin sorunu olduğunda ne yapabileceklerini-Ben dilini ve sorun yok alanını bilmek Çatışma durumlarını, çatışmaların çözümünde kaybeden yok sorun çözme yöntemini bilmek Kaygı, stres vb. zor duyguları tanımak, bedensel baş etme becerilerini ve ilgili teknikleri bilmek Rasyonel olmayan düşünceleri ve rasyonel baş etme becerilerini bilmek Karar verme basamaklarını ve sağlıklı karar verme yöntemlerini bilmek Zararlı maddelere karşı baş etme yöntemlerini bilmek, madde kullanımına karşı akran baskısına direnç sağlayabilmek Kariyer planını bilmek ve kariyer planı oluşturabilmek
Seçmeli Ders YAB2015 YAŞLI BAKIMINDA STRATEJİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ 2 0 4
Stratejinin önemi ve tanımı, planlama ve gerekliliği, değer yaratma, yaşlı bakımında stratejik analiz, SWOT analizi uygulama, stratejik düşünce, yaşlı bakımı modeli oluşturma ve uygulama, iş geliştirme, basitleştirme ve verimlilik tekniklerini uygulama, stratejik planlamanın temel teknikleri, stratejik örnek çalışmalar.
Seçmeli Ders YAB2017 İŞCİ SAĞLIGI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 4
Çalışanların iş yerlerinde bedeni ve psikolojik varlıklarına zarar vermesi muhtemel riskler ve bu risklere karşı tedbirler alınmasıdır. Ayrıca işçi işveren hukukunun incelenmesi
Seçmeli Ders YAB2019 GİRİŞİMCİLİK 3 0 4
Bu derste Girişimcinin özellikleri, girişimcilikte cinsiyet faktörü, girişimcilik kültürü ve türleri incelenecektir
Seçmeli Ders YAB2021 ÇEVRE KORUMA 2 0 4
Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
Seçmeli Ders YAB2023 SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME 3 0 4
İnsan hayatında beslenmenin önemi, beslenme ve sağlık ilişkisi günlük hayatta kullanabileceği sağlıklı beslenme modelleri. Sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılacakların neler olduğunun anlatılması
Staj Dersi YAB2025 STAJ 0 0 4
Zorunlu Ders YAB2027 MESLEKİ UYGULAMA I 0 8 4
Zorunlu Ders YAB2029 ARAŞTIRMA PROJESİ II 0 2 2
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4
Zorunlu Ders YAB2002 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ 3 1 2
Evde bakım kavramı, Evde bakımda sağlık personelinin yeri ve önemi, Türkiyede evde bakım hizmetlerinin kamusallaştırılması, Hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu, Hemiplejik hastanın rehabilitasyonu ve evde bakımı, Diyabetli hastanın rehabilitasyonu ve evde bakımı ve Sürekli ayaktan periton diyalizde rehabilitasyon ve evde bakım.
Zorunlu Ders YAB2004 MEŞGULİYET TERAPİSİ 0 3 3
Tanışma konuların anlatımı malzemelerin tanıtımı, Sırlı karo ve tabakların üzerine desen çalışmaları, kompozisyon hazırlanması, Kil ile şekillendirme Kil ile fitil yöntemi çanak tabak yapımı, Plaka yöntemi ile çeşitli objelerin yapımı, Ahşap boyama teknikleri, Çeşitli ahşap objeler plastik akrilik boyalar ve uygulama
Zorunlu Ders YAB2006 YARA BAKIMI 2 1 2
Yara ve açık yara bakımı, Yanık yarası ve tedavisi, Yanık yarası bakımı, Diyabetik yara, Kalıcı yara kapatma yöntemleri, Yara iyileşmesinde destek sağlayan yöntemler, Akut radyasyon yaralanmaları, Isırık yaralanmaları ve Ateşli silah yaralanmaları
Zorunlu Ders YAB2008 İLK YARDIM 2 0 2
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok Ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur,kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri, yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.
Seçmeli Ders YAB2010 YAŞLILARDA REHABİLİTASYON 3 0 4
Geriartrik rehabilitasyona giriş yaşlılığın sınıflandırılması ortalama yaşam uzunluğu yaşlılığın fizyolojisi ve yaşlılığın genel görünümü yaşlanmanın sistemlere etkisi hematojik sistem gastroıntestinal sistem, endokrin sistem vasküler sistem immünlojik sistem sensory (Duygusal) sistem norolojik sistem muskulo skeletel sistem yaşla ilgili fizyolojik değişiklikler üzerine düzenli fiziksel aktivitenin ektileri yaşlılarda rehabilitasyon uygulamaları fiziksel aktivite ve kas iskelet sistemi hastalıkları yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri geriatride fiziksel rehabilitasyon
Seçmeli Ders YAB2012 İŞLETME YÖNETİMİ 3 0 4
İşletmenin tanımı mal ve hizmet üreten işletmelerin özellikleri ve farklılıkları işletmelerin fonksiyonları, yönetim ve fonksiyonları ve işletmenin kuruluş aşamaları. İşlemelerde fizibilite etüdü, işletme türleri
Seçmeli Ders YAB2014 SAĞLIK ALANINA ÖZEL İSTATİSTİKLER 3 0 4
Sağlık alanında uygulanan istatistik yöntemler, istatistik ve programların tanıtımıve menülerinin öğretilmesi, yöntemlerin veri giriş biçimlerinin öğretilmesi, sağlıkla ilgili özel yöntemlerin tanıtımı.
Seçmeli Ders YAB2016 YAŞLIDA ROMATOLOJİK HASTALIKLAR 3 0 4
Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri. Osteoporoz ve yaşlılarda kırıklar. Kollajen doku hastalıkları, Romatoid artrit. Bel ağrısı, Ankilozan spondilit, Gut Hastalığı, Osteoartoz, tendinit, bursit, ayak sorunları. Kronik yorgunluk sendromu. Ağrı
Seçmeli Ders YAB2018 YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR 3 0 4
Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Serebrovasküler hastalıklar. Demans oluşturan durumlar. Parkinson hastalığı, epilepsi. Periferik nöropatiler. Vitamin B12 eksikliği. Baş ağrıları. Multipl skleroz, kas hastalıkları. Stupor ve koma.
Seçmeli Ders YAB2020 YARATICI DRAMA 3 0 4
Nefes ve Bedenle Tanışma, Diksiyon, Doğaçlama, Empati becerisini geliştirme, Duyularını kullanabilme, Yaratıcılık ve estetik becerisini geliştirme, Dramatik Çalışmalar, Drama Tekniği ile Yaratıcılık
Seçmeli Ders YAB2022 TÜRKİYE VE DÜNYADA GÜNDEM 3 0 4
Türkiye ve dünya konjektüründe meydana gelen politik, kültürel, ekonomik, sportif vb. gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelerin birbiri ile olan ilişkilerini yakın dünya tarihi ile dünyada yaşanan önemli tarihsel olaylardan yola çıkarak Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri takip edebilmek
Seçmeli Ders YAB2024 YAŞLILAR VE SANAT 3 0 4
İnsanların hayat boyu biriktirdikleri sanat görüşü, zevk algısı ve hayata bakış açısının yönlendirilmesi güçlendirilmesi hayata bir anlam yüklenmesi ve bütün bunların dışında sanatsal ürünler ortaya koyabilmesi (resim, müzik, tiyatro, sinema) vebu ürünleri eleştirel gözle izleyebilmesi.
Staj Dersi YAB2026 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders YAB2028 KARİYER PLANLAMA 3 0 4
Zorunlu Ders YAB2030 MESLEKİ UYGULAMA II 0 8 4
Zorunlu Ders YAB2032 İŞ VE UĞRAŞ TERAPİSİ 1 3 2